Neidio i'r prif gynnwy

Cynnig Gofal Plant Cymru: Help gyda chost gofal plant i rieni gymwys sydd â phlant 3 i 4 oed

Oes angen i chi gael cymorth gyda chostau gofal plant? Trwy Gynnig Gofal Plant Cymru, fe allech hawlio hyd at 30 awr o addysg gynnar a gofal plant yr wythnos, am hyd at 48 wythnos o’r flwyddyn. Nod y cynllun gofal plant hwn a ariennir gan y llywodraeth yw lleihau baich costau gofal plant fel y gallwch wario’r arian rydych wedi’i arbed ar y pethau sydd bwysicaf i’ch teulu.

Mae’r Cynnig eisoes wedi helpu rhieni ledled Cymru i ddychwelyd i’r gwaith, cynyddu eu horiau neu weithio’n fwy hyblyg. Os ydych yn chwilio am swydd neu’n meddwl am ddychwelyd i addysg neu hyfforddiant, ond yn pryderu am gostau gofal plant, gallai’r cymorth hwn wneud gwahaniaeth mawr.

Beth bynnag mae’r Cynnig yn ei olygu i chi a’ch teulu, peidiwch â cholli’r cyfle i gael eich rhan o’r cyllid gofal plant hwn.

Gallwch wneud cais nawr i dderbyn gofal plant wedi'i ariannu o'r tymor nesaf.

Image
Mae gwasanaeth digidol cenedlaethol Cynnig Gofal Plant Cymru yn fyw

 

Bydd angen i bob rhiant a hoffai gael gofal plant a ariennir gan Gynnig Gofal Plant Cymru wneud cais trwy’r gwasanaeth digidol cenedlaethol newydd. Mae’r gwasanaeth ar-lein yn ddwyieithog ac fe allwch gael ato trwy liniadur, ffôn symudol neu ddyfais lechen.

Wrth wneud cais, bydd arnoch angen:

  • Tystysgrif geni’ch plentyn
  • Prawf o’ch cyfeiriad
  • Prawf o incwm yr aelwyd neu gofrestru ar gwrs addysg uwch neu addysg bellach

Gwneud cais am Gynnig Gofal Plant Cymru

Rhieni sydd eisoes yn defnyddio’r Cynnig cyn mis Ionawr 2023

Os ydych eisoes yn defnyddio’r Cynnig cyn mis Ionawr 2023, nid oes angen i chi wneud unrhyw beth oherwydd byddwch yn aros ar y system bresennol hyd nes y byddwch yn anghymwys.

A ydw i’n gymwys i gael gofal plant wedi’i ariannu?

I fod yn gymwys ar gyfer y Cynnig, mae’n rhaid i bob rhiant:

  • Fyw yng Nghymru
  • Bod â phlentyn 3 neu 4 oed
  • Ennill llai na £100,000 y flwyddyn
  • Bod yn gyflogedig ac ennill o leiaf, ar gyfartaledd, yr hyn sy’n cyfateb i weithio 16 awr yr wythnos ar yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol neu’r Cyflog Byw Cenedlaethol
  • Neu fod wedi’i gofrestru ar gwrs israddedig, ôl-raddedig neu addysg bellach sy’n para 10 wythnos o leiaf

Gwirio os ydych yn gymwys am Gynnig Gofal Plant Cymru

Beth sydd wedi’i gynnwys yn y Cynnig?

Mae Cynnig Gofal Plant Llywodraeth Cymru yn golygu bod llawer o rieni plant 3 i 4 oed yn gallu cael cymorth gyda chostau gofal plant.

Mae hyn yn golygu 30 awr o addysg gynnar a gofal plant yng Nghymru i rieni sy’n gymwys. Mae’r 30 awr yn cynnwys lleiafswm o 10 awr o addysg gynnar yr wythnos ac uchafswm o 20 awr o ofal plant yr wythnos. 

Mae’r Cynnig ar gael am 48 wythnos o’r flwyddyn, sy’n golygu y gall eich helpu gyda chostau gofal plant ar gyfer rhai o wyliau’r ysgol.

Mae cannoedd o feithrinfeydd, gwarchodwyr plant, Cylchoedd Meithrin, cylchoedd chwarae a crèches yn defnyddio’r Cynnig erbyn hyn, sy’n golygu y gallwch ddewis darparwr gofal plant sy’n gweddu orau i’ch anghenion chi a’ch plentyn. Mae’r Cynnig ar gael p’un a ydych eisiau defnyddio gofal plant Cymraeg, Saesneg neu ddwyieithog. 

Mae’r cyfnod cyn ysgol yn adeg wych i ddechrau taith ddwyieithog eich plentyn, felly os hoffech gael gwybod mwy am fanteision dysgu Cymraeg i’ch plentyn, ewch i’r wefan Cymraeg i Blant.

Ble alla’ i ddod o hyd i ddarparwr gofal plant?

Bydd eich Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol yn gallu eich helpu i ddod o hyd i ddarparwr cofrestredig sy’n cynnig y gwasanaeth sy’n bodloni’ch anghenion pan fyddwch yn defnyddio’ch oriau sydd wedi’u hariannu.

Rwy’n ddarparwr gofal plant. Sut galla’ i gymryd rhan yn y Cynnig?

Os ydych yn ddarparwr gofal plant, mae ein canllawiau i ddarparwyr yn rhoi gwybodaeth i chi am Gynnig Gofal Plant Cymru.