Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r canlynol yn rhoi crynodebau o'r penderfyniadau a wnaed gan weinidogion.

Darllen manylion ar y ddalen hon

Cyhoeddwyd gyntaf:
5 Ionawr 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion

Search our decision reports using Ctrl + F.

Adroddiad Blynyddol ar Fân-ddaliadau Awdurdodau Lleol yng Nghymru 2021 hyd 2022

8 Mehefin 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru a’r Trefnydd wedi cymeradwyo cynnwys yr Adroddiad Blynyddol ar Fân-ddaliadau Awdurdodau Lleol yng Nghymru 2021 hyd 2022 ac wedi cytuno y gall gael ei gyhoeddi. Mae hefyd wedi cytuno i ailgyhoeddi’r Adroddiad Blynyddol ar Fân-ddaliadau Awdurdodau Lleol yng Nghymru 2020 hyd 2021.

Uwchgyfeirio a Chymorth Ymyrraeth ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

8 Mehefin 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant wedi cymeradwyo cais i uwchgyfeirio a darparu cymorth ymyrraeth ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr dros y flwyddyn nesaf.

Cytundeb Prynu Uwch ar gyfer Brechlyn Penodol i Bandemig 

8 Mehefin 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ymrwymo i gytundeb prynu uwch ar gyfer brechlyn penodol i bandemig. Bydd hyn yn sicrhau bod modd dyrannu brechlyn yn llwyddiannus mewn unrhyw bandemig ffliw yn y dyfodol.

Plot D1, Parc Technoleg Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr

8 Mehefin 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i waredu tir ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Dyraniadau cyllid ar gyfer Tirweddau Dynodedig a Mynediad i Gefn Gwlad

7 Mehefin 2023

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd a'r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd wedi cytuno ar y dyraniadau cyllid i Awdurdodau Parciau Cenedlaethol yn ogystal â chyllid grant i sefydliadau allanol eraill ar gyfer 2023 i 2024 a 2024 i 2025.

Bwrdd Cynghorol Cymru ar Ddatblygu Diwydiannol

7 Mehefin 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i ailbenodi Aelodau'r Bwrdd am gyfnod pellach o 3 blynedd.

Bwrdd Cynghorol Cymru ar Ddatblygu Diwydiannol

7 Mehefin 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno ar y rhestr fer o ymgeiswyr i gael eu gwahodd i gyfweliad ar gyfer y ddwy rôl aelod bwrdd wag.

Cyllid Dyfodol yr Economi - Cyfarfod Panel Buddsoddi 16 Mai 2023

7 Mehefin 2023

Mae'r Prif Weinidog wedi cytuno ar Gyllid Cynhyrchu Creadigol ar gyfer prosiect ar draws De Cymru.

Cyfalaf Ymchwil Addysg Uwch

7 Mehefin 2023

Cymeradwyodd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg gyllid 2023-24 ar gyfer y grant Cyfalaf Ymchwil Addysg Uwch (HERC).

Trawsnewid Trefi - Hen Adeilad Ardrethi, Aberdâr

7 Mehefin 2023

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo cyllid grant i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf er mwyn ailddatblygu 42 i 43 High Street, Aberdâr.

Gwella dyfarniad tâl cyflog y GIG a dyfarniad cyflog i staff yr Agenda ar gyfer Newid

7 Mehefin 2023

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cytuno i weithredu dyfarniad cyflog gwell ar gyfer 2022 i 2023 a dyfarniad cyflog ar gyfer 2023 i 2024 i staff yr Agenda ar gyfer Newid GIG Cymru.

Ymestyn 6ed Fframwaith Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru

7 Mehefin 2023

Mae'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cytuno i estyn a diwygio 6ed Fframwaith Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru. Bydd hyn yn berthnasol i flynyddoedd 2023 i 2025.

Casnewydd – Newid i Wasanaethau bob 3 Wythnos

7 Mehefin 2023

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar gyllid cyfalaf o hyd at £1.2 miliwn i gefnogi cyflwyno newidiadau i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu yn Ninas Casnewydd.

Cynnig Snowdon Hall

6 Mehefin 2023

Mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Prif Chwip wedi cytuno ar safle newydd ar gyfer canolfan groeso Cartrefi i Wcráin tan fis Gorffennaf 2024.

Prynu tir

6 Mehefin 2023

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo prynu tir ger Slade Land, Hwlffordd.

Prynu tir

6 Mehefin 2023

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo prynu tir ym Mae Tywodlyd Porthcawl.

Penodi Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

6 Mehefin 2023

Mae'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi penodi Dianne Bevan a Katherine Watkins yn aelodau o Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol rhwng 1 Mehefin 2023 a 31 Mawrth 2025. 

Ychwanegion cyfansoddion cobalt 

5 Mehefin 2023

Mae'r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant wedi cytuno mewn egwyddor i awdurdodi'n amodol y 4 cyfansoddyn cobalt sy’n ychwanegion bwyd anifeiliaid ac wedi cytuno y ceir drafftio’r Offeryn Statudol sy’n ofynnol i ragnodi ffurf yr awdurdodiadau amodol hynny. 

Gweithgarwch y Rhaglen Datblygu Masnach

5 Mehefin 2023

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Gogledd Cymru a'r Trefnydd wedi cytuno i weithgarwch arfaethedig y Rhaglen Datblygu Masnach ar gyfer 2023 i 2024.

Offer trydanol ac electronig gwastraff

5 Mehefin 2023

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i gyhoeddi'r ymgynghoriad drafft a’r alwad am dystiolaeth ar yr adolygiad o'r system cyfrifoldeb cynhyrchwyr ar gyfer cyfarpar trydanol ac electronig gwastraff.

Cais am gymeradwyaeth fenthyca

5 Mehefin 2023

Mae'r Prif Weinidog wedi cymeradwyo rhoi cymeradwyaeth fenthyca i Gyngor Cymuned Gwledig Llanelli.

Gwasanaethau bysiau TrawsCymru

1 Mehefin 2023

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar ymarfer caffael ar gyfer contractau newydd ar gyfer gwasanaethau bysiau strategol T1c, T2, T3, T6 a T10 TrawsCymru. Bydd y contractau newydd yn dechrau ym mis Medi 2023

Mewnforion o Réunion

31 Mai 2023

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd wedi cytuno i wneud Datganiad o Fesurau Arbennig i wahardd mewnforio'r nwyddau canlynol o Réunion: gwenyn mêl; cacynod; sgil-gynhyrchion cadw gwenyn heb eu prosesu; cynhyrchion cadw gwenyn mewn diliau mêl a fwriedir i'w bwyta gan bobl ac offer cadw gwenyn sydd wedi’u defnyddio.

Mewnforion o ranbarth Calabria, yr Eidal

31 Mai 2023

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd wedi cytuno i gyflwyno mesur diogelu i wahardd mewnforio'r nwyddau canlynol o ranbarth Calabria, yn yr Eidal: gwenyn mêl; cacynod; sgil-gynhyrchion cadw gwenyn heb eu prosesu; cynhyrchion cadw gwenyn mewn diliau mêl a fwriedir i'w bwyta gan bobl ac offer cadw gwenyn

Penodiad i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

31 Mai 2023

Mae’r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi penodi Dyfed Jones yn Aelod Annibynnol (Awdurdod Lleol) am gyfnod o 4 blynedd o 22 Mai 2023 tan 21 Mai 2027.

Yr ymgynghoriad ar y Rhaglen Ailgydbwyso Gofal a Chymorth

31 Mai 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gynnwys yr ymgynghoriad ar ailgydbwyso gofal a chymorth, i'r ymgynghoriad gael ei lansio ar 22 Mai ac i £80k gael ei ddyrannu ar gyfer ymrwymiad y Rhaglen Lywodraethu i lansio Fframwaith Gofal Cymdeithasol Cenedlaethol, y bydd hyd at £10k ohono yn cael ei ddyrannu ar gyfer digwyddiadau ymgynghori wyneb yn wyneb.

Gweithgarwch Twf Busnes ym maes Bwyd a Diod

25 Mai 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno i weithgarwch Twf Busnes arfaethedig ym maes Bwyd a Diod ar gyfer 2023 i 2024.

Taliad Cydnabyddiaeth Cadeirydd Annibynnol Bwrdd Cynghori Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân yng Nghymru

25 Mai 2023

Mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Prif Chwip a’r Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol wedi cytuno i gynyddu’r taliad cydnabyddiaeth ar gyfer Cadeirydd Annibynnol presennol Bwrdd Cynghori Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân yng Nghymru o Fand 4 i Fand 5, a fydd yn dod o linell gyllideb Cadernid bresennol y Gwasanaeth Tân ac Achub.

Cynnydd yng nghyfradd prisiau tocynnau teithio rhatach – 2023 i 2024

25 Mai 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar gynnydd o 10.1% i gyfradd Prisiau Tocynnau Rhatach Cynrychioliadol ar gyfer 2023 i 2024, yn seiliedig ar gyfradd fynegeio prisiau defnyddwyr ym mis Mawrth 2023 yn unig.

Arolwg Sgiliau a Chyflogaeth 2023

25 Mai 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno ar gyllid i roi hwb i Arolwg Sgiliau a Chyflogaeth 2023 yng Nghymru.

Trefniadau cyhoeddi Fframwaith Canlyniadau newydd ar Roi Diwedd ar Ddigartrefedd

25 Mai 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar Fframwaith Canlyniadau drafft ar Roi Diwedd ar Ddigartrefedd ac i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus 14 wythnos ar y fframwaith rhwng 12 Mehefin a 18 Medi 2023.

Dyrannu cyllid i’r gangen iechyd planhigion a diogelu’r amgylchedd

25 Mai 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno ar ddyraniad cyllideb 2023 i 2024 i’r gangen iechyd planhigion a diogelu’r amgylchedd yn Llywodraeth Cymru.

Effaith Bil Technoleg Enetig (Bridio Manwl) y DU ar Gymru

25 Mai 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd a’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant wedi cytuno i Lywodraeth Cymru adolygu ei dull presennol o olygu genynnau ac ystyried a oes tystiolaeth i gefnogi newid polisi yng Nghymru.

Cyllid ar gyfer Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru (Economi)

25 Mai 2023

Mae Gweinidog yr Economi, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar gyllid ar gyfer Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru o gyllideb yr Economi ar gyfer 2023 i 2024 a 2024 i 2025. Maent hefyd wedi cytuno ar drefniadau cyllid ar y cyd gyda’r Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a chynllun Tymor Llywodraethu Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru.

Cynllun Bwndeli Babi Cymru

24 Mai 2023

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gynnwys y Gynllun Bwndeli Babi, ac i’r dull o’i weithredu a’i gyflwyno ar lefel genedlaethol.

Buddiolwyr Dechrau’n Deg 2023 i 2024

24 Mai 2023

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gynnwys y cysylltiadau iechyd dirprwyedig a wnaed gan y tîm iechyd ehangach a Dechrau’n Deg yn y gwaith o adrodd ar fuddiolwyr blynyddol Dechrau’n Deg. 

Y diweddaraf ar sefydlu Fforwm Partneriaeth Gymdeithasol Fferylliaeth

24 Mai 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i edrych ar y posibilrwydd o sefydlu Fforwm Partneriaeth Gymdeithasol Fferylliaeth.

Cymeradwyo Cynllun Gweithredu a Chynllun Busnes Hybu Cig Cymru

23 Mai 2023

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Gogledd Cymru a'r Trefnydd wedi cymeradwyo Cynllun Gweithredu 2023 i 2024 a Chynllun Busnes 2022 i 2026 Hybu Cig Cymru.

Ymarfer ymgynghori ar y cyd ynghylch diwygiadau arfaethedig i gyfraith yr UE a ddargedwir yn ymwneud â gwin

23 Mai 2023

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru a'r Trefnydd wedi cytuno ar gyfranogiad Llywodraeth Cymru mewn ymarfer ymgynghori dan arweiniad Defra ynghylch diwygiadau arfaethedig i'r gyfraith sy'n ymwneud â gwin.

Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy

23 Mai 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo ceisiadau am amrywiadau i’r rhaglen ar gyfer Coleg Sir Benfro; Rhondda Cynon Taf; Sir Ddinbych; Powys a Bro Morgannwg. Mae’r Gweinidog hefyd wedi cymeradwyo amrywiadau prosiect ar gyfer Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair ac Ysgol Gyfun Gwent Is Coed yng Nghasnewydd.

Grant gwres carbon isel llywodraeth leol

23 Mai 2023

Mae’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cytuno y bydd y cyllid a nodwyd drwy broses setliad llywodraeth leol 2022 ar gyfer datgarboneiddio (£20 miliwn o gyllid cyfalaf y flwyddyn am dair blynedd) yn cael ei ddyrannu i awdurdodau lleol drwy fecanwaith grant gwres carbon isel a weinyddir gan Wasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru.

Ceisiadau ar gyfer awdurdodi ychwanegion bwyd anifeiliaid i’w defnyddio mewn maeth anifeiliaid

23 Mai 2023

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant wedi cytuno i’r Asiantaeth Safonau Bwyd gyhoeddi ymgynghoriad wyth wythnos o hyd sy’n ceisio barn rhanddeiliaid mewn perthynas â cheisiadau ar gyfer awdurdodi ychwanegion bwyd anifeiliaid i’w defnyddio mewn maeth anifeiliaid.

Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy – Coleg Caerdydd a’r Fro

23 Mai 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo’r achos busnes amlinellol ar gyfer Prosiect Campysau’r Fro Coleg Caerdydd a’r Fro.

Academi Seren    

23 Mai 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno ar y cynllun gwariant ar gyfer “Academi Seren” a’r prif gyflawniadau ar gyfer blwyddyn ariannol 2023 i 2024.

Penodi Aelod Annibynnol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

23 Mai 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi penodi’r Athro Mike Larvin am gyfnod o bedair blynedd rhwng 10 Ebrill 2023 a 9 Ebrill 2027.

Penodi dau Aelod Annibynnol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

23 Mai 2023
    
Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi penodi Clare Budden a Lesley Singleton rhwng 2 Mai 2023 a 29 Chwefror 2024.

Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol Gogledd Cymru

23 Mai 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo £620,000 ar gyfer adnewyddu’r Ganolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol bresennol yn y Gogledd.

Rhaglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu

22 Mai 2023

Cymeradwyodd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg yr achosion busnes amlinellol ar gyfer dwy ysgol gynradd newydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr a dau adeilad newydd ar gyfer Coleg Sir Gâr, sy'n cael eu darparu drwy'r Model Buddsoddi Cydfuddiannol. Cymeradwyodd y Gweinidog hefyd amrywiad i ofyn am gyflawni prosiect ysgol ffydd newydd Cyngor Bro Morgannwg drwy'r rhaglen gyfalaf.

Rhaglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu

22 Mai 2023

Cymeradwyodd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg achosion busnes partneriaid cyflenwi ar gyfer prosiect Carbon Sero Net yng Ngholeg Sir Benfro; adnewyddu ysgolion yng Ngwynedd; ysgol gynradd newydd yn Rhondda Fach; a newid adeiladau yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru yn Aberdâr.

Rhaglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu

22 Mai 2023

Cymeradwyodd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg gyllid cyfalaf ar gyfer Coleg Sir y Fflint, Rhondda Cynon Taf, Pen-y-bont ar Ogwr a Choleg Caerdydd a'r Fro i gefnogi'r gwaith o gyflawni eu prosiectau Model Buddsoddi Cydfuddiannol.

Pwyllgor Arbenigol ar Weddillion Plaladdwyr mewn Bwyd

22 Mai 2023

Cytunodd y Gweinidog ar y Cylch Gorchwyl wedi'i ddiweddaru ar gyfer Pwyllgor Arbenigol y DU ar Weddillion Plaladdwyr mewn Bwyd.

Grant y Gymraeg mewn Addysg

22 Mai 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno i ailsefydlu'r grant y Gymraeg mewn Addysg ac i ddyrannu £4.5 miliwn i awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol yn ystod 2023 i 2024.

Cymdeithas Pysgotwyr Cymru

22 Mai 2023

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Gogledd Cymru a'r Trefnydd wedi cytuno ar ostyngiad o 20% yn y cyllid a ddarperir i Gymdeithas Pysgotwyr Cymru yn y flwyddyn ariannol newydd.

Ôl-daliadau am Waith Diogelwch rhag Tân ar Adeiladau Amddifad

22 Mai 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno y dylem gynnig ôl-daliadau i lesddeiliaid sydd wedi talu am waith diogelwch rhag tân ar Adeiladau Amddifad. Mae hyn yn amodol ar fodloni nifer o feini prawf sy’n cyd-fynd â gofynion Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru. 

Dyraniad craidd Addysg a Gwella Iechyd Cymru

22 Mai 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo dyraniad craidd Addysg a Gwella Iechyd Cymru. 

Integreiddio ac Ailgydbwyso Cyllid Cyfalaf 

18 Mai 2023

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant wedi cytuno ar y cyd i Integreiddio ac Ailgydbwyso Cyllid Cyfalaf yn 2023 i 2024 i gefnogi tri phrosiect i symud ymlaen i'w cam nesaf o ddatblygu achosion busnes.

Cais am Gymeradwyaeth Benthyca - Cyngor Cymuned Llanrhidian Uchaf

18 Mai 2023

Mae'r Prif Weinidog wedi cymeradwyo cyhoeddi cymeradwyaeth fenthyca i Gyngor Cymuned Llanrhidian Uchaf.

Cyfarfod Panel Buddsoddi 2 Mai 2023 - Cyllid Cynhyrchu Creadigol

18 Mai 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno ar Gyllid Dyfodol yr Economi ar gyfer prosiect yng Ngogledd Cymru.

Women Connect First – cyllid ychwanegol

17 Mai 2023

Mae'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cytuno ar ddyraniadau cyllid Women Connect First ym mlwyddyn ariannol 2023 i 2024.

Meini Prawf Diwygiedig ar gyfer Achredu Addysg Gychwynnol i Athrawon yng Nghymru

17 Mai 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno ar y ddogfen Meini Prawf ar gyfer Achredu Rhaglenni Addysg Gychwynnol i Athrawon yng Nghymru.

Cyllid ar gyfer rhaglen(ni) ôl-16

16 Mai 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer rhaglen(ni) astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach arbenigol.

Camau gweithredu i helpu i wella’r cymorth a ddarperir gan wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru i gefnogi pobl heb unrhyw hawl i gyllid cyhoeddus

16 Mai 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ymchwilio i gaffael adnoddau, offer a rhestrau gwirio ar-lein a hyfforddiant y gall awdurdod lleol eu defnyddio i asesu’n gywir a phennu ar lefel gyfreithiol y cymorth y gellir ei ddarparu i bobl heb unrhyw hawl i gyllid cyhoeddus. Maent hefyd wedi cytuno i ystyried ac o bosibl gyllido swyddog arbenigol a fyddai ar gael i bob awdurdod lleol er mwyn eu cynghori a’u cynorthwyo â rheoli achosion o bobl heb unrhyw hawl i gyllid cyhoeddus.

Estyn Cyllid ar gyfer Gŵyl Fwyd

16 Mai 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig, Gogledd Cymru a’r Trefnydd wedi cytuno i estyn Cronfa Adfer bresennol yr Ŵyl Fwyd hyd 30 Mehefin 2023.

Cyllid ar gyfer Rhoi Organau a Thrawsblaniadau 2023 hyd 2024

16 Mai 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cyllid i Awdurdod Gwaed a Thrawsblaniadau a Meinweoedd Dynol y GIG a chymorth ar gyfer ymgyrch Tîm Cymru yng Ngemau Trawsblaniadau Prydain ar gyfer 2023 hyd 2024.

Cyllid ar gyfer y Grant Disgyblion o Gymunedau Ethnig Lleiafrifol, Sipsiwn, Roma a Theithwyr

16 Mai 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer y Grant Disgyblion o Gymunedau Ethnig Lleiafrifol, Sipsiwn, Roma a Theithwyr yn 2023 hyd 2024. 

Cyllid Arolygiaeth Gofal Cymru i gefnogi Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016

15 Mai 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i roi cyllid i Arolygiaeth Gofal Cymru i gefnogi’r gwaith o weithredu Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 ymhellach yn ystod 2023 hyd at 2024.

Man glanio / deori lled-ddargludyddion

15 Mai 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i roi cyllid i ddarparu cyngor a chymorth ymgynghoriaeth adeiladau ar gyfer datblygu man glanio / deori lled-ddargludyddion.

Cymorth ardrethi annomestig (busnes) ar gyfer ynni dŵr

15 Mai 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar ryddhad ar gyfer prosiectau ynni dŵr sy’n berchen i’r gymuned rhag ardrethi annomestig (busnes) ar gyfer 2023 i 2024.

Costau Ymchwil ac Ysgrifenyddiaeth Sero Net 2035

15 Mai 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i roi cyllid ychwanegol i Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru er mwyn ei gwneud yn bosibl i weithredu ymrwymiad Net Sero 2035 y Cytundeb Cydweithio.

Dyraniadau grant a gweithgareddau’r Rhaglen Polisi Tai

11 Mai 2023

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar y dyraniad cyllid i’r Rhaglen Polisi Tai ar gyfer 2023 i 2024 a’r dyraniadau dangosol ar gyfer 2024 i 2025 a 2025 i 2026. Mae'r Gweinidog hefyd wedi cytuno ar y cyllid i Raglen Dystiolaeth Amodau Tai y Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi yn 2022 i 2023.

Cymorth busnes

9 Mai 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno ar gyllid ar gyfer prosiect yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Recriwtio athrawon

9 Mai 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno i barhau â’r ymgyrch farchnata i recriwtio i addysg gychwynnol athrawon dros flwyddyn ariannol 2023 i 2024.

Pasbortau planhigion y DU

9 Mai 2023

Cytunodd y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd i redeg cynllun peilot dros 12 i 24 mis ar gyfer e-Basbortau Planhigion, gan gynnal yr hawddfraint sy’n caniatáu i aelod-wladwriaethau’r UE osod pasbortau drafft y DU ar blanhigion i’w plannu.

Addysg gyrfaoedd

9 Mai 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno i gyllido cynllun peilot addysg gyrfaoedd a phrofiadau sy’n gysylltiedig â byd gwaith Cwmnïau Cydweithredol Robert Owen o 2022 i 2023, sy’n werth £25,000.

Symposiwm y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig ar Greu Lleoedd

9 Mai 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno y bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal Symposiwm y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig ar Greu Lleoedd ym mis Medi 2023; ac y bydd Llywodraeth Cymru yn talu cost lleoliad y Symposiwm.

Prynu tir

9 Mai 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i waredu tir ar gyfer is-orsaf drydan yn Rhydyblew, Glynebwy.

Cyngor Cyfreithiol Cytundeb Cyfranddalwyr

9 Mai 2023

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd a Gweinidog yr Economi wedi cytuno ar wariant i dalu'r ffioedd am gyngor cyfreithiol ar gyfer y Cytundeb Cyfranddalwyr newydd.

Trefniadau ad-dalu cyllid myfyrwyr ar gyfer 2024 i 2025

9 Mai 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno i gadw'r trefniadau talu cyllid myfyrwyr presennol ar gyfer myfyrwyr sy'n hanu o Gymru, sef Cynllun 2, a bydd cynaliadwyedd parhaus y trefniadau hyn yn cael ei fonitro.

Cynnydd i gyfradd y Lwfans Cynhaliaeth Addysg

4 Mai 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno ar gynnydd o £10 i gyfradd wythnosol y Lwfans Cynhaliaeth Addysg ar gyfer myfyrwyr cymwys newydd a pharhaus. Y gyfradd newydd yw £40 yr wythnos o 17 Ebrill 2023

Peidio adfeddu’r grant gofal plant

4 Mai 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno i beidio ag adfeddu’r grant gofal plant gan fyfyriwr cymwys.

Lansio Gwobrau Ystadau Cymru 2023

4 Mai 2023

Mae'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo lansiad Gwobrau Ystadau Cymru 2023 ar gyfer Cydweithredu ar ddefnyddio asedau eiddo sector cyhoeddus ar 4 Mai 2023.

Y Rhaglen Tai Arloesol

3 Mai 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar gyllid o hyd at £45,000 ar waith ymchwil er mwyn deall y gwersi a ddysgwyd o ail flwyddyn y Rhaglen Tai Arloesol.

Gwariant arfaethedig ar ddysgu proffesiynol ar gyfer 2023 i 2024

3 Mai 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno ar gyfanswm dyraniadau o £24.512 miliwn i gefnogi gweithgareddau dysgu proffesiynol i ymarferwyr.

Arweinwyr clinigol cenedlaethol ar gyfer poen cyhyrysgerbydol a pharhaus

3 Mai 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ymestyn rolau’r ddau arweinydd clinigol a benodwyd ar gyfer cyflyrau cyhyrysgerbydol ar gyfer 2023 i 2024.

Bil Diogelu’r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)

3 Mai 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd a’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar y dull gweithredu a’r amserlen ar gyfer ymgyrch genedlaethol i gefnogi Bil Diogelu’r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru). Cytunwyd hefyd ar yr amserlen i gychwyn gwahardd cynhyrchion yn ystod Cam Un.

Blaenoriaethau cyllideb fforwm Gwaith Teg Gofal Cymdeithasol 

2 Mai 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar flaenoriaethau cyllideb Fforwm Gwaith Teg Gofal Cymdeithasol 2023 i 2024. 

Cyllideb Cyfathrebu Addysg a’r Gymraeg 

2 Mai 2023

Mae’r Gweinidog Addysg a'r Gymraeg a’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Cymru wedi cytuno ar gyllideb cyfathrebu a marchnata Addysg 2023 i 2024. 

Rhaglen Fuddsoddi mewn Llifogydd a Dŵr

2 Mai 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar raglen gyfalaf a refeniw ar gyfer Cyflawni Polisi Rheoli Perygl Lifogydd Ac Erydu Arfordirol a Dŵr blwyddyn ariannol 2023-2024. Mae’r Gweinidog wedi cadarnhau cyllid hefyd ar gyfer 2 swydd rheoli perygl llifogydd ychwanegol i helpu i gyflawni ymrwymiadau’r Rhaglen Lywodraethu. 

Estyn Penodiad Is-Gadeirydd Interim Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 

2 Mai 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i estyn penodiad Pippa Britton fel Is-Gadeirydd Interim Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Daw ei phenodiad i ben ar 31 Mai 2023. 

Cymorth digidol a defnydd effeithiol o dechnoleg yn Addysg Bellach a Sgiliau 

2 Mai 2023

Mae’r Gweinidog Addysg a’r Gymraeg wedi cymeradwyo neilltuo cyllid i Jisc allu cefnogi gwaith digideiddio yn y sector addysg bellach a sgiliau ym mlwyddyn academaidd 2023-2024 ac i barhau i ddarparu cymorth ar gyfer galwad am weithredu Digidol 2030 ar gyfer sefydliadau Addysg Bellach. 

Coedlan Goffa

2 Mai 2023

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i ddarparu cyllid ychwanegol i barhau i greu tair coedlan goffa, sy'n cael eu plannu er mwyn cofio'r rheiny gollodd eu bywydau yn ystod pandemig COVID-19.

Dysgu ar gyfer Troseddwyr

2 Mai 2023

Mae’r Gweinidog Addysg a’r Gymraeg wedi cytuno i gyllid i gefnogi dysgu a sgiliau ar gyfer troseddwyr yng ngharchardai Cymru rhwng 2023 a 2024.

Prosiect darganfod LoRaWAN

2 Mai 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer datblygu prosiect darganfod LoRaWAN yn Rhondda Cynon Taf ymhellach.

Rhaglen Beilot Carchardai Cymru’n Gweithio

2 Mai 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i ddatblygu llwybr cyflogadwyedd gwell ar gyfer cyn-droseddwyr.

Penodi Aelodau Annibynnol – Addysg a Gwella Iechyd Cymru

27 Ebrill 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi penodi Donna McArthur am 4 blynedd o 24 Ebrill 2023 hyd 23 Ebrill 2027 a Jane Sadgrove am 4 blynedd o 1 Medi 2023 hyd 31 Awst 2027.

Cyllid ar gyfer rhaglen/rhaglenni ôl-16

26 Ebrill 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer rhaglen/rhaglenni astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach arbenigol.

Bwrsari cadw athrawon y Gymraeg mewn addysg 

26 Ebrill 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno i gyflwyno cynllun bwrsari peilot dros bum mlynedd ym mis Medi 2023 er mwyn cadw athrawon Cymraeg neu athrawon cyfrwng Cymraeg yn y sector uwchradd.

Dysgu proffesiynol Cymraeg ar gyfer ymarferwyr addysg

26 Ebrill 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo pecyn o gyllid er mwyn cefnogi ymarferwyr i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg yn ystod 2023 hyd 2024. 

Cyflawni cynllun gweithlu y Gymraeg mewn Addysg

26 Ebrill 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo ystod o raglenni i’w cyflawni yn ystod 2023 a 2024 er mwyn cefnogi gwaith cyflawni cynllun gweithlu y Gymraeg mewn Addysg.

Estyn cyfnod Is-Gadeirydd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

26 Ebrill 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i estyn cyfnod Kevin Davies fel Is-Gadeirydd hyd 30 Mehefin 2023. 

Ymgynghoriaeth Economaidd – Rhaglen Rheoli Ffiniau

25 Ebrill 2023

Mae’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol a Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo Ymgynghoriaeth Economaidd y Rhaglen Rheoli Ffiniau. 

Ailgydbwyso Gofal a Chymorth: Rhannau 2 a 9

25 Ebrill 2023

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cynigion i ddiwygio Rheoliadau Cytundebau Partneriaethau (Cymru) 2015, wedi cynnig newidiadau i Ganllawiau Statudol Rhan 9 ar Gytundebau Partneriaeth ac wedi cynnig newidiadau i God Ymarfer (Swyddogaethau Cyffredinol) Rhan 2, o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) - Penodiadau

25 Ebrill 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno i estyn cyfnodau Rob Humphreys a’r Athro Mark Smith yn eu swyddi ac i ailbenodi Charlotte Hitchings yn Gadeirydd ac Aelodau o Gyngor Cyllido Addysg wch Cymru hyd nes y bydd CCAUC yn dod i ben yn llwyr a hyd nes y bydd y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil yn gwbl weithredol.

Y Cynnig Gofal Plant – Wythnosau Gwyliau

25 Ebrill 2023

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gywiro agwedd dechnegol ar y Gwasanaethau Digidol Cenedlaethol ar gyfer ceisiadau i’r cynnig gofal plant yng Nghymru ac i ystyried datblygu system ffurfiol o ad-dalu costau sy’n deillio o broblemau technegol. 

Bwrdd Cynghorol Cymru ar Ddatblygu Diwydiannol – Cyfarfod ar 7 Mawrth 2023

25 Ebrill 2023

Mae Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip wedi cymeradwyo Cyllid o Gronfa Dyfodol yr Economi ar gyfer prosiect yn Abertawe.

Cynllun Grantiau Cymru ar gyfer Mynediad at Fand Eang

24 Ebrill 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i barhau i ariannu Cynllun Grantiau Cymru ar gyfer Mynediad at Fand Eang ar gyfer blynyddoedd ariannol 2023 i 2025.

Cyfoeth Naturiol Cymru

24 Ebrill 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i gynyddu cyllideb Cyfoeth Naturiol Cymru  £18.2 miliwn, a fydd yn cael ei weithredu ym mis Mehefin yn y Gyllideb Atodol gyntaf gyda’r nod o ddatrys cyllid Cyfoeth Naturiol Cymru yn barhaol. 

Cyfuniadau o fathau o sylweddau/cynhyrchion bioleiddiadol gweithredol

24 Ebrill 2023

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd wedi cytuno i'r cais i gyhoeddi penderfyniadau na chymeradwywyd ar gyfer 28 o gyfuniadau o fathau o sylweddau/cynhyrchion bioleiddiadol gweithredol.

Gweithgareddau Cymorth Ychwanegol Bro Tathan

24 Ebrill 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i nifer o weithgareddau cymorth ar gyfer safle Bro Tathan.

Presenoldeb mewn sioeau amaethyddol 2023

24 Ebrill 2023

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru a'r Trefnydd wedi cytuno i wariant o £68,000 a TAW i Lywodraeth Cymru fod yn bresennol mewn sioeau amaethyddol yn 2023 (heb gynnwys y Sioe Frenhinol).

Swydd adnoddau gwe trafnidiaeth

24 Ebrill 2023

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar gyllid ar gyfer recriwtio dros dro ar gyfer y blynyddoedd ariannol rhwng 2023 a 2024 a rhwng 2024 a 2025.

System rheoli deiliadaeth rhwydwaith cenedlaethol

24 Ebrill 2023

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo'r gwaith o weithredu system rheoli deiliadaeth rhwydwaith cenedlaethol yng Nghymru.

Panel Arbenigol Academi Cymru – penodiad newydd

20 Ebrill 2023

Mae'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cytuno i benodi Julie Rogers yn aelod newydd i Banel Arbenigwyr Academi Cymru i gynrychioli Addysg a Gwella Iechyd Cymru.

Cais i gofrestru ysgol annibynnol yng Nghymru

20 Ebrill 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi derbyn argymhelliad Estyn ac wedi penderfynu o dan adran 161 o Ddeddf Addysg 2002 fod cais Ysgol Ashfield am statws ysgol annibynnol yn cael ei gymeradwyo.

Cyllid ar gyfer Podiau Hyfforddi i Hybiau Datgarboneiddio Penygroes

20 Ebrill 2023

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar ddyrannu cyllid cyfalaf i gefnogi'r gwaith o adeiladu Podiau Hyfforddiant ac ardal Les gysylltiedig, ffreutur a neuadd i ddefnyddio tiwtoriaid a myfyrwyr o Grŵp Llandrillo Menai a fydd yn cael eu hyfforddi yn Hwb Datgarboneiddio Penygroes.

Cronfa Trawsnewid a Sgiliau Digidol Prif Swyddog Digidol Llywodraeth Leol

20 Ebrill 2023

Mae'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar gyllid o hyd at £1 miliwn tuag at Gronfa Trawsnewid Digidol Llywodraeth Leol a £350,000 ar gyfer Cronfa Sgiliau Digidol Llywodraeth Leol yn 2023 tan 2024.

Cyllido rhaglen Cymru Iach ar Waith yn y dyfodol

20 Ebrill 2023

Mae'r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant a Gweinidog yr Economi wedi cytuno ar yr opsiynau cyllido yn y dyfodol ar gyfer rhaglen Cymru Iach ar Waith, sy'n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru.

Estyn yn creu capasiti ac yn datgomisiynu arolygwyr

20 Ebrill 2023

Mae'r Gweinidog Addysg a'r Gymraeg wedi cytuno ar gyllid ychwanegol yn 2023 i 2024 a 2024 i 2025 i’w ddarparu i Estyn i gwblhau pob arolygiad yn y cylch presennol.

Penodiadau Aelodau Bwrdd Hybu Cig Cymru

20 Ebrill 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig, Gogledd Cymru a’r Trefnydd wedi cytuno i benodiad Hugh Evans, Michael Humphreys, Caroline Sanger-Davies a Vicki Spencer-Francis fel aelodau o Fwrdd Hybu Cig Cymru. 

Chwarae Cymru – Cyllid Ychwanegol

20 Ebrill 2023

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gyllid ychwanegol ar gyfer Chwarae Cymru yn 2022 i 2023.

Ail-benodi Cadeirydd – Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

20 Ebrill 2023

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi ailbenodi Maria Battle am 2 fis a 13 diwrnod o 18 Awst 2023 i 31 Hydref 2023.

Darparu Gwasanaeth Busnes Cymdeithasol Cymru

19 Ebrill 2023

Cytunodd Gweinidog yr Economi ar gyllid grant ar gyfer y cyfnod rhwng Ebrill 2023 a Mawrth 2025 i ddarparu gwasanaeth Busnes Cymdeithasol Cymru.

Cyllid ar gyfer Rhaglenni Diogelwch Cymunedol Awdurdodau Tân ac Achub

19 Ebrill 2023

Cytunodd y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol ar gyllid ar gyfer rhaglenni diogelwch cymunedol Awdurdodau Tân ac Achub rhwng 2023 a 2024 yn seiliedig ar gyd-gynigion cyllid Cymru gyfan.

Cymeradwyaeth Les Chwarter 4 Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol 16 sy’n fwy na £500 mil

19 Ebrill 2023

Cytunodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i gyllido costau’r les ar gyfer Practis Meddygol Blaenafon a Roboteg.

Cytundeb Prosiect Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol 16

19 Ebrill 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gyllido costau lesio Canolfan Iechyd Pontardawe.

Goblygiadau Cytundeb Les a Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol 16

19 Ebrill 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gyllido costau lesio Canolfan Gofal Sylfaenol Waunfawr.

Cymeradwyaeth Les Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol 16 sy’n fwy na £500 mil

19 Ebrill 2023

Cytunodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i gyllido’r costau lesio ar gyfer cabanau Ysbyty’r Faenor, Meddygfa Heol yr Eglwys Newydd, Beacons House, a Chanolfan Sgrinio Kimberley House.

Proses Apelio Annibynnol ar gyfer Grantiau a Thaliadau Gwledig

19 Ebrill 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno i dderbyn argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i roi gostyngiad a chosb i daliad Gwaith Cyfalaf Creu Coetir Glastir 2017.

Proses Apelio Annibynnol ar gyfer Grantiau a Thaliadau Gwledig

19 Ebrill 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno i dderbyn argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i dderbyn apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i wrthod hawliad Cynllun Taliad Sylfaenol 2018 gan nad oedd unrhyw hawliau Cynllun Taliad Sylfaenol yr oedd modd eu hawlio wedi’u hatodi i Rif Cyfeirnod y Cwsmer.

Proses Apelio Annibynnol ar gyfer Grantiau a Thaliadau Gwledig

19 Ebrill 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno i dderbyn argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i dderbyn apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i gosbi contract Glastir am dorri rheolau Opsiwn Rheoli 6b, a ddarganfuwyd yn ystod arolygiad rhwng 8 a 9 Hydref 2018.

Proses Apelio Annibynnol ar gyfer Grantiau a Thaliadau Gwledig

19 Ebrill 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno i dderbyn argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i dderbyn apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i wrthod hawliad Ffenestr 4 Grant Busnes i Ffermydd, gan nad oedd y busnes wedi cyflwyno tystiolaeth yn cadarnhau bod trosiant y busnes yn £1 miliwn neu lai erbyn 6 Tachwedd 2018.

Proses Apelio Annibynnol ar gyfer Grantiau a Thaliadau Gwledig

19 Ebrill 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno i dderbyn argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio â thalu am y gwaith adfer adeiladau a gyflawnwyd fel rhan o gontract Glastir Uwch.

Proses Apelio Annibynnol ar gyfer Grantiau a Thaliadau Gwledig

19 Ebrill 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno i dderbyn argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i gosbi Glastir – Tir Comin yn dilyn arolygiad lle daethant o hyd i 76 o ddefaid ar y tir comin yn ystod y cyfnod gwaharddedig. Gwnaethant gosbi hawliad 2017 yn ogystal â hawliadau 2016 a 2015 yn ôl-weithredol.

Proses Apelio Annibynnol ar gyfer Grantiau a Thaliadau Gwledig

19 Ebrill 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno i dderbyn argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i roi cosb 100% yn erbyn hawliadau’r Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Pren yn dilyn arolygiad ar 11 Mehefin 2019.

Cyllid ar gyfer Cynhadledd #FelMerch 2023

19 Ebrill 2023

Mae Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip wedi cytuno i roi £50,000 mewn cyllid grant i’r Urdd rhwng 2023 a 2024 er mwyn cefnogi’r gwaith o gyflwyno’r gynhadledd #FelMerch yn 2023.

Cyllid i’r Rhaglen Arwain mewn Gwlad Ddwyieithog

18 Ebrill 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo cyllid i’r rhaglen Arwain mewn Gwlad Ddwyieithog.

Cyflwyno’n genedlaethol 20mya ar Ffyrdd Cyfyngedig yng Nghymru

18 Ebrill 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i ddarparu cyllid ychwanegol i GoSafe er mwyn gorfodi’n well y terfyn cyflymder diofyn cenedlaethol a newydd o 20mya ar ffyrdd cyfyngedig o 17 Medi 2023.

Contract Nyth

18 Ebrill 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo estyniad o chwe mis i gontract presennol Nyth hyd 31 Mawrth 2024. 

Pwyllgor yr Amgylchedd a Newid Hinsawdd

18 Ebrill 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i ddarparu tystiolaeth i Ymchwiliad Pwyllgor yr Amgylchedd a Newid Hinsawdd yr Arglwyddi ynghylch ardaloedd gwarchodedig a sut y bydd Lloegr yn cyflawni targed 30/30. 
 

Bwrdd Cynghori Mwy na Geiriau

17 Ebrill 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cyngor mewn perthynas â chychwyn recriwtio i Fwrdd Cynghori Mwy na Geiriau.

Dynodiad Dŵr Ymdrochi 2023

17 Ebrill 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i enwi Traeth Aberogwr a Bae’r Tŵr Gwylio yn ddyfroedd ymdrochi dynodedig a gohirio dynodi Traeth Gorllewin Porth Tywyn a Thraeth Dwyrain Porth Tywyn hyd nes y gall pryderon ynghylch diogelwch gael eu lliniaru.

Peilot incwm sylfaenol

17 Ebrill 2023

Mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cytuno y dylid derbyn ceisiadau hwyr gan ymgeiswyr cymwys am beilot yr Incwm Sylfaenol ar gyfer y Rhai sy’n Gadael Gofal ar ôl diwedd y cyfnod cymryd rhan. 

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru 

17 Ebrill 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo’r cyllid i brynu 54 o gerbydau gweithredol ar gyfer Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru. 
 

Y Fframwaith Contractiol ar gyfer  Fferylliaeth Gymunedol

14 Ebrill 2023

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo'r Fframwaith Contractiol ar gyfer Fferylliaeth Gymunedol ar gyfer 2023 i 2024.

Y Rhwydwaith Ffôn Analog Cyhoeddus

14 Ebrill 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno y dylid cynnal ymchwili i weld a yw’r sector cyhoeddus yng Nghymru yn barod ar gyfer diffodd y Rhwydwaith Ffôn Analog Cyhoeddus.

Gwasanaethau fferyllol

14 Ebrill 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo’r trefniadau gweithio ar gyfer penderfynu ar apeliadau a gyflwynir o dan Reoliadau'r GIG (Gwasanaethau Fferyllol) (Cymru) 2020.

Treialu gwasanaeth bysiau i Ysbyty’r Faenor

12 Ebrill 2023

Mae'r Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i dreialu gwasanaeth bysiau sy'n cysylltu'r Coed-duon ag Ysbyty'r Faenor am gyfnod o chwe mis, gan gynnwys cyllid i gefnogi'r fenter hon.

Advances Wales

12 Ebrill 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i gyhoeddi tendr newydd i gynhyrchu pedwar rhifyn o 'Advances Wales' y flwyddyn am y ddwy flynedd nesaf.

Mesurau rheoli ffiniau

12 Ebrill 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno ar gyhoeddi drafft o Fodel Gweithredu Targed y Ffin.

Penodi Aelod i Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

12 Ebrill 2023

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i benodi Ceinwen Jean Church fel Aelod Cyffredinol Annibynnol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Bydd ei phenodiad yn dechrau ar 01 Mai 2023 tan 30 Ebrill 2027.

Llys Rhosyr

12 Ebrill 2023

Mae Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon a'r Prif Chwip, a Gweinidog yr Economi, wedi cymeradwyo caffael Llys Rhosyr ar Ynys Môn, er mwyn i Cadw ofalu amdano ar ran Gweinidogion Cymru.

Diwydiant Cymru

12 Ebrill 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo cyllid 2023 i 2024 ar gyfer Sector Development Wales Partnership  (Diwydiant Cymru).

Airbus Endeavr

12 Ebrill 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer gweithgareddau Endeavr 2023; a chytuno ar y newid i Gyfarwyddwr pleidleisio Airbus Endeavr Cymru a llofnodion cynrychiolwyr o Benderfyniad yr Aelodau i Uwch Was Sifil.

Cyllid ar gyfer Cwmpas

12 Ebrill 2023

Mae'r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar ddyfarniad grant i Cwmpas rhwng 2023 a 2024 ar gyfer prosiect i ailsefydlu a chefnogi fforymau rhanbarthol i gefnogi awdurdodau lleol gyda'u dyletswydd i hyrwyddo mentrau cymdeithasol, cwmnïau cydweithredol, gwasanaethau sy'n cael eu harwain gan ddefnyddwyr a'r trydydd sector.

Addysg bellach arbenigol

12 Ebrill 2023

Mae'r Gweinidog Addysg a'r Gymraeg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer rhaglenni astudio ôl-16 mewn sefydliadau addysg bellach arbenigol.

Bil Diogelwch Adeiladau

12 Ebrill 2023

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno bod hyd at uchafswm o £522,990, dros ddwy flynedd ariannol, i ganiatáu comisiynu a chwblhau'r dadansoddiad economaidd sydd ei angen ar gyfer asesu'r effaith sy'n angenrheidiol i gyd-fynd â Bil Diogelwch Adeiladau.

Bwrdd Cynghorol Cymru ar Ddatblygu Diwydiannol

12 Ebrill 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i recriwtio dau Aelod newydd i Fwrdd Cynghorol Cymru ar Ddatblygu Diwydiannol.

Cymorth busnes

12 Ebrill 2023

Mae’r Prif Weinidog wedi cytuno ar Gronfa Dyfodol yr Economi ar gyfer prosiect yng Nghaerdydd.

Cymorth busnes

12 Ebrill 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno ar Gronfa Dyfodol yr Economi ar gyfer prosiect ym Mhowys.

Cymru Greadigol

12 Ebrill 2023

Mae Gweinidog yr Economi a Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon a'r Prif Chwip wedi cytuno ar gynigion ar gyfer Cynllun Busnes Cymru Greadigol 2023 i 2024.

Dechrau’n Deg

6 Ebrill 2023

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gyfuno data ehangu a chyflenwi craidd Dechrau’n Deg.

Ffi Rheoli Erasmus+

6 Ebrill 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno i gyfrannu at ffi rheoli’r DU ar gyfer 2022 hyd 2023 er mwyn cyflawni rhaglen dysgu gydol oes yr UE, Erasmus+, a rhaglenni Corps Cydsefyll yr Undeb Ewropeaidd.

Cyn siop Debenhams yn Abertawe

6 Ebrill 2023

Mae’r Prif Weinidog wedi cymeradwyo cyllid grant ar gyfer Cyngor Abertawe yn 2022 hyd 2023 a 2024 hyd 2025 fel ei fod yn gallu caffael ac addasu cyn siop Debenhams yn Abertawe.

Cyllid ar gyfer Awdurdod Harbwr Caerdydd

6 Ebrill 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer Awdurdod Harbwr Caerdydd am y flwyddyn ariannol 2023 hyd 2024 tuag at gostau rhedeg sefydlog, er mwyn cyflawni gwaith adnewyddu asedau hanfodol ac ysgwyddo pwysau o ran costau rhedeg.

Comisiwn Trafnidiaeth Gogledd Cymru

6 Ebrill 2023

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo parhad gwaith Comisiwn Trafnidiaeth Gogledd Cymru ac wedi cymeradwyo cyllideb ar ei gyfer yn 2023 hyd 2024.

Prosiectau Trawsnewid Trefi

6 Ebrill 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo cyllid i gefnogi gwaith ailddatblygu cyn siop House of Fraser yng Nghwmbrân ac adfer Neuadd Farchnad Aberteifi. Mae’r Prif Weinidog hefyd wedi cymeradwyo benthyciad gan Lywodraeth Cymru i gefnogu gwaith datblygu gwesty newydd yn Abertawe, yn amodol ar fodloni rhai amodau penodol.

Brand a chyfathrebiadau marchnata Busnes Cymru

6 Ebrill 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo cais am gyllid i gefnogi gweithgarwch marchnata, gan gynnwys costau asiantaeth i hyrwyddo gwasanaethau a chymorth Busnes Cymru i fusnesau newydd, entrepreneuriaid, busnesau bach a chanolig a microfusnesau.

Penodi Sylwedydd i Ardal Fenter Ynys Môn

6 Ebrill 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo penodi’r Cynghorydd Llinos Medi, Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn, yn Sylwedydd i Fwrdd Cynghori Ardal Fenter Ynys Môn.

Rhaglen Cymorth Gwella Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

6 Ebrill 2023

Mae’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo cynllun cyflenwi Rhaglen Cymorth Gwella arfaethedig Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a chyllid o hyd at £800,000 ar gyfer blwyddyn ariannol 2023 hyd 2024

Llythyr ynghylch cyllid ar gyfer cyflwyno 20mya

5 Ebrill 2023

Mae’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd a’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cyuno i roi rhagrybudd ynghylch cyllid grant ar gyfer 2023 hyd 2024, yn sgil yr amserlenni heriol ar gyfer cyflawni’r gwaith paratoi gan awdurdodau lleol i gyflwyno 20mya.

Hyb Orthopedig Dewisol Rhanbarthol yn Ysbyty Llandudno

5 Ebrill 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cyllid i gefnogi datblygiad Achos Busnes ar gyfer Hyb Orthopedig Dewisol Rhanbarthol yn Ysbyty Llandudno.

Cyllideb ar gyfer Datblygu Gofal Sylfaenol 

5 Ebrill 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cynigion ynghylch Cyllideb Datblygu Gofal Sylfaenol ar gyfer 2023 hyd 2024 gwerth £1.857 miliwn.

Rhaglen Sêr Cymru - Sêr Cymru IV

5 Ebrill 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer cam nesaf Rhaglen Sêr Cymru - Sêr Cymru IV.

Llythyr Cyllid Pellach Trafnidiaeth Cymru 2022 hyd 2023

5 Ebrill 2023

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i gyhoeddi atodiad i lythyr cyllid Trafnidiaeth Cymriu ar gyfer blwyddyn ariannol 2022 hyd 2023.

Ymchwiliad Pwyllgor yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig i Les a Cham-drin Anifeiliaid Anwes

5 Ebrill 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cymeradwyo diweddariad Llywodraeth Cymru ynghylch Lles Anifeiliaid a’r cyflwyniad i Bwyllgor yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig.

Tanwariant ar brosiect seilwaith ieithyddol

5 Ebrill 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo £65,239 ar gyfer prosiect Geiriadur Prifysgol Cymru i wneud gwaith cychwynnol i ddiweddaru seilwaith geiriaduron.

Darpariaeth Ranbarthol Powys ar gyfer prosiect plant ag anghenion cymhleth

5 Ebrill 2023

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cyllid i gefnogi darpariaeth lety ym Mhowys a fydd yn cynnig amgylchedd therapiwtig ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag anghenion cymhleth.

Grantiau Tai

4 Ebrill 2023

O ran y Grant Cymorth Tai, mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar ddyraniadau terfynol dwy flynedd o hyd i awdurdodau lleol ar gyfer y blynyddoedd ariannol 2023 i 2024 a 2024 i 2025. Mae cytundeb hefyd i’r dyraniadau terfynol dwy flynedd o hyd ar gyfer prosiectau ‘prif raglen’ Grant Atal Digartrefedd sydd wedi’u trosglwyddo i’r Grant Cymorth Tai am yr un cyfnod gyda’r Prif Weinidog yn cytuno i’r dyraniadau perthnasol ar gyfer Cyngor Abertawe.

Casglu deunyddiau ailgylchu

4 Ebrill 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i roi cyllid o hyd at £15,546,000 i Gyngor Sir Caerfyrddin ar gyfer seilwaith sy’n gysylltiedig â newid i wasanaeth casglu sy’n cydymffurfio â glasbrint, yn ogystal â chynllun ehangach i greu Parc Eco yn Nant-y-caws. Mae cytundeb hefyd i gaffael cerbydau allyriadau isel iawn ar gyfer casglu gwastraff a deunyddiau ailgylchu.

Cefnogaeth i fusnesau

4 Ebrill 2023

Mae’r Prif Weinidog wedi cytuno ar gyllid Dyfodol yr Economi ar gyfer prosiect  ledled de Cymru.

Byw’n Annibynnol

4 Ebrill 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i ddyrannu £19,500,000 o gyllid cyfalaf a £5,102,705 o gyllid refeniw ar gyfer Grantiau Byw’n Annibynnol yn 2023 i 2024 a 2024 i 2025 i asiantaethau Gofal a Thrwsio a Gofal a Thrwsio Cymru, awdurdodau lleol a chymdeithasau tai.  

Cymorth i Brynu - Cymru

4 Ebrill 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i dalu £3.419 miliwn mewn ffioedd rheoli, ar gyfer 2023 i 2024, i Cymorth i Brynu - Cymru Ltd ar gyfer pob cam o’r cynllun Cymorth i Brynu - Cymru.

Cymorth i Brynu - Cymru

4 Ebrill 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i ymestyn y contract â Cymorth i Brynu – Cymru Ltd am gyfnod o 12 mis, o 1 Ebrill 2023, ar gyfer gweithredu blwyddyn gyntaf yr estyniad i gam 3 Cymorth i Brynu – Cymru.

Cymorth i Brynu - Cymru

4 Ebrill 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar gyllid o £22 miliwn ar gyfer y flwyddyn gyntaf (2023 i 2024) o’r estyniad i gam 3 o’r Cynllun Cymorth i Brynu – Cymru a £41 miliwn ar gyfer ail flwyddyn (2024 i 2025) cyfnod yr estyniad.

Cynnig gofal plant

4 Ebrill 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar addasiadau yn ystod y flwyddyn sy’n gysylltiedig â’r cynnig gofal plant ar gyfer 2022 i 2023.

Theatr Clwyd

3 Ebrill 2023

Mae Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon wedi cytuno i ailbroffilio cymorth ar gyfer ailddatblygu Theatr Clwyd.

Cymorth ymholiadau band eang

3 Ebrill 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi dod i gytundeb ag Openreach i barhau â chymorth ymholiadau band eang ac anfon post yn uniongyrchol i eiddo sy’n cael eu cysylltu fel rhan o ymgyrch Llywodraeth Llymru i gyflwyno band eang ffeibr, ar gyfer 2023 i 2024.

Cynllun Busnes a Chyllideb Cadw

3 Ebrill 2023

Mae Gweinidog yr Economi a Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip wedi cymeradwyo dyraniad cyllideb Cadw ar gyfer 2023 i 2024.

Penodiad i Gyngor Celfyddydau Cymru

3 Ebrill 2023

Mae Gweinidog yr Economi  a Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip wedi penodi Margaret Russell yn Gadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru am 3 blynedd o 1 Ebrill 2023 i 31 Mawrth 2026.

Cynllun y Bathodyn Glas

3 Ebrill 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo cynnydd o £50,000 (gan gynnwys TAW) i werth y contract ar gyfer y Gwasanaeth Cynghori Annibynnol ar gyfer Cynllun y Bathodyn Glas, sef o £70,000 i £120,000 hyd at 31 Mawrth 2023.

Bwrdd Cynghorol Cymru ar Ddatblygu Diwydiannol

3 Ebrill 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo ailbenodiad Cadeirydd Bwrdd Cynghorol Cymru ar Ddatblygu Diwydiannol, Michael Macphail, am gyfnod pellach o 3 blynedd, ac ymgyrch i recriwtio 2 Aelod newydd i’r Bwrdd

Cynllun Newid Cyfoeth Naturiol Cymru 2023 i 2024

3 Ebrill 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo cynnydd chwyddiant arfaethedig Cyfoeth Naturiol Cymru o 6% ar gyfer taliadau cynhaliaeth ar gyfer y cyfundrefnau canlynol – Adnoddau Dŵr, Ansawdd Dŵr, Rheoleiddio Sylweddau Ymbelydrol Anniwclear, Cydymffurfiaeth Cronfeydd Dŵr, Cynllun Masnachu Allyriadau'r DU, Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr, Cyfleusterau Ailgylchu Deunyddiau, a thaliadau Trwyddedau ar gyfer Gweithgareddau Perygl Llifogydd (taliadau cyfunedig ceisiadau/cynhaliaeth) ar gyfer 2023 i 2024.

Y Grant Datblygu Disgyblion a’r Grant Hanfodion Ysgol

3 Ebrill 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno ar y dyraniadau cyllid arfaethedig a’r trefniadau ar gyfer y Grant Datblygu Disgyblion a’r Grant Hanfodion Ysgol yn 2023 i 2024.

Penodiad i Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

3 Ebrill 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i benodi Anne-Louise Ferguson yn Aelod Annibynnol (Cyfreithiol) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Grant Cyfalaf Addysg Cyfrwng Cymraeg

30 Mawrth 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo’r cais amrywio gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent ynglŷn â phrosiect yr Ysgol Gynradd Cyfrwng Cymraeg newydd.

Data presenoldeb ar gyfer ysgolion

30 Mawrth 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno i gyhoeddi data ar bresenoldeb mewn ysgolion yn fisol, ac i ailddechrau’r casgliad blynyddol o ddata ar gyfer ysgolion. 

Y Gronfa Tai â Gofal – cynigion ar gyfer prosiectau

30 Mawrth 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i ddarparu £2.777 miliwn o’r Gronfa Tai â Gofal ar gyfer wyth cynllun mewn pum rhanbarth. 

Cymeradwyaeth Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer dyletswyddau trwydded penodol ar gyfer rhwydau pysgota eogiaid a brithyllod ar gyfer tymor 2023

30 Mawrth 2023

Yn sgil cais gan Cyfoeth Naturiol Cymru, mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, wedi cadarnhau bod dyletswyddau trwydded ar gyfer rhwydau pysgota eogiaid a brithyllod wedi eu cymeradwyo ar gyfer tymor pysgota 2023, yn unol â gofynion statudol Deddf Pysgodfeydd Eogiaid a Dŵr Croyw 1975.

Y Gronfa Tai â Gofal – cynigion ar gyfer prosiectau 

30 Mawrth 2023

Mae’r Prif Weinidog a’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo darparu £5.054 miliwn o’r Gronfa Tai â Gofal ar gyfer deg o gynlluniau mewn chwe rhanbarth.  

Cau maes awyr Ynys Môn

30 Mawrth 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo cyllid grant ychwanegol ar gyfer Cyngor Sir Ynys Môn i gau maes awyr Ynys Môn ac ymadael ag ymrwymiadau ariannol.

Cymeradwyo gwariant o  fewn y Rhaglen Diogelwch Adeiladau

30 Mawrth 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo’r dyraniad cyllideb ar gyfer y Rhaglen Diogelwch Adeiladau ar gyfer blwyddyn ariannol 2023 i 2024.

Penodi Cadeirydd – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

30 Mawrth 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi penodi Jonathan Morgan am gyfnod o 4 blynedd o 1 Ebrill 2023 i 31 Mawrth 2027.

Rhaglen Cymorth a Hyfforddiant y Sector Gofal Plant a Gwaith Chwarae

30 Mawrth 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar Raglen Cymorth a Hyfforddiant ar gyfer y sector gofal plant a gwaith chwarae.

Cyllideb Atal Digartrefedd

29 Mawrth 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd a’r Prif Weinidog wedi cytuno ar ddyraniadau cyllid ar gyfer prosiectau atal digartrefedd ac mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cytuno i drosglwyddo cyllid o’r Gyllideb Atal Digartrefedd i’r Gyllideb Cyfiawnder Cymdeithasol mewn perthynas â dau brosiect Cydraddoldeb. 

Ymateb i bobl sydd wedi dioddef profedigaeth hunanladdiad, pobl sydd wedi dod i gysylltiad â hunanladdiad a’r rhai mae hunanladdiad wedi effeithio arnynt - Adroddiad ar Grynodeb o Ganlyniadau’r Ymgynghoriad

29 Mawrth 2023

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd meddwl a Llesiant wedi cytuno i gyhoeddi’r adroddiad ar grynodeb o ganlyniadau’r ymgynghoriad. 

Cymorth refeniw ar gyfer newid dulliau teithio

29 Mawrth 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar gyllid o dan gynllun cymorth refeniw ar gyfer newid dulliau teithio, gan sicrhau bod y broses o newid dulliau teithio o’r ffyrdd i’r rheilffordd yn gallu parhau.

Recriwtio gweithwyr gofal cymdeithasol o dramor 

29 Mawrth 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i barhau â’r trefniadau ar gyfer cefnogi gofal cymdeithasol yng Nghymru drwy recriwtio gweithwyr o dramor. 

Monitro Ansawdd Aer Parc Ynni Baglan

28 Mawrth 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo cyllid i Gyngor Sir Castell-nedd Port Talbot mewn perthynas â monitro ansawdd aer.

Cynnig Gofal Plant Cymru - Gweithdrefnau Ailgadarnhau ac Ailwirio

28 Mawrth 2023

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ddatblygiad gweithdrefnau ailgadarnhau ac ailwirio o fewn Cynnig Gofal Plant Cymru.

Taliad i Gefnogi Cyfraniadau Pensiwn Cyfoeth Naturiol Cymru

28 Mawrth 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i ddarparu taliad yn ystod y flwyddyn (2022 i 2023) o £6.894 miliwn o gyllid refeniw i Gyfoeth Naturiol Cymru i gefnogi ei gyfraniad at y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol.

Cynllun Corfforaethol Cyfoeth Naturiol Cymru

28 Mawrth 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi ystyried a chymeradwyo Cynllun Corfforaethol newydd Cyfoeth Naturiol Cymru o’r enw ‘Byd Natur a Phobl yn Ffynnu Gyda’n Gilydd - Ein cynllun corfforaethol hyd at 2030’.

Rhaglenni addysg Gŵyl y Gelli

28 Mawrth 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno ar gyllid i raglenni addysg Gŵyl y Gelli ar gyfer 2023 i 2024.

Cynllunio Ffermydd Gwynt yng Nghymru

28 Mawrth 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno y caiff Comisiwn Dylunio Cymru ddechrau ymgynghori ar fersiwn ddrafft o’u canllawiau ‘Dylunio ar gyfer Ynni Adnewyddadwy yng Nghymru’.

Adfer Adeiladau ‘amddifad’

28 Mawrth 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar y cynlluniau arfaethedig ar gyfer adfer 28 o adeiladau ‘amddifad’ fel rhan o gynllun peilot ar gyfer ail gam Cronfa Diogelwch Adeiladau Cymru.

Prydau ysgol am ddim

28 Mawrth 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno ar gyllid ar gyfer parhau i ddarparu prydau ysgol am ddim yn ystod y gwyliau i ddysgwyr cymwys gan gynnwys dros y gwyliau Pasg, y gwyliau banc ym mis Mai, gwyliau hanner tymor y Gwanwyn, a’r gŵyl y banc adeg Coroni’r Brenin; ynghyd â chyllid i fynd i’r afael â’r phwysau’r gost o ddarparu prydau ysgol am ddim i bawb yn ystod y flwyddyn ysgol 2024 i 2025.

Ariannu Gradd Meistr Cenedlaethol mewn Addysg (Cymru)

27 Mawrth 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno i gyllido Gradd Meistr Cenedlaethol mewn Addysg (Cymru) ar gyfer 2023 i 2024.

Cefnogaeth i addysg

27 Mawrth 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno ar godiad o £1 miliwn i ddyraniad cyfalaf Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru ar gyfer 2022 i 2023.

Cronfa Tai â Gofal - Cynigion Prosiect

27 Mawrth 2023

Mae'r Prif Weinidog a'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo cyllid gwerth £0.068 miliwn o'r Gronfa Tai â Gofal ar gyfer cynllun yn rhanbarth Gorllewin Morgannwg.

Cronfa Tai â Gofal - Cynigion Prosiect

27 Mawrth 2023

Mae'r Prif Weinidog a'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo cyllid gwerth £29.431 miliwn o'r Gronfa Tai â Gofal ar gyfer cynlluniau mewn saith rhanbarth.

Cronfa Tai â Gofal - Cynigion Prosiect

27 Mawrth 2023

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo cyllid gwerth £3.184 miliwn o'r Gronfa Tai â Gofal ar gyfer cynlluniau mewn dau ranbarth.

Cronfa Tai â Gofal - Cynigion Prosiect

27 Mawrth 2023

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo cyllid gwerth £2.762 miliwn o'r Gronfa Tai â Gofal ar gyfer cynlluniau mewn dau ranbarth.

Cronfa Tai â Gofal - Cynigion Prosiect

27 Mawrth 2023

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo cyllid gwerth £3.242 miliwn o'r Gronfa Tai â Gofal ar gyfer cynlluniau mewn tri rhanbarth.

Grant Hwyluso STEM Rhaglen y Cymoedd Technoleg

27 Mawrth 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno ar gyllid i wella dysgu STEM yn rhanbarth y Cymoedd Technoleg.

Cyngor Cyfreithiol y Cyfranddalwyr

27 Mawrth 2023

Mae'r Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo gwariant ar gyfer cyngor Cyfraith Fasnachol a Chyfraith Gyhoeddus mewn perthynas â phrosiect sy'n gysylltiedig â rheilffyrdd yn y de.

Ymestyn Rhaglen Hwyluso STEM Rhaglen y Cymoedd Technoleg

27 Mawrth 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno ar gyllid i wella dysgu STEM yn rhanbarth y Cymoedd Technoleg.
 

Fframwaith Ansawdd Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar drafft

23 Mawrth 2023

Mae'r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol a Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno i gomisiynu'r broses olygu ar gyfer y Fframwaith Ansawdd Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar a'r Offeryn Ymarfer Myfyriol. 

Cyflenwi Busnes Cymru 2023 i 2024

23 Mawrth 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo cynllun cyflenwi Busnes Cymru 2023 i 2024.

Dull cenedlaethol o edrych ar gymorth i'r gweithlu nyrsio ar hyd eu gyrfa

23 Mawrth 2023

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyfres o argymhellion sydd â'r nod o sicrhau dull cyson o diwtoriaeth a goruchwyliaeth glinigol mewn nyrsio ledled Cymru.

Cyfarfod y Panel Argymell Buddsoddiad ar 1 Tachwedd 2022

23 Mawrth 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno ar arian Grant Datblygu Eiddo ar gyfer prosiect yng Ngheredigion.

Grant Cyfleusterau Cludo Nwyddau – Cyllid Cyfalaf

23 Mawrth 2023

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i ddarparu cymorth ariannol i Kronospan Ltd drwy'r cynllun Grant Cyfleusterau Cludo Nwyddau, a fydd yn hwyluso symud o’r ffyrdd i’r rheilffyrdd.

Ceisiadau Grant Cyfalaf y Sector Cymdeithasol ar gyfer Prosiectau Diogelwch rhag Tân mewn Adeiladu Preswyl Canolig ac Uchel

23 Mawrth 2023

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i ddyrannu £39.821 miliwn o'r cyllid cyfalaf sydd ar gael i 8 Landlord Cymdeithasol ac un Awdurdod Lleol i ymgymryd â 38 o brosiectau adfer diogelwch rhag tân mewn adeiladau.

Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Pysgod Cregyn Prydain Fawr 2023

23 Mawrth 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig, Gogledd Cymru, a'r Trefnydd wedi cytuno i gyfrannu nawdd tuag at Gynhadledd Flynyddol Cymdeithas Pysgod Cregyn Prydain Fawr ym mis Mehefin.

Arian ar gyfer MSc Sgiliau Digidol a Phroffesiynau Iechyd a Gofal Cymdeithasol

23 Mawrth 2023

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid ar gyfer MSc Sgiliau Digidol a Phroffesiynau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Cronfa Arloesi Fferylliaeth

23 Mawrth 2023

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar sefydlu'r Gronfa Arloesi Fferylliaeth.

System cyffuriau cost uchel Blueteq

23 Mawrth 2023

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gyfarwyddo'r holl fyrddau iechyd ac Ymddiriedolaethau’r GIG i ddefnyddio system Cyffuriau Cost-Uchel Blueteq i adrodd ar y defnydd o feddyginiaethau â blaenoriaeth gan y GIG yng Nghymru.

Arian Twf Swyddi Cymru+

23 Mawrth 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo'r dyraniad ariannol ar gyfer Rhaglen Twf Swyddi Cymru+ ar gyfer blwyddyn ariannol 2023 i 2024.

Trosglwyddo cyfrifoldeb am ddarparu triniaethau cymunedol COVID-19 i fyrddau iechyd 

23 Mawrth 2023

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i drosglwyddo'r cyfrifoldeb am ddarparu triniaethau gwrthfeirysol COVID-19 i fyrddau iechyd lleol a rhoi'r gorau i'r Gwasanaeth Gwrthfeirysol Cenedlaethol.

Cyllideb Fframwaith Proffesiynau Perthynol i Iechyd

23 Mawrth 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo dyraniad £0.341 miliwn o Gyllideb Fframwaith Proffesiynau Perthynol i Iechyd 2023 i 2024.

Ariannu Addysg ôl-16

23 Mawrth 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg a’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar gynnydd pellach yn y cyllid ar gyfer lleoliadau addysg bellach a chweched dosbarth, ac y byddai angen rheoli unrhyw ddyfarniad cyflog uwch o fewn y cyllid prif ffrwd.  

Cyllid ar gyfer ‘Pa Synau Welwn i’, llyfr chwarae sain

22 Mawrth 2023

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar arian ar gyfer ‘Pa Synau Welwn i’ - llyfr chwarae cadarn.

Taliadau entrepreneuriaeth – mis Mawrth a mis Ebrill 2023

21 Mawrth 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo taliadau sy’n ddyledus i unigolion a sefydliadau o dan drefniadau presennol y Rhaglen Entrepreneuriaeth.

Prosiectau trawsnewid trefi

21 Mawrth 2023

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo cyllid grant i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf tuag at ddymchwel 97-102 Stryd Taf, Pontypridd, a chyllid grant i Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent benodi ymgynghorydd arbenigol i ystyried dewisiadau datblygu ar gyfer Sgwâr yr Orsaf ar safle’r Gwaith yng Nglyn Ebwy. Cymeradwyodd y Gweinidog hefyd grant ychwanegol i Gyngor Sir Caerfyrddin i gefnogi'r datblygiad aml-ddefnydd ar Safle Gogledd Stryd y Farchnad yn Llanelli a benthyciad ychwanegol a chyllid grant i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i gefnogi'r Farchnad Park Lane newydd yng Nghaerffili.

Ariannu Amgueddfa Bêl-droed Cymru

21 Mawrth 2023

Mae Gweinidog yr Economi a Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip wedi cytuno i gynnig grant ar gyfer datblygu Amgueddfa Bêl-droed Cymru.

Bwrdd Cynghorol Cymru ar Ddatblygu Diwydiannol – Cyfarfod 1 Mawrth 2022

21 Mawrth 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno ar Arian Dyfodol yr Economi ar gyfer prosiect yn Abertawe.

Hysbysiad Cymeradwyo ar gyfer methodolegau cyfrifo i gydymffurfio â Rhan L 2022

21 Mawrth 2023

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar Hysbysiad Cymeradwyo diwygiedig ar gyfer methodolegau cyfrifo perfformiad ynni adeiladau, i ddangos cydymffurfiaeth â gofynion perfformiad ynni gofynnol newydd yn Rhan L (cadwraeth tanwydd a phŵer) Rheoliadau Adeiladu 2010 (fel y'i diwygiwyd).

Cyfarfod Panel Buddsoddi 7 Chwefror 2023 - Cyllid Cynhyrchu Creadigol

21 Mawrth 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno ar Arian Dyfodol yr Economi ar gyfer prosiect ar draws de a gorllewin Cymru.

Siarad gyda Fi: Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu 

21 Mawrth 2023

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar ddyraniad cyllid 2023 i 2024 ar gyfer Siarad gyda Fi : Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu.

Anghenion Dysgu Ychwanegol 

21 Mawrth 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer cyllideb refeniw Anghenion Dysgu Ychwanegol 2023 i 2024.

Rhaglen Cartrefi Cynnes Caerau Pen-y-bont ar Ogwr, Bryn Carno Caerffili, Caerdydd

21 Mawrth 2023

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar broffil ariannol diwygiedig ar gyfer ariannu cynllun gwaddol effeithlonrwydd ynni ar gyfer Caerau, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Bryn Carno, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Chyngor Caerdydd i gwmpasu tair blynedd ariannol, 2022 i 2023, 2023 i 2024 a 2024 i 2025.

Cyllid gweithredu ysgolion arbennig 

21 Mawrth 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo cyllid gweithredu ar gyfer Ysgolion Arbennig 2022 i 2023.

Llythyr Cyllido Gyrfa Cymru

20 Mawrth 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo'r llythyr ariannu ar gyfer Careers Choices/Dewis Gyrfa o 2023 i 2024.

Cyllido prosiectau amlflwydd ar gyfer Iechyd Planhigion a’r Amgylchedd

20 Mawrth 2023

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd wedi cytuno ar gyllid a ddyrannwyd o fewn y gyllideb Tirweddau, Natur a Choedwigaeth ar gyfer 2022-2025 i'r Rhwydwaith Gwyliadwriaeth Iechyd Planhigion Cymru amlflwydd, Peilot Arolygiaeth Rhywogaethau Anfrodorol Prydain Fawr, dileu Gudgeon Topmouth a phrosiectau treialu Biocontrol.

Llythyr Cyllido Diwygiedig Gyrfa Cymru

20 Mawrth 2023

Mae'r Gweinidog Economi wedi cymeradwyo'r llythyr ariannu diwygiedig ar gyfer Gyrfa Cymru am 2022 i 2023.

Darpariaeth Cwnsela Ysgolion

20 Mawrth 2023

Mae'r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant a'r Gweinidog Addysg a'r Gymraeg wedi cytuno i ryddhau'r dyraniad terfynol o 60 y cant o'r arian i Awdurdodau Lleol ar gyfer y ddarpariaeth gwnsela mewn ysgolion.

Gwarant i Bobl Ifanc

20 Mawrth 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo'r cyllid diwygiedig ar gyfer Gwarant i Bobl Ifanc ar gyfer 2023 i 2024.

Cyllid Cymru’n Gweithio 2023 i 2024

20 Mawrth 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo'r dyraniad cyllid i Gyrfa Cymru ar gyfer parhau i ddarparu gwasanaeth canllawiau a hyfforddi Cymru'n Gweithio yn 2023 i 2024.

Galluoedd Cydnerthedd Cenedlaethol Cyllido Cymru

20 Mawrth 2023

Mae'r Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol wedi cytuno ar gyllid ar gyfer cynnal a chadw a datblygu galluoedd Cydnerthedd Cenedlaethol Cymru yn 2023 i 2024.

Uwchraddio y seilwaith pŵer yn Celtic Lakes

17 Mawrth 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i hwyluso gwaith uwchraddio i isadeiledd yn Celtic Lakes, Casnewydd.

Tlodi bwyd

17 Mawrth 2023

Mae'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cytuno i ddefnyddio £1 miliwn o danwariant i helpu i fynd i'r afael â thlodi bwyd yng Nghymru.

Addysg bellach

17 Mawrth 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno i gynyddu'r cyllid arloesi a ddarperir i'r sector addysg bellach o £0.850 miliwn, gyda'r targed penodol o gynyddu cyfranogiad oedolion.

Lles Anifeiliaid

17 Mawrth 2023

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd wedi cytuno i gyfrannu at Alwad am Dystiolaeth yn dilyn gwahoddiad ffurfiol gan Bwyllgor Dethol yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig Llywodraeth y DU.

Y Grant Plant a Chymunedau

17 Mawrth 2023

Mae'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ganiatáu i'r awdurdodau lleol ariannu rhaglenni eraill o fewn y Grant Plant a Chymunedau gan ddefnyddio arian heb ei wario a ddyrannwyd ar gyfer Ehangu Dechrau'n Deg.

Y Gronfa Diogelwch Adeiladau i Ddatblygwyr

17 Mawrth 2023

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i ddarparu cymorth er mwyn sefydlu Cynllun Benthyciadau i Ddatblygwyr o Gronfa Diogelwch Adeiladau Cymru. Bydd y Cynllun yn cael ei arwain a'i weithredu gan Awdurdod Lleol Caerdydd a bydd yn darparu cyllid ar ffurf benthyciadau di-log i ddatblygwyr preifat er mwyn helpu i sicrhau bod gwaith adfer yn cael ei wneud cyn gynted ag y bo modd.

Y Cynllun Ardystio Iechyd Planhigion

17 Mawrth 2023

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Gogledd Cymru, a'r Trefnydd wedi cytuno i ddarparu cyllid ar gyfer Cynllun Ardystio Iechyd Planhigion, ac i ddatblygu rhagor o lwybrau clir i fusnesau a sefydliadau planhigion yng Nghymru fedru cynyddu eu mesurau bioddiogelwch a'u gallu i wrthsefyll plâu a phathogenau.

Estyn penodiad Is-gadeirydd Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

17 Mawrth 2023

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno bod Kate Eden yn parhau’n Is-gadeirydd Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru tan 29 Chwefror 2024.

Penodiadau aelodau o Fwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru

15 Mawrth 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i benodi’r Athro Calvin Jones, Helen Pittaway, Kathleen Palmer, Mark McKenna, yr Athro Pete Fox, a’r Athro Rhys Jones yn aelodau o Fwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru

Safonau bwyd

15 Mawrth 2023

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant wedi cytuno y caiff nifer fach o awdurdodau lleol gymryd rhan mewn peilot chwe mis i dreialu’r model a gynigir ar gyfer darparu safonau bwyd newydd.

Cyllido’r Tîm Brechu

15 Mawrth 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cyllid i Weithrediaeth y GIG i dalu am gost y Tîm Brechu fel cost reolaidd.

Cais cynllunio

15 Mawrth 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi gwrthod apêl a adferwyd am 6 thŷ fforddiadwy, 6 gweithdy saer, cyfleuster cymunedol ac adleoli sied prosesu pren a chyfleuster sychu sydd eisoes wedi’u cymeradwyo yn Fforest Pantmaenog, Rhos-y-bwlch, Clunderwen, Sir Benfro.

Cyllid ar gyfer rhagolygon treth

15 Mawrth 2023

Mae’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cytuno i drosglwyddo cyllid i’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol (drwy Cyllid a Thollau Ei Fawrhydi) ar gyfer llunio a chyhoeddi rhagolygon treth annibynnol yn 2023 hyd 2024 i gyd-fynd â Chyllideb Llywodraeth Cymru.

Trefniadau gŵyl y banc ar gyfer staff GIG Cymru

15 Mawrth 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo telerau ac amodau o dan yr Agenda ar gyfer Newid a thelerau ac amodau staff Meddygol a Deintyddol y GIG yng Nghymru ar gyfer gŵyl y banc adeg coroni Brenin Charles III.

Gwasanaethau’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

15 Mawrth 2023

Mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cymeradwyo camau i estyn contract Newfields Law am chwe mis ychwanegol am ddim cost i Lywodraeth Cymru.

Rhaglenni datblygu arweinyddiaeth

15 Mawrth 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer rhaglenni datblygu arweinyddiaeth a’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol i flwyddyn ariannol 2023 hyd 2024.

Gorsaf Fysiau Canol Caerdydd

15 Mawrth 2023

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer paratoi a gweithredu prosiect newydd Gorsaf Fysiau Canol Caerdydd.

Gorsaf Fysiau Canol Caerdydd

15 Mawrth 2023

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo camau i ymrwymo i gytundebau cyfreithiol a darparu cyllid at ddibenion prynu ar gyfer prosiect Gorsaf Fysiau Canol Caerdydd.

Gwasanaethau Cyswllt â Phlant

13 Mawrth 2023

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid ar gyfer Gwasanaethau Cyswllt â Phlant a gefnogir gan Orchymyn Llys yng Nghymru yn 2023 i 2024. 

Datblygu economaidd

13 Mawrth 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo cyllid i gefnogi’r gwaith o hyrwyddo Cymru fel lleoliad mewnfuddsoddi.

Cynnig Gofal Plant i Gymru

13 Mawrth 2023

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gomisiynu adolygiad annibynnol o’r Cynnig Gofal Plant ar gyfer Cymru.

Rhaglen dileu llyfrothen uwchsafn

13 Mawrth 2023

Mae gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd gyllid ychwanegol ar gyfer 2022 i 2023 am y gwaith parhaus o ddileu’r pysgodyn goresgynnol, llyfrothen uwchsafn, Pseudorasbora parva, yn y De.

Profi polisi Cyflogadwyedd a Sgiliau

13 Mawrth 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo’r dyraniad sy’n weddill o gyllid ar gyfer profi polisi Cyflogadwyedd a Sgiliau yn 2022 i 2023.

Diogelwch ar Ffyrdd Cymru

13 Mawrth 2023

Mae'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd a'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo cyhoeddi adroddiad ar Fframwaith Diogelwch ar y Ffyrdd 2013 i 2020 a chytunwyd i'r gwaith ddechrau ar y gwaith o ddatblygu Strategaeth Diogelwch ar y Ffyrdd newydd ar gyfer 2022 hyd at 2030.

Polisi Cynllunio Cymru

13 Mawrth 2023

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i ymgynghori am gyfnod o 12 wythnos ar gynigion i wneud newidiadau wedi'u targedu i Bolisi Cynllunio Cymru ynghylch budd net i fioamrywiaeth a gwydnwch ecosystemau.  

Dyrannu Grantiau Lwfans Atgyweirio Mawr

13 Mawrth 2023

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno y bydd y Lwfans Gwaith Atgyweirio Mawr yn parhau i gael ei neilltuo i ddeg Awdurdod Tai Lleol ac mae'r Prif Weinidog wedi cytuno ar y dyraniad parhaus i Gyngor Abertawe ar gyfer 2023 i 2024.

Ysgol Lywodraethu Genedlaethol

13 Mawrth 2023

Mae’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cytuno i fwrw ymlaen ag astudiaeth gwmpasu a phenodi cynghorydd arbenigol mewn perthynas â’r ymrwymiad ynghylch Ysgol Lywodraethu Genedlaethol a wnaed yn y Rhaglen Lywodraethu. 

Adnoddau rhaglenni

13 Mawrth 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar gyllid rhaglenni ar gyfer ariannu 13 o swyddi ar draws y Gyfarwyddiaeth Tai ac Adfywio, o gyllidebau presennol hyd at 31 Mawrth 2026.

Datblygu dulliau gweithredu ar gyfer mireinio ffiniau ardaloedd adnoddau

13 Mawrth 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar ddulliau gweithredu i fireinio ffiniau ardaloedd adnoddau morol strategol arfaethedig.

Cais cynllunio a alwyd i mewn

8 Mawrth 2023

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi gwrthod caniatâd cynllunio i gais ar gyfer annedd ar dir ger Dolau Gwyn, Dole, Bow Street, Aberystwyth.  

Gwerthu tir

8 Mawrth 2023

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd a'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar werthiant tir y tu ôl i 17 Heol Isaf, Radur. 

Hyfforddiant hiliaeth a throseddau casineb yn y sector rhentu preifat

8 Mawrth 2023

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i ariannu Rhentu Doeth Cymru i ddarparu hyfforddiant am ddim ar hiliaeth a throseddau casineb i landlordiaid ac asiantau preswyl preifat. 

Cyllideb y Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol 2023 i 2024

8 Mawrth 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno ar y cyllid arfaethedig ar gyfer y Rhaglen Gwella Gwyliau’r Haf. 

Cyllideb Ysgolion Bro

8 Mawrth 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno ar y cyllid arfaethedig ar gyfer Ysgolion Bro yn y flwyddyn ariannol 2023 i 2024. 

Cymorth ymgynghorwyr i weithredu’r rheolau ar 20mya a rhwystro'r ffordd yn ddiangen

8 Mawrth 2023

Mae'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i ddarparu cyllid ar gyfer ymgynghorwyr arbenigol i gynorthwyo â’r rhaglen ar gyfer ymrwymiadau'r Llywodraeth i weithredu'r terfyn cyflymder diofyn o 20mya, a’r orfodaeth sifil ar gyfer rhwystro'r ffordd yn ddiangen. Ac i gynorthwyo hefyd  â’r strategaeth Diogelwch Ffyrdd sy’n cael ei datblygu. 

Cyllid Rhaglenni ar gyfer y Swyddfa Cyflawni Prosiectau

7 Mawrth 2023

Mae’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo cyllideb rhaglenni i gefnogi ffrydiau gwaith Cyflawni Prosiectau ar gyfer blynyddoedd ariannol 2023 i 2025. 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen – cais cyllido diwygiedig ar gyfer gorsaf trosglwyddo gwastraff newydd

7 Mawrth 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i gefnogi ‘mewn egwyddor’ hyd at 50% o’r pris tendro terfynol ar gyfer ehangu cyfleuster ailgylchu presennol Torfaen, yn amodol ar gap o £2m a gwaith pellach i sicrhau bod amodau cyllido’n cael eu bodloni, gan gytuno y gellir cyfrif y costau a delir hyd yma o dan y cynnig presennol (c.£50k) fel gwariant cymwys ac y dylid darparu cymorth grant (c.£25k).

Rhaglen Hyfforddiant a Chymorth ar gyfer Cymwysterau Gwaith Chwarae

7 Mawrth 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid ar gyfer rhaglen hyfforddiant a chymorth ar gyfer cymwysterau gwaith chwarae. 

Offeryn Digidol NYTH

6 Mawrth 2023

Mae'r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant wedi cytuno i atal y prototeip o offeryn digidol NYTH a ddatblygwyd gan Gydweithrediaeth y GIG tra bod swyddogion yn gweithio i ddeall gofynion defnyddwyr unrhyw gynnig digidol o wybodaeth i bobl ifanc a mapio gofynion yn erbyn y cynigion presennol.

Lles anifeiliaid

6 Mawrth 2023

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd wedi cytuno i gynnal ymgynghoriad ar y cyd â Defra ar yr opsiynau ar gyfer labelu lles anifeiliaid.

Rheoliadau Diodydd Alcoholaidd (Diwygio) (Cymru) 2023

6 Mawrth 2023

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd wedi cytuno ar dri newid bach i gyfraith yr UE a ddargedwir ynghylch y modd y caiff gwin ei ddisgrifio a'i farchnata fel rhan o Gytundeb Masnach Rydd y DU gyda Seland Newydd.

Cymorth busnes

6 Mawrth 2023

Mae Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip wedi cytuno ar Arian Buddsoddiad Twristiaeth Cymru ar gyfer prosiect yn Abertawe.

Gwerthu tir

6 Mawrth 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo gwerthu tir ym Mharc Busnes Clawdd Offa, Powys.

Gorchymyn Ffordd Ymyl

6 Mawrth 2023

Mae'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i gyhoeddi'r Amrywiad drafft i'r Gorchymyn Ffordd Ymyl (Rhif 3) ynghylch adleoli'r ffordd fynediad breifat ar gyfer Fferm Gurnos.

HIV

6 Mawrth 2023

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar Gynllun Gweithredu HIV Cymru ar gyfer 2023 i 2026.

Cefnogaeth i wasanaethau dadwenwyno

6 Mawrth 2023

Mae'r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant a'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid o £795,000 i gefnogi gwasanaethau dadwenwyno ar y safle yng Nghanolfan Adsefydlu Preswyl Brynawel.

Gwerthu tir datblygu ym Mharc Bwyd Sir Benfro

6 Mawrth 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i gymeradwyo rhoi cydsyniad ar gyfer gwerthiant tir yn Sir Benfro.

Gwerthiant tir datblygu ym Mharc Bryn Cegin, Bangor

6 Mawrth 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo gwerthiant tir ym Mharc Bryn Cegin.

Tynnu cyflenwadau pridd o blot C1, Parc Penarlâg

6 Mawrth 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo gwaith galluogi ym Mharc Penarlâg, Brychdyn, Sir y Fflint.

Prosiectau Arloesi wedi’u hariannu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig

6 Mawrth 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo’r gyllideb ar gyfer prosiectau arloesi yn ystod blynyddoedd ariannol 2023 i 2024 a 2024 i 2025, i’w hariannu ar y cyd â Llywodraeth y Deyrnas Unedig.

Busnes Cymru Digidol

6 Mawrth 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo gwariant ar gyfer datblygu a chyflwyno systemau cymorth digidol a gwybodaeth yn y dyfodol, gan gynnwys y System Cyfrifon Busnes a systemau cymorth busnes a gwybodaeth eraill sydd wedi’u datblygu a’u cynnal ar ran meysydd busnes eraill yr Economi, y Trysorlys a’r Cyfansoddiad yn 2023 i 2024.

Grantiau Gwella Gofal Sylfaenol

6 Mawrth 2023

Mae’r Prif Weinidog a’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ddyraniad refeniw nad yw’n rheolaidd o £1.300 miliwn yn 2023 i 2024 ar gyfer Byrddau Iechyd i ddarparu Grantiau Gwella Gofal Sylfaenol i gyfleusterau Meddygon Teulu a chyfleusterau gofal sylfaenol sy'n eiddo i drydydd parti.

Cymorth ymgynghorol i helpu gyda gweithredu’r cyfyngiad 20mya, y polisi Rhwystro Ffyrdd yn Ddiangen a’r Strategaeth Diogelwch y Ffyrdd 

6 Mawrth 2023

Mae'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd a'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i ddarparu cyllid ar gyfer ymgynghorwyr arbenigol i gynorthwyo gydag ymrwymiadau'r Rhaglen Lywodraethu i weithredu'r terfyn cyflymder diofyn 20mya. 

Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru

6 Mawrth 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar yr adroddiad ynghylch yr adolygiad tair blynedd o Gynllun Morol Cenedlaethol Cymru.

Cyhoeddi’r adolygiad tair blynedd o Gynllun Morol Cenedlaethol Cymru

6 Mawrth 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar yr adroddiad ynghylch yr adolygiad tair blynedd o Gynllun Morol Cenedlaethol Cymru.

Cynllun costau safonol newydd Cronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop 

6 Mawrth 2023

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd wedi cytuno i agor cyfnod ymgeisio newydd am arian grant Cronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop - Cynllun Costau Safonol.

Cyfarfod Panel Buddsoddi ar 31 Ionawr 2023 - Cyllid Cynhyrchu Creadigol

6 Mawrth 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno ar Arian Dyfodol yr Economi ar gyfer prosiect ar draws de Cymru.

Dyfarnwr Annibynnol i Awdurdodau Lleol Cymru

6 Mawrth 2023

Mae'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cytuno i ddechrau ar broses i benodi Dyfarnwr Annibynnol parhaol i Awdurdodau Lleol Cymru.

Cyfarfod Panel Buddsoddi ar 7 Chwefror 2023 - Cyllid Cynhyrchu Creadigol 

6 Mawrth 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno ar Arian Dyfodol yr Economi ar gyfer prosiect ar draws de Cymru.

Cyfarfod Panel Buddsoddi ar 17 Ionawr 2023 - Cyllid Cynhyrchu Creadigol

6 Mawrth 2023

Mae’r Prif Weinidog wedi cytuno ar Arian Dyfodol yr Economi ar gyfer prosiect ar draws de Cymru.

Estyniad i Gronfa Fuddsoddi Pont-y-pŵl

6 Mawrth 2023

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i ymestyn Cronfa Fuddsoddi Pont-y-pŵl o flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2024.

Cais Cymeradwyo Benthyciad – Cyngor Cymuned Pentywyn

6 Mawrth 2023

Mae'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cytuno i gymeradwyo benthyciad i Gyngor Cymuned Pentywyn.

Gwaredu 3.25 erw o dir yn Nhŷ Du, Nelson, Caerffili

6 Mawrth 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i werthu tir yn Nhŷ Du, Nelson, Caerffili.

Gwaredu Plot 2, 0.95 erw o dir yn Nhŷ Du, Nelson, Caerffili

6 Mawrth 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i werthu tir yn Nhŷ Du, Nelson, Caerffili.

Dyrannu cyllid ar gyfer gwasanaethau cynghori ar sgiliau cyflogwyr

6 Mawrth 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno ar gyllid ar gyfer y flwyddyn ariannol 2023 i 2024 i ddarparu gwasanaethau cynghori ar sgiliau cyflogwyr.

Cylch Gwaith Blynyddol Estyn 2023 i 2024

1 Mawrth 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno ar gylch gwaith Estyn o 2023 i 2024.

Iechyd a Gofal Digidol Cymru

1 Mawrth 2023

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid ar gyfer 2023 i 2024 ar gyfer gwasanaethau craidd Iechyd a Gofal Digidol Cymru a'r gyllideb ar gyfer Rheoli Gwybodaeth a Thechnoleg Gofal Sylfaenol.

Y diweddaraf am y pàs Covid a gwasanaeth brechu Cymru

1 Mawrth 2023

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyngor i leihau costau ar y Pàs Covid a Gwasanaeth Ardystio Brechu Cymru.

Rhaglen Gydweithredu Cymru ar Asedau (ACPW)3

1 Mawrth 2023

Mae'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo argymhellion Panel Grant ACPW3 i ddyfarnu refeniw o gynllun grant ACPW3 ar gyfer y flwyddyn ariannol 2022 i 2023.

Cymraeg 2050

28 Chwefror 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo cyllid grant i gefnogi’r gwaith sy’n ymwneud â Cymraeg 2050 yn y flwyddyn ariannol 2023 i 2024.

Portffolio Trawsnewid Gweinyddu Meddyginiaethau’n Ddigidol

28 Chwefror 2023

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid ar gyfer 2023 i 2024 a 2024 i 2025 ar gyfer y Portffolio Trawsnewid Gweinyddu Meddyginiaethau’n Ddigidol.

Setliad Terfynol Refeniw a Chyfalaf Llywodraeth Leol 

28 Chwefror 2023

Mae'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar y Setliad Llywodraeth Leol Terfynol ar gyfer 2023 i 2024.

Protocol Cenedlaethol ar gyfer Brechlyn Covid 19

28 Chwefror 2023

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar brotocol cenedlaethol i ganiatáu i'r rhai sy'n weithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig nad ydynt fel arfer yn brechu, a phobl nad ydynt yn weithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig, weinyddu'r Protocol Cenedlaethol ar gyfer y brechlyn Comirnaty® Bivalent Original/Omicron BA.4-5 COVID-19 (Pfizer), y Protocol Cenedlaethol ar gyfer brechlyn COVID-19 mRNA Comirnaty▼ (Plant 5-11 oed) a’r Protocol Cenedlaethol ar gyfer y brechlyn COVID-19 mRNA 30microgram/dos Comirnaty®®▼. 

Penodi Aelodau Annibynnol i Iechyd a Gofal Digidol Cymru  

28 Chwefror 2023

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi penodi Rowan Gardner a Marian Wyn Jones yn Aelodau Annibynnol o Iechyd a Gofal Digidol Cymru am 4 blynedd o 1 Ebrill 2023.

Llythyr o gysur Cyfoeth Naturiol Cymru 2022 i 2023

28 Chwefror 2023

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i ryddhau £7.3 miliwn yn ychwanegol o adnoddau a chymeradwyo Cyfoeth Naturiol Cymru i ddefnyddio'r arian hwn pan fo angen, wedi’i rannu yn £6.7 miliwn o Refeniw a £0.6 miliwn o Gyfalaf. Yn ogystal, caniataodd y Gweinidog i Cyfoeth Naturiol Cymru gadw £1.8 miliwn a gynhyrchwyd drwy werthu Forest Holidays i liniaru'r gostyngiad a ragwelir yn ei incwm coed.

Cyllid i Awdurdodau Lleol ddod yn Oed Gyfeillgar

28 Chwefror 2023

Mae'r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid gwerth £1.1 miliwn i helpu awdurdodau lleol i greu cymunedau oed gyfeillgar.

Ychwanegu paragraff at y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth

28 Chwefror 2023

Mae'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cytuno i gynnwys paragraff ychwanegol yn y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda Chomisiynydd Plant Cymru. Mae'r paragraff yn nodi'r trefniadau i'r Comisiynydd Plant gyflwyno sylwadau ar faterion sydd wed’u cadw'n ôl i Lywodraeth y DU.

Gwaredu hyblygrwydd ynghylch oriau agor ar gyfer fferyllfeydd cymunedol

27 Chwefror 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i waredu hyblygrwydd o ran oriau agor ac annog amser llesiant ar gyfer staff fferyllfeydd cymunedol.

Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol – trefniadau cynnal a sicrhau ansawdd

27 Chwefror 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo’r trefniadau cynnal a sicrhau ansawdd ar gyfer Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol yn 2023 hyd 2024. 

Newid lleoliad camerâu cyflymder cyfartalog

27 Chwefror 2023

Mae’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i ddarparu cyllid ar gyfer camerâu cyflymder cyfartalog ar yr A548 rhwng y Fflint a Gronant. 

Cyllideb ar gyfer trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol

27 Chwefror 2023

Mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cymeradwyo cyllid i gefnogi prosiectau ychwanegol o dan y rhaglen grant refeniw trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol ar gyfer 2022 hyd 2023. 

Gweithgareddau Trefniadau Plant

27 Chwefror 2023

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo gwaith i gaffael a chyllido’r contract newydd ar gyfer rhaglen Gweithio gyda’ch gilydd er lles plant Cafcass Cymru. 

Ailbenodi Aelod Cyswllt Bwrdd 

27 Chwefror 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ailbenodi Mr Andrew Jarrett yn Aelod Cyswllt Bwrdd yn rhinwedd ei swydd fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

ynhyrchion Rheoleiddiedig – Penderfynu ar geisiadau Amrywiol Tranche 2

23 Chwefror 2023

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant wedi cymeradwyo, yn dilyn ymgyngoriadau cyhoeddus, gyngor yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar geisiadau ar gyfer awdurdodi: un bwyd newydd, un estyniad o ran defnyddio bwyd newydd presennol, un cyflasyn bwyd newydd, ac un ychwanegyn bwyd newydd (trwy addasu awdurdodiad presennol) a hefyd fesur trosiannol ar gyfer y diweddariad ar labelu ychwanegion bwyd fel bod modd cynyddu’r cyflenwad presennol o labeli.

Banc Datblygu Cymru – Cronfa Buddsoddi Hyblyg Cymru – Cynllun Benthyciadau Busnes Gwyrdd

20 Chwefror 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo amrywiadau i Gronfa Buddsoddi Hyblyg Cymru, sy’n cael ei gweithredu gan Fanc Datblygu Cymru,   er mwyn galluogi’r banc i weithredu Cynllun Benthyciadau Busnes Gwyrdd.

Trosglwyddo Cyllideb Cyfalaf 

16 Chwefror 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y Gweinidog Newid Hinsawdd a’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cytuno i drosglwyddo cyllideb cyfalaf o Newid Hinsawdd i Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i hwyluso cyflawni rhaglen gyfalaf y Gronfa Gofal Tai 2022 i 2023.

Defnyddio’r gyllideb Buddsoddi mewn Ansawdd 2023 i 2024

16 Chwefror 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno ar gyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer prosiectau Buddsoddi mewn Ansawdd ar gyfer y sector ôl-16.

Ymgynghoriad Ofcom – cynllun Gwaith Ofcom 2023 i 2024

16 Chwefror 2023

Mae Gweinidog yr Economi, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, a Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip wedi cytuno ar ymateb Llywodraeth Cymru i ymgynghoriad Ofcom ar ei raglen waith arfaethedig 2023 i 2024.

Penderfyniad ceisiadau organebau a addaswyd yn enetig Cyfran 2 sy’n berthnasol i gynhyrchion a reoleiddir 

16 Chwefror 2023

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant wedi cytuno i awdurdodi’r cynhyrchion sy’n berthnasol i’r ceisiadau am wyth organeb a addaswyd yn enetig  i’w defnyddio at ddibenion bwyd a bwyd anifeiliaid ar y telerau a argymhellwyd. Cytunwyd ar y newid arfaethedig i fanylion deiliaid yr awdurdodiadau o dan dri chais.   

Cais cynllunio a alwyd i mewn 

16 Chwefror 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi gwrthod caniatâd cynllunio ar gyfer cais cynllunio a alwyd i mewn ar gyfer annedd anghenion lleol (fforddiadwy) arfaethedig yn Llwydlo Fach, Aberarth, Aberaeron, SA46 0JX.  

Gyrfa Cymru – Cylch Cyflog - 2022 i 2023

16 Chwefror 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i roi £604,000 (2%) ychwanegol i Gyrfa Cymru yn 2022-23 o’r tanwariant a ddaeth i’r amlwg o fewn Cyflogadwyedd gan gynnwys y Llinell Wariant yn y Gyllideb - Gwarant i Bobl Ifanc. Bydd hwn yn cael ei ddyrannu i gefnogi codiad cyflog o 4% i staff Gyrfa Cymru, sy’n cyd-fynd â’r codiad cyflog o 4% ar gyfer staff Llywodraeth Cymru yn 2022 i 2023.

Rhaglen Rheoli Ffiniau – Diweddariad Cyllideb a gwaith galluogi 

16 Chwefror 2023

Mae Gweinidog yr Economi a’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cytuno i’r Rhaglen Rheoli Ffiniau – Diweddariad Cyllideb ac awdurdodiad gwariant.

Cyllideb Datblygu Polisi Fferylliaeth a Phresgripsiynu

15 Chwefror 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar ddyraniad Cyllideb Datblygu Polisi Fferylliaeth a Phresgripsiynu ar gyfer 2023 i 2024 a 2024 i 2025. 

Strategaeth Rhywogaethau Estron Goresgynnol Prydain Fawr ar ei newydd wedd

15 Chwefror 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno i gyhoeddi Strategaeth Rhywogaethau Estron Goresgynnol Prydain Fawr ar ei newydd wedd.

Cynnig Gofal Plant Cymru – Platfform Digidol Cenedlaethol – Diweddariad Chwefror 2023

15 Chwefror 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gynnydd mewn gwariant contract sy’n gysylltiedig â Phlatfform Digidol Cenedlaethol y Cynnig Gofal Plant.

Cais am gymeradwyaeth ar gyfer estyn tymor Aelod Bwrdd Cyswllt

15 Chwefror 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gais i estyn tymor Aelod Bwrdd Cyswllt ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Blaenoriaethau ar gyfer Cymru Ystwyth

14 Chwefror 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno ar gyllid ar gyfer menter Cymru Ystwyth i gefnogi cydweithredu economaidd yng ngofod Môr Iwerddon ar gyfer blwyddyn ariannol 2023-2024, gan nodi’r flaenoriaeth i ddatblygu menter cyllido sy’n cefnogi cydweithredu â rhanbarthau pwysig yr UE.  

Cyllid ychwanegol ar gyfer prosiectau Seibergadernid

14 Chwefror 2023
 
Mae’r Prif Weinidog wedi cytuno ar gyllid ychwanegol gan Swyddfa Cabinet y DU, ar gyfer prosiectau Seibergadernid ar gyfer 2022 i 2023.

Llygredd aer

13 Chwefror 2023

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar Raglen Rheoli Llygredd Aer Genedlaethol y DU, y Crynodeb o’r Ymatebion a dogfen ymateb ar y cyd Llywodraeth y DU a'r gweinyddiaethau datganoledig.

Cymorth i ddysgwyr

13 Chwefror 2023

Mae Gweinidog yr Economi a Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno i ddarparu cymorth ychwanegol i ddysgwyr sydd eisoes yn cymryd rhan mewn addysg bellach ond y nodwyd eu bod mewn perygl o ymddieithrio a pheidio â bod mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant.

Cyllid iechyd meddwl

13 Chwefror 2023

Mae'r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant a'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar ddyraniad cyllid ar gyfer iechyd meddwl ar gyfer 2023 i 2024.

Hen swyddfeydd Llywodraeth Cymru, Ffordd Dinerth, Llandrillo-yn-Rhos

13 Chwefror 2023

Mae’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol a’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar drosglwyddo hen swyddfeydd Llywodraeth Cymru yn Ffordd Dinerth o bortffolio’r Ystad Weinyddol i bortffolio’r Is-adran Tir, hyd nes y caiff y safle ei werthu i’w ddefnyddio at ddibenion preswyl sy’n cyd-fynd â pholisi presennol Llywodraeth Cymru.

Cyllid cynllun grantiau Rhaglen Gydweithredu Cymru ar Asedau (ACPW 3)

13 Chwefror 2023

Mae’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo’r dyfarniadau a argymhellwyd gan banel grantiau Rhaglen Gydweithredu Cymru ar Asedau ar gyfer blwyddyn ariannol 2022 i 2023.

Arian ychwanegol i’r Grant Rhwystrau rhag Dechrau Busnes

13 Chwefror 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo’r arian ychwanegol ar gyfer parhau â’r Grant Rhwystrau rhag Dechrau Busnes hyd at ddiwedd mis Mawrth 2023.

Ymgynghoriad ar Dargedau Ynni Adnewyddadwy Llywodraeth Cymru

13 Chwefror 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar gynnwys ymgynghoriad ar Dargedau Ynni Adnewyddadwy Llywodraeth Cymru, ac i gyhoeddi’r ymgynghoriad.

Cyhoeddi Cynllun Dysgu a Gwella Parhaus 2023-25 ar gyfer Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

13 Chwefror 2023

Mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cytuno i gyhoeddi Cynllun Dysgu a Gwella Parhaus 2023-25 Llywodraeth Cymru ar gyfer Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Cyllid grant Cymoedd Technoleg

9 Chwefror 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i ddyfarnu grant o £300,00 i Goleg Gwent sicrhau cyfarpar i greu canolfannau roboteg HiVE mewn 3 ysgol gyfun ym Mlaenau Gwent.

Cyllid grant Cymoedd Technoleg

9 Chwefror 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno ar grant o hyd at £225,000, nad oes angen ei ad-dalu, i Tai Calon er mwyn gosod wal wrthsain yn eu cyfleusterau yn Solis One ym Mlaenau i allu creu gofod  ar gyfer cydosod unedau pympiau gwres domestig, a fydd yn arwain at 130 o swyddi newydd.

Cyllid ar gyfer mentrau diogelwch ar y ffyrdd

8 Chwefror 2023

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i ddarparu cyllid grant i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, er mwyn helpu gyda mentrau diogelwch ar y ffyrdd Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023 to 2024.

Cymhellion Addysg Gychwynnol i Athrawon ar gyfer Addysg Bellach 

8 Chwefror 2023
 
Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno ar gynigion ynghylch pecyn cymhelliant Addysg Gychwynnol i Athrawon ar gyfer Addysg Bellach ym mlwyddyn academaidd 2023 i 2024.  

Safonau Perfformiad ar gyfer Swyddogion Canlyniadau

8 Chwefror 2023

Mae'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cytuno i Safonau Perfformiad y Comisiwn Etholiadol ar gyfer Swyddogion Canlyniadau gael eu gosod gerbron y Senedd ar 7 Rhagfyr.

Arian i undebau credyd gynyddu'r cynllun ehangu benthyciadau

8 Chwefror 2023

Mae'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cytuno i ddarparu cyllid o £600k i wella ymyriad costau byw sy'n cael ei ddarparu gan undebau credyd.

Cytundeb i risg diffygdaliad ar y NILS (Cynllun Benthyciad Heb Log) 

8 Chwefror 2023

Mae'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cytuno a derbyn y risg na chaiff Llywodraeth Cymru adennill 100% o'r arian i'w fenthyg i Fair4All Finance Limited (hyd at £1 miliwn o Gyfalaf Trafodion Ariannol). Pwrpas y cyllid yw iddo gael ei ddefnyddio gan y sefydliad(au) a gaffaelwyd sy’n darparu Cynllun Benthyciadau Heb Log yng Nghymru.

Cyllid tuag at gostau gofal

6 Chwefror 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i wrthbwyso costau gofal ychwanegol yn dilyn asesiadau annibynnol ar gyfer pobl a arferai dderbyn Grant Byw’n Annibynnol yng Nghymru.

Cyllid Trawsnewid Trefi

6 Chwefror 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo gwerth hyd at £340,000 o gyllid grant ychwanegol ar gyfer Cyngor Gwynedd yn 2023 hyd 2024 er mwyn cwblhau prosiect Parc y Coleg yng nghanol dinas Bangor, a hyd at £250,000 i Gyngor Dinas Casnewydd yn 2023 hyd 2024 er mwyn cwblhau datblygiad Siambrau’r Brenin yng nghanol dinas Casnewydd.

Cyllid ar gyfer yr Economi Gylchol a Cherbydau Allyriadau Isel Iawn ar gyfer 2022 i 2023

6 Chwefror 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar gyllid gydag awdurdodau lleol i gefnogi prosiectau economi gylchol a phrynu cerbydau allyriadau isel iawn.

Estyniad i’r contract Teithiau Llesol 2023 i 2024 yn cael ei addasu ar gyfer chwyddiant 

6 Chwefror 2023

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i’r estyniad i’r Contract ‘Teithiau Llesol’ 2023 i 2024, rhaglen Llywodraeth Cymru ar gyfer hyrwyddo teithio llesol mewn ysgolion, gael ei addasu ar gyfer chwyddiant,

Cyllid i gefnogi’r gwaith o gyflwyno a gweithredu’r Rheoliadau Adnoddau Dŵr

6 Chwefror 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno i roi cyllid gwerth hyd at £2.55 miliwn i Cyfoeth Naturiol Cymru dros y ddwy flynedd ariannol nesaf, i gefnogi eu gwaith mewn perthynas â chyflwyno a gweithredu Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021.

Gwasanaethau Digidol i Gleifion a’r Rhaglen Gyhoeddus – cyllid ychwanegol yn ystod y flwyddyn

6 Chwefror 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid ychwanegol ar gyfer Gwasanaethau Digidol i Gleifion a’r Rhaglen Gyhoeddus.

Cyllid Cymraeg i Blant/Cymraeg for Kids yn y Dyfodol

2 Chwefror 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo bod y model ariannu ar gyfer rhaglen Cymraeg i Blant/Cymraeg for Kids yn cael ei newid o broses gaffael i gyllid grant o fis Ebrill 2023. 

Cais Cyfoeth Naturiol Cymru i Gymeradwyo Dyletswyddau Trwyddedau Gwialen Arfaethedig yng Nghymru 2023 i 2026

2 Chwefror 2023

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru a'r Trefnydd wedi cymeradwyo'r cynnydd a hysbysebir mewn dyletswyddau trwyddedau gwialen yng Nghymru yn ystod y 3 blynedd ariannol rhwng 2023 a 2026, yn dilyn cais gan Cyfoeth Naturiol Cymru yn unol â gofynion Deddf Pysgodfeydd Eog a Dŵr Croyw 1975.

Les Swyddfa’r Comisiynydd Pobl Hŷn

1 Chwefror 2023

Mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cytuno i ddarparu gwerth £155,000 o gyllid cyfalaf i Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru fel y gall symud i swyddfa lai er mwyn arbed costau. 

Newidiadau i brosiect ac estyn y dyddiad cau i’r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

1 Chwefror 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo cynnig ac amserlen ddiwygiedig ar gyfer prosiect presennol yr OECD. 

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon y Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth ar gyfer 2021 hyd 2022

31 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru a’r Trefnydd wedi cytuno i osod Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon y Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth ar gyfer 2021 hyd 2022 gerbron Senedd Cymru. 

Cyfathrebu gyda ffermwyr yn 2023

31 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru a’r Trefnydd wedi cymeradwyo’r gwariant ar gyfer llyfrynnau hysbysu tymhorol a gaiff eu hanfon at ffermwyr a busnesau ffermio ar draws Cymru yn 2023.

Canolfan Lloeren Radiotherapi 

31 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwy achos busnes llawn Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ar gyfer datblygu Canolfan Lloeren Radiotherapi yn Ysbyty Nevill Hall, Y Fenni, gyda chymorth cyllid gan Lywodraeth Cymru. 

Cam 3 Prosiect Adnewyddu Tir a Llawr Cyntaf Ysbyty’r Tywysog Charles

31 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo ffioedd i ddatblygu Achos Busnes Llawn ar gyfer gwaith olaf Cam 3 Prosiect Adnewyddu Tir a Llawr Cyntaf Ysbyty’r Tywysog Charles – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Meithrin Gallu o fewn Cymunedau Arfordirol Cymru 

31 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru a’r Trefnydd ynghyd â’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo’r dull arfaethedig o Feithrin Gallu o fewn Cymunedau Arfordirol Cymru, fel y nodir yn y cyngor, a dyraniad o £800k yn y flwyddyn ariannol hon i Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, drwy amrywiad grant i’r Grant Partneriaethau Natur Lleol. 

Ardaloedd Gwella Busnes

30 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar gyllid i helpu i ddatblygu Ardaloedd Gwella Busnes neu fodelau busnes a chymunedol cydweithredol amgen mewn trefi a dinasoedd. 

Penodi Aelodau i Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

30 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i benodi Dr Liz Bickerton, Dr Yvonne Howard-Bunt, yr Athro John Hunt a  Mr Craig Stephenson yn aelodau o Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, o 1 Ionawr 2023 hyd at 31 Rhagfyr 2026. 

Cynllun Tir ar gyfer Tai 

30 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar y ceisiadau am fenthyciadau ar gyfer ail gylch y Cynllun Tir ar gyfer Tai 2022 i 2023. 

Penodi Cadeirydd i Bartneriaeth Moroedd ac Arfordiroedd Cymru

30 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i ddechrau proses benodi gyhoeddus i benodi Cadeirydd i Bartneriaeth Moroedd ac Arfordiroedd Cymru.

Penodi Aelod Annibynnol (Awdurdod Lleol) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

30 Ionawr 2023
 
Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i benodi’r Cynghorydd Nicola Matthews yn Aelod Annibynnol (Awdurdod Lleol) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Caerdydd o 25/01/2023 hyd at 24/01/2027.

Cronfa Dyfodol yr Economi – Cyfarfod y Panel Buddsoddi a gynhaliwyd ar 10 Ionawr 2023

26 Ionawr 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno ar Gyllid Buddsoddi mewn Twristiaeth ar gyfer prosiect yng Ngwynedd. 

Cyllid ar gyfer rhaglen(ni) ôl-16

26 Ionawr 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer rhaglen(ni) astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach arbenigol. 

Cyllid ar gyfer gofalwyr di-dâl i gefnogi’r Strategaeth a Chynllun Cyflawni ar gyfer gofalwyr

26 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid i gefnogi’r strategaeth a’r cynllun cyflawni ar gyfer gofalwyr ar gyfer 2023 i 2024. 

Gwerthuso’r cynllun peilot ail gartrefi a fforddiadwyedd

25 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo’r nodau i’w treialu yn y cynllun peilot ail gartrefi a fforddiadwyedd yn Nwyfor, Gwynedd.

Cynllun Comisiynu a Hyfforddi Addysg GIG Cymru ar gyfer 2023 i 2024

25 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar Gynllun Comisiynu a Hyfforddi Addysg GIG Cymru ar gyfer 2023 i 2024 ar gyfer Gweithwyr Iechyd Proffesiynol Anfeddygol a’r gweithlu Meddygol.

Penodi Aelod Cyswllt o’r Bwrdd - Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

25 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar benodiad Ms Nina Davies yn Aelod Cyswllt o’r Bwrdd yn rhinwedd ei swydd yn Gyfarwyddwr Dros Dro Gwasanaethau Cymdeithasol gyda Chyngor Sir Powys. 

Cyfarfod o’r Panel Buddsoddi ar 6 Rhagfyr 2022 - Cyllid Cronfa Dyfodol yr Economi

25 Ionawr 2023

Mae’r Prif Weinidog wedi cytuno ar gyllid o Gronfa Dyfodol yr Economi ar gyfer prosiect yn y De.

Cyllid Cydraddoldeb a Chynhwysiant 2023

25 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cytuno i symud oddi wrth raglen cyllid cydraddoldeb a chynhwysiant a chanolbwyntio ar amrywiaeth o weithgareddau a sefydliadau a gefnogir drwy gyllid cydraddoldeb ar sail fwy hyblyg.

Rhaglen fonitro genedlaethol

24 Ionawr 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno ar yr egwyddorion a’r dull gweithredu amlinellol ar gyfer rhaglen fonitro genedlaethol sy’n seiliedig ar samplo ar gyfer addysg yng Nghymru yn y dyfodol, ac i ddechrau ar y camau nesaf ar gyfer y gwaith hwn. 

Isafswm Lwfans Cenedlaethol ar gyfer Gofalwyr Maeth yn 2023 i 2024

24 Ionawr 2023

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno’r Isafswm Lwfans cenedlaethol ar gyfer Gofalwyr Maeth yn 2023 i 2024.

Effaith y Ffliw Adar ar Labelu Wyau Maes – ymateb i gyflwyno Gorchmynion Lletya Dan Do

24 Ionawr 2023

Gweinidog Materion gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno i roi diweddaru gorfodaeth awdurdodau lleol, manwerthwyr, a’r diwydiant yng Nghymru mewn ymateb i’r epidemig Ffliw Adar.

Cyllid ychwanegol untro ar gyfer sefydliadau iaith Gymraeg 

24 Ionawr 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo dyrannu cyllid i sefydliadau sy’n gweithio i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg.

Ymgynghoriad ar Adolygiad Dŵr Ymdrochi Cymru 2023

24 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar gynnwys yr ymgynghoriad ar Adolygiad Dŵr Ymdrochi Cymru 2023 ac i gyhoeddi’r ymgynghoriad am gyfnod o 6 wythnos.

Data am berfformiad ysgolion

23 Ionawr 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno i ailddechrau adrodd ar ganlyniadau cymwysterau Cyfnod Allweddol 4 ar lefel ysgol o 2023 ymlaen. Am gyfnod dros dro, byddant yn cael eu hadrodd ar ffurf a gyflwynwyd gyntaf yn 2019.

Peilot pencampwyr cyrhaeddiad

23 Ionawr 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno i ymestyn y peilot drwy gynyddu nifer y pencampwyr cyrhaeddiad o chwech i wyth.

Dyletswydd llesiant

23 Ionawr 2023

Cytunodd y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol i anfon llythyr i gyrff cyhoeddus sydd eisoes yn ddarostyngedig i’r ddyletswydd llesiant yn Rhan 2 o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 i geisio sylwadau am eu profiad o ran y costau a manteision ychwanegol newydd sy’n codi yn sgil bod yn ddarostyngedig i’r ddyletswydd llesiant, er mwyn llywio’r Asesiad Effaith Rheoleiddiol  sy’n gysylltiedig ag ymestyn y ddyletswydd llesiant i gynnwys rhagor o gyrff cyhoeddus yng Nghymru. 

Rhaglen cymunedau dysgu cynaliadwy

23 Ionawr 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo’r achos busnes amlinellol ar gyfer Prosiect Ehangu Campws Gorseinon, yn seiliedig ar amodau.

Ymestyn tymor Is-gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

23 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ymestyn tymor presennol Is-gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr am 12 mis hyd at 30 Tachwedd 2023.  

Gwasanaethau Trosglwyddo Tir

23 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i drosglwyddo tir a chymeradwyo gwariant ar gyfer gwasanaethau prisio annibynnol a ffioedd cyfreithiol mewn perthynas â phrosiect sy’n gysylltiedig â’r rheilffyrdd yn ne Cymru.

Cynllun Benthyciadau Trawsnewid Trefi

23 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo cyllid Benthyciadau Trawsnewid Trefi i Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn 2022 i 2023.

Perfformiad Awdurdodau Lleol yn erbyn y Targedau Ailgylchu Statudol

23 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i ddechrau’r broses asesu statudol ar gyfer 2021 i 2022 a chytuno ar yr amserlenni arfaethedig. Mae hefyd wedi cytuno i ysgrifennu at yr Awdurdodau Lleol nad ydynt wedi cyrraedd eu targed ailgylchu statudol gofynnol ac ysgrifennu yn ychwanegol at yr Awdurdodau hynny sydd wedi cyrraedd y targed, ond sydd ar hyn o bryd ymhell o gyrraedd y targed ailgylchu statudol gofynnol nesaf a osodwyd ar gyfer 2024 i 2025.

Cyllid Atal a’r Blynyddoedd Cynnar 2022 i 2023

19 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant wedi cymeradwyo rhyddhau Cyllid Atal a’r Blynyddoedd Cynnar i Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan ac Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd, Arolwg Dangosyddion a Adroddir gan Gleifion

19 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno y dylai GIG Cymru barhau i gymryd rhan yn Arolwg Dangosyddion a Adroddir gan Gleifion o dan ofal y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd .

Cyllid i gefnogi Sefydliadau Addysg Bellach ac awdurdodau lleol er mewn iddynt baratoi i fodloni eu dyletswyddau fel eu nodir yn Neddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

19 Ionawr 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno bod cefnogaeth o £2.7 miliwn yn cael ei roi dros dair o flynyddoedd ariannol i Sefydliadau Addysg Bellach ac awdurdodau lleol er mewn iddynt baratoi i fodloni eu dyletswyddau fel eu nodir yn Neddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 a’r Cod ADY ac ar gyfer monitro a gwerthuso’r cyllid.

Cais i’r Cyfrin Gyngor gan Brifysgol Glyndŵr

19 Ionawr 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno i argymell bod cais i’r Cyfrin Gyngor gan Brifysgol Glyndŵr i newid ei dogfennau llywodraethu yn cael ei gymeradwyo.

Cais gan Great House Energy Centre Limited

18 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi rhoi caniatâd cynllunio, yn amodol ar amodau, ar gyfer cais gan Great House Energy Centre Limited i adeiladu parc solar wedi'i fowntio ar y tir gydag uchafswm allbwn o 32 Megawatt ar Great House Farm, Penpergwm, y Fenni, Sir Fynwy.  

Cais gan Rhoscrowther Wind Farm Limited

18 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi gwrthod rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer cais gan Rhoscrowther Wind Farm Limited i adeiladu a gweithredu 3 thyrbin gwynt a datblygiad cysylltiedig ar dir ger Heol y Burfa, Hundleton, Sir Benfro.

Cynllun Cymorth Lesddalwyr - Adolygiad 3 mis o feini prawf cymhwystra

18 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i ddileu'r cymal Trigolion Dadleoledig (gan ganiatáu mynediad, er enghraifft, i lesddalwyr sydd wedi hunan-fuddsoddi mewn eiddo yr effeithir arnynt fel rhan o'u cynllun pensiwn personol) a chymryd costau ynni i ystyriaeth yn yr asesiad o gymhwystra ariannol er mwyn helpu'r rhai yr effeithir arnynt fwyaf gan yr argyfwng costau byw presennol.

Gwasanaeth T1 TrawsCymru Aberystwyth i Gaerfyrddin

17 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i ddyfarnu contract gwasanaeth T1 TrawsCymru Aberystwyth i Gaerfyrddin i gwmni First Cymru Buses, gan gyflwyno fflyd newydd o fysiau trydan.

Proses Apelau Annibynnol ar gyfer Taliadau a Grantiau Gwledig

17 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno i dderbyn argymhelliad Panel Apêl Annibynnol i dderbyn hawliad Grant Busnes i Ffermydd (Ffenestr 4) am fethu cyflwyno llythyr cyfrifydd.

Proses Apelau Annibynnol ar gyfer Taliadau a Grantiau Gwledig

17 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno i dderbyn argymhelliad Panel Apêl Annibynnol i wrthod yr apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i wrthod hawliad Grant Busnes i Ffermydd (Ffenestr 5) am fethu bodloni gofynion y cynllun.

Proses Apelau Annibynnol ar gyfer Taliadau a Grantiau Gwledig

17 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno i dderbyn argymhelliad Panel Apêl Annibynnol i wrthod yr apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i wrthod yr hawliad Grant Busnes i Ffermydd (Ffenestr 5) am fethu bodloni gofynion y cynllun.

Proses Apelau Annibynnol ar gyfer Taliadau a Grantiau Gwledig

17 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno i dderbyn argymhelliad Panel Apêl Annibynnol i wrthod yr apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i hawlio’n ôl daliad a wnaed mewn perthynas â Gwaith Cyfalaf Glastir Uwch yn dilyn arolygiad a gynhaliwyd ar y safle ar 24 Chwefror 2017.

Proses Apelau Annibynnol ar gyfer Taliadau a Grantiau Gwledig

17 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno i dderbyn argymhelliad Panel Apêl Annibynnol i dderbyn yn rhannol yr apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i gymhwyso cosb o 32% i daliadau Glastir 2014, 2015 a 2016 oherwydd achosion o dorri amodau Opsiynau 15, 15B, 121 a Chod y Fferm Gyfan.

Proses Apelau Annibynnol ar gyfer Taliadau a Grantiau Gwledig

17 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno i dderbyn argymhelliad Panel Apêl Annibynnol i dderbyn yn rhannol apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i gymhwyso cosb o 40% i hawliad Cynllun y Taliad Sylfaenol yn 2015 am dorri amodau Trawsgydymffurfio, Cyflwr Amaethyddol ac Amgylcheddol Da 6 a Gofyniad Rheoli Statudol 3.

Proses Apelau Annibynnol ar gyfer Taliadau a Grantiau Gwledig

17 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno i dderbyn argymhelliad Panel Apêl Annibynnol i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i gymhwyso cosb o 3% i hawliad Cynllun y Taliad Sylfaenol yn 2017 am dorri amodau Trawsgydymffurfio, Cyflwr Amaethyddol ac Amgylcheddol da 7.

Apelau Annibynnol ar gyfer Grantiau a Thaliadau Gwledig

16 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Gogledd Cymru a'r Trefnydd wedi cytuno i estyn cyfnod y trydydd grŵp o aelodau a etholwyd i’r panel ac wedi rhoi caniatâd ym mis Medi 2022 i fwrw ymlaen ag ymarfer i recriwtio aelodau a chadeiryddion newydd i'r panel.

Apelau Annibynnol ar gyfer Grantiau a Thaliadau Gwledig

16 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Gogledd Cymru a'r Trefnydd wedi cytuno i dderbyn argymhelliad y Panel Apêl Annibynnol i dderbyn yr apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i wrthod hawliad yn ystod Cyfnod 4 o'r Grant Busnes i Ffermydd (FBG4) oherwydd nad oedd y busnes wedi cyflwyno llythyr cyfrifydd i gadarnhau bod trosiant y busnes yn £1 filiwn neu'n llai erbyn 6 Tachwedd 2018.    

Apelau Annibynnol ar gyfer Grantiau a Thaliadau Gwledig

16 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Gogledd Cymru a'r Trefnydd wedi cytuno i dderbyn argymhelliad y Panel Apêl Annibynnol i dderbyn yn rhannol yr apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i roi cosbau ar hawliadau a wnaed o dan y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd oherwydd bod digon o dystiolaeth wedi'i darparu i wrthdroi dwy o'r cosbau.

Y sefyllfa gyllido ar gyfer Troseddu a Chyfiawnder

16 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cytuno ar flaenoriaethau cyllido ar gyfer llinell wariant 1267 yn y gyllideb (Glasbrintiau Troseddu gan Fenywod a Chyfiawnder Ieuenctid) ar gyfer y flwyddyn ariannol 2023 i 2024.

Y Gronfa Integreiddio Rhanbarthol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

16 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant a'r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar elfennau cyfatebol ac elfennau tapro y Gronfa Integreiddio Rhanbarthol ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol.

Atodiad i Adroddiad y Tasglu ar Barcio ar Balmentydd, 2020

16 Ionawr 2023

Mae'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno mewn egwyddor i fwrw ymlaen â'r argymhellion ychwanegol a wnaed gan Dasglu Cymru ar Barcio ar Balmentydd. Bydd Llywodraeth Cymru, felly, yn ymgynghori ar y cynnig i ganiatáu i'r awdurdodau lleol gymryd camau gorfodi sifil pan fydd ffyrdd yn cael eu rhwystro'n ddiangen, gan drin hynny fel tramgwydd parcio. Yn ogystal â'r pwerau gorfodi sifil newydd a fydd gan yr awdurdodau lleol, cynigir hefyd y bydd yr heddlu yn cael cadw'r gallu i gymryd camau gorfodi yn wyneb unrhyw dramgwydd o'r fath ac ymdrin ag ef fel mater troseddol.

Gwaith Ychwanegol i Greu Ffyrdd Mynediad

16 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo gwariant ar gyfer gwaith ychwanegol i greu ffyrdd mynediad ar gyfer prosiect sy'n gysylltiedig â ffyrdd yn Ne Cymru.

Diogelu iechyd y cyhoeddd

16 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar y gyllideb ac ar sut i fynd ati i weithredu’r rhaglen gwyliadwriaeth, brechu, profi, ac olrhain cysylltiadau ar gyfer y flwyddyn nesaf. Bydd y rhaglen honno’n ategu mesurau i ddiogelu iechyd rhag y bygythiadau sy’n ein hwynebu ar hyn o bryd a rhag bygythiadau a allai godi yn y dyfodol, gan gynnwys COVID-19.

Lleoliadau gofal sylfaenol

16 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant wedi cytuno ar gyllid a fydd yn caniatáu i Ganolfan Iechyd a Llesiant Cross Hands a Chanolfan Llesiant Llandudno a Chonwy i symud ymlaen  gam nesaf y gwaith o ddatblygu eu hachosion busnes.  

Cymorth ar gyfer prosiectau chwaraeon a diwylliant

16 Ionawr 2023

ae Gweinidog yr Economi a Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon a'r Prif Chwip wedi cymeradwyo buddsoddiad mewn nifer o brosiectau yn y Gyfarwyddiaeth Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth.

Gorsaf Ganolog Caerdydd

16 Ionawr 2023

ae'r Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo gwariant ar gyfer gwasanaethau rheoli rhaglenni mewn perthynas â phrosiect yn y De sy'n gysylltiedig â'r rheilffyrdd.

Penodi aelod o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

16 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i benodi'r Athro Keith Harding, CBE yn Aelod Annibynnol (Prifysgol) o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Canllawiau ar y Gronfa Gyfalaf Integreiddio ac Ailgydbwyso 

16 Ionawr 2023

Mae'r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, a'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gyhoeddi Canllawiau ar y Gronfa Gyfalaf Integreiddio ac Ailgydbwyso ac wedi cymeradwyo cymorth ar gyfer pedwar prosiect o dan y Gronfa Gyfalaf Integreiddio ac Ailgydbwyso.

Trosglwyddo NHS Digital i GIG Lloegr

12 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gydsynio i drosglwyddo NHS Digital i GIG Lloegr. 

Penderfyniad i ohirio cyn gweithredu 

12 Ionawr 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno i gais Cyngor Caerdydd i ohirio dyddiad gweithredu ei gynigion mewn perthynas ag Ysgol Uwchradd Cantonian, Ysgol Arbennig Woodlands, ac Ysgol Arbennig Riverbank o 1 Medi 2023 i 1 Medi 2026. 

Gorfodi Camerâu Diogelwch

12 Ionawr 2023
 
Mae’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd a’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i ddyrannu cyllid ar gyfer gorfodi camerâu diogelwch yng Nghymru ar gyfer 2022 i 2023. 

Ailbenodi aelodau i Banel Cynghori Comisiynydd y Gymraeg

11 Ionawr 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno i ailbenodi Anne Davies a Nia Elias i Banel Gynghori Comisiynydd y Gymraeg am gyfnod pellach o 3 blynedd o 24 Chwefror 2023 ymlaen.

Taliadau Entrepreneuriaeth a Chyflawni ar gyfer misoedd Ionawr a Chwefror 2023

11 Ionawr 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo taliadau sy'n ddyledus i unigolion a sefydliadau o dan drefniadau cyfredol y Rhaglen Entrepreneuriaeth.

Cael Triniaethau Gwrthfeirol drwy ddefnyddio dyfeisiau llif Unffordd

11 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i newid profion ar gyfer unigolion sy'n gymwys i gael triniaethau Covid-19 gartref, gan newid i dri phrawf dyfais Llif Unffordd a dileu'r angen i wneud prawf PCR ar ôl cael prawf negatif ar ddyfais Llif Unffordd.

Cais i gofrestru ysgol annibynnol yng Nghymru

11 Ionawr 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi derbyn argymhelliad Estyn ac yn penderfynu o dan adran 161 o Ddeddf Addysg 2002 fod cais Ysgol Oaklea Grange am statws ysgol annibynnol yn cael ei gymeradwyo. Bydd yr ysgol yn cael ei chynnwys ar gofrestr Llywodraeth Cymru o ysgolion annibynnol.

Caffael tri phrosiect ymchwil/data â blaenoriaeth

11 Ionawr 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i gaffael tri phrosiect ymchwil/data â blaenoriaeth: Buddsoddiad Uniongyrchol o Dramor; effeithiau ar y sector dur; a chyfrifon ynni/allyriadau.

Cyllid ar gyfer rhaglen(ni) ôl-16

10 Ionawr 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer rhaglen(ni) astudio ôl-16 mewn lleoliadau Addysg Bellach arbenigol. 

Gwerthu tir

9 Ionawr 2023

Mae’r Prif Weinidog wedi cymeradwyo gwerthu tir yng Nghaerdydd.

Datblygu, llifogydd ac  erydu arfordirol

6 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i gynnal ail-ymgynghoriad sy’n canolbwyntio ar agweddau ar TAN 15 sydd wedi cael eu newid.

Trosglwyddo tir

6 Ionawr 2023

Mae’r Prif Weinidog wedi cymeradwyo trosglwyddo tir yn  Rhodfa Lloyd George i Drafnidiaeth Cymru.

Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth

6 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno i ail-benodi Nicholas Saphir yn Gadeirydd y Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth am gyfnod estynedig o ddeuddeg mis, o 1 Ebrill 2023

Hybu Cig Cymru

6 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno i weithredu proses hawliadau dreigl cymorth grant ar gyfer Hybu Cig Cymru.

Maint Cymru

6 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i gynyddu’r cyllid blynyddol ar gyfer Maint Cymru i £225,000 bob blwyddyn hyd at fis Mawrth 2025.

Rhaglen Rheoli Risgiau Arfordirol

6 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd a’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cytuno i ymestyn y Rhaglen Rheoli Risgiau Arfordirol am un flwyddyn er mwyn ei gwneud yn bosibl adeiladu’r holl gynlluniau sydd wedi eu trefnu. 

Rhaglen Cydlyniant Cymunedol

6 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cytuno i barhau i ariannu’r Rhaglen Cydlyniant Cymunedol am 3 blynedd o 2023 i 2024.

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

6 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd a’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno i symud i fodel amlflwyddyn a ariennir ar gyfer gweithredu cynlluniau yn y rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur am y ddwy flynedd nesaf.

Penodiad i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

6 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ailbenodi Hazel Lloyd-Lubran fel Aelod Cyswllt o'r Bwrdd yn rhinwedd ei swydd fel Cadeirydd y Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Penodiad i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

6 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ailbenodi Mr Mo Nazemi fel Aelod Cyswllt o'r Bwrdd yn rhinwedd ei swydd fel Cadeirydd Fforwm Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Penodiad i Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

6 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i benodi cyd-Aelodau Cyswllt i’r Bwrdd yn rhinwedd eu swyddi fel cyd-Gadeiryddion y Fforwm Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Eiddo gwag

6 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i’r canlynol: awdurdodau lleol yn defnyddio’r Gronfa Gorfodi Eiddo Gwag ar gyfer eiddo preswyl nad yw ynghanol trefi a’r cyllid refeniw yn 2022 i 2023  2023 i 2024 i sefydlu contract tymor byr newydd i ddarparu cymorth gorfodi arbenigol ar gyfer awdurdodau lleol, a chomisiynu gwerthusiad allanol o’r gwaith cymorth gorfodi a’i effeithiau.

Y Rhaglen Arloesi ar gyfer Iechyd a Gofal

5 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cyllid i gefnogi'r Rhaglen Arloesi tan fis Mawrth 2026.

Y Rhaglen Cymunedau am Waith+

5 Ionawr 2023

Mae Gweinidog yr Economi a'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar ddyraniadau cyllid ar gyfer y Rhaglen Cymunedau am Waith+ ar gyfer 2023 i 2024 a'r dyraniadau dangosol ar gyfer 2024 i 2025.

Undebau Credyd

5 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cytuno ar y Rhaglen Grantiau Ariannu Undebau Credyd 2023 i 2029.

Y Rhaglen addysg eco-ysgolion

5 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i estyn y cynllun Eco-ysgolion am gyfnod o chwe mis.

Prosiect Rhodfa Bute

5 Ionawr 2023

Mae'r Prif Weinidog wedi rhoi ei gymeradwyaeth i amrywio cytundeb cyfreithiol ar gyfer Prosiect Menter Cyllid Preifat Rhodfa Bute.

Cefnogi dysgwyr sydd ag anghenion mawr

5 Ionawr 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno i ddyrannu Cyllid Cymorth Dysgu Ychwanegol i gefnogi dysgwyr o Gymru sydd ag anghenion mawr.

Cyllideb ddangosol ar gyfer Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

5 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cytuno ar y Gyllideb ddangosol ar gyfer Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol ar gyfer 2023 i 2024.

Dyraniadau’r byrddau iechyd

5 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo'r dyraniadau refeniw cychwynnol ar gyfer Byrddau Iechyd Lleol y GIG ar gyfer 2023 i 2024.

Bwndeli babi

5 Ionawr 2023

Mae'r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar fanylion yn ymwneud â dosbarthu bwndeli babi i deuluoedd yng Nghymru.

Dyraniadau Bwrdd Iechyd Lleol

5 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo'r dyraniadau refeniw cychwynnol i Fyrddau Iechyd Lleol y GIG ar gyfer 2023 i 2024.

Prydau am ddim i ddysgwyr

5 Ionawr 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno ar gyllid i gefnogi darpariaeth o brydau bwyd am ddim i ddysgwyr yn ystod gwyliau'r coleg hyd at ddiwedd y flwyddyn ariannol 2022 i 2023.

Cymraeg 2050

5 Ionawr 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo grantiau i hyrwyddo’r Gymraeg at y flwyddyn ariannol 2023 i 2024.