Neidio i'r prif gynnwy

Y nod ar gyfer Cymru o gymunedau cydlynus

Awdur: Dr Steven Marshall

Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da.

Beth ydym wedi’i ddysgu o’r data yn y flwyddyn ddiwethaf?

Mae’r pandemig (COVID-19) wedi effeithio’n eang ar fywydau pobl Cymru yn yr un modd â llefydd eraill ac mae hyn wedi effeithio ar y dangosyddion yn y bennod mewn ffyrdd gwahanol. Mae rhai wedi dangos gwelliant tra bod eraill wedi gweld dirywiad, neu, mewn rhai achosion, dychweliad rhannol i lefelau blaenorol yn ail flwyddyn y data yn ystod y pandemig. Ni fydd yn glir tan y blynyddoedd i ddod a yw’r newidiadau’n rhai tymor byr neu’n newid parhaus.

Mae’r mesur sy’n ymwneud â chydlyniant cymunedol (pobl yn cytuno eu bod yn teimlo eu bod yn perthyn i’w hardal, bod pobl yn cyd-dynnu’n dda ac yn trin ei gilydd â pharch) wedi cynyddu ers 2018-19, o 52% i 64% yn 2021-22. Mae 66% o bobl yn teimlo’n ddiogel mewn gwahanol sefyllfaoedd, i lawr o 71% 2018-19.

Mae cynnydd wedi bod yn nifer y bobl sy’n teimlo eu bod yn gallu dylanwadu ar benderfyniadau yn eu hardal leol (30%), sy’n parhau i wrthdroi’r gostyngiad a welwyd yn cyn y pandemig.

Dywed 89% o bobl eu bod yn fodlon ar eu hardal leol fel lle i fyw. Roedd cynnydd yng nghanran y bobl a oedd yn fodlon bod gwasanaethau a chyfleusterau da ar gael yn eu hardal leol (74%) a’u bod yn gallu cael gafael ar gyfleusterau a gwasanaethau (86%).

Yn ystod 2021-22 roedd cynnydd yn nifer yr aelwydydd a oedd wedi cysylltu â’u hawdurdod lleol am gymorth gan eu bod dan fygythiad o ddigartrefedd, er bod hyn yn dal yn is nag yn 2019-20. Yn ystod y pandemig COVID-19, mae llawer o aelwydydd a oedd yn ddigartref yn flaenorol wedi cael cymorth i gael llety brys dros dro, gyda’r nod o’u symud i lety tymor hir mwy addas.

Beth yw’r cynnydd tymor hwy tuag at y nod?

Mae llawer o’r dangosyddion ar gyfer cymunedau cydlynus yn dal yn fesurau cymharol ddiweddar a gasglwyd yn Arolwg Cenedlaethol Cymru ac felly mae’n anodd rhoi sylwadau hyderus ar newidiadau dros amser. Mae effeithiau pandemig COVID-19, yn ogystal â newidiadau yn y ffordd y cesglir yr Arolwg Cenedlaethol, yn effeithio ar y gallu i gymharu â data cynharach.

Mae’r rhan fwyaf o’r dangosyddion yn y nod hwn wedi cael eu dadansoddi’n fanwl i bennu’r ffactorau sy’n gysylltiedig â gwahaniaethau yn lefel y dangosydd.

Mae’r dangosyddion yn y bennod hon yn cael eu cysylltu’n bennaf ag oedran ac anabledd neu iechyd o ran dimensiynau cydraddoldeb. Os oes cysylltiad, mae bod yn hŷn neu mewn iechyd da yn gysylltiedig â gwerthoedd mwy cadarnhaol y dangosydd. Felly, mae cynnydd tymor hir yn gysylltiedig â gwelliannau o ran iechyd ac amddifadedd neu dlodi.

Mae pob un o’r dangosyddion yn gysylltiedig ag o leiaf un mesur sy’n ymwneud â statws economaidd-gymdeithasol neu amddifadedd. Mae’r mesurau gwirioneddol yn wahanol ar draws y dangosyddion ond ym mhob achos mae bod yn well eu byd yn gysylltiedig â gwerthoedd mwy cadarnhaol y dangosydd. Yr unig eithriad yw, mae bod yn economaidd anweithgar yn gysylltiedig â gwirfoddoli mwy, ond mae hyn yn bennaf oherwydd bod pobl sydd wedi ymddeol yn fwy tebygol o wirfoddoli.

Mae cysylltiadau rhwng y gwahanol fesurau o gymunedau cydlynus, yn enwedig yn achos unigrwydd sydd â chysylltiad ystadegol arwyddocaol â phedwar mesur arall. Gall y cysylltiadau weithio’n hawdd yn y naill gyfeiriad neu’r llall, er enghraifft, gall pobl unig fod yn llai tebygol o wirfoddoli ond gall gwirfoddoli hefyd helpu i leihau unigrwydd.

Mae pobl yn teimlo bod troseddu wedi cynyddu’n sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf, er bod y darlun o droseddau a gofnodwyd yn fwy cymysg. Yn ystod pandemig COVID-19, bu gostyngiad yn y rhan fwyaf o droseddau gan gynnwys troseddau treisgar a gofnodwyd, ond mae troseddau twyll a chamddefnyddio cyfrifiaduron wedi bod yn cynyddu.

Nid yw’n glir eto a oes unrhyw newidiadau parhaus mewn ymddygiad o ganlyniad i’r pandemig a allai effeithio ar y cynnydd hirdymor tuag at y nod.

Cydlyniant cymunedol

Roedd bron i ddwy ran o dair o oedolion yn cytuno â phob un o’r tri mesur o gydlyniant cymunedol, ymberthyn i’r ardal leol, pobl o gefndiroedd gwahanol yn cyd-dynnu’n dda, ac yn trin ei gilydd â pharch ac ystyriaeth. Mae hyn yn gynnydd ers y blynyddoedd cyn y pandemig, ac yn ychydig o ostyngiad ers y llynedd (2020-21).

Yn 2021-22, roedd 64% o bobl yn cytuno â’r tri datganiad am eu hardal leol sy’n ffurfio’r dangosydd cenedlaethol, ac roedd 95% yn cytuno ag o leiaf un datganiad.

Mae’r ffigurau hyn wedi bod yn weddol sefydlog ers iddynt gael eu casglu am y tro cyntaf yn 2012 tan y cynnydd sylweddol yn 2020-21. Ni ddaw’n glir a yw’r cynnydd yn 2020-21 a 2021-22 yn effaith byrdymor o'r pandemig (gyda chymunedau’n dod at ei gilydd yn lleol) ac a fyddant yn cael eu cynnal, neu eu cynnal yn rhannol, hyd nes y bydd data ar gael ar gyfer nifer o flynyddoedd i ddod.

Nid oes gwahaniaeth ystadegol rhwng dynion a menywod ar y mesurau unigol nac o ran cytuno â'r tri datganiad.

Mae tuedd glir tuag at fwy o gydlyniant cymunedol wrth i amddifadedd yn yr ardal ostwng.

Image
Siart far yn dangos canran y bobl sy'n cytuno â thri datganiad am eu hardal leol. Mae'r canlyniadau ar gyfer tair blynedd. 2021-22, 2020-21 a 2018-19. Mae cyfran uwch yn cytuno â'r datganiadau yn y ddwy flynedd ddiwethaf o gymharu â 2018-19.

Teimlo’n ddiogel ar ôl tywyllu

Mae dwy ran o dair o oedolion yn teimlo’n ddiogel mewn gwahanol sefyllfaoedd ar ôl iddi dywyllu.

Y dangosydd cenedlaethol yw canran y bobl a gytunodd gyda'r pedwar datganiad am deimlo’n ddiogel ar ôl iddi dywyllu: gartref, wrth gerdded yn eu hardal leol, teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus neu deithio mewn car. Yn 2021-22, roedd 66% o bobl yn teimlo’n ddiogel ym mhob un o’r pedair sefyllfa. Mae’r canlyniadau hyn wedi aros yn weddol gyson ar draws y blynyddoedd ers gofyn am y tro cyntaf yn 2016-17.

Mae dynion yn teimlo’n fwy diogel (81%) na menywod (51%). Mae tuedd glir tuag at fwy o deimlad o ddiogelwch wrth i amddifadedd yn yr ardal ostwng, gyda 72% o bobl sy'n byw yn yr ardaloedd lleiaf difreintiedig yn teimlo'n ddiogel ym mhob sefyllfa o gymharu â 54% o bobl sy'n byw yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig.

Image
Siart far yn dangos canran y bobl sy'n cytuno â datganiadau ynghylch teimlo'n ddiogel ar ôl iddi dywyllu yn 2021-22. Roedd 96 y cant yn teimlo'n ddiogel gartref, roedd 97 y cant yn teimlo'n ddiogel wrth deithio mewn car, roedd 75 y cant yn teimlo'n ddiogel wrth gerdded yn yr ardal leol, ac roedd 76 y cant yn teimlo'n ddiogel wrth deithio ar gludiant cyhoeddus.

Bodlonrwydd â’r ardal leol

Yn gyffredinol, yn ôl Arolwg Cenedlaethol 2021-22, mae 89% o bobl yn dweud eu bod yn fodlon ar eu hardal leol fel lle i fyw, sydd ychydig yn uwch na'r canlyniadau yn 2020-21, 2018-19 a 2016‑17.

Roedd 86% o bobl yn fodlon eu bod yn gallu cyrraedd neu ddefnyddio’r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt, ychydig yn is na 2020-21 ond cynnydd ers 2018‑19 (83%). Nid oedd y gostyngiad bach diweddaraf yn arwyddocaol yn ystadegol.

Dywedodd llai na 60% o bobl (yn 2021-22) fod gwasanaethau trefol fel canolfannau cymunedol, ysgolion uwchradd, llyfrgelloedd a chlybiau ieuenctid neu chwaraeon ar gael yn eu hardal leol. I’r gwrthwyneb, dywedodd dros 80% eu bod yn gallu cerdded o’u cartref i gysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus, siopau a thafarndai mewn 15 i 20 munud.

Image
Siart far yn dangos canran y bobl sy'n fodlon â'u mynediad at gyfleusterau a gwasanaethau. Mae 87 y cant o bobl mewn ardaloedd trefol yn fodlon, o gymharu â 77% y bobl sy'n byw mewn pentrefi bach ac mewn anheddau ynysig.

Dylanwadu ar benderfyniadau lleol

Mae mwy o bobl nawr yn teimlo y gallant ddylanwadu ar benderfyniadau lleol.

Yn 2021-22, roedd 30% o bobl yn teimlo y gallent ddylanwadu ar benderfyniadau sy’n effeithio ar eu hardal leol o’i gymharu â 26% yn 2020-21 a 19% yn 2018-19. Mae hyn yn gynnydd sylweddol ers cyn 2020 ac mae’n bosibl ei fod yn adlewyrchu newid go iawn o ganlyniad uniongyrchol i’r pandemig, ond mae angen ei fonitro yn ystod blynyddoedd yr arolwg yn y dyfodol.

Image
Siart far yn dangos canran y bobl sy'n teimlo eu bod yn gallu dylanwadu ar benderfyniadau sy'n effeithio ar eu hardal leol. Yn 2021-22, dywedodd 30 y cant eu bod yn teimlo eu bod yn gallu cael dylanwad ar benderfyniadau, o'i gymharu ag 19 y cant yn 2018-19. Mae'r canlyniad ar gyfer 2021-22 yn uwch nag ym mhob blwyddyn ers gofyn y cwestiwn am y tro cyntaf yn 2012-13.

Gwirfoddoli

Mae canlyniadau data ar-lein a gasglwyd fel rhan o Arolwg Cenedlaethol 2021-22 yn dangos bod 29% o bobl yn dweud eu bod yn gwirfoddoli i glybiau neu sefydliadau. Mae hyn yn cymharu â 26% yn 2019-20 pan gynhaliwyd yr arolwg wyneb yn wyneb. Ym mhob blwyddyn, roedd y bobl fwyaf cyffredin yn gwirfoddoli ar gyfer elusennau a chlybiau chwaraeon.

Mae tystiolaeth bod rhyngweithio cymdeithasol o fudd i lesiant personol ac mae gwirfoddoli yn agwedd ar ryngweithio cymdeithasol sydd wedi dangos manteision cadarnhaol o ran iechyd a llesiant.

Image
Siart far yn dangos canran y bobl sy'n gwirfoddoli, yn ôl math o fudiad, yn 2021-22. Mae pobl yn fwyaf tebygol o wirfoddoli gyda chyrff elusennol (10 y cant), neu glybiau chwaraeon (8 y cant).

Unigrwydd

Pobl ifanc sydd fwyaf tebygol o deimlo’n unig, er bod oedolion 45 i 64 oed wedi teimlo’n fwy unig yn ystod y pandemig nag yn y blynyddoedd blaenorol. Pobl 65 oed a hŷn yw’r rhai sy’n teimlo lleiaf unig o hyd.

Casglodd yr Arolwg Cenedlaethol ddata gan ddefnyddio graddfa unigrwydd De Jong Gierveld sy’n mynd i'r afael ag unigrwydd emosiynol a chymdeithasol.

Yn 2021-22, yn seiliedig ar y chwe mesur, canfuwyd bod 13% o bobl yng Nghymru yn unig, sef yr un ganran ag yn 2020-21 ac yn is nag yn 2019-20. Fodd bynnag, mae amrywiadau amlwg yng nghanran y bobl sy’n dweud eu bod yn teimlo’n unig ym mhob un o’r mesurau unigol. Yn 2019-20, dywedodd 36% o bobl eu bod yn colli cael pobl o’u cwmpas o’i gymharu â 53% yn 2021-22 (i lawr o uchafbwynt o 71% yn 2020-21). Yn 2020‑21, roedd cynnydd yng nghyfran y bobl a ddywedodd fod ganddynt ddigon o bobl roeddent yn teimlo’n agos atynt, yn ogystal â’r gyfran oedd â digon o bobl y gallent ddibynnu arnynt. Cafodd y cynnydd hwn ei gynnal yn 2021-22 ar 85% a 78% yn y drefn honno, o’i gymharu â 75% a 69% yn 2019-20 (Siart 5.6)

Mae ffynonellau eraill fel Arolwg Barn a Ffordd o Fyw ONS wedi gweld cynnydd mewn rhai agweddau ar unigrwydd yn ystod y pandemig.

Image
Siart far yn dangos y canlyniadau ar gyfer 2019-20, 2020-21 a 2021-22 a'r chwe chwestiwn a holwyd i greu'r mesur unigrwydd. Mae'r ymatebion i bob un ond am un datganiad yn dangos bod pobl yn llai unig yn 2021-22 nag yn 2019-20.

Allgáu digidol

Cafodd dangosydd cenedlaethol newydd ei osod yn 2021 a fydd yn mesur statws cynhwysiant digidol. Bydd y diffiniad ar gyfer y dangosydd hwn yn seiliedig ar ganlyniad prosiect ymchwil ar y safon ofynnol ar gyfer bywyd digidol sylfaenol a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru ac a gynhaliwyd gan Brifysgol Lerpwl.

Yn y cyfamser, mae canlyniadau’r Arolwg Cenedlaethol yn 2021-22 yn dangos bod 93% o oedolion yn defnyddio’r rhyngrwyd at ddibenion personol yn y cartref, yn y gwaith neu yn rhywle arall. Ar hyn o bryd, mae’r arolwg hefyd yn gofyn cwestiynau am weithgarwch digidol a’r sgiliau sydd gan bobl. Mae’r rhain wedi eu grwpio’n 5 math o sgil:

  1. trin gwybodaeth a chynnwys
  2. cyfathrebu
  3. trafod
  4. datrys problemau
  5. bod yn ddiogel ac yn gyfreithiol ar-lein

Yn 2021-22, roedd 78% o ddefnyddwyr y rhyngrwyd wedi gwneud gweithgareddau a oedd yn ymwneud â phob un o’r 5 sgil hyn o’i gymharu â 73% yn 2019-20.

Digartrefedd

Er bod y gyfradd atal digartrefedd wedi aros yn gyson yn 2021-22, cafodd gwasanaethau ar gyfer y rhai sy’n wynebu digartrefedd eu trawsnewid yn ystod y pandemig, gyda llawer o aelwydydd yn cael cymorth i gael llety brys dros dro drwy ymateb brys. Er bod y dull ‘dim un yn cael ei anghofio’ wedi bod ar waith yn barhaus ers mis Mawrth 2020, mae’r ffocws nawr ar symud o sefyllfa o ddibynnu ar lety dros dro, i system sy’n canolbwyntio ar atal ac ailgartrefu cyflym.

Yn ystod 2021-22, cafodd 9,228 o aelwydydd yng Nghymru eu hasesu fel rhai dan fygythiad o ddigartrefedd, cynnydd o 27% dros 2020-21 ond 8% yn is na’r lefel yn 2019-20.

Llwyddwyd i atal digartrefedd am o leiaf 6 mis mewn 67% o’r achosion hyn. Ers 2017-18, llwyddwyd i atal digartrefedd mewn oddeutu dwy ran o dair o’r achosion..

Ym mis Hydref 2019, amcangyfrifwyd bod 405 o bobl yn cysgu allan ar draws Gymru, cynnydd o 17% (58 o bobl) o'r flwyddyn flaenorol. Yn 2019, amcangyfrifwyd bod 33 o bobl ddigartref yng Nghymru wedi marw, o’i gymharu â 34 yn 2018 a 13 yn 2017.

Mae’r wybodaeth reoli a gasglwyd ers mis Mawrth 2020 yn dangos, rhwng dechrau y pandemig COVID-19 a diwedd mis Mehefin 2022, fod dros 24,200 o bobl a oedd yn ddigartref yn blaenorol wedi cael cymorth i gael llety brys dros dro, gyda’r nod o’u symud i lety tymor hir sy’n fwy addas. Mae amcangyfrifon misol awdurdodau lleol wedi dangos bod y nifer o bobl sy’n cysgu allan ledled Cymru yn amrywio trwy gydol y flwyddyn, ond ar y cyfan wedi aros o dan 135 ers mis Tachwedd 2020.

Trosedd

Gosodwyd dangosydd cenedlaethol newydd yn 2021 a fydd yn mesur canran y bobl sydd â hyder yn y system gyfiawnder. Nid yw data wedi ei gasglu eto ar gyfer y dangosydd hwn, ond disgwylir iddo fod ar gael am y tro cyntaf yn 2024-25.

Nid yw’r rhan fwyaf o bobl yn profi trosedd. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae troseddau a gofnodwyd gan yr heddlu wedi cynyddu tra bo cyfran yr oedolion sy’n ddioddefwyr troseddau wedi aros yn gymharol sefydlog. 

Mae data gan Arolwg Troseddu Cymru a Lloegr (ac eithrio twyll) yn 2021-22 yn dangos bod 10% o oedolion wedi dioddef troseddau a bod 1.8% wedi dioddef troseddau personol; yn debyg i’r lefelau yn 2020-21.

Cynyddodd troseddau a gofnodwyd gan yr heddlu yn 2021-21 o 17%, yn dilyn y gostyngiad o 11% yn 2020-21. Cafwyd cynnydd yn y rhan fwyaf o gategorïau troseddau, gan gynnwys troseddau treisgar. Yr eithriadau oedd troseddau yn ymwneud â chyffuriau a throseddau yn ymwneud â meddu arfau, a oedd yn gostwng o’i gymharu â 2020-21. Mae’n debygol bod pandemig COVID-19 a’r cyfyngiadau a gyflwynwyd fel mesurau iechyd cyhoeddus ym mis Mawrth 2020 wedi cael effaith ar nifer yr achosion o sawl math o droseddau.

Mae nifer y troseddau yn ymwneud â thwyll a chamddefnyddio cyfrifiaduron wedi gostwng 13% yng Nghymru rhwng 2020-21 a 2021-22; i gyfradd o 5 trosedd am bob 1,000 o'r boblogaeth yng Nghymru.

Mae’r data diweddaraf ar ganfyddiadau troseddau o Arolwg Troseddu Cymru a Lloegr (CSEW) (2019-20) yn dangos bod 53% o bobl yng Nghymru yn credu bod troseddu wedi codi’n sylweddol yn genedlaethol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn debyg i’r blynyddoedd blaenorol. Mae canran y rhai sy’n credu bod troseddu wedi cynyddu’n sylweddol yn eu hardal leol yn llawer iawn llai (15%). Mae’r data diweddaraf am droseddau treisgar yng Nghymru gan y CSEW yn dangos bod nifer yr achosion o droseddau yng Nghymru wedi gostwng i gyfradd o 18 am bob 1,000 oedolyn yn 2019-20.

Image
Siart llinell yn dangos cyfraddau troseddu ar gyfer 2002-03 i 2020-21. Y categorïau yw drais yn erbyn y person, difrod troseddol a llosgi bwriadol, troseddau lladrata a throseddau trefn gyhoeddus. Mae siart yn dangos tuedd gyffredinol ar i lawr am droseddau lladrata a difrod troseddol a llosgi bwriadol, tra bod trais yn erbyn y person a throseddau trefn gyhoeddus wedi gweld rhai cynnydd yn y blynyddoedd diwethaf. Mae pob categori o droseddau a ddangosir yn y siart yn dangos cynnydd o'i gymharu â 2020-21

Darllen pellach

Ffynonellau data