Neidio i'r prif gynnwy

Aelodau o Grŵp Llywio Buddsoddi Rhanbarthol Cymru.

Cadeirydd

Huw Irranca-Davies AC

Partneriaeth y De-ddwyrain

 • Kellie Beirne, Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Partneriaeth y Gogledd 

 • Y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 

Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru

 • Carwyn Jones Evans, Rheolwr Twf a Datblygiadau Mawr, Cyngor Sir Ceredigion

Partneriaeth y De-orllewin

 • Y Cynghorydd Rob Stewart (Abertawe)

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

 • Tim Peppin, Lowri Gwilym (presenoldeb eiledol)

Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector

 • Matthew Brown, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Trydydd Sector (Mentrau Cymdeithasol)

 • Derek Walker, Prif Weithredwr, Canolfan Cydweithredol Cymru

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) (Addysg Uwch)

 • Dr Alyson Thomas, Cyfarwyddwr Polisi a Chyllido

Prifysgolion Cymru (Addysg Uwch)

 • Amanda Wilkinson, Cyfarwyddwr Prifysgolion Cymru

Colegau Cymru (Addysg Bellach) 

 • Lisa Thomas, Pennaeth Y Coleg Merthyr Tudful

Undebau Llafur (x 2 seddi)

 • Shavanah Taj, Ysgrifennydd Cyffredinol Dros Dro, TUC Cymru
 • Nisreen Mansour, Swyddog Polisi, TUC Cymru

Cyfoeth Naturiol Cymru (Yr amgylchedd)

 • Ceri Davies, Cyfarwyddwr Gweithredol Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedau

Cydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI) Cymru (Busnes)

 • Nick Speed, Cyfarwyddwr Materion Cyhoeddus, BT

Ffederasiwn Busnesau Bach a Hunangyflogedig Cymru (Busnes)

 • Ashley Rogers, Cyfarwyddwr, Gill and Shaw, Prestatyn

Rhwydwaith Gwledig Cymru (Datblygiad lleol dan arweiniad y gymuned)

 • Eirlys Lloyd, Rheolwr Canolfan Fwyd Cymru / Partneriaethau Cymunedol, Gwasanaethau Datblygu Cymunedol ac Economaidd, Cyngor Sir Ceredigion, Rhwydwaith Gwledig Cymru

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

 • Yr Athro Rachel Ashworth, Deon a Phennaeth Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 

 • Hannah Wharf, Pennaeth Materion Allanol

Siambrau Masnach

 • Paul Slevin, Llywydd, De a Chanolbarth Cymru

Aelodau a wahoddwyd am eu profiad 

 • Grahame Guilford (profiad o'r sector preifat a pholisi rhanbarthol), Grahame Guilford and Company Ltd.
 • Yr Athro Kevin Morgan (academydd ac arbenigwr ar bolisi rhanbarthol), Athro Llywodraethu a Datblygu, Yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd

Gall y Cadeirydd wahodd arbenigwyr neu grwpiau ychwanegol i gyfarfodydd penodol i gyflwyno papurau neu i gymryd rhan mewn trafodaethau mewn meysydd penodol.

Aelodau Llywodraeth Cymru

 • Cynrychiolydd yr Uned Buddsoddi Rhanbarthol (buddsoddi rhanbarthol)
 • Cynrychiolydd yr Economi (Rhoi'r Cynllun Gweithredu ar yr Economi ar waith, strategaeth economaidd)
 • 3 x Prif Swyddog Rhanbarthol (Unedau Rhanbarthol)
 • Cynrychiolydd Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes
 • Cynrychiolydd Tai ac Adfywio
 • Cynrychiolydd Datblygu Gwledig