Neidio i'r prif gynnwy

Bydd yr aelodaeth yn cynnwys sefydliadau sy'n adlewyrchu cwmpas a gorwelion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a'r agenda datblygu cynaliadwy yng Nghymru.

Mae'r aelodau o'r fforwm wedi eu dewis o wahanol sectorau, gyda'r nod o ddarparu cydbwysedd rhwng sefydliadau sy'n gweithio ar draws yr agweddau economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, yn ogystal â chydbwysedd rhwng y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector.

Ymhlith yr aelodau y mae:

 • Cynrychiolydd Bwrdd Iechyd Lleol (gwahoddiad drwy Gydffederasiwn GIG Cymru)
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Chwaraeon Cymru
 • Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (x1 cadeirydd)
 • TUC Cymru
 • Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru
 • Rhwydwaith Canolfan Arbenigedd Rhanbarthol Cymru (Rhwydwaith prifysgol ar Ddatblygu Cynaliadwy)
 • Cyswllt Amgylchedd Cymru
 • Yr Eisteddfod Genedlaethol
 • Anabledd Cymru
 • Cynghrair Hil Cymru
 • Ffederasiwn Busnesau Bach
 • CBI Cymru
 • Cynrychiolydd Awdurdod Lleol (drwy Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru)
 • Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
 • Cyd-gynhyrchu Cymru
 • Cynnal Cymru
 • Un Llais Cymru
 • Busnes yn y Gymuned
 • Plant yng Nghymru
 • Trafnidiaeth Cymru
 • Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Aelodau ad hoc ychwanegol

Yn dibynnu ar y pwnc dan sylw, gellir estyn gwahoddiad i unigolion eraill gymryd rhan yn y fforwm neu draddodi iddo.

Gwahoddir Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru i gymryd rhan yn y fforymau hyn o ystyried eu rôl statudol mewn cysylltiad â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Estynnir gwahoddiad i Gomisiynydd y Gymraeg, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Comisiynydd Plant Cymru a'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol hefyd, ond byddant yn cymryd rhan ar wahân ar ben hynny drwy drefniadau sydd eisoes ar waith.