Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

Cydgadeiryddion

 • Laura McAllister
 • Rowan Williams

Comisiynwyr

 • Anwen Elias
 • Miguela Gonzalez
 • Lauren McEvatt
 • Michael Marmot
 • Albert Owen
 • Philip Rycroft
 • Shavanah Taj
 • Leanne Wood

Panel yr Arbenigwyr

 • Gareth Williams

Eitem 2

 • Y Cynghorydd Mary-Ann Brocklesby, Cyngor Sir Fynwy, Llafur
 • Y Cynghorydd Lis Burnett, Cyngor Bro Morgannwg, Llafur
 • Y Cynghorydd Huw David, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Llafur
 • Y Cynghorydd Bryan Davies, Cyngor Sir Ceredigion, Plaid Cymru
 • Y Cynghorydd Steve Hunt, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, Annibynnol
 • Y Cynghorydd Nia Wyn Jeffreys, Cyngor Gwynedd, Plaid Cymru
 • Y Cynghorydd Alun Llewelyn, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, Plaid Cymru
 • Y Cynghorydd Charlie McCoubrey, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Annibynnol
 • Y Cynghorydd Jason McLellan, Cyngor Sir Ddinbych, Llafur
 • Y Cynghorydd Llinos Medi, Cyngor Sir Ynys Môn, Plaid Cymru
 • Y Cynghorydd Sean Morgan, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Llafur
 • Y Cynghorydd Darren Price, Cyngor Sir Caerfyrddin, Plaid Cymru
 • Y Cynghorydd Mark Pritchard, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Annibynnol
 • Y Cynghorydd Ian Roberts, Cyngor Sir y Fflint, Llafur
 • Y Cynghorydd David Simpson, Cyngor Sir Penfro, Annibynnol
 • Y Cynghorydd Geraint Thomas, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, yn annibynnol
 • Chris Llewelyn, Prif Weithredwr, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
 • Daniel Hurford, Pennaeth Polisi, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
 • Silvi Spiegel, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
 • Sharon Davies, Pennaeth Addysg, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Ysgrifenyddiaeth

 • Gareth Morgan, Dirprwy Gyfarwyddwr a Phennaeth yr Ysgrifenyddiaeth
 • Carys Evans, Cynghorydd
 • Victoria Martin, Swyddog Polisi Arweiniol
 • Ruth Leggett, Pennaeth y Gangen Cyfathrebu ac Ymgysylltu
 • Tessa Hajilambi, Rheolwr Swyddfa

Ymddiheuriadau

 • Kirsty Williams
 • Y Cynghorydd Andrew Morgan OBE, Arweinydd, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
 • Y Cynghorydd Rob Stewart, Dirprwy Arweinydd, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Eitem 1: Croeso gan y Cyd-gadeiryddion

1. Croesawodd y Cyd-gadeiryddion y Comisiynwyr a trafodwyd yr agenda.

Eitem 2: Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

2. Croesawodd y Cyd-gadeiryddion arweinwyr a swyddogion Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC). Roedd cryfhau democratiaeth yn rhan allweddol o gylch gwaith y Comisiwn ac roedd democratiaeth leol yn hanfodol i hyn. Roedden nhw'n gobeithio mai dyma fydd y rhan gyntaf o sgwrs barhaus. Croesawodd cynrychiolwyr CLlLC y cyfle i ddarparu tystiolaeth, ac roeddent yn falch o gefnogi datganoli a'r egwyddor o arfer pŵer mor agos â phosibl at gymunedau.

3. Roedd y drafodaeth yn un eang, yn cynnwys trafodaeth ar ymestyn cyfranogiad, gweithio rhanbarthol, blaenoriaethau ar gyfer mwy o bwerau, disodli cronfeydd strwythurol a 'Ffyniant Bro', cysylltiadau â Llywodraeth Cymru, diwygio etholiadol, ac addysg ddinesig. Fe wnaeth y Cyd-gadeiryddion ddiolch i’r Cynghorwyr am gyfarfod cyntaf defnyddiol a llawn gwybodaeth, gan nodi eu bod yn edrych ymlaen at drafodaeth bellach.

Eitem 3: Adroddiad interim

4. Bu'r Comisiynwyr yn ystyried drafft cyntaf o’r adroddiad interim.

Eitem 4: UFA

5. Diolchodd y Cyd-gadeiryddion i'r aelodau am eu cyfraniadau yn ystod y cyfarfod.