Neidio i'r prif gynnwy

Aelodau'r Fforwm Strategol ar Fuddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru

Cadeirydd

Huw Irranca-Davies AC

Partneriaeth y De-ddwyrain

Kellie Beirne, Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Partneriaeth y Gogledd 

Y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 

Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru

Y Cynghorydd Bryan Davies, Arweinydd, Cyngor Sir Ceredigion,

Partneriaeth y De-orllewin

Y Cynghorydd Rob Stewart (Abertawe)

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

Tim Peppin, Cyfarwyddwr Adfywio a Datblygu Cynaliadwy
Lowri Gwilym, Rheolwr Tîm – Ewrop ac Adfywio (presenoldeb eiledol)

Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector

Matthew Brown, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Trydydd Sector (Mentrau Cymdeithasol)

Glenn Bowen, Cwmpas

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) (Addysg Uwch)

Harriet Barnes, Cyfarwyddwr Polisi a Chyllido

Prifysgolion Cymru (Addysg Uwch)

Amanda Wilkinson, Cyfarwyddwr

Colegau Cymru (Addysg Bellach) 

Lisa Thomas, Pennaeth Y Coleg Merthyr Tudful

Undebau Llafur

Shavanah Taj, Ysgrifennydd Cyffredinol Dros Dro, TUC Cymru

Cyfoeth Naturiol Cymru (Yr amgylchedd)

Ceri Davies, Cyfarwyddwr Gweithredol Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedau

Cydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI) Cymru (Busnes)

Ian Price, Cyfarwyddwr, CBI Cymru

Ffederasiwn Busnesau Bach a Hunangyflogedig Cymru (Busnes)

Ashley Rogers, Cyfarwyddwr, Gill and Shaw, Prestatyn

Rhwydwaith Gwledig Cymru (Datblygiad lleol dan arweiniad y gymuned)

Eirlys Lloyd, Cadeirydd, Rhwydwaith Gwledig Cymru

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Yr Athro Rachel Ashworth, Deon a Phennaeth Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd

Siambrau Masnach

Paul Butterworth, Llywydd, De a Chanolbarth Cymru

Banc Datblygu Cymru

Rob Hunter, Pennaeth Strategaeth

Aelodau a wahoddwyd am eu profiad

  • Grahame Guilford (profiad o'r sector preifat a pholisi rhanbarthol), Grahame Guilford and Company Ltd.
  • Yr Athro Kevin Morgan (academydd ac arbenigwr ar bolisi rhanbarthol), Athro Llywodraethu a Datblygu, Yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd

Gall y Cadeirydd wahodd arbenigwyr neu grwpiau ychwanegol i gyfarfodydd penodol i gyflwyno papurau neu i gymryd rhan mewn trafodaethau mewn meysydd penodol.

Aelodau Llywodraeth Cymru

  • Cynrychiolydd yr Uned Buddsoddi Rhanbarthol (buddsoddi rhanbarthol)
  • Cynrychiolydd yr Economi (Rhoi'r Cynllun Gweithredu ar yr Economi ar waith, strategaeth economaidd)
  • 3 x Prif Swyddog Rhanbarthol (Unedau Rhanbarthol)
  • Cynrychiolydd Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes
  • Cynrychiolydd Tai ac Adfywio
  • Cynrychiolydd Datblygu Gwledig