Neidio i'r prif gynnwy

Ar y dudalen hon

Agenda

1.    Ymddiheuriadau.     10:00
    
2.    Cyflwyniadau.     10:05
    
3.    Datgan buddiannau.    10:10
    
4.    Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 26 Mai 2022, a materion yn codi.    10:15
    
5.    Cyhoeddiadau’r Cadeirydd.     10:20
    
6.    Eitemau o’r Grwpiau Rhanbarthol.    10:25
    
7.    Cyflwyniadau o Grŵp De-ddwyrain Cymru:    
    

  • 7.1    Asesiad Strategol Rhanbarthol o Ganlyniadau Llifogydd – Owen Jones, Rheolwr Gwasanaethau Datblygu (Polisi Cynllunio), Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf / George Baker, Cyfarwyddwr Cyswllt, JBA Consulting.    10:40  
  • 7.2    Cynllun Lliniaru Llifogydd Park Lane, Aberdâr – Owen Griffiths, Rheolwr Perygl Dŵr, Llifogydd a Thomenni, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.    11:00

    
---------Egwyl---------    11:20
    
8.    Adolygiad o Bolisi Gwytnwch Eiddo rhag Llifogydd Llywodraeth Cymru – Bethlyn Jones, JBA Consulting, a Sara Taylor, Is-adran Dŵr, Llifogydd a Diogelwch Tomenni Glo Llywodraeth Cymru.    11:30
    
9.    Adroddiadau    
    

  • 9.1    Yr Is-bwyllgor Polisi a Deddfwriaeth – Derbyn yr adroddiad terfynol a chofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Mehefin 2022.    11:55   
  • 9.2    Yr Is-bwyllgor Adnoddau – Derbyn cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 21 Mehefin 2022 a 6 Medi 2022.         12:25

    
---------Egwyl cinio---------    12:40
    
    

  • 9.3    Yr wybodaeth ddiweddaraf gan Fforwm Grwpiau Arfordirol Cymru – David Harris.    13:20    
  • 9.4    Yr wybodaeth ddiweddaraf am Nodyn Cyngor Technegol 15 – Jonathan Fudge, Cyfarwyddiaeth Gynllunio, Llywodraeth Cymru.    13:45   
  • 9.5    Rhaglen Waith y Pwyllgor – Derbyn adroddiad cynnydd y cadeirydd ar y Rhaglen Waith, ac ystyried yr argymhelliad y dylid cymeradwyo’r Rhaglen Waith ddiweddaredig.                   14:05 
  • 9.6    Adroddiad Blynyddol Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd – Jeremy Parr a Ross Akers, Rheolwr, Buddsoddi a Chynllunio Strategol ar gyfer Perygl Llifogydd.    14:20

    
---------Egwyl---------    14:50
    
10.    Penderfyniad i wahardd aelodau o’r cyhoedd pan fyddai cyhoeddusrwydd yn niweidiol i fudd y cyhoedd oherwydd natur gyfrinachol y busnes sydd i’w drafod.     
    
11.    Gofynion Buddsoddi dros yr Hirdymor – Jeremy Parr, Ross Akers, a Dafydd Sidgwick, Cynghorydd Arbenigol Arweiniol, Buddsoddi a Chynllunio Strategol ar gyfer Perygl Llifogydd.     15:00
    
12.    Y Sefyllfa o ran Rheoli Perygl Llifogydd yng Nghymru – Verity Winn, Arweinydd Archwilio Perfformiad, a Seth Newman, Uwch-archwilydd, Archwilio Cymru.    15:25
    
13.    Unrhyw fusnes arall yr hysbyswyd y cadeirydd amdano yn flaenorol.    15:50
    
14.    Dyddiad a lleoliad y cyfarfod nesaf – Dydd Iau, 26 Ionawr 2023, dros Microsoft Teams (rhithwir).
     
Diwedd    15:55