Neidio i'r prif gynnwy

Grantiau sy'n cefnogi prosiectau cyfalaf sy'n ymwneud â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol (VAWDASV).

Cyhoeddwyd gyntaf:
3 Tachwedd 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae'r cais hwn bellach ar gau.

Pa gyllid sydd ar gael?

Mae grantiau cyfalaf ar gael ar 2 lefel:

 • grantiau bach o dan £50,000
 • grantiau mwy gwerth hyd at £350,000

Ynglŷn â’r grant

Mae'r grant VAWDASV yn gynllun grant cyfalaf yn unig.

Rhaid i brosiectau cyfalaf gyd-fynd â 6 amcan strategaeth VAWDASV Llywodraeth Cymru 2022 i 2026.

Pwy all wneud cais am y grant?

 • Sefydliadau yn y trydydd sector
 • Awdurdodau lleol
 • Cyrff cyhoeddus eraill
 • Byrddau iechyd

Ni fyddwn yn derbyn ceisiadau gan sefydliadau a busnesau o'r sector preifat.

Y meini prawf gofynnol

Mae grantiau ar gael ar gyfer y mathau canlynol o brosiectau, ymysg pethau eraill:

 • prynu adeilad
 • cynigion a dulliau cydweithredol
 • gwaith adnewyddu ac addasu i sicrhau bod gwasanaethau'n gynhwysol, yn hygyrch i bawb ac yn diwallu anghenion y boblogaeth
 • gwelliannau i wasanaethau i weithio gyda phlant a phobl ifanc, fel dioddefwyr a'r rhai sy'n ymddwyn mewn ffordd niweidiol
 • gwella mynediad a lleihau rhwystrau i ymyraethau / gwasanaethau atal ac ymyrryd yn gynnar ar gyfer cyflawnwyr trais a'r rhai sy'n niweidio
 • gwasanaethau 'siop un stop' (mynd i'r afael ag achosion o gyflawni trais a chefnogi dioddefwyr)
 • gwaith adnewyddu i loches bresennol a gwaith uwchraddio i ddarpariaeth symud ymlaen
 • gwaith adnewyddu i swyddfeydd, ystafelloedd grŵp a ddefnyddir gan ddefnyddwyr gwasanaeth
 • offer digidol a TG os ydynt yn cynorthwyo defnyddwyr gwasanaeth (a ddefnyddir gan ddefnyddwyr gwasanaeth)
 • cyfarpar gwella diogelwch:
  • clychau drysau â fideo
  • jamwyr drysau
  • cloeon ffenestri a chloeon drysau
  • larymau personol
  • teledu cylch cyfyng
  • system reoli mynediad corfforol
  • dyfeisiau diogelwch mwg
  • caeadau diogelwch ar ffenestri/drysau

Rhaid i'r prosiect cyfalaf gael ei gwblhau ym mlwyddyn ariannol 2024 i 2025.

Sut mae ymgeisio

Gwnewch gais drwy lenwi'r ffurflen gais.

Anfonwch eich cais ar e-bost i: CTP.Cyllid@llyw.cymru.

Rhaid cyflwyno ceisiadau'n llawn i CTP.Cyllid@llyw.cymru erbyn 1 Chwefror 2024. Ni allwn dderbyn ceisiadau hwyr.

Asesu’r cynigion

Bydd swyddogion Llywodraeth Cymru yn asesu ceisiadau:

 • i wirio bod yr holl wybodaeth wedi ei darparu
 • i sgorio'r prosiectau yn erbyn y meini prawf i bennu a ydynt yn cyd-fynd â nodau'r grant cyfalaf VAWDASV

Yna bydd ceisiadau'n cael eu hanfon at gynrychiolwyr awdurdodau lleol i flaenoriaethu prosiectau yn nhrefn yr angen.

Ni fyddwn yn derbyn ceisiadau anghyflawn na rhai hwyr.