Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r canlynol yn cydweithio i gadarnhau paratoadau, adeiladu gallu ar y cyd a gwella cydnerthedd:

  • Fforwm Cymru Gydnerth
  • Fforymau Lleol Cymru Gydnerth
  • asiantaethau eraill

Mae'r gwaith yn canolbwyntio ar y gofynion sydd i’w gweld yn Neddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004.

Prif Weinidog Cymru yw cadeirydd Fforwm Cymru Gydnerth. Mae'r fforwm yn helpu asiantaethau a gwasanaethau i gyfathrebu’n glir â’i gilydd a chynllunio at argyfyngau mewn ffordd well.

Mae Tîm Partneriaeth Cymru Gydnerth yn darparu cefnogaeth i Fforwm Cymru Gydnerth. Mae'n gwneud hyn drwy is-grwpiau i ddatblygu cydnerthedd ar draws Cymru mewn meysydd fel asesiadau risg a marwolaethau ar raddfa eang.

Mae'r Cyd-grŵp Gwasanaethau Brys yn dwyn ynghyd yr holl wasanaethau brys yng Nghymru, gan gynnwys GIG Cymru, Llywodraeth Cymru a'r lluoedd arfog ar y lefel uchaf, er mwyn ystyried eu cyfraniad at argyfyngau sifil a mesurau gwrthderfysgaeth. Ar ben hynny, maent yn edrych ar faterion ehangach sydd o ddiddordeb cyffredin ar draws y gwasanaethau.

Ar lefel leol, mae Fforymau Lleol Cymru Gydnerth, sy'n fforymau amlasiantaethol, yn gweithredu o fewn pedwar ardal yr Heddlu. Yr ardaloedd hynny yw De Cymru, Gogledd Cymru, Dyfed Powys a Gwent.

Mae'r fforymau lleol yn dwyn ynghyd yr holl sefydliadau ymateb sydd â dyletswydd i gydweithio dan y Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl. Mae'r grwpiau hefyd yn cynnwys sefydliadau eraill a fyddai'n ymateb i argyfwng. Gyda'i gilydd, maent yn sicrhau eu bod yn paratoi ar gyfer argyfyngau drwy weithio mewn ffordd gyson ag effeithiol.

Fforwm Gwydnwch Lleol Dyfed Powys

Fforwm Gwydnwch Lleol Gwent

Fforwm Gwydnwch Lleol De Cymru

Fforwm Gwydnwch Lleol Gogledd Cymru