Neidio i'r prif gynnwy

Data ynglŷn â nifer y bobl a gadwyd o dan Adran 135 ac 136 yng Nghymru yn ôl oedran, rhyw, ethnigrwydd, man diogel a chanlyniad yr asesiad ar gyfer Hydref i Rhagfyr 2023

Y Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 yw'r gyfraith yng Nghymru a Lloegr sy'n caniatáu i bobl gael eu derbyn i'r ysbyty, gyda neu heb eu cydsyniad, ar gyfer asesu a thrin anhwylder meddyliol.

Mae'r ystadegau hyn yn cyfrannu at ddealltwriaeth o'r defnydd o Adrannau 135 a 136 o'r Ddeddf iechyd meddwl ledled Cymru a gwaith amlasiantaeth i ymateb i ofal mewn argyfwng iechyd meddwl.

Prif bwyntiau

  • Cafwyd 27 achos o gadw pobl o dan Adran 135 ac 509 achos o gadw pobl o dan Adran 136 yng Nghymru.
  • Menywod oedd y gyfran uchaf o’r holl rai a gafodd eu cadw. 
  • Roedd 92.9% o bob achos yn 18 oed neu'n hŷn.   
  • Roedd 94.0% o'r bobl a gadwyd yn perthyn i’r grŵp ethnig Gwyn. 
  • Lleoliad iechyd diogel oedd y man diogel cyntaf yr aethpwyd â 68.1% o'r bobl a gadwyd iddo, a cherbyd heddlu oedd y dull cludo mwyaf tebygol.
  • Ar ôl cael eu hasesu, cafodd 45.3% o'r bobl a gadwyd eu rhyddhau gyda chynllun gofal iechyd meddwl yn y gymuned.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Helen Roberts

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.