Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r ffurflen yn gofyn i chi ddarparu data personol. Llywodraeth Cymru fydd y rheolwr data ar gyfer y wybodaeth hon a byddwn yn ei defnyddio yn unol â'n tasg gyhoeddus a'r awdurdod swyddogol a freiniwyd ynom.

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i gysylltu â chi ynglŷn â'ch profiad o raglen brentisiaethau Llywodraeth Cymru. Bydd yr adborth hwn yn ein galluogi i ddeall yn well sut mae'r rhaglen yn gweithredu ac a ellid gwneud gwelliannau. I wneud hyn bydd eich data personol yn cael eu rhannu gydag ymchwilwyr trydydd parti a benodwyd gan Lywodraeth Cymru ac sy'n gweithredu ar ei rhan. Bydd asiantaethau ymchwil a sefydliadau academaidd yn gwneud gwaith ymchwil at ddibenion gwerthuso a gwaith ystadegol yn unig a byddant yn cysylltu â chi'n uniongyrchol.

Bydd eich data'n cael eu cadw am ddeng mlynedd ac ar ôl hynny byddant yn cael eu dinistrio.

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych hawl:

  • i wybod am y data personol a gedwir amdanoch chi a'i weld
  • i’w gwneud yn ofynnol inni gywiro gwallau yn y data hynny
  • (o dan rai amgylchiadau) i wrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu’r data
  • i ofyn i'ch data gael eu 'dileu' (o dan amgylchiadau penodol)
  • (o dan rai amgylchiadau) i gludadwyedd data
  • i gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data

I gael rhagor o fanylion am yr wybodaeth a gedwir gan Lywodraeth Cymru ac am y defnydd a wneir ohoni, neu os ydych am arfer eich hawliau o dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, gweler y manylion cyswllt isod:

Gweler y manylion ar gyfer cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru isod:

Y Swyddog Diogelu Data
Welsh Government
Cathays Park
Caerdydd
CF10 3NQ

E-bost: DataProtectionOfficer@llyw.cymru  

Dyma fanylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth:

Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Swydd Gaer / Cheshire
SK9 5AF

Ffôn: 0165 545 745 neu 0303 123 1113

Gwefan: www.ico.org.uk