Neidio i'r prif gynnwy

Fel y gwyddoch, bydd Is-Etholiad i Senedd y DU yn cael ei gynnal yn etholaeth Brycheiniog a Sir Faesyfed ar 1 Awst 2019, a bydd y DU mewn cyfnod cynetholiadol ffurfiol.

Ni fydd hyn yn effeithio ar y rhan fwyaf o’n gwaith – bydd ein busnes arferol yn parhau. Er hynny, mae’n anochel y bydd cyfyngiadau ar rai o’n gweithgareddau.

Yn rhinwedd ein swyddi fel swyddogion Llywodraeth Cymru, ein rôl ni yw parhau i gynorthwyo'r Gweinidogion wrth eu gwaith yn unol â’n harfer, gan gofio’r un pryd fod angen osgoi gweithredu mewn modd y bernir, neu y gellid barnu, ei fod yn gysylltiedig â gwleidyddiaeth plaid neu mewn modd sy'n debygol o fod â chysylltiad uniongyrchol ag Is-Etholiad Senedd y DU.

Noder nad oes disgwyl etholiadau eraill yng Nghymru ar 1 Awst 2019.

Mae Cod y Gwasanaeth Sifil yn parhau i fod yn berthnasol yn ystod y cyfnod cyn yr etholiad. O dan y cod hwnnw, rhaid i weision sifil barchu dwy egwyddor sylfaenol bob amser:

(i) to bod yn wleidyddol ddiduedd, a bod yn amlwg felly i eraill;

(ii) sicrhau nad oes adnoddau cyhoeddus yn cael eu defnyddio at ddibenion gwleidyddiaeth plaid.

O dan y Cod hwnnw, disgwylir i weision sifil Llywodraeth Cymru fod yn deyrngar i Lywodraeth Cymru.

O hyn ymlaen, os ydych chi'n delio ag unrhyw fater sy'n ymwneud yn uniongyrchol ag etholaeth Brycheiniog a Sir Faesyfed, yna dylech chi wneud gofal sylweddol i beidio â rhoi unrhyw benderfyniad i Weinidogion ar y mater hwn, a sicrhau nad oes unrhyw gyhoeddiadau gan Lywodraeth Cymru yn cael eu dehongli fel dylanwadu ar yr ymgyrch isetholiad.

Os oes gennych unrhyw amheuon ynghylch beth i'w wneud, dylech gysylltu â'ch Cyfarwyddwr Cyffredinol neu Gyfarwyddwr Adrannol yn y lle cyntaf. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau pellach at y Pennaeth Cyfathrebu Strategol neu'r Pennaeth Newyddion yn nhermau cyhoeddiadau ac ati neu Ysgrifenyddiaeth y Cabinet am gyngor mwy cyffredinol.

Is-adran y Cabinet
Gorffennaf 2019