Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau ar ddefnyddio cynlluniau person cymwys i ymgymryd â gwaith adeiladu penodol ar eich eiddo.

Cyhoeddwyd gyntaf:
5 Ebrill 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Mae angen i nifer o dasgau yn y cartref fod yn hysbys i a chael eu cymeradwyo fel rhai sy'n cydymffurfio â Rheoliadau Adeiladu gan Gorff Rheoli Adeiladu, naill ai eich Rheoliadau Adeiladu Awdurdodau Lleol neu Arolygwr Cymeradwy y sector preifat. Mae Cynlluniau Person Cymwys yn caniatáu i unigolion a mentrau hunan-ardystio bod eu gwaith yn cydymffurfio â'r Rheoliadau Adeiladu fel dewis arall yn lle'r llwybrau hyn. 

Mae gosodwr sydd wedi'i gofrestru gyda Chynllun Person Cymwys wedi'i gymhwyso i wneud mathau penodol o waith yn unol â Rheoliadau Adeiladu a dylai hysbysu'r awdurdod lleol am y gwaith a rhoi tystysgrif cydymffurfio â Rheoliadau Adeiladu naill ai'n uniongyrchol neu drwy weithredwr eu cynllun.

Cynlluniau presennol

Os ydych chi'n mynd i ddefnyddio llwybr y Cynllun Person Cymwys, mae angen i chi sicrhau eich bod yn defnyddio person cymwys sy'n berthnasol i'r gwaith rydych yn ei gyflawni. Mae'r canlynol yn rhestru'r cynlluniau presennol. Cofiwch y gall y rhestr newid o bryd i'w gilydd i gynnwys cynlluniau newydd wrth iddyn nhw gael eu cymeradwyo, neu i ddileu cynlluniau fel y bo'n briodol.

Insiwleiddio waliau dwbl a solet mewn adeilad presennol

Math o insiwleiddio a chynllun(iau)

Waliau dwbl mewn adeilad presennol: Tystysgrif Blue Flame, CERTASS, Certsure, CIGA, NAPIT, Stroma

Waliau mewnol adeilad: Tystysgrif BBA, Blue Flame, CERTASS, Certsure, NAPIT, Stroma

Waliau allanol adeilad (heb gynnwys insiwleiddio adeiladau â chladin dros dro): BBA, Tystysgrif Blue Flame, CERTASS, Certsure, NAPIT, Stroma

Waliau allanol a mewnol adeilad (‘inswleiddio hybrid’ – heb gynnwys inswleiddio adeiladau â chladin dros dro): BBA, Tystysgrif Blue Flame, CERTASS, Certsure, NAPIT, Stroma

Offer llosgi

Math o insiwleiddio a chynllun(iau)

Nwy: Cofrestr Diogelwch Nwy*

Olew (gan gynnwys biodanwyddau hylifol): APHC, BESCA, Tystysgrif Blue Flame, Certsure, NAPIT, OFTEC, Stroma

Tanwydd solet (gan gynnwys biomas): APHC, BESCA, Certsure, HETAS, NAPIT, OFTEC, Stroma

*Nid yw'r GSR yn gynllun person cymwys yn dechnegol, ond yn ymarferol mae gan ei osodwyr yr un cyfrifoldebau dros gydymffurfio â rheoliadau adeiladu.

Gosodiadau trydanol

Math o osodiad a chynlluniau

Mewn anheddau - gosod gosodiadau trydanol foltedd isel neu isel iawn:    BESCA, Tystysgrif Blue Flame, Certsure, NAPIT, OFTEC, Stroma

Mewn anheddau - gosodiadau trydanol foltedd isel sefydlog neu isel iawn fel rhan o waith arall sy'n cael ei wneud gan y person cofrestredig: APHC, BESCA, Tystysgrif Blue Flame, Certsure, NAPIT, Stroma

Adeiladau ar wahân i anheddau - gosod goleuadau neu systemau gwresogi trydanol: BESCA, Tystysgrif Blue Flame, Certsure, NAPIT, Stroma

Gwresogi a systemau dŵr poeth

Math o osodiad a chynlluniau

System wresogi neu ddŵr poeth, neu ei reolaeth cysylltiedig: APHC, BESCA, Tystysgrif Blue Flame, Cofrestr Nwy Diogl, Certsure, HETAS, NAPIT, OFTEC, Stroma.

Systemau awyr ac aerdymheru mecanyddol

Math o adeilad a chynlluniau

Anheddau (heb gynnwys gwaith ar systemau sy’n cael eu rhannu gydag aeiladau eraill): BESCA, Tystysgrif Blue Flame, Certsure, NAPIT, Stroma

Adeiladau eraill (heb gynnwys gwaith ar rannau eraill adeilad sy’n cael eu meddiannu ar wahan): BESCA, Tystysgrif Blue Flame, Certsure, NAPIT, Stroma

Plymio a systemau cyflenwad dŵr Math o system

Type of system and schemes

Cyflenwad dŵr iachusol a meddal: APHC, BESCA, Certsure, HETAS, NAPIT, Stroma

Cyflenwad dŵr nad yw'n iachus i fflysio toiled (heb gynnwys gwaith ar ddraenio a rennir neu danddaearol): APHC, BESCA, Certsure, HETAS, NAPIT, Stroma

Toiledau, sinciau, basnau ymolchi, baddonau sefydlog, cawodydd neu ystafelloedd ymolchi mewn anheddau (heb gynnwys gwaith ar ddraenio a rennir neu danddaearol): APHC, BESCA, Certsure, HETAS, NAPIT, Stroma
 

Ffenestri, drysau neu ffenestri to

Math o adeilad a chynlluniau

Anheddau presennol: Tystysgrif Blue Flame, CERTASS, Certsure, Fensa, NAPIT, ASSURE, Stroma

Adeiladau presennol ar wahân i anheddau (heb gynnwys ailosod gwydr strwythurol sy'n dal pwysau, waliau llenni gwydr neu ddrysau troi): Tystysgrif Blue Flame, CERTASS, Certsure, Fensa, NAPIT, ASSURE, Stroma

Ailosod gorchuddion to ar doeau ar oleddf a fflat

Mae hyn yn cynnwys unrhyw waith cysylltiedig angenrheidiol (ond nid gosod panel solar). Y cynlluniau awdurdodedig yw:

 • NAPIT
 • CompetentRoofer

Profi pwysau aer adeiladau

Y cynlluniau awdurdodedig yw:

 • Cymdeithas Profi a Mesur Tynder Awyr (ATTMA)
 • Elmhurst Energy Systems Limited.

Microgynhyrchu a thechnolegau adnewyddadwy

Y cynlluniau awdurdodedig yw:

 • APHC
 • BESCA
 • Certsure
 • HETAS
 • NAPIT
 • OFTEC
 • Stroma

Cynlluniau newydd ac Ymuno â chynllun

Mae cynlluniau newydd a gwelliannau i gynlluniau presennol yn cael eu hawdurdodi gan Lywodraeth Cymru. Gwahoddir cynlluniau i gysylltu â ni ynghylch awdurdodiadau newydd a fydd yn cael eu hystyried o bryd i'w gilydd. Os hoffech ymuno â chynllun cysylltwch â'r cynllun perthnasol i gael manylion am ymuno.