Neidio i'r prif gynnwy

Heddiw, cyhoeddodd Julie James, y Gweinidog Tai, y bydd cyfanswm o £400 miliwn yn cael ei fuddsoddi mewn tai newydd yng Nghymru yn 2020-21, a hynny yn sgil hwb gwerth £175 miliwn i'r gyllideb gan Lywodraeth Cymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
13 Ionawr 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Golyga hyn y bydd Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi cyfanswm o £2 biliwn mewn adeiladu cartrefi newydd yn ystod tymor y Cynulliad hwn.

Dywedodd y Gweinidog Tai, Julie James:

Mae tai yn un o brif flaenoriaethau Llywodraeth Cymru ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn ein cyllideb ddrafft ar gyfer 2020-21.

Rydym am i bawb fyw mewn cartref sy'n diwallu eu hanghenion ac yn eu helpu i fyw bywyd iach, llwyddiannus a llewyrchus. Mae cartrefi o ansawdd da yn sylfaen i gymunedau da ac maent yn galluogi unigolion a theuluoedd i ffynnu ym mhob agwedd ar eu bywydau.

Rwy'n falch y byddwn yn buddsoddi £175 miliwn arall mewn cynlluniau tai o fis Ebrill ymlaen, gan fuddsoddi cyfanswm o £400 miliwn mewn tai newydd.

Bydd hyn yn helpu i sicrhau ein bod yn adeiladu rhagor o'r tai cymdeithasol a fforddiadwy y mae ar bobl eu hangen ledled Cymru.

Un o brif flaenoriaethau Llywodraeth Cymru yw darparu rhagor o dai cymdeithasol ac mae'r chwistrelliad newydd o gyllid cyfalaf ar gyfer tai yng nghyllideb y flwyddyn ariannol hon yn cynnwys £48 miliwn arall ar gyfer y rhaglen grant tai cymdeithasol. Golyga hyn y bydd cyfanswm o £223.3 miliwn yn cael ei fuddsoddi mewn tai cymdeithasol newydd.

Mae cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru yn dyrannu:

  • £50 miliwn i ariannu benthyciadau tai – a fydd yn cynorthwyo Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig â chynlluniau datblygu ar gyfer tai cymdeithasol newydd ac yn helpu i ddechrau datgarboneiddio tai sydd wedi ei hadeiladu eisoes
  • £35 miliwn i ariannu Cymorth i Brynu Cymru – a fydd yn helpu rhagor o bobl i ddod yn berchen ar gartref
  • £5 miliwn o gyllid cyfalaf a fydd yn cael ei fuddsoddi yn y gronfa rhyddhau tir, sy'n canolbwyntio ar ddatblygu tir cyhoeddus i'w ddefnyddio ar gyfer tai cymdeithasol
  • £10 miliwn i helpu cyflenwyr dulliau modern o adeiladu yng Nghymru

Hefyd, bydd rhagor o gyllid yn cael ei neilltuo ar gyfer adeiladu rhagor o gartrefi carbon isel, gan helpu i ymateb i'r argyfwng o ran yr hinsawdd, fel rhan o becyn £140 miliwn i sicrhau Cymru wyrddach.

Bydd £25 miliwn o gyllid cyfalaf ychwanegol yn ymestyn y Rhaglen Tai Arloesol, gan ymateb i dystiolaeth newydd y gall dulliau modiwlar a dulliau modern eraill o adeiladu cartrefi lwyddo i ddarparu cartrefi sydd bron yn ddi-garbon. Bydd tua 450 yn rhagor o gartrefi cymdeithasol sy'n ystyriol o'r hinsawdd yn cael eu hadeiladu ledled Cymru o ganlyniad.

Mae'r Rhaglen Tai Arloesol yn helpu pobl sy'n adeiladu tai fforddiadwy a thai ar gyfer y farchnad i ddatblygu modelau newydd ar gyfer adeiladu tai. Mae’r rhaglen hon yn adeiladu ar y llwyddiant sydd wedi'i weld dros y ddwy flynedd ddiwethaf ac yn adlewyrchu ymrwymiad parhaus Llywodraeth Cymru i gefnogi newid go iawn.

Rhwng 2016 a 2021, bydd Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi £2 biliwn mewn tai, gan gydnabod pwysigrwydd tai o ansawdd da i gefnogi cymunedau sy'n ffynnu. Bydd hyn yn helpu i gyflawni ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddarparu 20,000 o dai fforddiadwy newydd ledled Cymru erbyn 2021.