Neidio i'r prif gynnwy

Julie James AS, Y Gweinidog dros Newid Hinsawdd

Cyhoeddwyd gyntaf:
11 Hydref 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Ysgrifennaf atoch i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r aelodau am y gwaith sy'n cael ei wneud ar ddiogelwch tomenni glo yng Nghymru.

Ers y diweddariad diwethaf a ddarparwyd ym mis Chwefror 2021, rydym wedi parhau i weithio gyda'r Awdurdod Glo, awdurdodau lleol a Chyfoeth Naturiol Cymru i nodi'r holl dipiau glo segur ledled Cymru.  Mae coladu a dadansoddi'r data hwn wedi bod yn broses hir a chymhleth, gyda 2456 o domenni wedi'u nodi, ac mae 327 ohonynt yn cael eu dosbarthu fel risg uwch. Mae gwaith yn parhau i fynd rhagddo wrth gasglu a storio'r data hwn, fodd bynnag, bydd gwybodaeth sy'n ymwneud â'r tomenni hyn yn cael ei rhannu ag awdurdodau lleol a Fforymau Lleol Cymru Gydnerth i'w helpu i baratoi ar gyfer argyfwng.

Mae'n bwysig i aelodau'r cyhoedd wybod bod diogelu ein cymunedau yn parhau i fod yn flaenoriaeth ac rydym yn cymryd camau i liniaru cymaint o risgiau â phosibl.  Dechreuodd y cylch nesaf o arolygiadau gaeaf ar y tomenni risg uwch yr wythnos diwethaf a bydd yn parhau drwy fisoedd y gaeaf, gan nodi unrhyw waith cynnal a chadw a gwaith brys fel rhan o'r broses. Mae categoreiddio risg dros dro ar waith i sicrhau cysondeb â'r dull o gategoreiddio ledled Cymru.  Mae'r categoreiddio risg dros dro yn cydnabod bod potensial i achosi risg i ddiogelwch, yn hytrach na bod bygythiad ar fin digwydd neu ar unwaith, gydag arolygiadau amlach wedi'u trefnu ar y tomenni a raddiwyd yn risg uwch. Rydym yn ariannu'r Awdurdod Glo i gynnal yr arolygiadau ar y cyd ag awdurdodau lleol, gan ddarparu dull cyson o ymdrin â'r drefn arolygu bresennol. 

Mae llawer o domeni mewn perchnogaeth breifat, a bydd angen archwilio rhai ohonynt fel rhan o raglen y gaeaf. Mae awdurdodau lleol wedi cael y dasg o sicrhau bod unrhyw waith angenrheidiol a nodwyd o'r arolygiadau yn cael ei wneud, gan weithio gyda'r Awdurdod Glo ac unrhyw berchnogion preifat i ddiogelu uniondeb strwythurol y tomenni yn eu hardaloedd.

Rydym wedi ymrwymo i ymchwilio a threialu technoleg, er mwyn sicrhau y gall atebion technegol priodol gefnogi'r gwaith o fonitro tomenni glo yn y tymor hwy.  Yn gynharach eleni, rhoddodd Llywodraeth Cymru arian i gefnogi awdurdodau lleol i brynu dronau i'w defnyddio fel rhan o'u trefn arolygu a rheoli.

Fel rhan o'n rhaglen o dreialon technoleg, mae offer synhwyro a thechnegau arsylwi ar y ddaear wedi'u cyflogi mewn dros 70 o safleoedd tomenni glo risg uwch ledled Cymru. Mae technegau pellach yn cael eu hystyried i'w gweithredu ar safleoedd dethol cyn y gaeaf sydd i ddod, gan edrych ar systemau synhwyro o bell a monitro telemetrig amser real ychwanegol.

Bydd treialon yn parhau drwy gydol tymor y gaeaf ac yn ymestyn drwy 2022.  Mae'r adolygiad cyntaf o'r rhaglen wedi'i drefnu ar gyfer gwanwyn 2022, ac ar ôl hynny bydd casgliadau cychwynnol yn cael eu gwneud ar addasrwydd, effeithiolrwydd a gwerth sy'n benodol i nodweddion y domen lo.

Bydd defnyddio technoleg i fonitro tomenni glo yn ategu'r drefn reoli newydd yr ydym wedi ymrwymo i'w chyflwyno mewn deddfwriaeth sylfaenol yn ystod y Senedd hon.

Bydd y gwaith o ddatblygu'r ddeddfwriaeth hon yn cael ei gefnogi'n sylweddol gan yr adolygiad annibynnol o'r fframwaith deddfwriaethol ymadael a gomisiynwyd gennym gan Gomisiwn y Gyfraith.    Cadarnhaodd ymgynghoriad y Comisiwn 'Rheoleiddio Diogelwch Tomenni Glo yng Nghymru', a gaeodd yn ddiweddar fod bylchau mawr yn y drefn bresennol, a oedd yn canolbwyntio ar ddiwydiant gweithredol ac nad yw'n darparu fframwaith rheoli effeithiol ar gyfer tomenni glo segur yn yr unfed ganrif ar hugain.   Edrychaf ymlaen at dderbyn adroddiad ac argymhellion terfynol Comisiwn y Gyfraith yn gynnar y flwyddyn nesaf. 

Fodd bynnag, dim ond un elfen o'n dull hirdymor o fynd i'r afael â diogelwch tomenni glo yw deddfwriaeth.  Er mwyn sicrhau nad yw gwaddol cloddio glo yn parhau i beri risg i ddiogelwch y cyhoedd, mae angen rhaglen adfer ac adfer hirdymor, dros gyfnod o 10 i 15 mlynedd. Er y gall y rhaglen hon helpu i leihau risgiau tirlithriadau yn y dyfodol, mae hefyd yn cynnig cyfle i drawsnewid tomenni glo yn rhywbeth mwy cynhyrchiol a buddiol i gymunedau yng Nghymru.

Gall buddsoddi mewn tomenni glo ddod â manteision economaidd, sgiliau newydd a mwy o gyflogaeth i'n cymunedau Cymreig sydd dan bwysau. Bydd yn gwella'r amgylchedd i bobl sy'n byw yno ac yn rhoi cyfran o gyfoeth cenedlaethol yn ôl i'r rhai y mae eu rhagflaenwyr wedi helpu i'w greu.

Yn dilyn dadl ddiweddar y Senedd ar Adolygiad o Wariant Llywodraeth y DU i fynd i'r afael â diogelwch tomenni glo yng Nghymru, byddwn yn parhau i bwyso ar Lywodraeth y DU i ddarparu'r cyllid gofynnol ar gyfer y rhaglen adfer.

Wrth i ni symud i fisoedd yr hydref a'r gaeaf, bydd y glawiad yn cynyddu gan achosi risgiau ychwanegol o lifogydd a thirlithriadau.   Hoffwn atgoffa aelodau o'r cyhoedd i roi gwybod am unrhyw bryderon ynghylch tomenni glo neu gael cyngor diogelwch gan linell gymorth yr Awdurdod Glo ar 0800 021 9230 neu drwy tips@coal.gov.uk