Neidio i'r prif gynnwy

Ar y dudalen hon

Agenda

 1. Ymddiheuriadau.     10.00
   
 2. Cyflwyniadau.     10.05
   
 3. Datgan Buddiannau.    10.10
   
 4. Cofnodion y cyfarfod diwethaf ar 25.05.23 a Materion yn Codi.    10.15
   
 5. Cyhoeddiadau'r Cadeirydd.     10.20
   
 6. Eitemau o'r Grwpiau Rhanbarthol.     10.25
   
 7. Bob tro mae'n bwrw glaw: Ymchwil y Groes Goch Brydeinig ar lifogydd yn y DU – Naomi White, Swyddog Polisi a Materion Cyhoeddus Cymru Llifogydd y DU | Ymchwil | Y Groes Goch Brydeinig 10.40
   
 8. Rheoli Effeithiau Llifogydd yng Nghymru 2050: Adolygiad gan Gomisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru - Derbyn diweddariad gan y Comisiynwyr Eluned Parrott a Dr Eurgain Powell.    11.05

---------Egwyl---------    11.30

 1. Diweddariad Llywodraeth Cymru – Dr Leanne Llewellyn, Pennaeth Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol.    11.40
   
 2. Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDS): Atodlen 3 Adolygiad Ôl-weithredu - Ian Titherington, Uwch Gynghorydd Polisi Draenio Cynaliadwy, Llywodraeth Cymru. 12.05
   
 3. Strategaeth Genedlaethol Cadernid Hinsawdd - Michelle Delafield a Lindsey Bromwell, Is-adran Newid Hinsawdd, Llywodraeth Cymru    12.30

---------Cinio---------    12.55

 1. Is-bwyllgorau     

  12.1    Ystyried penodiadau i Is-bwyllgorau, ynghyd â chynnig i sefydlu Is-bwyllgor Adroddiadau Adran 19.     13.35

  12.2    Ymatebion i Adroddiadau'r Pwyllgor – Ystyried yr ymatebion i Adroddiadau Adnoddau a Newid Deddfwriaethol y Pwyllgor gan Dŵr Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru.    13.55

  12.3    Yr Is-bwyllgor Adnoddau – Derbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Awst 2023, ac ystyried yr adroddiad canlynol - yr Adroddiad Adnoddau: Ymatebion – goblygiadau i'r pwyllgor a'r ffordd arfaethedig ymlaen.    14.15
   
 2. Adroddiadau    

  13.1    Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd, Cyfoeth Naturiol Cymru - Ymateb y Pwyllgor i'r ymgynghoriad.     14.45

  ---------Egwyl---------    14.55

  13.2    Adroddiad dan Adran 18 o Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, Jeremy Parr a Ross Akers, Rheolwr Cynllunio Strategol a Buddsoddi mewn Perygl Llifogydd, Cyfoeth Naturiol Cymru.    15.05

  13.3    Rhaglen Waith y Pwyllgor - Derbyn adroddiad y Cadeirydd ar gyflwyno'r Rhaglen Waith hyd at 2025-26, ac ystyried yr argymhelliad y dylid cymeradwyo'r Rhaglen Waith wedi'i diweddaru.               15.35

  13.4    Adolygiad o adroddiadau Adran 19 Llywodraeth Leol a Cyfoeth Naturiol Cymru ar lifogydd eithafol yng Nghymru, 2020-21 - Keith Ivens, Llywodraeth Cymru.   15.45
   
 3. Unrhyw fater arall yr hysbyswyd y Cadeirydd amdano.    16.10
   
 4. Dyddiad a lleoliad y cyfarfod nesaf      

Diwedd    16.15