Neidio i'r prif gynnwy

Yn bres

 • Y Gwir Anrh. Mark Drakeford AS
 • Rebecca Evans AS
 • Jane Hutt AS
 • Julie James AS
 • Jeremy Miles AS
 • Eluned Morgan AS
 • Mick Antoniw AS
 • Hannah Blythyn AS
 • Dawn Bowden AS
 • Julie Morgan AS
 • Lee Waters AS

Ymddiheuriadau

 • Vaughan Gething AS
 • Lesley Griffiths AS
 • Lynne Neagle AS

Swyddogion

 • Andrew Goodall, yr Ysgrifennydd Parhaol
 • Des Clifford, Cyfarwyddwr Swyddfa’r Prif Weinidog
 • Will Whiteley, Pennaeth Is-adran y Cabinet
 • Toby Mason, Pennaeth Cyfathrebu Strategol
 • Jane Runeckles, Cynghorydd Arbennig
 • Madeleine Brindley, Cynghorydd Arbennig
 • Alex Bevan, Cynghorydd Arbennig
 • Daniel Butler, Cynghorydd Arbennig
 • Ian Butler, Cynghorydd Arbennig
 • David Davies, Cynghorydd Arbennig
 • Kate Edmunds, Cynghorydd Arbennig
 • Sara Faye, Cynghorydd Arbennig
 • Sam Hadley, Cynghorydd Arbennig
 • Clare Jenkins, Cynghorydd Arbennig
 • Owen John, Cynghorydd Arbennig
 • Phillipa Marsden, Cynghorydd Arbennig
 • Mitch Theaker, Cynghorydd Arbennig
 • Tom Woodward, Cynghorydd Arbennig
 • Christopher W Morgan, Pennaeth Ysgrifenyddiaeth y Cabinet (cofnodion)
 • Damian Roche, Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
 • Catrin Sully, Swyddfa’r Cabinet
 • Tracey Burke, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig
 • Jo-Anne Daniels, Cyfarwyddwr Cyffredinol Addysg, Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Gymraeg
 • Reg Kilpatrick, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Adfer wedi COVID-19 a Llywodraeth Leol
 • Tim Moss, y Prif Swyddog Gweithredu
 • Judith Paget, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Andrew Slade, Cyfarwyddwr Cyffredinol, yr Economi, y Trysorlys a’r Cyfansoddiad
 • Peter McDonald, Cyfarwyddwr Seilwaith Economaidd (eitem 3)
 • Robbie Thomas, Pennaeth Deddfwriaeth Bysiau (eitem 3)

Eitem 1: Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

1.1 Cymeradwyodd y Cabinet gofnodion 14 a 18 Tachwedd.

Eitem 2: Busnes y Senedd

2.1 Ystyriodd y Cabinet gynnwys grid y Cyfarfod Llawn a nododd fod yr amser pleidleisio wedi’i drefnu ar gyfer 5:50pm ddydd Mawrth a thua 6:55pm ddydd Mercher.

Eitem 3: Yr wybodaeth ddiweddaraf am y ddeddfwriaeth ynghylch bysiau

3.1 Cyflwynodd y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd y papur, a oedd yn gofyn i’r Cabinet nodi canlyniad yr ymgynghoriad ynghylch y Bil Bysiau ac adroddiad cynnydd ar y ddeddfwriaeth arfaethedig.

3.2 Ym mis Mawrth, cyhoeddodd y Llywodraeth Bapur Gwyn ‘Un rhwydwaith, un amserlen, un tocyn’ i gyflwyno gweledigaeth ynghylch model y dyfodol ar gyfer rhedeg gwasanaethau bysiau yng Nghymru. Roedd yr adborth o’r ymgynghoriad yn gadarnhaol iawn: roedd 96% o’r ymatebwyr yn cytuno bod angen newid y modd y caiff gwasanaethau bysiau eu darparu, ac roedd 66% o blaid masnachfreinio, a 75% yn cytuno â model arfaethedig y Llywodraeth.

3.3 Nododd y Cabinet y papur.

Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
Tachwedd 2022