Neidio i'r prif gynnwy

Ar y dudalen hon

Agenda

10.00

 1. Ymddiheuriadau.
 2. Cyflwyniadau.
 3. Datgan Buddiannau.

10.10

 1. Cofnodion y cyfarfod diwethaf ar 06.09.23 a Materion yn Codi.

10.15

 1. Cyhoeddiadau'r Cadeirydd.

10.20

 1. Eitemau o'r Grwpiau Rhanbarthol.

10.35

 1. Fforymau Arfordirol yng Nghymru – Partneriaeth Aber Afon Hafren a Fforwm Arfordirol Sir Benfro

11.10

 1. Diweddariad Llywodraeth Cymru – Dr Leanne Llewellyn, Pennaeth Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol.

11.25 Egwyl

11.40

 1. Cyflwyniadau o Orllewin Cymru
 • 9.1 Cynllun Amddiffyn Arfordir Aberaeron – Rhodri Lloyd, Swyddog Arweiniol Corfforaethol, Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol, Cyngor Sir Ceredigion.
 • 9.2 Rheoli Llifogydd yn Naturiol a Draenio Trefol Cynaliadwy yn Sir Gaerfyrddin – Ben Kathrens, Rheolwr Amddiffyn Rhag Llifogydd ac Amddiffyn yr Arfordir, Cyngor Sir Caerfyrddin

12.15

 1. Ystyried ymateb y Gweinidog i Adroddiad Newid Deddfwriaethol y Pwyllgor.
 2. Is-bwyllgorau

12.40

11.1 Yr Is-bwyllgor Adnoddau – Derbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 1 Tachwedd 2023.

12.45

11.2 Yr Is-bwyllgor Polisi a Deddfwriaeth – Derbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Tachwedd 2023.


12.50 Cinio

 1. Adroddiadau

13.30

12.1 Adroddiad Fforwm Grwpiau Arfordirol Cymru – Anne-Marie Moon a Jean-Francois Dulong

13.55

12.2 Rheoli Effeithiau Llifogydd yng Nghymru 2050: Adolygiad gan Gomisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru – Diweddariad – Jeremy Parr

14.10

12.3 Rhaglen Waith y Pwyllgor - Derbyn adroddiad y Cadeirydd ar ddiweddaru'r Rhaglen Waith, ac ystyried yr argymhelliad y dylid cymeradwyo'r Rhaglen Waith wedi'i diweddaru.

14.15

12.4 Adroddiadau o dan Adran 18 o Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 - Jeremy Parr

 • 12.4.1 Atodiad 2 - Ymateb Cyfoeth Naturiol Cymru i gyngor y Pwyllgor ar adroddiad drafft Adran 18 - Trosolwg
 • 12.4.2 Atodiad 3 - Ymateb Cyfoeth Naturiol Cymru i sylwadau'r Pwyllgor ar adroddiad drafft Adran 18 - Manylion
 • 12.4.3 Atodiad 1 - Adroddiad Rheoli Perygl Llifogydd blynyddol Cyfoeth Naturiol Cymru – dolen i ddilyn.
 • 12.4.4 Atodiad 4 – Adroddiad Blynyddol Rheoli Perygl Llifogydd 2022/23 Cyfoeth Naturiol Cymru.

14.45 Egwyl

15.00

Julie James - Y Gweinidog Newid Hinsawdd

15.45

 1. Unrhyw fater arall yr hysbyswyd y Cadeirydd amdano.
 2. Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf
  Dydd Iau 22 Chwefror 2024, Microsoft Teams (rhithwir).

15.50 Diwedd