Neidio i'r prif gynnwy

1. Croeso (11:30)

Agorodd y Cadeirydd y cyfarfod a diolchodd i'r aelodau am fod yn bresennol. Nododd y bydd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething AS, yn bresennol yn y cyfarfod, a dywedodd wrth yr aelodau y byddai cyfle i drafod a holi'r Gweinidog yn dilyn ei ddiweddariad.

Ymdriniwyd â phrotocolau'r cyfarfodydd a chliriwyd cofnodion y cyfarfodydd ar 9 Tachwedd i'w cyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru.

Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Rob Stewart (RS) i roi'r wybodaeth ddiweddaraf ar ran llywodraeth leol.

2. Diweddariad Llywodraeth Leol (11:35)

Dywedodd RS y bu cyfarfod o arweinwyr llywodraeth leol gyda'r Ysgrifennydd Gwladol dros Lefelu, Tai a Chymunedau, Michael Gove AS, ar 9 Rhagfyr. Yn ystod y cyfarfod hwnnw, nododd yr Ysgrifennydd Gwladol y byddai mwy o wybodaeth am y Gronfa Ffyniant a Rennir (SPF) ddiwedd mis Ionawr gyda'r Gronfa ar agor ar 1 Ebrill, byddai'r Papur Gwyn Lefelu yn cael ei gyhoeddi yn y Flwyddyn Newydd a byddai ail rownd y Gronfa Lefelu (LUF) yn dechrau yn y Gwanwyn.

Dywedodd RS fod yr amserlenni ar gyfer y cronfeydd yn debygol o fod yn dynn iawn a'r hyn a ddysgwyd o'r rowndiau cyntaf oedd bod hyn yn llesteirio ceisiadau cryfach a mwy strategol.

Ychwanegodd RS fod CLlLC yn cyfarfod â chymheiriaid LGA i rannu gwybodaeth, ond nid oes unrhyw fanylion gwirioneddol wedi dod i'r amlwg eto. Mae CLlLC yn cyfarfod â CGGC yn fuan i drafod arferion da o ran ceisiadau i gronfeydd y DU.

Mewn ymateb i ddiweddariad RS, cododd yr aelodau bryderon ynghylch cau prosiectau cyfredol a ariennir gan yr UE ac amserlen y Fframwaith. Mae'r diffyg cyllid dilynol yn debygol o arwain at golli seilwaith sylweddol.

3. Gweinidog yr Economi (11:45)

Diolchodd y Cadeirydd i RS a chroesawodd Weinidog yr Economi, Vaughan Gething AS, i'r cyfarfod.

Diolchodd y Gweinidog i'r aelodau am eu cyfraniad a'u cefnogaeth ar y mater hwn. Er bod datganiadau diweddar gan Lywodraeth y DU yn ymddangos yn fwy cymodlon, dywedodd nad oes unrhyw arwydd o hyd bod ymrwymiadau ariannol yn cael eu cyflawni ac ychydig iawn o ran cynllun manwl ar gyfer y Fframwaith.

Dywedodd y Gweinidog fod gan Lywodraeth Cymru bryderon sylweddol ynghylch defnydd Llywodraeth y DU o'r pwerau cymorth ariannol yn Neddf y Farchnad Fewnol, gyda'r cynllun Multiply, a gaiff ei ariannu o'r Gronfa Ffyniant Gyffredin, yn tresmasu eto ar feysydd datganoledig.

Dywedodd y Gweinidog fod bylchau ariannu sectorau yn y dyfodol yn debygol o fod yn seiliedig ar y ffaith nad oedd Llywodraeth y DU yn disodli lefelau ariannu Cymru o'r UE yn llawn, a'r dull anhyblyg sy'n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd. Ychwanegodd fod y dull presennol o ymdrin â'r Fframwaith yn atgoffa rhywun o flynyddoedd cynnar Cronfeydd Strwythurol yr UE tra bod dull mwy strategol o fuddsoddi wedi arwain at ganlyniadau economaidd gwell i Gymru.

Dywedodd y Gweinidog fod Llywodraeth Cymru yn ceisio bod yn adeiladol gyda Llywodraeth y DU o ran y rôl y dylai ei chwarae o ran manteisio i'r eithaf ar y cronfeydd hyn, gan gyfeirio at fframwaith Comisiwn yr UE y gweithiodd Llywodraeth Cymru ynddo fel rhan o raglenni'r Cronfeydd Strwythurol.

Bu cynnydd ar faterion yn ymwneud â Phorthladdoedd a Bargeinion Twf a gobeithiai'r Gweinidog y byddai'r un dull adeiladol a phragmatig yn cael ei fabwysiadu ar y mater hwn yn y pen draw. Ychwanegodd y Gweinidog fod Llywodraeth Cymru yn dal yn ymrwymedig i'r gwaith a wnaed gyda phartneriaid megis y Fframwaith ar gyfer Buddsoddi Rhanbarthol a'r gwaith gyda'r OECD.

Mewn ymateb i ddiweddariad y Gweinidog, gwnaeth yr aelodau'r sylwadau canlynol:

 • Yr angen am bwysau ar y cyd ar Lywodraeth y DU am gyllid dilynol. Cafwyd addewid na fyddai’r sefyllfa yn newid yn sylweddol, ond mae hynny ar fin digwydd erbyn hyn.
 • Mae Gweinidogion y DU wedi nodi y gallai ceisiadau rhanbarthol fod yn bosibl mewn rhai meysydd megis sgiliau a phrentisiaethau.
 • Mae dyblygu darpariaeth eisoes yn digwydd ar ôl i brosiectau'r Gronfa Adnewyddu Cymunedol (CRF) ddechrau gyda chynlluniau CRF yn gwrthdaro â phrosiectau rhanbarthol a chenedlaethol presennol.
 • Mae'r trydydd sector yn dechrau colli'r partneriaethau a grëwyd o dan raglenni ariannu'r UE. Mae diffyg cyllid yn rhoi'r ddarpariaeth bresennol o dan fygythiad.
 • Bydd colli systemau WEFO a thaliadau ymlaen llaw yn arwain at fethu â datblygu syniadau busnes da.
 • Y posibilrwydd o gynnwys rhanddeiliaid yn Lloegr i wneud achos cyffredin o ran cyfeiriad y Fframwaith.

Gwnaeth y Gweinidog y sylwadau terfynol canlynol:

 • Byddai ceisiadau rhanbarthol i'r Fframwaith yn ddatblygiad i'w groesawu, er bod awdurdodau lleol mewn sefyllfa fwyfwy anodd lle maent yn rheoli amrywiaeth o fuddiannau sy'n cystadlu am y cronfeydd hyn yn unigol ac nad oes ganddynt o reidrwydd y lefel ofynnol o gapasiti gweinyddol.
 • Mae'n amlwg bod Llywodraeth y DU yn gwneud datganiadau anghyson ynghylch rôl Llywodraeth Cymru mewn fforymau cyhoeddus a phreifat. Mae llywodraeth leol mewn sefyllfa dda i gynnal deialog â rhanddeiliaid yn Lloegr.
 • Mae rôl ASau sydd â cheisiadau SPF yn ddatblygiad di-fudd sy'n peryglu lefel o wleidydda. Dylai Llywodraeth y DU hefyd egluro a fydd cyllid ar gael ar gyfer meysydd fel ymchwil a datblygu a chymorth busnes a faint o arian a roddir.
 • Mae llawer o gytundeb yng Nghymru ar flaenoriaethau rhanbarthol a dyma'r neges y dylem fod yn ei phwysleisio i Lywodraeth y DU.

4. Ymchwil ac Arloesi (12:20)

Diolchodd y Cadeirydd i'r Gweinidog am ei ddiweddariad a'i drafodaethau â'r aelodau. Yna cyflwynodd gyflwyniad ar Ymchwil ac Arloesi i'w arwain gan:

 • Baudewijn Morgan, Pennaeth Uned Horizon Europe, WEFO
 • Chris Hale, Pennaeth Swyddfa Gwyddoniaeth Llywodraeth Cymru
 • Kellie Beirne, Prif Weithredwr, Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Bydd y cyflwyniad ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru fel rhan o bapurau'r cyfarfod.

Gwnaed y pwyntiau allweddol canlynol:

 • Mae iaith Llywodraeth y DU ar ymchwil a datblygu yn dechrau adlewyrchu cwmpas ehangach ac mae'r dirwedd ariannu yn dod yn fwy cystadleuol.
 • Ni fydd gwahaniaethau rhanbarthol yn cael eu datrys gan yr SPF yn unig. Mae mwy o gyllid ar gael ar gyfer ymchwil a datblygu ac mae'n hanfodol i wella perfformiad economaidd.
 • Gallai'r Adroddiad Nyrsys olygu bod Cymru ar ei cholled yn seiliedig ar yr argymhelliad i gynyddu'r cyllid i sefydliadau.
 • Mae angen proses gydweithredol gyda Llywodraeth y DU ynghyd â chronfa wedi'i thargedu'n ofodol ar gyfer pob rhanbarth i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb a chynyddu capasiti.
 • Mae gan Gymru rai cryfderau ymchwil a datblygu unigryw i fanteisio arnynt sy'n fwy penodol na’r meysydd sydd fel arfer yn denu sylw. 

5. Sylwadau i gloi (12:50)

Ni chodwyd unrhyw fater arall. Dywedodd y Cadeirydd fod Gweinidogion ar hyn o bryd yn ystyried ymestyn y Fforwm o gofio bod materion heb eu datrys o ran y cronfeydd hyn.

Diolchodd y Cadeirydd i'r aelodau am ddod i'r cyfarfod a nododd y byddai'r cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal ar ôl i Lywodraeth y DU gyhoeddi manylion am sut y caiff y Fframwaith ei reoli a phryd y bydd ar agor ar gyfer busnes. Bydd nodyn i’r dyddiadur yn cael ei anfon allan maes o law.

Atodiad A: rhestr o mynychwyr

Cadeirydd

Huw Irranca-Davies MS

Aelodau

Sefydliad

Enw

CBI Wales

Nick Speed, Cyfarwyddwr Materion Cyhoeddus, BT

Prifysgolion Cymru

Amanda Wilkinson, Cyfarwyddwr
Colegau Cymru

Lisa Thomas, Pennaeth Coleg Merthyr Tudful

Banc Datblygu Cymru

Rob Hunter, Pennaeth Strategaeth

Partneriaeth De Orllewin Cymru

Y Cynghorydd Rob Stewart, Arweinydd, Cyngor Abertawe

Partneriaeth De-ddwyrain Cymru

Kellie Beirne, Prif Weithredwr, Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru

Ellen ap Gwynn, Arweinydd, Cyngor Sir Ceredigion

Rosemarie Harris, Arweinydd, Cyngor Sir Powys

Cyfoeth Naturiol Cymru

Alan Hunt, Uwch Gynghorydd Arbenigol

Trydydd Sector (Menter Gymdeithasol

Glenn Bowen, Cyfarwyddwr Menter, Canolfan Cydweithredol Cymru

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

Tim Peppin, Cyfarwyddwr Adfywio a Datblygu Cynaliadwy

Siambrau Masnach

Paul Slevin, Llywydd, Siambr Masnach De Cymru

Ffederasiwn Busnesau Hunangyflogedig a Bach Cymru

Ashley Rogers, Cyfarwyddwr, Gill and Shaw

Grahame Guilford and Company Ltd

Grahame Guilford

Undebau Llafur      

Sian Cartwright, Pennaeth Gwasanaethau Dysgu, TUC Cymru

Partneriaeth y Trydydd Sector Matthew Brown, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
Prifysgol Caerdydd

Kevin Morgan, Athro Llywodraethu a Datblygu, Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Partneriaeth Gogledd Cymru

Y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Harriet Barnes, Cyfarwyddwr Polisi a Chyllid

Rhwydwaith Gwledig Cymru

Eirlys Lloyd, Cadeirydd

Mynychwyr o Lywodraeth Cymru

Enw

Swydd ac adran

Peter Ryland

Prif Weithredwr, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO)

David Rosser

Prif Swyddog Rhanbarthol (De) – Yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol

Alison Sandford

Pennaeth Gweithio mewn Partneriaeth, WEFO

Sheilah Seymour

Pennaeth Ymchwil a Dadansoddi, WEFO

Mike Richards

Rheolwr Cyfathrebu, WEFO

Tom Mallam-Brown

Uwch Swyddog Polisi (Polisi Rhanbarthol), WEFO

Chris Hale

Pennaeth Swyddfa Gwyddoniaeth Llywodraeth Cymru

Baudewijn Morgan

Pennaeth Uned Horizon Europe, WEFO

Tracy Welland

Pennaeth Cysylltedd,

Sioned Evans

Cyfarwyddwr, Busnes a Rhanbarthau – Yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol

Geraint Green

Pennaeth Rheoli Rhaglenni (ESF ac ETC), WEFO

Duncan Hamer

Prif Swyddog Gweithredu, Busnes a Rhanbarthau – Yr Economi, Sgiliau a

Chyfoeth Naturiol

Michelle Holland

Swyddog Cymorth Buddsoddi Rhanbarthol, WEFO

Huw Morris

Cyfarwyddwr Grŵp, Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes