Neidio i'r prif gynnwy

Yr hyn y gall ac na all prynwyr tai ei wneud fel rhan o’r cynllun benthyciadau ecwiti.

Cyhoeddwyd gyntaf:
29 Mehefin 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

A yw Cymorth i Brynu – Cymru ar gael ar gyfer cartrefi a adeiledir o'r newydd yn unig?

Dim ond ar gyfer prynu cartrefi a adeiledir o'r newydd drwy ddatblygwr sydd wedi'i gofrestru â Help to Buy (Wales) Ltd y mae benthyciad rhannu ecwiti Cymorth i Brynu – Cymru ar gael.

Hoffwn brynu tŷ lesddaliad drwy Cymorth i Brynu – Cymru. A ddylwn i roi’r gorau i’r pryniant?

Mae les yn gytundeb cyfreithiol preifat rhyngoch chi a'ch landlord neu’r rhydd-ddeiliad. Mae'n nodi hawliau a chyfrifoldebau'r ddau barti. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn mai dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y dylai eiddo newydd gael ei werthu ar sail lesddaliad. Felly nid yw Cymorth i Brynu – Cymru ar gael ar gyfer prynu tai a werthir ar sail lesddaliad. Er y gallai fod yn bosibl prynu fflatiau a werthir ar sail lesddaliad o hyd.

A ga’ i isosod cartref a brynwyd drwy Cymorth i Brynu – Cymru?

Mae benthyciad rhannu ecwiti Cymorth i Brynu – Cymru wedi'i gynllunio i'ch helpu i gamu ar yr ysgol eiddo. Mae'n rhaid mai'r eiddo a brynir gennych dan ganllun Cymorth i Brynu - Cymru yw'ch unig breswylfa hyd nes ichi ad-dalu'r benthyciad rhannu ecwiti. Efallai y bydd modd ichi rentu ystafell i letywr yn eich cartref, cyn belled â'ch bod hefyd yn parhau i fyw yn yr eiddo.

Rhoddir ystyriaeth i ganiatáu isosod mewn amgylchiadau eithriadol, a'i gyfyngu i 12 mis. I ddeall mwy am hyn, edrychwch ar y Canllaw Ar ôl Cwblhau ar ein gwefan, neu cysylltwch â Help to Buy (Wales) Ltd.

A ga’ i estyn neu newid fy eiddo a brynwyd gan ddefnyddio benthyciad rhannu ecwiti Cymorth i Brynu – Cymru?

Rhaid cael caniatâd yn gyntaf. Mae benthyciad rhannu ecwiti Cymorth i Brynu – Cymru wedi'i gynllunio i helpu pobl i gamu ar yr ysgol eiddo. Dim ond ar gyfer gwelliannau sylweddol i'r cartref mewn amgylchiadau eithriadol y rhoddir caniatâd. Bydd Help to Buy (Wales) Ltd yn ystyried eich sefyllfa bersonol, er enghraifft os oes angen addasiadau ar gyfer anabledd. Edrychwch ar y Canllaw Ar ôl Cwblhau ar ein gwefan neu cysylltwch â'n tîm.

A ga’ i drosglwyddo fy morgais i fenthyciwr arall?

Gallwch, ond mae angen caniatâd arnoch i newid darparwr eich morgais (ailforgeisio). Cysylltwch â Help to Buy (Wales) Ltd i'w gwneud yn ymwybodol o'ch cynlluniau a gofyn am ffurflen gais. Sicrhewch fod eich benthyciwr newydd yn fenthyciwr sy'n cymryd rhan yn y cynllun (fe'u rhestrir ar ein gwefan) ac yn gwybod bod eich cartref yn eiddo a ariennir yn rhannol gan fenthyciad rhannu ecwiti Cymorth i Brynu – Cymru.

Ni chaniateir benthyca ychwanegol oni bai eich bod yn ad-dalu'r benthyciad rhannu ecwiti yn rhannol a bod y benthyciad ychwanegol wedi'i gyfyngu i'r swm adbrynu. Rhaid inni sicrhau y gallwch barhau i fforddio eich treuliau ac nad ydych yn rhoi eich hun mewn sefyllfa ariannol anodd.

Ar ôl prynu fy nghartref, a allaf gynyddu fy morgais neu gymryd benthyciad arall?

Dim ond mewn rhai amgylchiadau. Os byddwch yn cynyddu eich morgais oherwydd eich bod am ad-dalu eich benthyciad rhannu ecwiti, yn rhannol neu'n llawn, yna bydd hynny fel arfer yn cael ei gymeradwyo. Fodd bynnag, os byddwch yn ei gynyddu am resymau eraill, bydd angen i Help to Buy (Wales) Ltd ystyried y rheswm.

A oes modd ychwanegu neu newid enwau ar eiddo sy'n cael ei brynu drwy Cymorth i Brynu – Cymru?

Gellir ystyried newid perchnogaeth mewn rhai amgylchiadau, yn amodol ar asesiad fforddiadwyedd. Gall Help to Buy (Wales) Ltd ystyried caniatáu parti newydd neu un sydd am adael, ar yr amod bod un o'r ymgeiswyr gwreiddiol yn parhau. I ddeall mwy am hyn, edrychwch ar y Canllaw Ar ôl Cwblhau ar ein gwefan neu cysylltwch â'n tîm.

Rheoli eich Arian

Pwy sy'n talu am atgyweiriadau a gwaith cynnal a chadw parhaus i'm heiddo?

Eich cyfrifoldeb chi yw atgyweirio a chynnal a chadw eich cartref. Yn aml, mae adeiladwyr yn rhoi gwarantiad ar gyfer cartrefi newydd sy'n cynnwys ymdrin â rhai diffygion am hyd at ddeng mlynedd ar ôl i'r eiddo gael ei adeiladu. Mae'r gwarantiad hwnnw fel arfer ond yn cynnwys diffygion yng ngwaith adeiladwr y tŷ. Bydd eich cyfreithiwr neu eich trawsgludwr yn gallu rhoi cyngor pellach. 
 

A fydd yn rhaid i mi dalu Treth Trafodiadau Tir?

Mae rheolau a gweithdrefnau safonol Llywodraeth Cymru ar gyfer Treth Trafodiadau Tir yn berthnasol i bob pryniant dan gynllun Cymorth i Brynu - Cymru. Mae hyn yn daladwy ar adeg ei brynu ac mae'n seiliedig ar bris prynu llawn y cartref. 

A ga’ i gymorth budd-daliadau i dalu ffioedd a llog Cymorth i Brynu – Cymru, er enghraifft os byddaf yn colli fy swydd?

Nid yw ffioedd a llog Cymorth i Brynu – Cymru yn dod o dan gategori rhent. Felly, nid ydynt yn gymwys i gael budd-dal tai. Dylech sicrhau bod gennych drefniadau ar waith er mwyn sicrhau y gallwch barhau i wneud taliadau Cymorth i Brynu – Cymru os bydd eich incwm yn newid. Dylech ofyn am gyngor ariannol annibynnol am hyn cyn prynu cartref drwy Cymorth i Brynu – Cymru.

Os oes eisoes gennych fenthyciad rhannu ecwiti Cymorth i Brynu - Cymru, a bod eich amgylchiadau ariannol yn newid, rhaid ichi gysylltu â Help to Buy (Wales) Ltd ar unwaith.

Beth sy'n digwydd i'm cartref os byddaf yn marw ar ôl ei brynu drwy Cymorth i Brynu – Cymru?

Os byddwch yn marw ar ôl ichi brynu eich cartref ar eich pen eich hun, caiff ei reoli drwy eich ystâd o dan delerau eich ewyllys (os ydych wedi gwneud un). Bydd y balans sy'n ddyledus ar farw yn cael ei dalu gan eich ystâd yn unol â'r cynllun. Os nad ydych wedi gwneud ewyllys, bydd eich ystâd yn mynd o dan gyfreithiau diffyg ewyllys.

Os prynwyd eich cartref gyda rhywun arall, a bod un ohonynt yn marw, bydd ei fuddiant/ei buddiant yn yr eiddo naill ai'n cael ei drosglwyddo i'r cydberchennog/cydberchnogion sydd wedi goroesi neu bydd yn mynd o dan delerau ei ewyllys/eu hewyllys. Os nad oes ewyllys, caiff ei drosglwyddo yn ôl y gyfraith. Argymhellir eich bod yn ceisio cyngor cyfreithiol annibynnol ar yr hyn fydd yn digwydd i'r asedau sy'n rhan o'ch ystâd (gan gynnwys eich eiddo) os byddwch yn marw.

Sut mae ffioedd yn cael eu casglu ar ôl 5 mlynedd o gael benthyciad rhannu ecwiti Cymorth i Brynu – Cymru?

Telir y ffi reoli fisol, sy'n £1 ar hyn o bryd, drwy Ddebyd Uniongyrchol misol. Bydd Help to Buy (Wales) Ltd yn casglu eich ffioedd a'ch llog yn y modd hwnnw. Byddant yn cysylltu â chi o leiaf fis cyn bod eich ffioedd llog yn ddyledus. Byddwch yn derbyn datganiad bob blwyddyn yn cadarnhau pryd mae eich ffioedd yn daladwy. Un o ofynion eich benthyciad rhannu ecwiti yw bod gennym Ddebyd Uniongyrchol gweithredol ar eich cyfrif, felly os byddwch yn newid eich darparwr bancio neu eich cyfrif banc rhaid rhoi gwybod i ni ar unwaith i sicrhau na chollir unrhyw daliadau.

Y Broses o Brynu Cartref drwy Cymorth i Brynu – Cymru

A ga’ i brynu cartref nad yw wedi’i adeiladu eto?

Gallwch, gallwch drefnu i neilltuo cartref newydd nad yw wedi’i adeiladu eto unrhyw bryd. Fodd bynnag, ni allwch gyfnewid contractau os yw'n fwy na chwe mis cyn cwblhau proses gyfreithiol gwerthu'r eiddo. Rhaid i chi hefyd sicrhau bod y morgais a gynigiwyd i chi yn ddilys hyd at gwblhau'r broses brynu gyfreithiol.

A ga’ i gyfnewid fy nghartref yn rhannol am gartref Cymorth i Brynu – Cymru?

Na chewch, ni ellir defnyddio cynllun Cymorth i Brynu – Cymru ar y cyd ag unrhyw gynllun gwerthiant cyfnewid rhannol.
 

Pa mor hir y bydd yn rhaid i mi aros cyn cael symud i mewn?

Gan mai datblygiadau newydd yw cartrefi Cymorth i Brynu – Cymru fel arfer (ac efallai y byddant yn dal i gael eu hadeiladu), bydd adeiladwr tai yn disgwyl i chi drefnu morgais a chyfnewid contractau o fewn 8 wythnos i dalu’ch ffi gadw fel arfer. Bydd eich dyddiad symud i mewn yn dibynnu ar yr amser sydd ei angen i gwblhau’r gwaith adeiladu, a fydd yn amrywio o gynllun i gynllun. Efallai y bydd angen i rai ymgeiswyr Cymorth i Brynu – Cymru aros am gyfnod hwy i gael cartref sy’n diwallu anghenion penodol iawn tra bydd eraill yn prynu cartref mewn datblygiad ac yn cael symud i mewn yn gynharach.

Beth fydd yn digwydd os bydd oedi cyn cwblhau proses prynu fy nghartref drwy Cymorth i Brynu – Cymru?

Ar ôl i chi ymrwymo i brynu cartref bydd yr adeiladwr tai wedi cytuno i adeiladu’r cartref a bydd yn eich hysbysu am hynt y gwaith adeiladu. Os ydych yn anfodlon ar unrhyw oedi yn y gwaith adeiladu mae’n rhaid i chi siarad â’r adeiladwr tai. Bydd eich cyfreithiwr neu’r trawsgludydd yn gallu eich cynghori ynglŷn â chyfrifoldebau cytundebol yr adeiladwr tai cyn i chi gytuno i’r gwerthiant.