Neidio i'r prif gynnwy

Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

Cyhoeddwyd gyntaf:
9 Mehefin 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rwyf wrth fy modd yn cael cyhoeddi bod Sharon Lovell MBE wedi ei phenodi’n Gadeirydd ar y Bwrdd Gweithredu Strategaeth Gwaith Ieuenctid newydd. Mae’r Bwrdd newydd hwn wedi’i sefydlu i weithredu argymhellion uchelgeisiol adroddiad y Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro, ‘Mae’n bryd cyflawni dros bobl ifanc’, a gyhoeddwyd ym Medi 2021. Cyhoeddais fy mwriad i sefydlu’r Bwrdd hwn yn fy Natganiad Ysgrifenedig ar 20 Rhagfyr ynghyd â dyraniad o £11.4m dros dair blynedd tuag at weithredu argymhellion y Bwrdd Dros Dro.   

Bydd y newidiadau rydym am eu gwneud mewn ymateb i argymhellion y Bwrdd yn helpu i greu sylfaen gref ar gyfer gwaith ieuenctid er mwyn llunio model cynaliadwy. Mae hyn yn rhan o’m hymrwymiad ehangach i wneud yn siŵr bod lles a hawliau plant yn gwbl ganolog i’n holl ddiwygiadau.

Mae penodi Sharon yn golygu y bydd gennym Fwrdd o hyd sydd ag arweinydd profiadol a gwybodus ym maes gwaith ieuenctid, ac rwy’n hyderus y bydd ei hangerdd a’i brwdfrydedd yn helpu i sicrhau canlyniadau.

A’r Cadeirydd bellach yn ei swydd, mae’n bleser gen i gyhoeddi bod y broses o recriwtio aelodau i’r Bwrdd bellach ar y gweill. Rwy’n annog ystod eang o bob math o bobl i wneud cais gan fy mod am sefydlu Bwrdd amrywiol. Bydd Sharon yn gweithio gyda’r panel recriwtio a’r Pwyllgor Pobl Ifanc i greu Bwrdd sydd â’r wybodaeth a’r arbenigedd sydd eu hangen i sicrhau ein bod yn datblygu gwasanaethau gwaith ieuenctid ar gyfer ein holl bobl ifanc. Rhaid i hynny gynnwys cyfleoedd mwy cyfartal ac amrywiol, lle bynnag y mae pobl ifanc yn byw. Mae mynd ati’n ddi-oed i sefydlu’r Bwrdd yn hanfodol er mwyn inni allu adeiladu ar sail y momentwm a grëwyd gan waith y Bwrdd Dros Dro, a’r gwaith ymgysylltu â’n rhanddeiliaid a phobl ifanc, gan gynnwys drwy’r Pwyllgor Pobl Ifanc a Grwpiau Cyfranogiad y Strategaeth.  

Unwaith eto, rwyf am ddiolch i aelodau’r Bwrdd Dros Dro, y Pwyllgor Pobl Ifanc a’r sector ieuenctid ehangach am eu cyfraniad gwerthfawr at waith ieuenctid, ac am ddod â ni i’r pwynt hwn. Edrychaf ymlaen at weithio gyda’r Bwrdd newydd wrth inni symud tuag at y cyfnod gweithredu hwn.

I wneud cais, ewch i'r dudalen penodiadau cyhoeddus ar wefan Llywodraeth Cymru:

Penodiadau Cyhoeddus