Neidio i'r prif gynnwy

Rydym am sefydlu cynllun cofrestru a thrwyddedu statudol ar gyfer pob darparwr llety ymwelwyr yng Nghymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
14 Mehefin 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyflwyniad

Bydd y cynllun cofrestru a thrwyddedu yn creu cofrestr o bob math o lety i ymwelwyr. Bydd hyn yn: 

 • dweud wrthym pwy sy'n gweithredu yn y sector
 • helpu darparwyr llety i ddangos eu bod yn bodloni ein safonau diogelwch ac ansawdd
 • gwella profiad a diogelwch ymwelwyr yng Nghymru

Rydym yn cyflwyno'r cynllun hwn fel rhan o'n Cytundeb Cydweithredu â Phlaid Cymru. Mae cyflwyno cynllun trwyddedu statudol ar gyfer llety gwyliau hefyd yn  ymrwymiad Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru.

Ein nod yw cyhoeddi Bil drafft ar y cynigion hyn cyn diwedd y flwyddyn. 

Rydyn ni eisiau dangos i ymwelwyr pa mor ddifrifol rydyn ni'n cymryd eu diogelwch a'r safonau uchel rydyn ni'n eu disgwyl ym maes twristiaeth. Rydym hefyd am sicrhau bod y rheolau ar gyfer darparwyr llety yn deg ac yn rhesymol.

Ar hyn o bryd rydym yn ystyried arfer gorau i ddylunio cynllun sy'n syml ac yn hawdd ei ddefnyddio.

Cefndir

Mae'r Cytundeb Cydweithredu gyda Phlaid Cymru yn ymrwymo i gynllun trwyddedu statudol ar gyfer llety gwyliau. Nod hyn yw datrys y problemau a achosir gan ail gartrefi a llety gwyliau tymor byr. Gall y rhain ei gwneud hi'n anodd i bobl leol ddod o hyd i dai yn ein cymunedau a'u fforddio. 

Ym mis Gorffennaf 2022, cyhoeddodd y Prif Weinidog ac Arweinydd Plaid Cymru gynlluniau i gyflwyno cynllun trwyddedu statudol ar gyfer pob math o lety ymwelwyr yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys llety tymor byr. 

Y cynigion

Bydd y cynllun cofrestru a thrwyddedu yn cael ei sefydlu mewn tri cham:

 1. Cyfnod cofrestru: bydd angen i bob darparwr llety ymwelwyr yng Nghymru gofrestru. Yn ystod y broses hon, byddant yn rhannu manylion gan gynnwys perchnogaeth, lleoliad, a sut maent yn gweithredu.
 2. Cyfnod trwyddedu diogelwch: er mwyn gweithredu, bydd angen trwydded ar ddarparwyr llety. Bydd y drwydded yn gadarnhad eu bod yn bodloni safonau diogelwch penodol
 3. Cyfnod trwyddedu ansawdd: bydd hyn yn ychwanegu safonau ansawdd i'r trwyddedu. 

Bydd y cynllun yn gwella diogelwch ac ansawdd mewn llety yng Nghymru. Bydd hyn yn sicrhau bod llety yn parhau i gynnal enw da.

Byddwn yn rhoi rhybudd a chefnogaeth i ddarparwyr llety yn ystod y broses.

Bydd y gofrestr hefyd yn ein helpu i:

 • ddeall y sector yn well a helpu i lywio polisiau'r dyfodol
 • cyfathrebu ac ymgysylltu â'r sector
 • rhannu arfer gorau a darparu diweddariadau ynghylch gofynion cydymffurfio
 • cefnogi ymrwymiad arall, cyflwyno ardoll ymwelwyr.

Bydd ffi am drwydded a bydd angen ei hadnewyddu yn gyfnodol. 

Cewch wybod mwy am y cynigion yn natganiad Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth, Dawn Bowden AS: Cyfarfod Llawn 09/01/2024 – Senedd Cymru (senedd.cymru) 

Sut rydyn ni yn ymgynghori

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus gennym ar y cynllun arfaethedig: Cynllun trwyddedu statudol i ddarparwyr llety ymwelwyr yng Nghymru

Cynhaliwyd rhagor o ddigwyddiadau ymgynghori gennym ledled Cymru yng ngwanwyn 2023.  Roedd y rhain yn canolbwyntio ar elfennau penodol o'r cynllun. Roedd y rhai oedd yn bresennol yn cynrychioli cymdeithasau twristiaeth cenedlaethol, rhanbarthol a lleol yn ogystal â chynrychiolwyr:

 • awdurdodau lleol
 • asiantau teithio ar-lein
 • undebau a chymdeithasau ffermio a chefn gwlad
 • asiantau llety hunanddarpar

Mae'r adroddiad Cynllun trwyddedu statudol i ddarparwyr llety ymwelwyr: barn defnyddwyr a phreswylwyr yn cyflwyno canlyniadau arolwg rhai o gynigion y cynllun.

Y camau nesaf

Wrth i'r gwaith fynd rhagddo, byddwn yn parhau i ymgysylltu ac ymgynghori â'n rhanddeiliaid gan gynnwys busnesau, cymunedau ac ymwelwyr. 

Bydd cyhoeddiadau am y cynllun yn cael eu gwneud drwy gylchlythyrau a bwletinau diwydiant Croeso Cymru

Cysylltu â ni

I gael rhagor o wybodaeth anfonwch e-bost at StatutoryLicensing@llyw.cymru