Neidio i'r prif gynnwy

Crynodeb o bwrpas y Grŵp Ymgysylltu ar Drethi Cymru.

1. Cefndir

 1. Mae dull gweithredu Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygu polisi trethi i Gymru yn cael ei ddisgrifio yn y Fframwaith Polisi Treth. Mae’n cynnwys pum egwyddor – sef y dylai trethi Cymru:
  • Godi refeniw i ariannu gwasanaethau cyhoeddus mewn modd sydd mor deg â phosibl
  • Cyflawni amcanion polisi Llywodraeth Cymru, yn enwedig cefnogi swyddi a thwf
  • Bod yn glir, yn sefydlog, ac yn syml
  • Bod wedi cael eu datblygu o ganlyniad i gydweithredu ac ymgysylltu
  • Cyfrannu’n uniongyrchol at nod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, sef gwneud Cymru yn wlad fwy cyfartal.
 2. Mae trethi Cymru yn berthnasol i bob dinesydd yng Nghymru, p’un a yw’n drethdalwr, neu’n fuddiolwr sy’n elwa ar y gwasanaethau cyhoeddus a ariennir drwy drethi, neu’r ddau. Wrth i Lywodraeth Cymru ddatblygu ei pholisïau trethi ymhellach, mae gofyniad parhaus i ymgysylltu’n eang er mwyn cael y sylwadau a’r cyngor a all helpu i lywio cynlluniau yn y dyfodol, a hefyd i helpu sectorau yn ein cymdeithas yma yng Nghymru i ddeall yr hyn y mae Llywodraeth Cymru am ei gyflawni. Mae ymgysylltu â chymunedau a busnesau, a’r sefydliadau sy’n gallu cynrychioli eu safbwyntiau a’u profiadau, yn hanfodol i ddull gweithredu Llywodraeth Cymru.

2. Cyflwyniad

 1. Enw’r grŵp yw’r Grŵp Ymgysylltu ar Drethi. Mae’n cael ei gadeirio gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, ac mae’n atebol i’r Gweinidog hwnnw.
 2. Diben y grŵp yw ategu trefniadau eraill drwy ddarparu fforwm ar gyfer ystyried sut y mae’r datblygiadau presennol a’r datblygiadau newydd ym meysydd polisi a gweinyddiaeth trethi yn effeithio ar gymunedau a busnesau. Mae’r fforwm hefyd yn nodi cyfleoedd i wella dealltwriaeth o bolisi trethi Cymru.
 3. Y nod yw sicrhau bod aelodaeth y grŵp yn cynnwys amrywiaeth eang o safbwyntiau, er mwyn i bolisi a gweinyddiaeth trethi Cymru gael eu datblygu mewn modd sy’n bodloni anghenion pobl a busnesau.

3. Cylch gwaith

 1. Cylch gwaith y Grŵp Ymgysylltu ar Drethi yw:
  1. Rhoi sylwadau ar sut y mae datblygiadau presennol a newydd ym maes polisi trethi yn effeithio ar gymunedau a busnesau yng Nghymru
  2. Ystyried cynnwys cynllun gwaith Llywodraeth Cymru ar gyfer polisi trethi
  3. Cymryd camau ymarferol i gefnogi gweithgarwch ymgysylltu sydd â’r nod o wella lefelau o ymwybyddiaeth, gwybodaeth, a dealltwriaeth mewn perthynas â threthi Cymru, a pholisi a gweinyddiaeth trethi, ymysg pobl a busnesau yng Nghymru.

4. Aelodaeth

 1. Aelodau’r Grŵp Ymgysylltu ar Drethi yw:

  Cadeirydd

  • Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

  Cynrychiolwyr o:

  • Sefydliad Bevan
  • CBI Cymru
  • Y Sefydliad Siartredig Trethu
  • Y Ffederasiwn Busnesau Bach
  • Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr
  • Sefydliad y Cyfarwyddwyr
  • Cymdeithas y Cyfreithwyr
  • Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
  • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

  Y swyddogion sy’n mynychu

  • Anna Adams – Dirprwy Gyfarwyddwr, Trethi: Polisi, Strategaeth ac Ymgysylltu
  • Dyfed Alsop – Prif Weithredwr, Awdurdod Cyllid Cymru
  • Debra Carter – Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyllid Strategol Llywodraeth Leol
  • Andrew Jeffreys - Cyfarwyddwr, Trysorlys Cymru

5. Trefniadau gweithio

 1. Mae’r grŵp yn atebol i’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, ac yn adrodd i’r Gweinidog hwnnw. Ni fydd y grŵp yn dod ynghyd mewn ‘fformat cyfarfod’ fwy na dwywaith yn ystod blwyddyn galendr, ond bydd yr aelodau hefyd yn cael eu gwahodd i gynhadledd drethi flynyddol Llywodraeth Cymru, a digwyddiadau ymgysylltu eraill fel y bo’n briodol.
 2. Disgwylir i’r holl aelodau fynychu bob cyfarfod. Os nad yw aelod yn gallu bod yn bresennol, caiff dirprwy fynychu yn ei le cyn belled â bod yr Ysgrifenyddiaeth wedi cael rhybudd rhesymol.