Neidio i'r prif gynnwy

Vaughan Gething AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Cyhoeddwyd gyntaf:
16 Ionawr 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

O dan y Cyd-drefniadau Uwchgyfeirio ac Ymyrryd, mae swyddogion Llywodraeth Cymru'n cyfarfod â Swyddfa Archwilio Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ddwywaith y flwyddyn i drafod sefyllfa gyffredinol pob un o fyrddau iechyd ac ymddiriedolaethau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) mewn perthynas ag ansawdd, perfformiad gwasanaethau a rheolaeth ariannol. Mae amrywiaeth eang o wybodaeth yn cael ei hystyried er mwyn nodi unrhyw faterion a helpu i lywio'r asesiad.

Cytunwyd y byddai statws uwchgyfeirio pob sefydliad GIG yn cael ei gyhoeddi.

Mae pedair lefel uwchgyfeirio yn y fframwaith:

  • Trefniadau arferol
  • Monitro uwch
  • Ymyrraeth wedi'i thargedu
  • Mesurau arbennig.

Cynhaliwyd y cyfarfod diweddaraf ym mis Rhagfyr 2019 ac ystyriodd y grŵp sefyllfa'r holl sefydliadau ers y cyfarfod blaenorol ym mis Awst 2019. Yn dilyn y trafodaethau, mae’r Gweinidog wedi cael ei gynghori gan swyddogion i gadw'r holl sefydliadau ar eu lefelau uwchgyfeirio presennol.

Ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, er gwaethaf gwelliannau mewn rhai meysydd, megis iechyd meddwl, mae'r bwrdd iechyd yn parhau i wynebu agenda heriol ar gyfer gwella. Mae perfformiad presennol gwasanaethau gofal wedi'i gynllunio a gofal heb ei drefnu, ynghyd â'r sefyllfa ariannol a ragwelir, yn peri pryder ac mae'r rhain yn parhau i fod yn feysydd allweddol lle yr wyf yn disgwyl gweld gwelliannau ystyrlon. Mae pryder hefyd nad oes strategaeth glinigol gytunedig wedi'i sefydlu ac rwy'n disgwyl gweld datblygu pellach yn hyn o beth yn ystod y chwarter nesaf. Cafodd fframwaith gwella diwygiedig ei gyhoeddi’n ddiweddar. Nod y fframwaith ar ei newydd wedd yw egluro pa fath o gynnydd y bydd angen i’r bwrdd iechyd ddangos sy’n cael ei wneud ar gyfer ymateb i’r pryderon mesurau arbennig sy’n weddill.

Mewn perthynas â Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, nododd y grŵp bod y bwrdd iechyd wedi ymateb yn gadarnhaol ac mewn modd agored a thryloyw i’r pryderon ynghylch y gwasanaethau mamolaeth a llywodraethu, gan gyfeirio at sut mae bellach yn ymgysylltu â chyrff adolygu allanol. Fodd bynnag, mae difrifoldeb y problemau a graddfa'r her sy'n wynebu'r sefydliad wrth gyflawni newidiadau a gwelliannau cynaliadwy yn parhau i fod yn sylweddol. Nodwyd bod camau wedi’u cymryd, ac yn parhau i gael eu cymryd, i wella capasiti a gallu mewn sawl maes allweddol a bod amrywiaeth eang o gamau gweithredu ar y gweill. Roedd hyn yn cynnwys ymateb i'r pryderon ynghylch y diwylliant yn y sefydliad a'r angen i adennill hyder ac ymddiriedaeth y cleifion, y cyhoedd, y staff a'r rhanddeiliaid. Bydd sicrhau bod gwelliannau’n cael eu gwneud yn gyflym i'r modd y mae'r sefydliad yn ymateb i bryderon a chwynion cleifion yn rhan hanfodol o hyn.

Mewn perthynas â Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, nododd y grŵp bryderon ynghylch sefyllfa ariannol y bwrdd iechyd a’i allu i fodloni ei ofynion ariannol, yn ogystal â dirywiad ym mherfformiad gwasanaethau gofal heb ei drefnu a gofal wedi'i gynllunio.

O ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, wrth gyfeirio at y cynnydd a wnaed dros y ddwy flynedd ddiwethaf, nododd y grŵp bod y bwrdd iechyd yn parhau i wynebu heriau wrth fodloni ei rwymedigaethau ariannol, yn ogystal â heriau wrth ddarparu gofal y tu allan i oriau arferol.

O ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, cafwyd trafodaeth ynghylch dirywiad ym mherfformiad gwasanaethau gofal heb ei drefnu a gofal wedi'i gynllunio a'r ffaith bod angen gweld camau gweithredu clir mewn ymateb i hyn. Bydd y materion hyn yn parhau i gael eu hadolygu fel rhan o waith monitro byrddau iechyd arferol Llywodraeth Cymru.

Dengys y tabl isod statws uwchgyfeirio blaenorol a phresennol pob sefydliad.

Sefydliad Statws blaenorol (Awst 2019) Statws presennol (Rhag 2019)
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Trefniadau arferol Trefniadau arferol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Mesurau Arbennig Mesurau arbennig
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro Monitro uwch Trefniadau arferol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg* Mesurau arbennig ar gyfer mamolaeth, ymyrraeth wedi'i thargedu ar gyfer ansawdd a llywodraethu Mesurau arbennig ar gyfer mamolaeth, ymyrraeth wedi'i thargedu ar gyfer ansawdd a llywodraethu
Addysg a Gwella Iechyd Cymru Trefniadau arferol Trefniadau arferol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Ymyrraeth wedi'i thargedu Ymyrraeth wedi'i thargedu
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys Trefniadau arferol Trefniadau arferol
Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru Trefniadau arferol Trefniadau arferol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe Ymyrraeth wedi'i thargedu Ymyrraeth wedi'i thargedu
Ymddiriedolaeth GIG Felindre Trefniadau arferol Trefniadau arferol
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru Trefniadau arferol Trefniadau arferol

* Cafodd cyn-Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf ei uwchgyfeirio i statws 'monitro uwch' mewn cyfarfod ar ddechrau mis Ionawr 2019. Mewn cyfarfod ym mis Ebrill 2019, cytunwyd y dylid codi statws uwchgyfeirio Cwm Taf Morgannwg i statws 'mesurau arbennig' ar gyfer gwasanaethau mamolaeth yn dilyn cyhoeddi adroddiad y Coleg Brenhinol ac i statws 'ymyrraeth wedi'i thargedu' ar gyfer llywodraethu ac ansawdd.

Yn dilyn y broses o newid y ffin ym mis Mawrth 2019, daeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.