Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

 • Y Gwir Anrh. Mark Drakeford AS  
 • Rebecca Evans AS  
 • Vaughan Gething AS
 • Lesley Griffiths AS
 • Jane Hutt AS
 • Julie James AS
 • Jeremy Miles AS
 • Eluned Morgan AS
 • Mick Antoniw AS
   
 • Hannah Blythyn AS
 • Dawn Bowden AS
 • Julie Morgan AS

Ymddiheuriadau

 • Lynne Neagle AS
 • Lee Waters AS

Swyddogion

 • Andrew Goodall, Yr Ysgrifennydd Parhaol    
 • Des Clifford, Cyfarwyddwr Swyddfa’r Prif Weinidog
 • Will Whiteley, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran y Cabinet    
 • Toby Mason, Pennaeth Cyfathrebu Strategol   
 • Madeleine Brindley, Cynghorydd Arbennig   
 • Alex Bevan, Cynghorydd Arbennig     
 • Daniel Butler, Cynghorydd Arbennig   
 • Ian Butler, Cynghorydd Arbennig   
 • Kate Edmunds, Cynghorydd Arbennig     
 • Sara Faye, Cynghorydd Arbennig        
 • Clare Jenkins, Cynghorydd Arbennig     
 • Owen John, Cynghorydd Arbennig   
 • Andrew Johnson, Cynghorydd Arbennig      
 • Mitch Theaker, Cynghorydd Arbennig     
 • Tom Woodward, Cynghorydd Arbennig   
 • Christopher W Morgan, Pennaeth Ysgrifenyddiaeth y Cabinet (cofnodion)
 • Damian Roche, Ysgrifenyddiaeth y Cabinet   
 • Catrin Sully, Swyddfa’r Cabinet  
 • Tracey Burke, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig
 • Jo-Anne Daniels, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Addysg, Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Gymraeg   
 • Reg Kilpatrick, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Adfer wedi COVID-19 a Llywodraeth Leol  
 • Judith Paget, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Iechyd 
 • Andrew Slade, Cyfarwyddwr Cyffredinol, yr Economi, y Trysorlys a’r Cyfansoddiad  
 • Dianne Dunning, Gwasanaethau Cyfreithiol
 • Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr y Trysorlys
 • Anna Adams, Dirprwy Gyfarwyddwr Strategaeth Trethi a Chysylltiadau Rhynglywodraethol
 • David Greenhough, Pennaeth yr Ardoll Dwristiaeth  

Eitem 1: Cofnodion y cyfarfod blaenorol

1.1 Cymeradwyodd y Cabinet gofnodion y 20 Mehefin.

Eitem 2: Busnes y Senedd

2.1 Nododd y Cabinet gynnwys grid y Cyfarfodydd Llawn. Dywedwyd bod un Cwestiwn Amserol wedi cael ei gyflwyno hyd yn hyn, ynghylch pa gamau yr oedd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i atal unrhyw weithgarwch echdynnu glo newydd yng Nghymru yng ngoleuni sylwadau gan Brif Weinidog y DU ynglŷn â gweithgarwch echdynnu glo domestig.