Neidio i'r prif gynnwy

Cefndir

Mae Omnibws Busnes Cymru Beaufort yn ffordd o fesur barn busnesau bach a chanolig ledled Cymru. Mae'r gwaith maes ar gyfer yr arolwg Omnibws Busnes yn cael ei syndicetio gyda gwahanol danysgrifwyr bob rownd yn gofyn ychydig o gwestiynau am sampl gynrychioliadol o tua 500 o BBaChau yng Nghymru. Gosodir cwotâu ar ranbarth, gweithgarwch busnes (SIC) a maint y busnes i sicrhau bod y sampl a gyfwelwyd yn cynrychioli BBaChau yng Nghymru. Cynhelir cyfweliadau dros y ffôn gyda sampl newydd o fusnesau ledled Cymru ddwywaith y flwyddyn. Tanysgrifiodd Llywodraeth Cymru i arolwg hydref 2020 gyda chronfa o gwestiynau ynghylch allforion, neu rwystrau i allforion.

Prif ganlyniadau

 • Dywed ychydig dros 1 mewn 10 (12%) BBaChau eu bod yn allforio y tu allan i'r DU ar hyn o bryd. Nid oedd tua 84% o BBaChau erioed wedi allforio.
 • Dywed ychydig dros 1 mewn 5 (21%) BBaChau sydd â 10+ o weithwyr eu bod yn allforio nwyddau a gwasanaethau y tu allan i'r DU ar hyn o bryd.
 • Roedd gweithgarwch allforio yn fwyaf cyffredin yn y sector gweithgynhyrchu. Dywedodd ychydig dros hanner (51%) y BBaChau yn y sector gweithgynhyrchu eu bod yn allforio y tu allan i'r DU ar hyn o bryd.
 • Ymhlith BBaChau sydd â throsiant o oddeutu £501k+ oddeutu 2 mewn 10 (23%) sy’n allforio nwyddau a gwasanaethau y tu allan i'r DU ar hyn o bryd.
 • Dywed tua 1 mewn 10 (10%) BBaChau nad ydynt yn allforio y byddent o leiaf yn ystyried gwneud hynny yn y dyfodol.
 • Ymadael â'r UE, cystadleuaeth mewn marchnadoedd tramor a chostau cludo oedd y prif rwystrau oedd yn atal busnesau bach a chanolig rhag allforio mwy yn hydref 2020.

Mae data ychwanegol ar gael yn y tablau data sy'n cyd-fynd â'r adroddiad hwn.

Methodoleg samplu a gwaith maes

Cynlluniwyd y sampl gan Beaufort Research i fod yn gynrychioliadol o'r holl sefydliadau busnes BBaChau sydd wedi'u lleoli yng Nghymru. Nodir sefydliadau busnes drwy berchnogaeth ar linell ffôn busnes. Mae cyfranogwyr naill ai'n fusnesau un lleoliad wedi’u seilio yng Nghymru, neu mae ganddynt brif swyddfeydd yng Nghymru.

Diffinnir 'busnesau' gan ddefnyddio Dosbarthiad Diwydiannol Safonol y DU (2003) fel a ganlyn.

 • Amaethyddiaeth, Pysgota, Mwyngloddio a Chyfleustodau: A, B, C, E
 • Gweithgynhyrchu: D
 • Adeiladu, Trafnidiaeth/cyfathrebu: F, I
 • Cyfanwerthu a Manwerthu: G
 • Cyllid/ Eiddo tiriog/gweithgareddau busnes: J, K
 • Gwestai, Bwytai a Gwasanaethau eraill: H, O (90, 92, 93 yn unig)

Nodyn: categorïau L (Gweinyddu/amddiffyn cyhoeddus), M (Addysg), N (Iechyd/Gwaith Cymdeithasol), O (91 yn unig: Sefydliadau aelodaeth), P (Aelwydydd preifat) a Q (sefydliadau tiriogaethol ychwanegol) wedi'u heithrio o'r arolwg.

Diffinnir BBaChau fel busnesau sydd â hyd at 250 o weithwyr (llawn amser neu ran-amser) yn y lleoliad y cysylltwyd ag ef.

Diffinnir ymatebwyr cymwys fel Rheolwr, Perchennog, Rheolwr Gyfarwyddwr neu uwch reolwr arall sy'n bresennol ar adeg y cyfweliad.

Dewiswyd sampl o fusnesau ar hap gan Experian. Yna cysylltwyd â busnesau ym mhob grŵp gweithgarwch a rhanbarth ar hap a'u cyfweld nes bod y targedau cwota wedi'u cyrraedd. Dim ond un cyfweliad a gynhaliwyd mewn unrhyw un busnes.

Cynhaliwyd cyfanswm o 504 o gyfweliadau dros y ffôn rhwng 14 Hydref a 19 Tachwedd 2020

Cynhaliwyd yr holl gyfweliadau gan weithwyr maes hyfforddedig yn ymchwil Beaufort yng nghanol Caerdydd.

Cynhaliwyd cyfweliadau gan ddefnyddio technoleg Cyfweld dros y Ffôn â Chymorth Cyfrifiadur (CATI).

Pennwyd cwotâu cysylltiedig gan Beaufort Research ar weithgarwch busnes a maint o fewn rhanbarth yn seiliedig ar gyfrifiadau cyfanfyd a ddarparwyd gan Experian, o'u Cronfa Ddata Busnes Genedlaethol. Mae'r Gronfa Ddata Busnes Genedlaethol yn cynnwys casglu data yn bennaf gan Dŷ'r Cwmnïau (gwybodaeth Cwmni Cyf) a Thomson Directory. Caiff y data hwn ei baru bob mis i gynhyrchu cronfa ddata o filiynau lawer o gofnodion lleoliadau busnes.

Cynhyrchodd yr arolwg y meintiau sampl canlynol mewn perthynas ag allforio:

 • 77 allforwyr presennol
 • 19 a allforiodd yn flaenorol, ond heb wneud hynny mwyach
 • 40 a fyddai o leiaf yn ystyried allforio yn y dyfodol
 • 385 na fyddai'n ystyried allforio / allforio yn berthnasol

Tablau allbwn

Defnyddiwyd matrics pwysoli celloedd (4 rhanbarth x 6 grŵp gweithgarwch busnes) i bwysoli data i gywiro gwyriadau bach o'r cwota gofynnol, i gyfateb â phroffil bydysawd y Gronfa Data Busnes Cenedlaethol.

Dylid bod yn ofalus wrth ddehongli data lle mae'r meintiau sylfaenol yn arbennig o fach. Mae'r canlynol yn ganllaw sy'n dangos cyfyngau hyder sy'n gysylltiedig â meintiau sampl amrywiol (sy'n dangos cyfyngau hyder lle byddai'r canlyniadau'n 50% ac yn 10 neu 90%).

Tabl 1: Cyfyngau hyder o 95% (ac eithrio ffactorau dylunio) ar gyfer meintiau sampl gwahanol
  Maint Sampl Heb ei bwysoli
  500 75 40
50% +/-4.4% +/-11.3% +/-15.5%
10/90% +/-2.6% +/-6.8% +/-9.3%

Ffynhonnell: Dadansoddiad Beaufort Research

Categorïau dadansoddiad data

Mae'r rhestrau canlynol yn darparu'r categorïau ar gyfer dadansoddiad y data yn y tablau data.

Statws allforio

 • Allforio: ar hyn o bryd yn allforio nwyddau neu wasanaethau y tu allan i'r DU
 • Allforiwr blaenorol: nwyddau/gwasanaethau a allforiwyd yn flaenorol, ond heb wneud hynny mwyach
 • Ystyried allforio: adroddiad y byddent yn bendant/o bosibl/o leiaf yn ystyried allforio yn y dyfodol
 • Ddim yn ystyried / ddim yn berthnasol: adroddiad na fyddent yn ystyried allforio / nad yw'n berthnasol iddynt

Nifer y cyflogeion (pob gweithiwr rhan-amser a llawn amser a gyflogir yn barhaol yn y lleoliad y cysylltwyd ag ef, gan gynnwys ymatebydd)

 • 1 i 9
 • 10 i 250

Dosbarthiad Diwydiannol Safonol (2007) ActGrŵp gweithgareddau

 • Cyfanwerthu a manwerthu: G
 • Gwestao, bwytai a gwasanaethau eraill: I, J (58, 59,  60 yn unig), R, S (95, 96 yn unig)
 • Amaethyddiaeth, pysgota, cloddio a chyfleustodau: A, B, D, E
 • Gweithgynhyrchu: C
 • Adeiladu, trafnidiaeth/cyfathrebu: F, H, J (61 yn unig)
 • Cyllid, eiddo tiriog/gweithgareddau busnes: J (62, 63 yn unig), K, L, M, N

Trosiant (ar gyfer y flwyddyn ariannol ddiwethaf mewn perthynas â lleoliad y cysylltwyd ag ef yn unig)

 • Dan 100k
 • £101 i 500k
 • £501+
 • Gwrthod/DK

Arwynebedd

 • Gogledd Cymru: Wrecsam, Sir y Fflint, Sir Ddinbych. Conwy, Ynys Môn, hen ardaloedd Arfon a Dwyfor
 • De ddwyrain Cymru: Pen-y-bont ar Ogwr, Blaenau Gwent, Caerffili, Caerdydd, Rhondda Cynon Taf, Sir Fynwy, Casnewydd, Merthyr, Tor-faen, Bro Morgannwg
 • De orllewin: Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot, Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro
 • Canolbarth Cymru: Ceredigion, Powys, hen ddosbarth Meirionnydd

Cymharedd a chydlyniad

Sylwer bod yr ystadegau hyn yn seiliedig ar arolwg busnes a gynhaliwyd yn hydref 2020. Gellir ystyried y canlyniadau ochr yn ochr â ffynonellau data eraill ar allforwyr BBaChau fel Effaith Busnes Arolwg COVID-19 (BICS), Arolwg Busnesau Bach Hydredol (BGLlau) ac adroddiad Deallusrwydd Economaidd Cymru ar gyllid allforio.

Nodiadau ar ddefnyddio erthyglau ystadegol

Yn gyffredinol, mae erthyglau ystadegol yn ymwneud â dadansoddiadau untro nad oes diweddariadau wedi'u cynllunio ar eu cyfer, o leiaf yn y tymor byr, ac maent yn sicrhau bod dadansoddiadau o'r fath ar gael i gynulleidfa ehangach nag a allai fod yn wir fel arall. Fe'u defnyddir yn bennaf i gyhoeddi dadansoddiadau sy'n archwiliadol mewn rhyw ffordd, er enghraifft:

 • cyflwyno cyfres arbrofol newydd o ddata
 • dadansoddiad rhannol o fater sy'n fan cychwyn defnyddiol ar gyfer ymchwil pellach ond sydd serch hynny yn ddadansoddiad defnyddiol ynddo'i hun
 • tynnu sylw at ymchwil a wnaed gan sefydliadau eraill, naill ai wedi'i gomisiynu gan Lywodraeth Cymru neu fel arall, lle mae'n ddefnyddiol tynnu sylw at y casgliadau, neu adeiladu ymhellach ar yr ymchwil
 • dadansoddiad lle nad yw'r canlyniadau o ansawdd mor uchel â'r rhai yn ein datganiadau ystadegol a'n bwletinau arferol, ond lle gellir dod i gasgliadau ystyrlon o'r canlyniadau o hyd.

Lle mae ansawdd yn broblem, gall hyn godi mewn un neu fwy o'r ffyrdd canlynol:

 • methu â nodi'n gywir yr amserlen a ddefnyddir (fel sy'n bosibl wrth ddefnyddio ffynhonnell weinyddol)
 • ansawdd y ffynhonnell ddata neu'r data a ddefnyddir
 • rhesymau penodol eraill

Fodd bynnag, bydd lefel yr ansawdd yn golygu nad yw'n effeithio'n sylweddol ar y casgliadau. Er enghraifft, efallai nad yw'r union amserlen yn ganolog i'r casgliadau y gellir eu tynnu, neu drefn maint y canlyniadau, yn hytrach na'r union ganlyniadau, sydd o ddiddordeb i'r gynulleidfa.

Nid yw'r dadansoddiad a gyflwynwyd yn ystadegyn cenedlaethol, ond gall fod yn seiliedig ar allbynnau Ystadegau Gwladol a bydd, serch hynny, wedi bod yn destun ystyriaeth ofalus a gwiriad manwl cyn ei gyhoeddi. Bydd asesiad o gryfderau a gwendidau'r dadansoddiad yn cael ei gynnwys yn yr erthygl, er enghraifft cymariaethau â ffynonellau eraill, ynghyd â chanllawiau ar sut y gellid defnyddio'r dadansoddiad, a disgrifiad o'r fethodoleg a ddefnyddiwyd.

Ceir erthyglau yn amodol ar yr arferion rhyddhau fel y'u diffinnir gan y protocol arferion rhyddhau, ac felly, er enghraifft, cânt eu cyhoeddi ar ddyddiad a gyhoeddwyd ymlaen llaw yn yr un modd ag allbynnau ystadegol eraill.

Manylion cyswllt

Ystadegydd: James Koe
Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Telephone: 0300 025 5050
Email: ystadegau.masnach@llyw.cymru

Cyfryngau: 0300 025 8099