Neidio i'r prif gynnwy

Hysbysiad preifatrwydd ynghylch lleoliadau tomenni glo yng Nghymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
1 Hydref 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cefndir

Mae Llywodraeth Cymru yn datblygu set ddata geo-ofodol genedlaethol o domenni glo segur yng Nghymru. Casglwyd y data o gofnodion partneriaid, megis awdurdodau lleol a’r Awdurdod Glo. Nodwyd tomenni ychwanegol drwy ddefnyddio ffynonellau data sydd ar gael yn agored megis mapiau hanesyddol a data tir LiDAR. Mae’r data yn cynnwys ffiniau'r tomenni, eu categori a phwy sy’n berchen arnynt. Bydd Llywodraeth Cymru yn Rheolydd ar gyfer gwybodaeth bersonol a brosesir at y diben hwn.

Beth yw’r sail gyfreithlon ar gyfer prosesu?

Caiff eich data personol eu prosesu fel rhan o dasg gyhoeddus Llywodraeth Cymru; hynny yw, arfer ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru. Y sail statudol ar gyfer prosesu'r data yw cyfuniad o bwerau – adran 141 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, ar y cyd ag adrannau 11 a 12 o Ddeddf Mwynfeydd a Chwareli (Tomenni) 1969; ac adran 58A o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

Pa wybodaeth bersonol sydd angen i ni ei phrosesu?

Byddwn yn casglu lleoliadau'r holl domenni glo segur yng Nghymru sy'n cynnwys ffiniau ardaloedd y tomenni. Mae hyn yn angenrheidiol er mwyn i bartneriaid, er enghraifft, awdurdodau lleol, sicrhau ansawdd y data a chyflawni camau allweddol y rhaglen waith ar gyfer gwneud tomenni glo yn ddiogel, fel archwiliadau, gwaith cynnal a chadw a threialon technoleg. 

Byddwn hefyd yn prosesu'r wybodaeth am berchnogaeth tir pob tomen gan ddefnyddio cofnodion Cofrestrfa Tir EF. Byddwn yn defnyddio'r data personol i ddatblygu polisi a deddfwriaeth ar domenni glo segur; fel bod sefydliadau partner neu gontractwyr yn gallu sgrifennu atoch am gael mynd ar y tir i gynnal archwiliadau; ac i lunio cofrestr o asedau er mwyn gallu parhau i reoli a chynnal a chadw tomenni glo segur. 

Er mwyn gweld beth yw hyd a lled y tomenni glo segur, efallai y bydd gofyn i ni brosesu gwybodaeth bersonol am rai berchenogion tir y gwelwn yn y pendraw nad oes ganddynt domenni ar eu tir.

Pam mae angen i ni brosesu eich data personol?

Bydd y set ddata geo-ofodol genedlaethol o domenni glo segur yng Nghymru yn allweddol bwysig i’r ffordd y mae Llywodraeth Cymru a'i phartneriaid yn rheoli tomenni glo segur yng Nghymru. Bydd yr un mor berthnasol yn y dyfodol ag y mae ar hyn o bryd. O ran hyn, bydd Llywodraeth Cymru yn cadw'r wybodaeth hon cyhyd ag y bo'n angenrheidiol. Bydd yr wybodaeth sy’n cael ei chadw yn cael ei hadolygu mewn 20 mlynedd, yn unol â'n polisi cadw data a'n hymrwymiadau cyfreithiol, er mwyn sicrhau ei fod yn dal i fod yn ofynnol.

A fydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei rhannu?

Byddwn yn rhannu’ch gwybodaeth bersonol â’r Awdurdod Glo. Gallai gysylltu â chi ynghylch cael mynd ar eich tir i archwilio tomen.

Caiff gwybodaeth am ffiniau tomenni eu rhannu â:

  • awdurdodau lleol sydd â thomenni glo o fewn eu ffiniau, a'r Awdurdod Glo er mwyn eu helpu i reoli a deall tomenni
  • contractwyr ac ymgynghorwyr sy’n gweithio ar ran y cyrff hyn neu Lywodraeth Cymru – er mwyn eu helpu i reoli a deall Tomenni
  • fforymau cydnerthedd lleol – i alluogi gweithgareddau paratoi pan ystyrir bod hynny’n briodol
  • detholiad o drydydd partïon – i helpu i ymchwilio i domenni glo segur a chynnal treialon technoleg. 

Caiff gwybodaeth am leoliadau tomenni glo nas defnyddir a’u categori eu cyhoeddi gan ddod yn y pendraw’n rhan bwysig o’r ffordd y caiff tomenni glo eu rheoli yng Nghymru.  Bydd lleoliadau tomenni glo nas defnyddir a’u categori yn parhau i esblygu wrth i ni ddod i ddeall pob tomen yn well. 

Eich hawliau

O dan GDPR y DU mae gennych yr hawliau canlynol:

  • yr hawl i weld copi o’ch data personol; 
  • yr hawl i fynnu ein bod yn cywiro unrhyw beth anghywir yn y data hyn;
  • yr hawl i wrthwynebu (o dan amgylchiadau penodol) prosesu’ch data neu gyfyngu ar eu prosesu;
  • yr hawl i ofyn (o dan amgylchiadau penodol) inni ddileu’ch data;
  • yr hawl i gofrestru cwyn yn Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, sef ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data.

Manylion cyswllt

Dyma fanylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth

Wycliffe House,
Water Lane,
Wilmslow,
Cheshire,
SK9 5AF.
Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113.

Os oes gennych ymholiadau am yr hysbysiad preifatrwydd hwn neu’r rhaglen diogelwch tomenni glo, cysylltwch â:

E-bost: TomenniGlo@llyw.cymru 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr hysbysiad preifatrwydd hwn neu sut mae Llywodraeth Cymru yn ymdrin â'ch gwybodaeth bersonol, cysylltwch â'n Swyddog Diogelu Data:

Llywodraeth Cymru,
Parc Cathays,
Caerdydd,
CF10 3NQ, 
E-bost: Swyddogdiogeludata@llyw.cymru