Neidio i'r prif gynnwy

Aelodau presennol Cyngor Partneriaeth Cymru.

Llywodraeth Cymru

 • Rebecca Evans AS, Cadair Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol
 • Mark Drakeford AS, Prif Weinidog Cymru
 • Mick Antoniw AS, Darpar Gwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad
 • Vaughan Gething AS, Gweinidog yr Economi
 • Lesley Griffiths AS,Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd
 • Julie James AS,Y Gweinidog Newid Hinsawdd
 • Eluned Morgan AS,Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Jeremy Miles AS, Cyfrifoldebau Gweinidog y Gymraeg ac Addysg
 • Jane Hutt AS,Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol
 • Hannah Blythyn AS,Y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol
 • Julie Morgan AS,Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Lee Waters AS,Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd
 • Lynne Neagle AS, Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant
 • Dawn Bowden AS, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip

Awdurdodau lleol

 • Y Cyng. Stephen Thomas, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
 • Y Cyng. Huw David, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
 • Y Cyng. Sean Morgan, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
 • Y Cyng. Huw Thomas, Cyngor Caerdydd
 • Y Cyng. Darren Price, Cyngor Sir Caerfyrddin
 • Y Cyng. Bryan Davies, Cyngor Sir Ceredigion
 • Y Cyng. Charlie McCoubrey, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
 • Y Cyng. Jason McLellan, Cyngor Sir Ddinbych
 • Y Cyng. Ian Roberts, Cyngor Sir y Fflint
 • Y Cyng. Dyfrig Siencyn, Cyngor Gwynedd
 • Y Cyng. Llinos Medi Huws, Cyngor Sir Ynys Môn
 • Y Cyng. Geraint Thomas, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
 • Y Cyng. Mary Ann Brocklesby, Cyngor Sir Fynwy
 • Y Cyng. Steven Hunt, Cyngor Castell-nedd Port Talbot
 • Y Cyng. Jane Mudd, Cyngor Dinas Casnewydd
 • Y Cyng. David Simpson, Cyngor Sir Penfro
 • Y Cyng. James Gibson-Watt, Cyngor Sir Powys
 • Y Cyng. Andrew Morgan, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
 • Y Cyng. Rob Stewart, Cyngor Abertawe
 • Y Cyng. Anthony Hunt, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
 • Y Cyng. Lis Burnett,Cyngor Bro Morgannwg
 • Y Cyng. Mark Pritchard, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
 • Charles Janczewski, GIG Cymru
 • Alun Michael, y Comisiynydd Heddlu a Throseddu
 • Canon Aled Edwards, Parciau Cenedlaethol
 • Y Cyng. Tudor Davies, Y Gwasanaeth Tân ac Achub
 • Y Cyng. Mike Theodoulou, Cadeirydd, Un Llais Cymru

Partneriaid diwygio gwasanaethau cyhoeddus (Arsylwyr)

 • Adrian Crompton, Archwilio Cymru   
 • Neil Wooding, Cadeirydd, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
 • Chris Llewellyn, Prif Weithredwr, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
 • Shavanah Taj, Ysgrifennydd Cyffredinol, TUC Cymru
 • Lyn Cadwallader, Prif Weithredwr, Un Llais Cymru