Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am ddeilliad yr ystadegau a gyhoeddir yn ein datganiad blynyddol cyfranogiad pobl ifanc mewn addysg a'r farchnad lafur.

Cyhoeddwyd gyntaf:
30 Gorffennaf 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae'r ystadegau a gyhoeddwyd yn ein datganiad blynyddol, 'Cyfranogiad pobl ifanc mewn addysg a'r farchnad lafur', yn rhoi gwybodaeth am weithgareddau dysgu pobl ifanc 16-24 oed yng Nghymru a'u statws o ran y farchnad lafur ar ddiwedd y flwyddyn galendr. Maent yn deillio o nifer o ffynonellau gwahanol, a ddisgrifir isod.

Mae pob datganiad blynyddol yn darparu'r data terfynol ar gyfer blynyddoedd blaenorol ac amcangyfrifon dros dro ar gyfer y flwyddyn ddiweddaraf. Mae'r amcangyfrifon dros dro yn seiliedig ar y data gorau sydd ar gael ar hyn o bryd ar gyfer pob agwedd ar gyfranogiad. Mae'r rhain yn cynnwys rhywfaint o ddata terfynol, rhywfaint o ddata dros dro a rhywfaint o fodelu. Mae'r amcangyfrifon ar gyfer blynyddoedd blaenorol yn ystyried data terfynol nad oeddent ar gael ar yr adeg pan gyhoeddwyd yr amcangyfrifon yn wreiddiol.

Roedd y datganiad Cyfranogiad pobl ifanc mewn addysg a’r farchnad lafur a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2023 yn cynnwys diwygiadau i amcangyfrifon pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET), o 2012 i 2021. Mae data'r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) a ddefnyddir wrth lunio'r ffigurau wedi cael ei ddiwygio o 2012 i gynnwys dau brif newidiadau:

  1. Newid o gofrestru i sail rhif myfyriwr er mwyn osgoi dyblygu gan fyfyrwyr sydd wedi cofrestru ar fwy nag un cwrs.
  2. I gynnwys rhifau ar gyfer myfyrwyr â rhyw o 'Arall' o fewn yr amcangyfrifon NEET.

Mae'r datganiad hefyd yn cynnig ffynhonnell bendant i amcangyfrif cyfran y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) yng Nghymru. Mae rhagor o wybodaeth am hyn a'r ffynonellau eraill o ystadegau ar NEET yng Nghymru ar gael yn ein canllaw i ddeall y ffynonellau gwahanol o ystadegau ar bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant.

Ffynonellau data gweinyddol

Niferoedd y disgyblion ysgol

Cesglir gwybodaeth ym mis Ionawr bob blwyddyn o'r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD). Mae'r oedrannau yn seiliedig ar ffigurau 31 Awst cyn dechrau'r flwyddyn academaidd. Dim ond ffigur cyfunol y mae'r cyfrifiad yn gofyn amdano ar gyfer pobl ifanc 19 oed neu'n hŷn – dim ond ar gyfer y bobl ifanc 19 hynny y caiff y ffigurau hyn eu cynnwys. Mae'r CYBLD yn cynnwys pob ysgol a gynhelir ac ysgol annibynnol.

Caiff unrhyw newidiadau i ddata dros dro CYBLD eu hadlewyrchu yn amcangyfrifon cyfranogiad terfynol.

Addysg uwch

Caiff gwybodaeth am y rhai mewn sefydliadau addysg uwch (SAUau) ei chasglu ar sail y DU gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA). Mae'r casgliad hwn yn cynnwys y rhai sy'n astudio cyrsiau addysg bellach gyda darparwyr addysg uwch hyd at 2016/17.

Mae'r dadansoddiad yn y datganiad hwn hyd at 1 Rhagfyr. Mae'r oedrannau'n hyd at 31 Awst cyn dechrau'r flwyddyn academaidd. Mae’r data'n ymwneud â chyfanswm nifer y myfyrwyr.

Caiff amcangyfrifon diwedd blwyddyn dros dro eu modelu gan ddefnyddio'r Arolwg Ystadegau Cynnar Myfyrwyr Addysg Uwch (HESES), a gesglir gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW), sy'n rhoi arwydd cynnar o nifer y myfyrwyr AU ym mlwyddyn academaidd ddiweddaraf. Caiff data terfynol HESA eu cyflwyno yn lle'r amcangyfrifon dros dro hyn yn natganiad y flwyddyn nesaf.

Rydym hefyd yn defnyddio ffigurau ar gyfer myfyrwyr sy'n byw yng Nghymru sy'n astudio yn y Brifysgol Agored. Ffigurau "blwyddyn gyfan" yw'r rhain, h.y. maent yn cynnwys cofrestriadau drwy gydol y flwyddyn. Y pwynt cyfeirio ar gyfer oedran yw 1 Ionawr. Data dros dro yw'r data ar gyfer blwyddyn academaidd ddiweddaraf a chaiff data terfynol eu cyflwyno yn eu lle yn natganiad y flwyddyn nesaf.

Addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith

Mae Llywodraeth Cymru yn casglu gwybodaeth am gofrestriadau mewn sefydliadau addysg bellach (SABau) a dysgu seiliedig ar waith drwy Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru.

Mae'r dadansoddiad yn y datganiad hwn yn seiliedig ar gofrestriadau yn ystod wythnos 1 Rhagfyr. Mae ddata ar gyfer y flwyddyn academaidd ddiweddaraf yn dal i gael eu dilysu felly mae amcangyfrifon dros dro yn seiliedig ar ddata a ddychwelwyd yn gynnar. Lle bo dysgwr yn cymryd rhan mewn gweithgareddau mewn mwy nag un math o ddarpariaeth, cafodd ei neilltuo i un math penodol yn y drefn ganlynol: dysgu seiliedig ar waith mewn SABau, addysg uwch mewn SABau, math arall mewn SABau, dysgu seiliedig ar waith gyda darparwyr hyfforddiant eraill. Caiff dysgwyr sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau dysgu seiliedig ar waith gyda darparwyr hyfforddiant eraill a gweithgareddau dysgu mewn SABau eu cynnwys o dan y gweithgaredd yn y SAB. Caiff data terfynol eu cyhoeddi yn lle'r amcangyfrifon cynnar hyn yn natganiad y flwyddyn nesaf.

Ffynonellau data anweinyddol

Poblogaeth

Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn cyfrifo amcangyfrifon canol blwyddyn o'r boblogaeth breswyl yn ôl blwyddyn oedran unigol ar 30 Mehefin. Ar gyfer y datganiad hwn, mae'r poblogaethau diwedd blwyddyn yn seiliedig ar yr amcangyfrifon canol blwyddyn diweddaraf ac amcanestyniadau poblogaeth cenedlaethol. Mae'r amcangyfrifon hyn wedi'u haddasu i ystyried oedran ar 31 Awst. Caiff amcangyfrifon terfynol eu cyhoeddi yn lle’r ffigurau hyn yn y diweddariad nesaf.

Gweithgarwch economaidd

Amcangyfrifir gweithgarwch economaidd o ddata arolwg gan ddefnyddio cyfrannau sy’n deillio o’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, sef arolwg o gartrefi a gynhelir gan ONS. Mae’r Arolwg Blynyddol o Gartrefi yn cyfuno samplau wedi’u cyfnerthu yr Arolwg o’r Farchnad Lafur ac yn darparu data pedwar chwarter treigl. Mae’r data diweddaraf hyn yn cwmpasu blwyddyn galendr.

Mae rhai o’r amcangyfrifon yn seiliedig ar samplau bach a chanddynt ffin cyfeiliornad mawr o bosibl. O ganlyniad, mae angen i newidiadau mewn tueddiadau gael eu dehongli’n ofalus, oherwydd gellid priodoli’r newidiadau i effeithiau samplu yn ogystal ag effeithiau gwirioneddol. Ar hyn o bryd, nid yw’n bosibl gwahaniaethu rhwng yr effeithiau hyn.

Defnyddir yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth i amcangyfrif y cyfrannau canlynol:

  • statws y rhai mewn addysg llawn amser o ran y farchnad lafur
  • statws y rhai mewn addysg rhan amser o ran y farchnad lafur
  • cyflogaeth llawn amser a rhan amser y rhai ar raglenni dysgu seiliedig ar waith, sy’n gyflogedig
  • hyfforddiant i ffwrdd o’r gwaith a noddir gan y cyflogwr i’r rhai mewn cyflogaeth

Noder bod statws cyflogaeth dysgwyr seiliedig ar waith yn seiliedig ar Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru yn hytrach na’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth.

Yna, caiff y cyfrannau hyn eu cymhwyso at y niferoedd y gwyddys eu bod mewn addysg, dysgu seiliedig ar waith a chyfanswm y boblogaeth i amcangyfrif cyfranogiad yn ôl addysg a chyflogaeth. O ran dysgwyr seiliedig ar waith, caiff statws o ran y farchnad lafur ar ddechrau’r rhaglen ddysgu a gesglir drwy Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru ei ddefnyddio ynghyd â rhywfaint o ddata o’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth i amcangyfrif y cyfrannau mewn cyflogaeth llawn amser a rhan amser.

Mae’r ddogfen isod yn rhoi rhagor o fanylion am y fethodoleg a ddefnyddir i amcangyfrif cyfranogiad yn ôl addysg a gweithgarwch economaidd.

Dogfennau

Methodoleg i amcangyfrif cyfranogiad yn ôl addysg a gweithgarwch economaidd , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 211 KB

PDF
211 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.