Neidio i'r prif gynnwy

Alan Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd

Cyhoeddwyd gyntaf:
5 Gorffennaf 2013
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2011 i 2016

Rwyf wedi gofyn i’r rheoliadau drafft o’r enw Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Bridio Cŵn) (Cymru) 2013, fel y’u gosodwyd ar 11 Mehefin 2013, gael eu tynnu’n ôl ar unwaith.

Fy nod i yw gwella lles cŵn mewn sefydliadau bridio trwyddedig er mwyn sicrhau bod y cŵn bach sy’n cael eu geni yn y sefydliadau hynny’n cael yr amodau lles gorau posibl ac yn datblygu ac yn dysgu cymdeithasu yn briodol. I’r perwyl hwnnw, rwy’n benderfynol cael fframwaith statudol a gynhelir gan reoliadau effeithlon a hawdd eu gorfodi.

Tynnwyd fy sylw at y ffaith bod diffyg eglurdeb yn y rheoliadau presennol ynghylch y gymhareb staff: cŵn ofynnol. Er mwyn dilyn y prosesau cyfreithiol priodol a sicrhau bod bwriad fy mholisi yn gwbl glir, rwyf wedi penderfynu tynnu’r rheoliadau’n ôl am y tro.

Rwyf wedi gofyn i’m swyddogion gynnal ymgynghoriad byr arall dros fisoedd yr haf. Bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal gyda rhanddeiliaid allweddol i sicrhau ein bod yn egluro bwriad y polisi yn drylwyr ac rwy’n bwriadu dod â rheoliadau drafft diwygiedig ac asesiad o’r effaith gerbron Cyfarfod Llawn y Cynulliad yn yr hydref.

Byddaf yn sicrhau bod gennym fframwaith statudol cadarn ac effeithiol a fydd yn gwella lles cŵn yn y sefydliadau bridio hyn. Rwy’n hyderus na fydd hyn yn achosi gormod o anhawster ac rwy’n edrych ymlaen at gyflwyno’r ddeddfwriaeth flaengar hon yn nes ymlaen eleni.