Neidio i'r prif gynnwy

Dawn Bowden AS, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip

Cyhoeddwyd gyntaf:
9 Chwefror 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rwy'n cyhoeddi heddiw y bydd mwy na £1.5m yn cael ei rannu rhwng 17 prosiect i gyflwyno prosiectau sgiliau a hyfforddiant o safon uchel yn y diwydiannau creadigol. Mae'r diwydiannau creadigol wedi bod yn un o’r rhannau sy'n tyfu gyflymaf o fewn economi Cymru ers bron i ddegawd, gan greu swyddi a chyfoeth, cyfrannu at frand cenedlaethol cryf a hyrwyddo Cymru yn y byd. 

Y cyhoeddiad hwn yw cam olaf ein hymrwymiad yn y Rhaglen Lywodraethu i sefydlu Corff Sgiliau Creadigol.  Mae'r Corff hwn yn cael ei ddarparu'n fewnol drwy Gymru Greadigol drwy swyddogaeth sgiliau a thalent Cymru Greadigol gwell gyda phanel cynghori ar sgiliau craidd newydd i arwain ei waith ac adrodd yn ôl i fwrdd anweithredol Cymru Greadigol.

Sefydlwyd y Panel Cynghori ar Sgiliau Creadigol ym Mai 2022 ac mae'n cynnwys 10 gweithiwr proffesiynol o'r sectorau cerddoriaeth, cynnwys digidol a sectorau’r sgrin yn ogystal â chynrychiolwr undeb, darlledwr, hyfforddiant, addysg bellach ac addysg uwch a hyrwyddwr amrywiaeth a chynhwysiant.

Cynghorodd y Panel Cynghori ar Sgiliau Creadigol ar Gynllun Gweithredu Sgiliau Creadigol tair blynedd newydd ar gyfer y sectorau cerddoriaeth, cynnwys digidol a sgrin yng Nghymru, a lansiwyd ym mis Medi 2022 ochr yn ochr â'r gronfa. Mae'r Cynllun yn nodi'r 10 blaenoriaeth canlynol ar gyfer cymorth sgiliau:

• Hyfforddiant Busnes ac Arweinyddiaeth;

• Cefnogi Talent;

• Sicrhau bod Recriwtio yn Fwy Amrywiol a Chynhwysol;

• Cyfleoedd Lleoliadau Lefel Mynediad;

• Lleoliadau a Chyfleoedd Uwchsgilio;

• Addysg a’r Cwricwlwm Newydd;

• Ymwybyddiaeth o Yrfaoedd;

• Arloesedd;

• Pontio'r Bwlch rhwng AB/AU a Diwydiant;

• Lles y Gweithlu a Chymorth i Weithwyr Llawrydd.

Dyma rai o'r prosiectau sydd wedi cael cyllid:

• Prosiect newydd dan arweiniad Ysgol Ffilm a Theledu Prifysgol De Cymru, Prifysgol Bangor a Screen Alliance Wales i greu tair Academi Sgrin newydd y tu mewn i Greatpoint Seren Studios, Wolf Studios Wales a Stiwdios Aria newydd i ddarparu'r sgiliau, addysg a hyfforddiant a all gefnogi'r genhedlaeth nesaf o dalent Cymreig i ffynnu yn y diwydiant sgrîn;

• Datblygu sgiliau, gwybodaeth a rhwydweithio rheolwyr cerddoriaeth Gymreig;

• Uwchsgilio rheolwyr lleoliadau cerddoriaeth ar lawr gwlad Cymru;

• Yr hyn sy'n rhoi'r sgiliau sydd eu hangen ar arweinwyr, rheolwyr a chynhyrchwyr sy'n gweithio ym maes teledu a ffilm yng Nghymru i redeg busnes creadigol llwyddiannus gyda ffocws penodol ar fasnacheiddio, sicrhau cyllid, manteisio ar Eiddo Deallusol, dod yn fyd-eang, recriwtio cynllunio cynhwysol ac olyniaeth;

• Hyfforddiant Cynhwysiant Anabledd Dysgu newydd ar gyfer y diwydiant sgrîn sy'n ceisio mynd i'r afael â'r diffyg cronig mewn cynrychiolaeth o ddysgu pobl anabl a/neu awtistig ar y sgrin a thu ôl i gamera;

• Hyb Gemau lefel mynediad i gefnogi datblygiad strategol y ddarpariaeth hyfforddiant ar gyfer pobl ifanc amrywiol sy'n cwmpasu gofynion lefel mynediad ar lefelau 1, 2 a 3 ar fframwaith BTEC.

Diben y gronfa hon yw parhau i gefnogi partneriaethau sgiliau strategol ledled Cymru ac rwy'n falch iawn ein bod wedi gallu dyfarnu'r cyllid i brosiectau cydweithredol a fydd yn darparu cyfleoedd rhagorol i'r rhai sy'n gweithio yn y sector neu sy'n ceisio gweithio yn y sector o bob cefndir.

Bydd nifer o brosiectau sy'n cael eu cefnogi yn cyflawni yn erbyn y Gwarant i Bobl Ifanc trwy ddarparu hyfforddiant i unigolion o dan 25 oed.  Bydd prosiectau ychwanegol yn cyflawni'n uniongyrchol yn erbyn ymrwymiad y Rhaglen Lywodraethol i greu 125,000 o brentisiaethau pob oed a'r amcan llesiant i alluogi ein diwydiannau twristiaeth, chwaraeon a chelfyddydol i ffynnu, Mae rhagor o fanylion am yr holl brosiectau hyn yn Atodiad 1.