Neidio i'r prif gynnwy

Nifer yr unedau ychwanegol a ddarparwyd ar gyfer Ebrill 2019 i Fawrth 2020.

Dull o gyhoeddi ystadegau dros dro a therfynol ar gyfer 2019-20

Mae’r pennawd hwn yn cynnwys ystadegau dros dro ar gyfer 2019-20 ar lefel Cymru yn unig. Mae’r ffigurau hyn yn agored i newid pan fyddwn yn cyhoeddi ystadegau terfynol ar gyfer 2019-20 ar 11 Mawrth 2021.

Bydd ystadegau terfynol ar gyfer 2019-20 yn cynnwys y datganiad ystadegol manwl gyda dadansoddiadau pellach o’r data, a data manwl ar StatsCymru.

Mae'r gwaith o gasglu a chyhoeddi'r ystadegau hyn wedi'i ohirio oherwydd pandemig y coronafeirws (COVID-19). Felly, rydym wedi penderfynu cyhoeddi ffigurau dros dro ar gyfer is-set fach o'r data cyn gynted ag y gallwn gan fod angen clir ar ddefnyddwyr.

Prif bwyntiau

  • Darparwyd 2,940 o unedau tai fforddiadwy ychwanegol ar draws Cymru(a). Mae hyn yn cynnydd ar y 2,592 unedau a ddarparwyd yn y flwyddyn flaenorol, ac mae ffigwr ar gyfer 2019-20 yn y cyfanswm blynyddol uchaf hyd yma. 
  • Darparodd Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (RSLs) dros 80% o'r holl ddarpariaeth tai fforddiadwy ychwanegol (2,437 o unedau).
  • Darparwyd 60 o unedau tai ychwanegol o dan y cynllun Rhentu i Brynu - Cymru(b) a gyflwynwyd yn Chwefror 2018.

(a) Mae'r ffigurau'n cwmpasu pob uned tai fforddiadwy ychwanegol, p'un ai drwy adeiladu o'r newydd, prynu, caffael, prydlesu neu addasu anheddau presennol. Nid ydynt yn ystyried unrhyw golled o ran stoc tai fforddiadwy drwy ddymchweliadau neu werthiannau yn ystod y flwyddyn.
(b) Nid yw unedau Rhentu i Brynu - Cymru'n cydymffurfio â diffiniad Nodyn cyngor technegol (TAN) 2 o dai fforddiadwy ac nid ydynt wedi'u cynnwys yn y cyfanswm o dai fforddiadwy ychwanegol a ddangosir yn y datganiad hwn. Mae'r ffigurau, fodd bynnag, yn cyfrannu at y targed tai fforddiadwy (gweler yr adran yn isod).

Mesur gwelliant ar ymrwymiad y Llywodraeth Cymru i ddarparu 20,000 o dai fforddiadwy yn ystod 2016-21

Mae’r rhaglen waith bresennol y Llywodraeth Cymru ‘Symud Cymru Ymlaen 2016-2021’ yn cynnwys ymrwymiad i ddarparu 20,000 o dai fforddiadwy yn ystod 2016-21. Mae’r ymrwymiad hwn yn cynnwys cynnal yr adeiladu o fwy na 6,000 o gartrefi drwy’r cynllun Cymorth i Brynu.

Cyfranna’r cyfansymiau o dair cyfres ystadegol at fesur y targed hwn:

  1. Tai fforddiadwy, fel diffinio yn Nodyn cyngor technegol (TAN) 2: rhwng 2016-17 a 2019-20 (dros dro), darparwyd 10,394 o unedau tai fforddiadwy ychwanegol ar draws Cymru.
  2. Cynllun ‘Rhenti i Berchnogi - Cymru’: rhwng Chwefror 2018 a Mawrth 2020, darparwyd 105 o unedau tai ychwanegol o dan y cynllun hwn.
  3. Cynllun ‘Cymorth i Brynu - Cymru’: rhwng Chwefror 2016 a Rhagfyr 2020, gwnaed 8,503 o bryniannau o dan y cynllun hwn.

Unedau tai fforddiadwy (TAN 2) a gynlluniwyd ar gyfer 2020-21

Adroddwyd gan awdurdodau lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (RSLs) fod 4,000 o unedau tai fforddiadwy eraill wedi'u cynllunio ar gyfer cyflawni yn ystod 2020-21.

Mae cymharu ystadegau ar unedau a gynlluniwyd ac a gyflwynwyd mewn blynyddoedd blaenorol, ynghyd â gwybodaeth am ddarparu unedau tai fforddiadwy yn yr hanner cyntaf o 2020-21, yn dangos pa mor ddibynadwy yw'r ystadegau ar unedau a gynlluniwyd yn 2020-21 yn debygol o fod.

Yn blynyddoedd diweddar, mae’r ffigurau ar unedau a gynlluniwyd wedi gorbwysleisio'r hyn a ddarperir mewn gwirionedd mewn blwyddyn, felly dylid ei drin yn ofalus. Ceir rhagor o wybodaeth yn adran 'Cywirdeb' yr adroddiad ansawdd ar gyfer y datganiad Ystadegol Tai Fforddiadwy.

O ystyried y tair cyfres ystadegol a ddisgrifir uchod, yn ogystal ag unedau tai fforddiadwy (TAN 2) a gynlluniwyd yn 2020-21, mae'n dangos y disgwylir i dros 20,000 o gartrefi fforddiadwy gael eu darparu erbyn mis Mawrth 2021.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.