Neidio i'r prif gynnwy

Ar y dudalen hon

Agenda

1.    Ymddiheuriadau.     10.00
    
2.    Cyflwyniadau.     10.05
    
3.    Datganiadau o Ddiddordeb.    10.10
    
4.    Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 29.09.22, a Materion yn Codi.    10.15
    
5.    Cyhoeddiadau’r Cadeirydd.     10.20
    
6.    Eitemau gan y Grwpiau Rhanbarthol.    10.25
    
7.    Diweddariad ar yr Adolygiad o Weithredu SuDS a Chanfyddiadau Dros dro  – Andrew Sherlock, Rheolwr Polisi Dŵr ac Ian Titherington, Uwch Ymgynghorydd Polisi Draenio Cynaliadwy, Llywodraeth Cymru; a Chris Ellis, Cydymaith - Dŵr, Arup.    10.40
    
---------Egwyl---------    11.20
    
8.    Iechyd, Llesiant, Newid Hinsawdd a Llifogydd - Cheryl Williams a Nerys Edmonds, Prif Swyddogion Datblygu Asesu Effaith ar Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru.    11.35
    
9.  Rhaglen Ymchwil a Datblygu Perygl Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol Cymru a
     Lloegr ar y Cyd. - Eleanor Heron, Rheolwr Ymchwil, Rheoli Risg Llifogydd a'r Arfordir, 
     Asiantaeth yr Amgylchedd.      
    
    
---------Egwyl Cinio---------    12.45
    
    
1.    Prosiect Coastal Loss Innovative Funding and Financing (CLIFF) – Rob Goodliffe, Rheolwr Rhaglen Cyflymu Pontio Arfordirol, Cyngor Dosbarth Gogledd Norfolk.    13.25
    
2.    Diweddariad ar Gronfa Ddata Asedau Llifogydd Cenedlaethol - Wyn Davies, Rheolwr, Gwasanaethau Risg Llifogydd Cenedlaethol a Ben Hext, Prif Ymgynghorydd Arbenigol, Dadansoddi Risg Llifogydd a'r Grŵp Asedau, Cyfoeth Naturiol Cymru.    13.55
    
3.    Adroddiadau    
    
3.1    Is-bwyllgor Polisi a Deddfwriaeth – Ystyried adroddiad ar y cyd Cadeiryddion y Pwyllgor a’r Is-bwyllgor.       14.25
    
3.2    Is-bwyllgor Adnoddau – Derbyn cofnodion y cyfarfodydd gynhaliwyd ar 4 Tachwedd 2022 a 21 Rhagfyr 2022.         14.45
    
3.3    Rheoli Effeithiau Llifogydd yng Nghymru 2050: Adolygiad gan Gomisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru – I dderbyn diweddariad gan Grŵp Cynghori’r Prosiect gan Jeremy Parr.    14.55
    
3.4    Rhaglen Waith y Pwyllgor - Derbyn adroddiad y Cadeirydd ar y Rhaglen Waith, ac ystyried yr argymhelliad y dylid cymeradwyo'r Rhaglen Waith wedi'i diweddaru.                   15.15
    
4.    Unrhyw fusnes arall a hysbyswyd y Cadeirydd ohono ymlaen llaw.    15.25
    
5.    Dyddiad a lleoliad y cyfarfod nesaf – 
Dydd Iau 25ain Mai 2023, Cyngor Conwy, Coed Pella, LL29 7AZ.
     
Cloi    15.30