Neidio i'r prif gynnwy

Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru

Cyhoeddwyd gyntaf:
19 Hydref 2015
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2011 i 2016

Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiweddaru’r Aelodau ar y cynnydd yn y gwaith o baratoi Rheoliadau i wneud Safonau’r Gymraeg yn benodol gymwys i’r sefydliadau yn ail Ymchwiliad Safonau Comisiynydd y Gymraeg.
Daeth ail Ymchwiliad Safonau y Comisiynydd mewn perthynas a’r 119 sefydliad nesaf (Atodiad A) i ben ar 6 Chwefror 2015. Cyflwynodd y Comisiynydd 9 adroddiad safonau i Weinidogion Cymru ddiwedd Mai 2015.  Yn unol ag adran 66 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, rwyf wedi rhoi sylw dyladwy i gasgliadau’r Comisiynydd. Heddiw, rwy’n cyhoeddi ymateb llawn i gasgliadau’r Comisiynydd yn ei hadroddiadau safonau, yn ogystal ag atodiad yn ymateb i bod un o gasgliadau’r Comisiynydd yn eu tro.

Rwy’n ddiolchgar am waith y Comisiynydd. Mae’r adroddiadau a’r casgliadau wedi ein galluogi i ymestyn ein dealltwriaeth o’r safonau gallai fod yn berthnasol i’r sefydliadau. Rydym yn ymwybodol wrth gyrraedd ei chasgliadau i’r Comisiynydd ymgymryd ag ymchwil pellach i swyddogaethau a gwasanaethau’r sefydliadau, oedd yn cynnwys ystyriaeth i’w perfformiad yn erbyn eu Cynlluniau Iaith presennol. Golyga hyn ein bod mewn safle cryf i barhau gyda’r gwaith o baratoi Rheoliadau i baratoi safonau a’u gwneud yn benodol gymwys i’r sefydliadau hyn.
 
Oherwydd y  nifer sylweddol o sefydliadau sydd yn rhan o’r ail ymchwiliad a’r amrywiaeth o sectorau sydd yn cael eu cynnwys, y bwriad yw i gyflwyno’r Rheoliadau’n raddol. Byddwn yn dechrau trwy osod y set gyntaf o Reoliadau erbyn diwedd 2015. Wedi hynny, byddwn yn cyflwyno Rheoliadau pellach. Fel y noder yn yr adroddiad sydd wedi’i hatodi, mae’n bosib y bydd angen ymgynghori ar Reoliadau ar gyfer y sector iechyd.

Byddwn yn parhau i ddiweddaru Aelodau’r Cynulliad ar y rhaglen dreigl o wneud safonau wrth iddi ddatblygu.


ATODIAD A

Sefydliadau wedi’u cynnwys yn ail Ymchwiliad Safonau Comisiynydd y Gymraeg

 • Cyrff Cyhoeddus: Llywodraeth  (1 sefydliad)
  • Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru

 • Cyrff Cyhoeddus: Llywodraeth Leol (25 sefydliad)
  • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
  • Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
  • Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 
  • Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg 
  • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
  • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
  • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 
  • Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
  • Ymddiriedolaeth GIG Felindre
  • Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru  
  • Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG
  • Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
  • Gwasanaeth Tân ac Achub  De Cymru 
  • Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru o Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru
  • Cyngor Iechyd Cymuned Abertawe Bro Morgannwg 
  • Cyngor Iechyd Cymuned Aneurin Bevan 
  • Cyngor Iechyd Cymuned Betsi Cadwaladr
  • Cyngor Iechyd Cymuned Brycheiniog a Maesyfed 
  • Cyngor Iechyd Cymuned Caerdydd a’r Fro 
  • Cyngor Iechyd Cymuned Cwm Taf 
  • Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda 
  • Cyngor Iechyd Cymuned Sir Drefaldwyn 
  • Awdurdod yr Heddlu Niwclear Sifil 
  • Awdurdod yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig


 • Atodlen 5(1): Awdurdodau cyhoeddus (11 sefydliad)
  • Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru
  • Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dyfed Powys 
  • Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru 
  • Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent 
  • Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru 
  • Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed Powys o Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru  
  • Prif Gwnstabl Heddlu Gwent 
  • Prif Gwnstabl Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig 
  • Y Cyngor Fferyllol Cyffredinol 
  • Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru


 • Atodlen 5(3)(a) – Personau sy’n hybu dysg a gwybodaeth drwy addysgu neu ymchwilio neu drwy ddatblygu neu ddyfarnu cymwysterau (2 sefydliad)
  • Coleg Ceredigion 
  • Coleg Sir Gâr

 • Atodiad 5 (5) – Personau sy’n darparu gwasanaethau i’r cyhoedd ac sy’n derbyn cyfanswm o £400,000 neu fwy o arian cyhoeddus mewn blwyddyn ariannol (7 sefydliad)
  • CAG Cymru 
  • Cymdeithas Genedlaethol Canolfannau Cyngor ar Bopeth 
  • Gofal Cymru o Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol
  • Hafal
  • Leonard Chesire Disability 
  • Wallich-Clifford Community

 • Cyrff Cyhoeddus: Cyffredinol (1) (21 sefydliad)
  • Coleg Caerdydd a’r Fro 
  • Coleg Cambria
  • Coleg y Cymoedd
  • Coleg Catholig Dewi Sant
  • Coleg Gwyr Abertawe
  • Coleg Gwent
  • Coleg Penybont 
  • Coleg Sir Benfro 
  • Grŵp Llandrillo Menai
  • Grŵp NPTC 
  • Prifysgol Abertawe 
  • Prifysgol Aberystwyth o Prifysgol Bangor
  • Prifysgol Caerdydd
  • Prifysgol Cymru
  • Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant
  • Prifysgol De Cymru
  • Prifysgol Glyndwr
  • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  • Y Brifysgol Agored 
  • Career Choice Dewis Gyrfa

 • Cyrff Cyhoeddus: Cyffredinol (2) (19 sefydliad)
  • Amgueddfa Cymru 
  • Canolfan Mileniwm Cymru 
  • Cronfa Goffa’r Dreftadaeth Genedlaethol 
  • Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr Cyfyngedig 
  • Cyfoeth Naturiol Cymru 
  • Cyllid Cymru
  • Cyngor Celfyddydau Cymru 
  • Chwaraeon Cymru 
  • Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
  • Cyngor Llyfrau Cymru
  • Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru o Llyfrgell Genedlaethol Cymru
  • Opera Cenedlaethol Cymru Cyfyngedig 
  • Sianel 4 Cymru 
  • National Theatre Wales
  • Theatr Genedlaethol Cymru
  • Y Gorfforaeth Ddarlledu Brydeinig 
  • Y Gronfa Loteri Fawr 
  • Y Swyddfa Gyfathrebiadau

 • Cyrff Cyhoeddus: Cyffredinol (3) (16 sefydliad)
  • Asiantaeth Sicrwydd Ansawdd Addysg Uwch 
  • Colegau Cymru Cyfyngedig 
  • Comisiynydd Plant Cymru 
  • Comisiynydd Pobl Hyn Cymru 
  • Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru
  • Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
  • Cyngor Gofal Cymru
  • Gwasanaeth Derbyn y Prifysgolion a’r Colegau o The National Institute of Adult Continuing Education
  • Y Cyngor Ceiropractig Cyffredinol
  • Y Cyngor Deintyddol Cyffredinol 
  • Y Cyngor Meddygol Cyffredinol
  • Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth 
  • Y Cyngor Optegol Cyffredinol 
  • Y Cyngor Osteopatheg Cyffredinol 
  • Y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal  
 • Cyrff Cyhoeddus: Cyffredinol (4) (17 sefydliad)
  • Archwilydd Cyffredinol Cymru 
  • Awdurdod Safonau Proffesiynol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
  • Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Cymru a Lloegr 
  • Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru 
  • Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu 
  • Comisiwn Cydraddoldeb Hawliau Dynol 
  • Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru 
  • Comisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau 
  • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 
  • Gwasanaeth Tribiwnlys Prisio Cymru
  • Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth 
  • Tribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru 
  • Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru
  • Tribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru 
  • Tribiwnlys Tir Amaethyddol Cymru
  • Uned Ddata Cymru 

o Y Comisiwn Etholiadol