Neidio i'r prif gynnwy

Y Prif Weinidog, Mark Drakeford AS

Cyhoeddwyd gyntaf:
6 Mai 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020 yn ei gwneud yn ofynnol cynnal adolygiad o'r mesurau coronafeirws bob tair wythnos. Roedd yr adolygiad tair wythnos diweddaraf i gael ei gwblhau erbyn 5 Mai. 

Er bod y cyfyngiadau wedi cael eu llacio dros y misoedd diwethaf, a bod y sefyllfa'n cyd-fynd â'r senario COVID Sefydlog a ddisgrifir yn ein cynllun pontio 'Gyda’n gilydd tuag at ddyfodol mwy diogel’ mae angen inni gofio nad yw'r coronafeirws wedi diflannu. Er bod rhai arwyddion calonogol bod nifer y derbyniadau i'r ysbyty sy'n gysylltiedig â Covid-19, a oedd wedi bod yn codi ers dechrau mis Mawrth, bellach wedi lefelu ar tua 240 y dydd, ar 29 Ebrill roedd 1,200 o gleifion COVID yn dal i fod yn ysbytai Cymru.

Ar sail y dystiolaeth ddiweddaraf am iechyd y cyhoedd, a chyngor gan y Prif Swyddog Meddygol a'r Cell Cynghori Technegol, rwyf wedi penderfynu cadw'r cyfyngiad cyfreithiol presennol sy'n ei gwneud yn ofynnol gwisgo gorchuddion wyneb o fewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol, yn yr ardaloedd hynny sy’n agored i’r cyhoedd, am dair wythnos arall.

Byddwn yn parhau i argymell bod gorchuddion wyneb hefyd yn cael eu gwisgo ym mhob man gorlawn neu gaeedig dan do fel rhan o'n cyfres o ganllawiau a chyngor cryfach ar iechyd y cyhoedd. Gall y mesurau hyn a mesurau eraill weithio gyda'i gilydd i helpu i atal y coronafeirws rhag cael ei drosglwyddo a’n cadw ni yn ddiogel.

Brechu yw ein hamddiffyniad gorau o hyd yn erbyn y coronafeirws ac mae wedi lleihau’r cysylltiad rhwng y feirws a salwch difrifol sy’n arwain at fynd i'r ysbyty. Nid yw byth yn rhy hwyr i gael eich brechu, ac rwy’n annog y rhai sy'n gymwys (gan gynnwys plant) i gael eu brechiad cyntaf, eu hail frechiad a’u brechiad atgyfnerthu, gan gynnwys brechiad atgyfnerthu’r gwanwyn, pan fydd eich bwrdd iechyd lleol yn eich gwahardd i wneud hynny.

Gyda dull gofalus ac unedig o gadw ein gilydd yn ddiogel a sicrhau bod cymaint o'r rhai sy'n gymwys yn cael eu brechiadau ag y bo modd, gall pawb yng Nghymru deimlo’n optimistaidd am y gwanwyn a’r tu hwnt.