Neidio i'r prif gynnwy

Cyhoeddodd Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates heddiw mai'r llwybr coch yw'r opsiwn y mae'n ei ffafrio ar gyfer cynllun coridor Glannau Dyfrdwy sydd werth £250m.

Cyhoeddwyd gyntaf:
26 Medi 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Amcan y cynllun yw moderneiddio a lleddfu'r traffig ar yr A548.  Bydd yn cynyddu capasiti'r rhan hon o'r ffordd ac yn golygu adeiladu ffordd newydd i gysylltu'r A55 a'r A548 ychydig heibio Pont Sir y Fflint. Mae'n rhan o'r gwerth £650m o welliannau y mae Llywodraeth Cymru yn eu gwneud i seilwaith y Gogledd, a bydd Glannau Dyfrdwy yn arbennig yn elwa ar y lefel ddigynsail o fuddsoddi gan Lywodraeth Cymru. 


Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi a'r Seilwaith, Ken Skates:


"Mae'n bleser gen i gyhoeddi mai'r llwybr coch yw'r opsiwn rwy'n ei ffafrio i ddatrys problem y tagfeydd ar yr A55/A494/A548 yn ardal Coridor Glannau Dyfrdwy. 


"Ar ôl ystyried yr holl agweddau technegol, cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol a gwrando ar yr ymatebion i'r ymgynghoriad, rwy'n ffyddiog y gwnaiff y buddsoddiad sylweddol hwn fynd i'r afael â'r problemau ac ategu'r gwelliannau eraill yn ardal Glannau Dyfrdwy.  


"Y cam nesaf yw creu dyluniad cychwynnol sy'n rhoi ystyriaeth fanylach i'r problemau amgylcheddol a pheirianyddol ac sy'n edrych ar sut i ddatrys rhai o'r problemau godwyd yn yr ymgynghoriad. 


"Rwy'n gobeithio y caiff yr agwedd hon ar y gwaith ei chwblhau'n gyflym fel bod busnesau a chymudwyr fel ei gilydd yn cael gweld manteision y prosiect yn fuan, gan gryfhau yr un pryd y cysylltiadau cymdeithasol ac economaidd ar draws Gogledd Cymru, Ystad Ddiwydiannol Glannau Dyfrdwy, Caer a thu hwnt." 


Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi hefyd y byddai'n bwrw ymlaen â chynllun Gwella A494 Pont Afon Ddyfrdwy er mwyn ystyried yr opsiynau ar gyfer mynd i'r afael â mater y tagfeydd a datrys problemau'r bont bresennol. 


O ran y rheilffyrdd, dywedodd y byddai'n comisiynu rhagor o waith ar orsaf newydd yn Parkway Glannau Dyfrdwy ac ar gyd-leoli Gorsaf Uchaf Shotton a Gorsaf Isaf Shotton i greu gorsaf integredig. Byddai hynny'n creu cyfnewidfa hwylus i deithwyr sydd am newid rhwng lein Wrecsam - Bidston a phrif lein Arfordir y Gogledd. 


Mewn cydweithrediad â Chyngor Sir y Fflint a Network Rail, byddwn yn datblygu cynllun ar gyfer gorsaf newydd Parkway Glannau Dyfrdwy i wella'r cysylltiadau â'r parc busnes, gan gynnwys darparu gwasanaeth parcio a theithio. Ystyrir hefyd cyfleusterau ar gyfer traffig cludo nwyddau ar y ffyrdd. 


Mae yn hyn ychwanegol at y £1m a mwy a roddwyd i Gyngor Sir y Fflint ym mis Mawrth i wella gwasanaethau bws ac annog pobl i gerdded a beicio yng Nglannau Dyfrdwy. Caiff cyfran o'r arian ei wario ar ddatblygu cyfnewidfeydd bysiau, mesurau blaenoriaethu bysiau ar Goridor y B5129 yn Shotton a seilwaith ar gyfer bysiau ym Mharc Busnes Glannau Dyfrdwy.  Caiff y gweddill ei ddefnyddio i ddatblygu llwybrau teithio llesol ym Mharc Busnes Glannau Dyfrdwy. 


Mae hyn oll yn ychwanegol at y buddsoddiad o £4.7m i gefnogi Porth y Gogledd ac i barhau â'r gwaith o adeiladu seilwaith ffyrdd ychwanegol er mwyn gallu datblygu tir a denu rhagor o fusnesau i'r safle. 


Meddai

"Bydd yr arian a'r mentrau hyn yn hwb mawr i chwalu'r hyn sy'n rhwystro pobl rhag gallu manteisio ar y swyddi yn Hyb Glannau Dyfrdwy. Bydd yn un rhan o'r weledigaeth ar gyfer Metro'r Gogledd Ddwyrain, sef system drafnidiaeth integredig o ansawdd uchel a chysylltiedig fydd yn cynnig cyfleoedd da ar gyfer teithio llesol ac yn dod â manteision mawr i'r rhanbarth."