Neidio i'r prif gynnwy

Rhestr o wybodaeth a gwefannau defnyddiol i ategu NYTH (iechyd meddwl a llesiant).

Cyhoeddwyd gyntaf:
20 Ebrill 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adnoddau defnyddiol sy'n cefnogi gwaith NYTH

Cymru iachach

Mae Cymru Iachach yn egluro sut y byddwn yn sicrhau bod pobl yn aros yn iach ac yn annibynnol cyn hired ag sy’n bosibl.

Rhaglen lywodraethu

Mae ein rhaglen lywodraethu yn nodi'r ymrwymiadau uchelgeisiol y byddwn yn eu cyflawni dros y 5 mlynedd nesaf. Bydd y rhain yn mynd i'r afael â'r heriau sy'n ein hwynebu, ac yn gwella bywydau pobl ledled Cymru.

Iechyd emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc ('Cadernid Meddwl') – Gwaith dilynol (senedd.cymru) 

Cyfres o adroddiadau a gomisiynwyd gan Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Senedd Cymru. Y thema oedd gwella iechyd emosiynol a meddyliol plant a phobl ifanc yng Nghymru. 

Cadernid Meddwl: ddwy flynedd yn ddiweddarach 

Mae’r adroddiad dilynol ar gyfer Cadernid Meddwl (on Senedd.wales) yn edrych ar y newidiadau sydd eu hangen o ran cymorth emosiynol ac iechyd meddwl i blant a phobl ifanc yng Nghymru.  

Hafal a phobl ifanc  

Mae Hafal yn gweithio i wella gwasanaethau iechyd meddwl i blant a phobl ifanc.

Strategaeth Gwaith Ieuenctid 2019

Cafodd adroddiad ein Strategaeth Gwaith Ieuenctid ei lunio ar sail cydweithrediad rhwng pobl ifanc a’r sector gwaith ieuenctid.  

Ffyniant i Bawb: y cynllun gweithredu ar yr economi 

Mae ein cynllun gweithredu ar yr economi yn amlinellu sut rydym yn bwriadu tyfu ein heconomi

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Mae fframwaith NYTH yn rhan o gyd-destun deddfwriaethol ehangach i Gymru. Mae hyn yn cynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (on Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru), sy’n ei gwneud yn ofynnol i gyrff Cyhoeddus yng Nghymru: 

  • feddwl am effaith hirdymor eu penderfyniadau
  • gweithio'n well gyda phobl, gyda chymunedau a gyda’i gilydd
  • atal problemau parhaus fel tlodi, anghydraddoldebau iechyd a newid yn yr hinsawdd

Dull Gweithredu seiliedig ar Hawliau Plant yng Nghymru

Rydym yn sylweddoli bod y pandemig wedi cael effaith ar iechyd meddwl a lles llawer o fabanod, plant a phobl ifanc. Fe wnaeth yr adroddiad hwn gan Gomisiynydd Plant Cymru gynnal arolwg o fwy na 23,700 o blant a phobl ifanc am eu profiadau o bandemig COVID-19.

Y cynllun plant a phobl ifanc 

Yr hyn yr ydym yn ei wneud i gefnogi plant a phobl ifanc sy’n cael eu magu yng Nghymru, ac sy’n byw ac yn gweithio yma. 

Awtistiaeth a niwrowahaniaeth

Canllawiau ar y gwaith y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella awtistiaeth a gwasanaethau niwrowahaniaeth.

Awtistiaeth Cymru

Mae Awtistiaeth Cymru yn helpu i wella bywydau unigolion sydd ag awtistiaeth a’u teuluoedd yng Nghymru.