Neidio i'r prif gynnwy

Ar y dudalen hon

Agenda

 1. Ymddiheuriadau:     10.00
   
 2. Cyflwyniadau.      
   
 3. Datgan Buddiannau..  
   
 4. Cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 06.09.23 a Materion yn Codi.   10.10
   
 5. Cyhoeddiadau'r Cadeirydd.      10.15
   
 6. Eitemau o'r Grwpiau Rhanbarthol.    10.20
   
 7. Cynllun Ffermio Cynaliadwy Llywodraeth Cymru - Mark Alexander, Dirprwy Gyfarwyddwr Amaethyddiaeth.  10.35
   
 8. Ymgynghoriad y Cynllun Ffermio Cynaliadwy, Ymateb Drafft Cychwynnol y Pwyllgor – Paul Williams.    11.00
      
  ---------Egwyl--------    11.20
   
 9. Rheoli Effeithiau Llifogydd yng Nghymru 2050: Adolygiad gan Gomisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru - Cael diweddariad gan y Comisiynwyr Eluned Parrott a Dr Eurgain Powell.    11.30
   
 10. Y Gofrestr Cymunedau mewn Perygl – David Tarrant a Simon James, Cynghorwyr Arbenigol Arweiniol, Dadansoddi Perygl Llifogydd, Cyfoeth Naturiol Cymru.   12.00    
      
  ---------Cinio---------    12.45
   
 11. Cyfarwyddiaeth Cynaliadwyedd Amgylcheddol Llywodraeth Cymru: Adolygiad Sgiliau a Chapasiti - Alison Kitchener, Arweinydd y Rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur.    13.25
   
 12. Diweddariad FCERM Llywodraeth Cymru – Dr Leanne Llewellyn, Pennaeth Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol.    13.50
   
 13. Is-bwyllgorau  

  13.1    Is-bwyllgor Polisi a Deddfwriaeth – Derbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 30 Ionawr 2024, ac ystyried yr adroddiad canlynol – Adroddiad Newid Deddfwriaethol: Ymateb Gweinidogol – Goblygiadau i'r Pwyllgor a'r ffordd arfaethedig ymlaen.   14.05

  13.2    Is-bwyllgor Ymchwil - Derbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Rhagfyr 2023, ac ystyried y cylch gorchwyl arfaethedig.   14.35    

  13.3   Yr Is-bwyllgor Adnoddau – Derbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Ionawr 2024.    14.40

 14. Adroddiadau      
      
  14.1    Gofynion Buddsoddi Tymor Hir – Ross Akers, Rheolwr, a Dafydd Sidgwick, Cynghorydd Arbenigol Arweiniol, Cynllunio Strategol a Buddsoddi, Cyfoeth Naturiol Cymru..    14.45

  14.2    Rhaglen Waith y Pwyllgor - Derbyn adroddiad y Cadeirydd ar ddiweddaru'r Rhaglen Waith, ac ystyried yr argymhelliad y dylid cymeradwyo'r Rhaglen Waith wedi'i diweddaru.   15.15
   
 15. Unrhyw fater arall yr hysbyswyd y Cadeirydd amdano.   15.25
   
 16. Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf – Dydd Iau 23 Mai 2024, WLGA, Caerdydd  

  Cloi    15.30