Neidio i'r prif gynnwy

Y Prif Weinidog, Mark Drakeford AS

Cyhoeddwyd gyntaf:
17 Medi 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020 yn ei gwneud yn ofynnol cynnal adolygiad o'r cyfyngiadau coronafeirws bob tair wythnos. Roedd yr adolygiad diweddaraf i fod i gael ei gynnal erbyn 16 Medi.  

Mae cyfradd trosglwyddo COVID-19 yn gyffredinol wedi cynyddu ledled Cymru ers yr adolygiad diwethaf, yn ogystal â chanran y bobl sy'n cael canlyniad positif i brawf. Mae’r dystiolaeth yn parhau i ddangos bod y cysylltiad rhwng achosion a derbyn pobl i’r ysbyty a marwolaethau wedi cael ei wanhau gan y rhaglen frechu. Nid yw’r cysylltiad wedi cael ei dorri ac mae nifer y bobl a dderbyniwyd i'r ysbyty gyda COVID-19 wedi codi'n gyson dros yr wythnosau diwethaf, wrth i bwysau ehangach ar ein system iechyd a gofal gynyddu hefyd .

Mae Grŵp Cynghori Gwyddonol y DU ar Argyfyngau (SAGE) wedi nodi ein bod yn dechrau ar gyfnod o ansicrwydd wrth i ysgolion a phrifysgolion fynd yn ôl a rhagor o bobl ddychwelyd i'r gweithle. Mae hyn i gyd yn digwydd ar adeg pan fydd imiwnedd gan y brechlyn yn dechrau gwanhau.

Gallwn aros ar lefel rhybudd sero ond mae'r cynnydd mewn achosion a'r ansicrwydd presennol yn golygu y bydd yn rhaid i bob un ohonom gynyddu ein hymdrechion i wneud y pethau syml sy'n ein cadw i gyd yn ddiogel.

Mae'r rhain yn cynnwys cael ein brechu'n llawn; cael prawf a hunanynysu os oes gennym symptomau coronafeirws; cwrdd ag eraill yn yr awyr agored lle bynnag y bo modd a sicrhau bod awyru digonol mewn mannau o dan do; cadw pellter pan fydd modd; golchi ein dwylo'n rheolaidd; gwisgo gorchudd wyneb mewn mannau cyhoeddus o dan do ac ar drafnidiaeth gyhoeddus, a gweithio gartref lle bynnag y bo modd.

Dechreuodd ymgyrch yr hydref i roi’r brechlyn atgyfnerthu'r ddoe – staff rheng flaen y GIG yng Ngogledd Cymru oedd y cyntaf i dderbyn y brechlyn atgyfnerthu. Yfory, bydd preswylwyr a staff cartrefi gofal yn ardal Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg yn cael y pigiad atgyfnerthu a bydd yr ymgyrch yn cael ei estyn ledled Cymru ddydd Llun.

Yn unol â chyngor y Cydbwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio, bydd yr holl staff iechyd a gofal rheng flaen, pawb sy'n byw ac yn gweithio mewn cartrefi gofal, pawb dros 50 oed a phawb 16 oed a hŷn sydd â chyflyrau iechyd isorweddol yn gymwys i gael y pigiad atgyfnerthu o leiaf chwe mis ar ôl iddynt gael eu hail ddos. 

Bydd llythyrau hefyd yn dechrau cael eu hanfon i bobl ifanc 12 – 15 oed yr wythnos nesaf, gan eu gwahodd i gael eu brechu, a byddwn yn gweithio’n galetach i annog y rhai nad ydynt wedi cael eu brechu eto i fanteisio ar y cynnig.

Y brechlyn yw ein hamddiffyniad cryfaf yn erbyn y feirws o hyd.

Byddwn yn gweithio gyda busnesau ac undebau llafur ar yr angen i adolygu eu hasesiadau risg ac, os oes angen, cryfhau'r mesurau rhesymol y maent yn eu cymryd i helpu i leihau'r risg o drosglwyddo feirws. Gallai'r rhain gynnwys, er enghraifft, rhagor o gyhoeddiadau neu arwyddion gwell am y gofyniad i wisgo gorchuddion wyneb mewn siopau ac ar drafnidiaeth gyhoeddus. Byddwn hefyd yn tynnu sylw at bwysigrwydd parhau i ganiatáu i staff weithio gartref lle bo hynny'n bosibl.

Mae SAGE wedi dweud ei bod yn bwysig gweithredu'n gynnar i arafu epidemig cynyddol. Yn ogystal â'r meysydd a nodir uchod, byddwn hefyd yn diwygio'r rheoliadau i'w gwneud yn ofynnol i bobl ddangos pàs COVID y GIG i fynd i mewn i'r lleoliadau a'r digwyddiadau canlynol o ddydd Llun 11 Hydref:

• Clybiau nos a lleoliadau tebyg.

• Digwyddiadau dan do lle nad yw pobl yn eistedd gyfer mwy na 500 o bobl, lle mae pobl yn cymysgu'n agos am gyfnodau hir.

• Digwyddiadau awyr agored lle nad yw pobl yn eistedd ar gyfer mwy na 4,000 o bobl, lle bydd pobl yn cymysgu'n agos am gyfnodau hir.

• Unrhyw ddigwyddiad, o unrhyw natur, sydd â mwy na 10,000 o bobl yn bresennol.

Mae Pàs COVID wedi cael ei ddefnyddio yng Nghymru ar gyfer rhai digwyddiadau dros yr haf ac mae rhai safleoedd yn ei gwneud yn ofynnol dangos y pàs cyn cael mynediad. Mae'n caniatáu i bobl brofi eu bod naill ai wedi cael eu brechu'n llawn neu i ddarparu tystiolaeth o brawf llif unffordd negyddol.

Rydym am gefnogi lleoliadau i aros ar agor a galluogi digwyddiadau i barhau i ddigwydd, yn enwedig gan mai dim ond yn ddiweddar y mae llawer wedi ailagor.

Wrth i’r gaeaf nesáu, rhaid inni weithio gyda'n gilydd i ddiogelu Cymru.