Neidio i'r prif gynnwy

Y Prif Weinidog, Mark Drakeford AS

Cyhoeddwyd gyntaf:
27 Mai 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020 yn ei gwneud yn ofynnol cynnal adolygiad o'r rheoliadau coronafeirws bob tair wythnos. Roedd yr adolygiad tair wythnos diweddaraf i gael ei gwblhau erbyn 26 Mai.  

Dros y tair wythnos diwethaf, mae’r sefyllfa iechyd y cyhoedd wedi parhau i wella. Mae’r canlyniadau diweddaraf o Arolwg Heintiadau Coronafeirws yr ONS yn dangos bod canran y bobl sy’n profi’n bositif am COVID-19 yng Nghymru yn lleihau. Rydym yn gweld tuedd tebyg mewn lleihad trosglwyddiad cymunedol ar draws y DU.

Mae nifer y cleifion COVID-19 yn yr ysbyty hefyd wedi lleihau yn ystod y tair wythnos diwethaf i lai na 700, a dyma’r lefel isaf ers 28 Rhagfyr 2021. Mae’r duedd hon yn galonogol, ond mae’r GIG yn parhau i fod o dan bwysau o ganlyniad i gyfuniad o bwysau argyfwng a phandemig, gyda nifer sylweddol o absenoldebau staff yn gysylltiedig â COVID.

Yn yr wythnos ddiwethaf, mae pedwar prif swyddog meddygol y DU a chyfarwyddwr meddygol GIG Lloegr wedi argymell y dylid symud lefel rhybudd COVID y DU o lefel pedwar i lefel tri ar y sail bod y don BA.2 omicron bresennol yn cilio.

Fodd bynnag, maent wedi rhybuddio y gallwn ddisgwyl i achosion gynyddu o ganlyniad i amrywiolion coronafeirws newydd – BA.4 a BA.5. Er hynny, mae pedwar prif swyddog meddygol y DU wedi dweud ei bod yn annhebygol y bydd y rhain yn arwain at bwysau COVID uniongyrchol sylweddol yn y dyfodol agos.

Nid yw’r pandemig ar ben, ond mae’r sefyllfa iechyd y cyhoedd ar hyn o bryd yn cyd-fynd â sefyllfa COVID Sefydlog fel y nodwyd yn ein cynllun Gyda'n gilydd tuag at ddyfodol mwy diogel.

Ar ôl adolygu’r dystiolaeth iechyd y cyhoedd ddiweddaraf, yn ogystal â chyngor gan Brif Swyddog Meddygol Cymru a’n Cell Cyngor Technegol, mae’r Cabinet wedi penderfynu y bydd y cyfyngiad cyfreithiol olaf yn dod i ben, sef y cyfyngiad sy’n ei gwneud yn ofynnol i wisgo gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus o dan do mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol.

Bydd Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020 yn dod i ben ar ddiwedd y dydd ar 30 Mai.

Rydym yn parhau i argymell yn gryf fod pawb sy’n mynd i leoliadau iechyd yng Nghymru yn gwisgo gorchudd wyneb i helpu i ddiogelu’r bobl fwyaf agored i niwed a’r staff sy’n gweithio yn y lleoliadau hyn.

Drwy wisgo gorchuddion wyneb mewn mannau prysur o dan do a dilyn ymddygiadau amddiffynnol eraill, gan gynnwys manteisio ar y brechlyn, sicrhau hylendid dwylo da, hunanynysu os oes gennym symptomau COVID-19 a gwella awyriad mewn mannau o dan do, gallwn helpu i leihau trosglwyddiad coronafeirws a diogelu pawb.

Brechu yw ein hamddiffyniad gorau o hyd yn erbyn y coronafeirws. Mae wedi lleihau’r cysylltiad rhwng y feirws a salwch difrifol sy’n arwain at fynd i'r ysbyty ac rwy’n annog pawb sy’n gymwys i fanteisio ar y brechlyn a’r pigiadau atgyfnerthu os nad ydynt eisoes wedi gwneud hynny.

Byddwn yn parhau i fonitro’r sefyllfa iechyd y cyhoedd a’r amrywiolion BA.4 a BA.5 er mwyn inni allu ymateb yn gyflym i unrhyw newidiadau a diogelu Cymru.