Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r canlynol yn rhoi crynodebau o'r penderfyniadau a wnaed gan weinidogion.

Darllen manylion ar y ddalen hon

Cyhoeddwyd gyntaf:
5 Ionawr 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion

Search our decision reports using Ctrl + F.

Cyllid Cymraeg i Blant/Cymraeg for Kids yn y Dyfodol

2 Chwefror 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo bod y model ariannu ar gyfer rhaglen Cymraeg i Blant/Cymraeg for Kids yn cael ei newid o broses gaffael i gyllid grant o fis Ebrill 2023. 

Cais Cyfoeth Naturiol Cymru i Gymeradwyo Dyletswyddau Trwyddedau Gwialen Arfaethedig yng Nghymru 2023 i 2026

2 Chwefror 2023

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru a'r Trefnydd wedi cymeradwyo'r cynnydd a hysbysebir mewn dyletswyddau trwyddedau gwialen yng Nghymru yn ystod y 3 blynedd ariannol rhwng 2023 a 2026, yn dilyn cais gan Cyfoeth Naturiol Cymru yn unol â gofynion Deddf Pysgodfeydd Eog a Dŵr Croyw 1975.

Les Swyddfa’r Comisiynydd Pobl Hŷn

1 Chwefror 2023

Mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cytuno i ddarparu gwerth £155,000 o gyllid cyfalaf i Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru fel y gall symud i swyddfa lai er mwyn arbed costau. 

Newidiadau i brosiect ac estyn y dyddiad cau i’r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

1 Chwefror 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo cynnig ac amserlen ddiwygiedig ar gyfer prosiect presennol yr OECD. 

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon y Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth ar gyfer 2021 hyd 2022

31 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru a’r Trefnydd wedi cytuno i osod Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon y Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth ar gyfer 2021 hyd 2022 gerbron Senedd Cymru. 

Cyfathrebu gyda ffermwyr yn 2023

31 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru a’r Trefnydd wedi cymeradwyo’r gwariant ar gyfer llyfrynnau hysbysu tymhorol a gaiff eu hanfon at ffermwyr a busnesau ffermio ar draws Cymru yn 2023.

Canolfan Lloeren Radiotherapi 

31 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwy achos busnes llawn Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ar gyfer datblygu Canolfan Lloeren Radiotherapi yn Ysbyty Nevill Hall, Y Fenni, gyda chymorth cyllid gan Lywodraeth Cymru. 

Cam 3 Prosiect Adnewyddu Tir a Llawr Cyntaf Ysbyty’r Tywysog Charles

31 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo ffioedd i ddatblygu Achos Busnes Llawn ar gyfer gwaith olaf Cam 3 Prosiect Adnewyddu Tir a Llawr Cyntaf Ysbyty’r Tywysog Charles – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Meithrin Gallu o fewn Cymunedau Arfordirol Cymru 

31 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru a’r Trefnydd ynghyd â’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo’r dull arfaethedig o Feithrin Gallu o fewn Cymunedau Arfordirol Cymru, fel y nodir yn y cyngor, a dyraniad o £800k yn y flwyddyn ariannol hon i Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, drwy amrywiad grant i’r Grant Partneriaethau Natur Lleol. 

Ardaloedd Gwella Busnes

30 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar gyllid i helpu i ddatblygu Ardaloedd Gwella Busnes neu fodelau busnes a chymunedol cydweithredol amgen mewn trefi a dinasoedd. 

Penodi Aelodau i Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

30 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i benodi Dr Liz Bickerton, Dr Yvonne Howard-Bunt, yr Athro John Hunt a  Mr Craig Stephenson yn aelodau o Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, o 1 Ionawr 2023 hyd at 31 Rhagfyr 2026. 

Cynllun Tir ar gyfer Tai 

30 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar y ceisiadau am fenthyciadau ar gyfer ail gylch y Cynllun Tir ar gyfer Tai 2022 i 2023. 

Penodi Cadeirydd i Bartneriaeth Moroedd ac Arfordiroedd Cymru

30 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i ddechrau proses benodi gyhoeddus i benodi Cadeirydd i Bartneriaeth Moroedd ac Arfordiroedd Cymru.

Penodi Aelod Annibynnol (Awdurdod Lleol) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

30 Ionawr 2023
 
Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i benodi’r Cynghorydd Nicola Matthews yn Aelod Annibynnol (Awdurdod Lleol) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Caerdydd o 25/01/2023 hyd at 24/01/2027.

Cronfa Dyfodol yr Economi – Cyfarfod y Panel Buddsoddi a gynhaliwyd ar 10 Ionawr 2023

26 Ionawr 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno ar Gyllid Buddsoddi mewn Twristiaeth ar gyfer prosiect yng Ngwynedd. 

Cyllid ar gyfer rhaglen(ni) ôl-16

26 Ionawr 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer rhaglen(ni) astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach arbenigol. 

Cyllid ar gyfer gofalwyr di-dâl i gefnogi’r Strategaeth a Chynllun Cyflawni ar gyfer gofalwyr

26 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid i gefnogi’r strategaeth a’r cynllun cyflawni ar gyfer gofalwyr ar gyfer 2023 i 2024. 

Gwerthuso’r cynllun peilot ail gartrefi a fforddiadwyedd

25 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo’r nodau i’w treialu yn y cynllun peilot ail gartrefi a fforddiadwyedd yn Nwyfor, Gwynedd.

Cynllun Comisiynu a Hyfforddi Addysg GIG Cymru ar gyfer 2023 i 2024

25 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar Gynllun Comisiynu a Hyfforddi Addysg GIG Cymru ar gyfer 2023 i 2024 ar gyfer Gweithwyr Iechyd Proffesiynol Anfeddygol a’r gweithlu Meddygol.

Penodi Aelod Cyswllt o’r Bwrdd - Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

25 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar benodiad Ms Nina Davies yn Aelod Cyswllt o’r Bwrdd yn rhinwedd ei swydd yn Gyfarwyddwr Dros Dro Gwasanaethau Cymdeithasol gyda Chyngor Sir Powys. 

Cyfarfod o’r Panel Buddsoddi ar 6 Rhagfyr 2022 - Cyllid Cronfa Dyfodol yr Economi

25 Ionawr 2023

Mae’r Prif Weinidog wedi cytuno ar gyllid o Gronfa Dyfodol yr Economi ar gyfer prosiect yn y De.

Cyllid Cydraddoldeb a Chynhwysiant 2023

25 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cytuno i symud oddi wrth raglen cyllid cydraddoldeb a chynhwysiant a chanolbwyntio ar amrywiaeth o weithgareddau a sefydliadau a gefnogir drwy gyllid cydraddoldeb ar sail fwy hyblyg.

Rhaglen fonitro genedlaethol

24 Ionawr 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno ar yr egwyddorion a’r dull gweithredu amlinellol ar gyfer rhaglen fonitro genedlaethol sy’n seiliedig ar samplo ar gyfer addysg yng Nghymru yn y dyfodol, ac i ddechrau ar y camau nesaf ar gyfer y gwaith hwn. 

Isafswm Lwfans Cenedlaethol ar gyfer Gofalwyr Maeth yn 2023 i 2024

24 Ionawr 2023

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno’r Isafswm Lwfans cenedlaethol ar gyfer Gofalwyr Maeth yn 2023 i 2024.

Effaith y Ffliw Adar ar Labelu Wyau Maes – ymateb i gyflwyno Gorchmynion Lletya Dan Do

24 Ionawr 2023

Gweinidog Materion gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno i roi diweddaru gorfodaeth awdurdodau lleol, manwerthwyr, a’r diwydiant yng Nghymru mewn ymateb i’r epidemig Ffliw Adar.

Cyllid ychwanegol untro ar gyfer sefydliadau iaith Gymraeg 

24 Ionawr 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo dyrannu cyllid i sefydliadau sy’n gweithio i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg.

Ymgynghoriad ar Adolygiad Dŵr Ymdrochi Cymru 2023

24 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar gynnwys yr ymgynghoriad ar Adolygiad Dŵr Ymdrochi Cymru 2023 ac i gyhoeddi’r ymgynghoriad am gyfnod o 6 wythnos.

Data am berfformiad ysgolion

23 Ionawr 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno i ailddechrau adrodd ar ganlyniadau cymwysterau Cyfnod Allweddol 4 ar lefel ysgol o 2023 ymlaen. Am gyfnod dros dro, byddant yn cael eu hadrodd ar ffurf a gyflwynwyd gyntaf yn 2019.

Peilot pencampwyr cyrhaeddiad

23 Ionawr 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno i ymestyn y peilot drwy gynyddu nifer y pencampwyr cyrhaeddiad o chwech i wyth.

Dyletswydd llesiant

23 Ionawr 2023

Cytunodd y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol i anfon llythyr i gyrff cyhoeddus sydd eisoes yn ddarostyngedig i’r ddyletswydd llesiant yn Rhan 2 o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 i geisio sylwadau am eu profiad o ran y costau a manteision ychwanegol newydd sy’n codi yn sgil bod yn ddarostyngedig i’r ddyletswydd llesiant, er mwyn llywio’r Asesiad Effaith Rheoleiddiol  sy’n gysylltiedig ag ymestyn y ddyletswydd llesiant i gynnwys rhagor o gyrff cyhoeddus yng Nghymru. 

Rhaglen cymunedau dysgu cynaliadwy

23 Ionawr 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo’r achos busnes amlinellol ar gyfer Prosiect Ehangu Campws Gorseinon, yn seiliedig ar amodau.

Ymestyn tymor Is-gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

23 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ymestyn tymor presennol Is-gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr am 12 mis hyd at 30 Tachwedd 2023.  

Gwasanaethau Trosglwyddo Tir

23 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i drosglwyddo tir a chymeradwyo gwariant ar gyfer gwasanaethau prisio annibynnol a ffioedd cyfreithiol mewn perthynas â phrosiect sy’n gysylltiedig â’r rheilffyrdd yn ne Cymru.

Cynllun Benthyciadau Trawsnewid Trefi

23 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo cyllid Benthyciadau Trawsnewid Trefi i Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn 2022 i 2023.

Perfformiad Awdurdodau Lleol yn erbyn y Targedau Ailgylchu Statudol

23 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i ddechrau’r broses asesu statudol ar gyfer 2021 i 2022 a chytuno ar yr amserlenni arfaethedig. Mae hefyd wedi cytuno i ysgrifennu at yr Awdurdodau Lleol nad ydynt wedi cyrraedd eu targed ailgylchu statudol gofynnol ac ysgrifennu yn ychwanegol at yr Awdurdodau hynny sydd wedi cyrraedd y targed, ond sydd ar hyn o bryd ymhell o gyrraedd y targed ailgylchu statudol gofynnol nesaf a osodwyd ar gyfer 2024 i 2025.

Cyllid Atal a’r Blynyddoedd Cynnar 2022 i 2023

19 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant wedi cymeradwyo rhyddhau Cyllid Atal a’r Blynyddoedd Cynnar i Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan ac Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd, Arolwg Dangosyddion a Adroddir gan Gleifion

19 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno y dylai GIG Cymru barhau i gymryd rhan yn Arolwg Dangosyddion a Adroddir gan Gleifion o dan ofal y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd .

Cyllid i gefnogi Sefydliadau Addysg Bellach ac awdurdodau lleol er mewn iddynt baratoi i fodloni eu dyletswyddau fel eu nodir yn Neddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

19 Ionawr 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno bod cefnogaeth o £2.7 miliwn yn cael ei roi dros dair o flynyddoedd ariannol i Sefydliadau Addysg Bellach ac awdurdodau lleol er mewn iddynt baratoi i fodloni eu dyletswyddau fel eu nodir yn Neddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 a’r Cod ADY ac ar gyfer monitro a gwerthuso’r cyllid.

Cais i’r Cyfrin Gyngor gan Brifysgol Glyndŵr

19 Ionawr 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno i argymell bod cais i’r Cyfrin Gyngor gan Brifysgol Glyndŵr i newid ei dogfennau llywodraethu yn cael ei gymeradwyo.

Cais gan Great House Energy Centre Limited

18 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi rhoi caniatâd cynllunio, yn amodol ar amodau, ar gyfer cais gan Great House Energy Centre Limited i adeiladu parc solar wedi'i fowntio ar y tir gydag uchafswm allbwn o 32 Megawatt ar Great House Farm, Penpergwm, y Fenni, Sir Fynwy.  

Cais gan Rhoscrowther Wind Farm Limited

18 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi gwrthod rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer cais gan Rhoscrowther Wind Farm Limited i adeiladu a gweithredu 3 thyrbin gwynt a datblygiad cysylltiedig ar dir ger Heol y Burfa, Hundleton, Sir Benfro.

Cynllun Cymorth Lesddalwyr - Adolygiad 3 mis o feini prawf cymhwystra

18 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i ddileu'r cymal Trigolion Dadleoledig (gan ganiatáu mynediad, er enghraifft, i lesddalwyr sydd wedi hunan-fuddsoddi mewn eiddo yr effeithir arnynt fel rhan o'u cynllun pensiwn personol) a chymryd costau ynni i ystyriaeth yn yr asesiad o gymhwystra ariannol er mwyn helpu'r rhai yr effeithir arnynt fwyaf gan yr argyfwng costau byw presennol.

Gwasanaeth T1 TrawsCymru Aberystwyth i Gaerfyrddin

17 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i ddyfarnu contract gwasanaeth T1 TrawsCymru Aberystwyth i Gaerfyrddin i gwmni First Cymru Buses, gan gyflwyno fflyd newydd o fysiau trydan.

Proses Apelau Annibynnol ar gyfer Taliadau a Grantiau Gwledig

17 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno i dderbyn argymhelliad Panel Apêl Annibynnol i dderbyn hawliad Grant Busnes i Ffermydd (Ffenestr 4) am fethu cyflwyno llythyr cyfrifydd.

Proses Apelau Annibynnol ar gyfer Taliadau a Grantiau Gwledig

17 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno i dderbyn argymhelliad Panel Apêl Annibynnol i wrthod yr apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i wrthod hawliad Grant Busnes i Ffermydd (Ffenestr 5) am fethu bodloni gofynion y cynllun.

Proses Apelau Annibynnol ar gyfer Taliadau a Grantiau Gwledig

17 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno i dderbyn argymhelliad Panel Apêl Annibynnol i wrthod yr apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i wrthod yr hawliad Grant Busnes i Ffermydd (Ffenestr 5) am fethu bodloni gofynion y cynllun.

Proses Apelau Annibynnol ar gyfer Taliadau a Grantiau Gwledig

17 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno i dderbyn argymhelliad Panel Apêl Annibynnol i wrthod yr apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i hawlio’n ôl daliad a wnaed mewn perthynas â Gwaith Cyfalaf Glastir Uwch yn dilyn arolygiad a gynhaliwyd ar y safle ar 24 Chwefror 2017.

Proses Apelau Annibynnol ar gyfer Taliadau a Grantiau Gwledig

17 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno i dderbyn argymhelliad Panel Apêl Annibynnol i dderbyn yn rhannol yr apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i gymhwyso cosb o 32% i daliadau Glastir 2014, 2015 a 2016 oherwydd achosion o dorri amodau Opsiynau 15, 15B, 121 a Chod y Fferm Gyfan.

Proses Apelau Annibynnol ar gyfer Taliadau a Grantiau Gwledig

17 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno i dderbyn argymhelliad Panel Apêl Annibynnol i dderbyn yn rhannol apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i gymhwyso cosb o 40% i hawliad Cynllun y Taliad Sylfaenol yn 2015 am dorri amodau Trawsgydymffurfio, Cyflwr Amaethyddol ac Amgylcheddol Da 6 a Gofyniad Rheoli Statudol 3.

Proses Apelau Annibynnol ar gyfer Taliadau a Grantiau Gwledig

17 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno i dderbyn argymhelliad Panel Apêl Annibynnol i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i gymhwyso cosb o 3% i hawliad Cynllun y Taliad Sylfaenol yn 2017 am dorri amodau Trawsgydymffurfio, Cyflwr Amaethyddol ac Amgylcheddol da 7.

Apelau Annibynnol ar gyfer Grantiau a Thaliadau Gwledig

16 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Gogledd Cymru a'r Trefnydd wedi cytuno i estyn cyfnod y trydydd grŵp o aelodau a etholwyd i’r panel ac wedi rhoi caniatâd ym mis Medi 2022 i fwrw ymlaen ag ymarfer i recriwtio aelodau a chadeiryddion newydd i'r panel.

Apelau Annibynnol ar gyfer Grantiau a Thaliadau Gwledig

16 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Gogledd Cymru a'r Trefnydd wedi cytuno i dderbyn argymhelliad y Panel Apêl Annibynnol i dderbyn yr apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i wrthod hawliad yn ystod Cyfnod 4 o'r Grant Busnes i Ffermydd (FBG4) oherwydd nad oedd y busnes wedi cyflwyno llythyr cyfrifydd i gadarnhau bod trosiant y busnes yn £1 filiwn neu'n llai erbyn 6 Tachwedd 2018.    

Apelau Annibynnol ar gyfer Grantiau a Thaliadau Gwledig

16 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Gogledd Cymru a'r Trefnydd wedi cytuno i dderbyn argymhelliad y Panel Apêl Annibynnol i dderbyn yn rhannol yr apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i roi cosbau ar hawliadau a wnaed o dan y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd oherwydd bod digon o dystiolaeth wedi'i darparu i wrthdroi dwy o'r cosbau.

Y sefyllfa gyllido ar gyfer Troseddu a Chyfiawnder

16 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cytuno ar flaenoriaethau cyllido ar gyfer llinell wariant 1267 yn y gyllideb (Glasbrintiau Troseddu gan Fenywod a Chyfiawnder Ieuenctid) ar gyfer y flwyddyn ariannol 2023 i 2024.

Y Gronfa Integreiddio Rhanbarthol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

16 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant a'r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar elfennau cyfatebol ac elfennau tapro y Gronfa Integreiddio Rhanbarthol ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol.

Atodiad i Adroddiad y Tasglu ar Barcio ar Balmentydd, 2020

16 Ionawr 2023

Mae'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno mewn egwyddor i fwrw ymlaen â'r argymhellion ychwanegol a wnaed gan Dasglu Cymru ar Barcio ar Balmentydd. Bydd Llywodraeth Cymru, felly, yn ymgynghori ar y cynnig i ganiatáu i'r awdurdodau lleol gymryd camau gorfodi sifil pan fydd ffyrdd yn cael eu rhwystro'n ddiangen, gan drin hynny fel tramgwydd parcio. Yn ogystal â'r pwerau gorfodi sifil newydd a fydd gan yr awdurdodau lleol, cynigir hefyd y bydd yr heddlu yn cael cadw'r gallu i gymryd camau gorfodi yn wyneb unrhyw dramgwydd o'r fath ac ymdrin ag ef fel mater troseddol.

Gwaith Ychwanegol i Greu Ffyrdd Mynediad

16 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo gwariant ar gyfer gwaith ychwanegol i greu ffyrdd mynediad ar gyfer prosiect sy'n gysylltiedig â ffyrdd yn Ne Cymru.

Diogelu iechyd y cyhoeddd

16 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar y gyllideb ac ar sut i fynd ati i weithredu’r rhaglen gwyliadwriaeth, brechu, profi, ac olrhain cysylltiadau ar gyfer y flwyddyn nesaf. Bydd y rhaglen honno’n ategu mesurau i ddiogelu iechyd rhag y bygythiadau sy’n ein hwynebu ar hyn o bryd a rhag bygythiadau a allai godi yn y dyfodol, gan gynnwys COVID-19.

Lleoliadau gofal sylfaenol

16 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant wedi cytuno ar gyllid a fydd yn caniatáu i Ganolfan Iechyd a Llesiant Cross Hands a Chanolfan Llesiant Llandudno a Chonwy i symud ymlaen  gam nesaf y gwaith o ddatblygu eu hachosion busnes.  

Cymorth ar gyfer prosiectau chwaraeon a diwylliant

16 Ionawr 2023

ae Gweinidog yr Economi a Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon a'r Prif Chwip wedi cymeradwyo buddsoddiad mewn nifer o brosiectau yn y Gyfarwyddiaeth Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth.

Gorsaf Ganolog Caerdydd

16 Ionawr 2023

ae'r Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo gwariant ar gyfer gwasanaethau rheoli rhaglenni mewn perthynas â phrosiect yn y De sy'n gysylltiedig â'r rheilffyrdd.

Penodi aelod o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

16 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i benodi'r Athro Keith Harding, CBE yn Aelod Annibynnol (Prifysgol) o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Canllawiau ar y Gronfa Gyfalaf Integreiddio ac Ailgydbwyso 

16 Ionawr 2023

Mae'r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, a'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gyhoeddi Canllawiau ar y Gronfa Gyfalaf Integreiddio ac Ailgydbwyso ac wedi cymeradwyo cymorth ar gyfer pedwar prosiect o dan y Gronfa Gyfalaf Integreiddio ac Ailgydbwyso.

Trosglwyddo NHS Digital i GIG Lloegr

12 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gydsynio i drosglwyddo NHS Digital i GIG Lloegr. 

Penderfyniad i ohirio cyn gweithredu 

12 Ionawr 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno i gais Cyngor Caerdydd i ohirio dyddiad gweithredu ei gynigion mewn perthynas ag Ysgol Uwchradd Cantonian, Ysgol Arbennig Woodlands, ac Ysgol Arbennig Riverbank o 1 Medi 2023 i 1 Medi 2026. 

Gorfodi Camerâu Diogelwch

12 Ionawr 2023
 
Mae’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd a’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i ddyrannu cyllid ar gyfer gorfodi camerâu diogelwch yng Nghymru ar gyfer 2022 i 2023. 

Ailbenodi aelodau i Banel Cynghori Comisiynydd y Gymraeg

11 Ionawr 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno i ailbenodi Anne Davies a Nia Elias i Banel Gynghori Comisiynydd y Gymraeg am gyfnod pellach o 3 blynedd o 24 Chwefror 2023 ymlaen.

Taliadau Entrepreneuriaeth a Chyflawni ar gyfer misoedd Ionawr a Chwefror 2023

11 Ionawr 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo taliadau sy'n ddyledus i unigolion a sefydliadau o dan drefniadau cyfredol y Rhaglen Entrepreneuriaeth.

Cael Triniaethau Gwrthfeirol drwy ddefnyddio dyfeisiau llif Unffordd

11 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i newid profion ar gyfer unigolion sy'n gymwys i gael triniaethau Covid-19 gartref, gan newid i dri phrawf dyfais Llif Unffordd a dileu'r angen i wneud prawf PCR ar ôl cael prawf negatif ar ddyfais Llif Unffordd.

Cais i gofrestru ysgol annibynnol yng Nghymru

11 Ionawr 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi derbyn argymhelliad Estyn ac yn penderfynu o dan adran 161 o Ddeddf Addysg 2002 fod cais Ysgol Oaklea Grange am statws ysgol annibynnol yn cael ei gymeradwyo. Bydd yr ysgol yn cael ei chynnwys ar gofrestr Llywodraeth Cymru o ysgolion annibynnol.

Caffael tri phrosiect ymchwil/data â blaenoriaeth

11 Ionawr 2023

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i gaffael tri phrosiect ymchwil/data â blaenoriaeth: Buddsoddiad Uniongyrchol o Dramor; effeithiau ar y sector dur; a chyfrifon ynni/allyriadau.

Cyllid ar gyfer rhaglen(ni) ôl-16

10 Ionawr 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer rhaglen(ni) astudio ôl-16 mewn lleoliadau Addysg Bellach arbenigol. 

Gwerthu tir

9 Ionawr 2023

Mae’r Prif Weinidog wedi cymeradwyo gwerthu tir yng Nghaerdydd.

Datblygu, llifogydd ac  erydu arfordirol

6 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i gynnal ail-ymgynghoriad sy’n canolbwyntio ar agweddau ar TAN 15 sydd wedi cael eu newid.

Trosglwyddo tir

6 Ionawr 2023

Mae’r Prif Weinidog wedi cymeradwyo trosglwyddo tir yn  Rhodfa Lloyd George i Drafnidiaeth Cymru.

Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth

6 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno i ail-benodi Nicholas Saphir yn Gadeirydd y Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth am gyfnod estynedig o ddeuddeg mis, o 1 Ebrill 2023

Hybu Cig Cymru

6 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno i weithredu proses hawliadau dreigl cymorth grant ar gyfer Hybu Cig Cymru.

Maint Cymru

6 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i gynyddu’r cyllid blynyddol ar gyfer Maint Cymru i £225,000 bob blwyddyn hyd at fis Mawrth 2025.

Rhaglen Rheoli Risgiau Arfordirol

6 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd a’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cytuno i ymestyn y Rhaglen Rheoli Risgiau Arfordirol am un flwyddyn er mwyn ei gwneud yn bosibl adeiladu’r holl gynlluniau sydd wedi eu trefnu. 

Rhaglen Cydlyniant Cymunedol

6 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cytuno i barhau i ariannu’r Rhaglen Cydlyniant Cymunedol am 3 blynedd o 2023 i 2024.

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

6 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd a’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno i symud i fodel amlflwyddyn a ariennir ar gyfer gweithredu cynlluniau yn y rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur am y ddwy flynedd nesaf.

Penodiad i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

6 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ailbenodi Hazel Lloyd-Lubran fel Aelod Cyswllt o'r Bwrdd yn rhinwedd ei swydd fel Cadeirydd y Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Penodiad i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

6 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ailbenodi Mr Mo Nazemi fel Aelod Cyswllt o'r Bwrdd yn rhinwedd ei swydd fel Cadeirydd Fforwm Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Penodiad i Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

6 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i benodi cyd-Aelodau Cyswllt i’r Bwrdd yn rhinwedd eu swyddi fel cyd-Gadeiryddion y Fforwm Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Eiddo gwag

6 Ionawr 2023

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i’r canlynol: awdurdodau lleol yn defnyddio’r Gronfa Gorfodi Eiddo Gwag ar gyfer eiddo preswyl nad yw ynghanol trefi a’r cyllid refeniw yn 2022 i 2023  2023 i 2024 i sefydlu contract tymor byr newydd i ddarparu cymorth gorfodi arbenigol ar gyfer awdurdodau lleol, a chomisiynu gwerthusiad allanol o’r gwaith cymorth gorfodi a’i effeithiau.

Y Rhaglen Arloesi ar gyfer Iechyd a Gofal

5 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cyllid i gefnogi'r Rhaglen Arloesi tan fis Mawrth 2026.

Y Rhaglen Cymunedau am Waith+

5 Ionawr 2023

Mae Gweinidog yr Economi a'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar ddyraniadau cyllid ar gyfer y Rhaglen Cymunedau am Waith+ ar gyfer 2023 i 2024 a'r dyraniadau dangosol ar gyfer 2024 i 2025.

Undebau Credyd

5 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cytuno ar y Rhaglen Grantiau Ariannu Undebau Credyd 2023 i 2029.

Y Rhaglen addysg eco-ysgolion

5 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i estyn y cynllun Eco-ysgolion am gyfnod o chwe mis.

Prosiect Rhodfa Bute

5 Ionawr 2023

Mae'r Prif Weinidog wedi rhoi ei gymeradwyaeth i amrywio cytundeb cyfreithiol ar gyfer Prosiect Menter Cyllid Preifat Rhodfa Bute.

Cefnogi dysgwyr sydd ag anghenion mawr

5 Ionawr 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno i ddyrannu Cyllid Cymorth Dysgu Ychwanegol i gefnogi dysgwyr o Gymru sydd ag anghenion mawr.

Cyllideb ddangosol ar gyfer Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

5 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cytuno ar y Gyllideb ddangosol ar gyfer Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol ar gyfer 2023 i 2024.

Dyraniadau’r byrddau iechyd

5 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo'r dyraniadau refeniw cychwynnol ar gyfer Byrddau Iechyd Lleol y GIG ar gyfer 2023 i 2024.

Bwndeli babi

5 Ionawr 2023

Mae'r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar fanylion yn ymwneud â dosbarthu bwndeli babi i deuluoedd yng Nghymru.

Dyraniadau Bwrdd Iechyd Lleol

5 Ionawr 2023

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo'r dyraniadau refeniw cychwynnol i Fyrddau Iechyd Lleol y GIG ar gyfer 2023 i 2024.

Prydau am ddim i ddysgwyr

5 Ionawr 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno ar gyllid i gefnogi darpariaeth o brydau bwyd am ddim i ddysgwyr yn ystod gwyliau'r coleg hyd at ddiwedd y flwyddyn ariannol 2022 i 2023.

Cymraeg 2050

5 Ionawr 2023

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo grantiau i hyrwyddo’r Gymraeg at y flwyddyn ariannol 2023 i 2024.