Neidio i'r prif gynnwy

Hannah Blythyn, Y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol

Cyhoeddwyd gyntaf:
30 Medi 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Rydym yn gywir yn cydnabod ac yn myfyrio ar y rôl werthfawr y mae cymuned y Lluoedd Arfog yng Nghymru yn ei chwarae yn rheolaidd. Yn ystod y misoedd diwethaf yn ystod pandemig parhaus Covid-19, mae cymuned y Lluoedd Arfog wedi camu i mewn ac yn camu i fyny i ddarparu cefnogaeth ac arbenigedd mewn cymunedau ledled y wlad. Maent yn haeddiannol haeddu ein diolch a'n gwerthfawrogiad.

Fel Llywodraeth, rydym yn parhau’n gwbl ymrwymedig i ddarparu gwasanaethau a chymorth a dargedwyd sy’n diwallu anghenion y gymuned hon.  Ym mis Mai y llynedd, gosodais yr Adroddiad Blynyddol ar Gyfamod y Lluoedd Arfog cyntaf gerbron y Senedd.  Eleni, o ganlyniad i’r heriau digynsail rydym wedi eu hwynebu yn sgil COVID-19, yn anffodus mae oedi wedi bod gyda’r adroddiad.  Fodd bynnag, mae’r gwaith wedi parhau ac rydym wedi gwneud cynnydd ar amrywiaeth eang o fentrau sydd wedi helpu teuluoedd unigolion sy’n gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog a theuluoedd cyn aelodau o’r Lluoedd Arfog i ymgartrefu yn ein cymunedau, addasu i fywyd bob dydd, a chyfrannu at y cymunedau y maent yn byw ynddynt.

Unwaith eto, mae Grŵp Arbenigol y Lluoedd Arfog a’n partneriaid eraill wedi chwarae rôl bwysig i sicrhau ein bod yn darparu gwasanaethau a chymorth i’r rhai sydd eu hangen. Rwy’n ddiolchgar hefyd am y cynnydd a wnaed a’r mewnbwn a gafwyd gan y sefydliadau a’r unigolion cysylltiedig. 

Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i gydweithio â Grŵp Arbenigol y Lluoedd Arfog a’n partneriaid allweddol i ddarparu’r cymorth y mae ein cymuned Lluoedd Arfog yn ei haeddu.

Gellir dod o hyd i gopi o Adroddiad Blynyddol Cyfamod y Lluoedd Arfog, a gyhoeddir yn y Gymraeg a’r Saesneg yn:

https://llyw.cymru/cyfamod-y-lluoedd-arfog-adroddiad-blynyddol-2019