Neidio i'r prif gynnwy

Crynodeb o ddiben y bwrdd a sut y bydd yn gweithio.

1. Diben

Rhoi adborth ar ran rhanddeiliad ar gynnwys Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru (CMCC), ar y gwaith o'i baratoi ac ar brosesau cysylltiedig â chynghori ar roi'r cynllun a fabwysiedir ar waith.

2. Cwmpas

Bydd Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid Cynllunio Morol yn "gyfaill beirniadol" i Lywodraeth Cymru drwy gydol y broses Cynllunio Morol. Bydd y grŵp yn cynghori ar ffyrdd o fynd ati i ddatblygu cynlluniau morol ac ar ganlyniadau penodol y cynllunio hwnnw, gan gynnwys yr hyn a gynhwysir yn y cynllun. Bydd drafftiau cynnar o'r hyn a gynhyrchir yn cael eu rhannu ar sail gyfrinachol â'r grŵp.

Bydd y Grŵp yn cynghori ar y gwaith o baratoi a gweithredu'r cynllun a bydd yn parhau ar ôl i'r cynllun gael ei fabwysiadu.

3. Meysydd allweddol a fydd yn cael sylw

Bydd angen cyngor a chyfraniadau mewn nifer o feysydd, er enghraifft:

 • Gweledigaeth ac Amcanion CMC
 • Cynnwys CMCC
 • Y broses cynllunio morol yng Nghymru
 • Tystiolaeth ar gyfer cynllunio'r Arfarniad o Gynaliadwyedd, yr Asesiad Amgylcheddol Strategol a'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd
 • Integreiddio â systemau cynllunio eraill
 • Monitro, adolygu ac asesu CMCC
 • Rheolaeth Integredig ar Barthau Arfordirol fel rhan o'r broses cynllunio morol
 • Y dull rheoli ar lefel yr ecosystem, rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy, a llesiant
 • Canlyniadau gwaith ymchwil sy'n gysylltiedig â'r broses cynllunio morol
 • Rhoi'r cynllun ar waith, gan gynnwys gwneud penderfyniadau
 • Rhoi gwybod am "wersi a ddysgwyd" oddi wrth brosesau cynllunio morol eraill neu oddi wrth brosesau cynllunio cysylltiedig
 • Helpu i ddatblygu'r ffordd y mae gwaith yn cael ei gydgysylltu ar draws ffiniau, yn enwedig yn ardaloedd Aberoedd Afon Hafren ac Afon Dyfrdwy.

4. Cysylltu ag eraill

 • Bod yn llinell gyswllt rhwng y tîm cynllunio morol a rhwydweithiau ehangach o randdeiliaid yng nghyswllt y maes perthnasol y maent yn ei gynrychioli
 • Cyfathrebu â rhwydweithiau rhanddeiliaid pan fyddwn yn ymgynghori a'n helpu i drafod â nhw pan fo hynny'n briodol
 • Hyrwyddo'n neges
 • Rhoi gwybod i Lywodraeth Cymru am unrhyw rwydweithiau newydd neu am y ffyrdd gorau o gyfathrebu â rhanddeiliaid allweddol.

5. Aelodaeth

Bydd aelodau'r grŵp yn cynrychioli buddiannau amryfal randdeiliaid, gan gynnwys:

 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Cymdeithas Ceblau dan y Môr Ewrop
 • Cymdeithas Cynhyrchwyr Agregau Morol Prydain
 • Cymdeithas Cynhyrchwyr Cregyn Gleision Cymru
 • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
 • Cymdeithas Pysgotwyr Cymru
 • Cyswllt Amgylchedd Cymru
 • Grŵp Defnyddwyr a Datblygwyr Gwely'r Môr
 • Grŵp Porthladdoedd Cymru
 • Fforwm Arfordir Sir Benfro
 • Horizon Nuclear Power
 • Partneriaeth Aber Afon Hafren
 • Prifysgol Lerpwl
 • Renewables UK
 • RSPB
 • SeaCAMS2
 • Seafish
 • Swyddogion Safleoedd Morol Ewropeaidd
 • Tidal Lagoon Power
 • Tîm Cynllunio Morol Llywodraeth Cymru
 • Y Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur
 • Y Gymdeithas Hwylio Frenhinol
 • Y Sefydliad Rheoli Morol
 • Y Siambr Morgludiant
 • Ynni Môr Cymru
 • Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
 • Ystad y Goron

Mae'n bosibl y gofynnir i randdeiliaid eraill ac arweinwyr polisi eraill yn Llywodraeth Cymru ddod i gyfarfodydd penodol.

6. Trefniadau gweithio

Bydd y Grŵp yn cael ei gadeirio gan Bennaeth y Gangen Polisi Morol.

Bydd yn cyfarfod bob chwarter fwy neu lai tra bo CMCC yn cael ei ddrafftio. Bydd nifer y cyfarfodydd rheolaidd yn cael ei adolygu ar ôl i CMCC gael ei fabwysiadu. Fel arfer, bydd y cyfarfodydd yn rhai wyneb yn wyneb, a chânt eu hategu yn ôl y gofyn gan rith-gyfarfodydd. Byddant yn cael eu cynnal ar draws Cymru.

Bydd aelodau'r Grŵp yn cyfrannu ac yn cynnig cyngor yn ôl y gofyn ar sail hyblyg. Mae'n bosibl y gofynnir i'r aelodau ymuno â grwpiau gorchwyl a gorffen llai ar sail ad-hoc wrth inni gwblhau camau gwahanol o'r cynllun.

Bydd Ystad Llywodraeth Cymru yn cael ei defnyddio pryd bynnag y bo modd a chaiff cyfleusterau fideo-gynadledda eu defnyddio lle y bo modd.

Bydd y Grŵp yn gweithredu fel cyfaill beirniadol. Disgwylir cyfraniadau adeiladol a disgwylir i'r aelodau ganolbwyntio ar ddatrys problemau a phryderon.

Pan rennir gwybodaeth/deunydd â'r Grŵp, bydd Llywodraeth Cymru yn esbonio a fydd yn briodol ei rhannu y tu allan i'r grŵp.

Bydd pwyntiau gweithredu yn cael eu nodi a'u hanfon at yr aelodau a chaiff crynodeb lefel uchel o'r drafodaeth ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru.