Neidio i'r prif gynnwy

Trosolwg

Bydd y safle arfaethedig yn cael ei ddefnyddio i archwilio nwyddau sy’n dod i mewn i Gymru o’r UE drwy Borthladd Caergybi. Mae hyn yn cynnwys nwyddau iechydol a ffytoiechydol (SPS) megis:

 • anifeiliaid
 • planhigion
 • cynhyrchion sy’n dod o anifeiliaid

Gan ddibynnu ar y cynnyrch, caiff y rhan fwyaf o archwiliadau eu cynnal gan:

 • awdurdodau lleol
 • Awdurdodau Iechyd Porthladdoedd
 • yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion

Byddai’r safle’n cynnwys mannau parcio i Gerbydau Nwyddau Trwm a cherbydau eraill, a mesurau a chyfleusterau diogelwch i’w gwneud yn bosibl gwirio nwyddau.

Mae’r safle i’r de-ddwyrain o’r Gyfleuster Ffiniau Mewndirol CthEM oddi ar y ffordd wasanaeth bresennol a ddefnyddir gan nifer o Gerbydau Nwyddau Trwm. Mae’r safle’n darparu cysylltiadau trafnidiaeth cyfleus gyda mynediad cyfagos yn ôl ac ymlaen o Borthladd Caergybi a’r A55 yn cysylltu â thir mawr Cymru.

Ar hyn o bryd, mae’r safle’n cynnwys cyfleuster pentyrru brys i Gerbydau Nwyddau Trwm. Cafodd hwn ei adeiladu yn ystod y cyfnod trosglwyddo pan ymadawodd y DU â’r UE.

I gael rhagor o wybodaeth am safleoedd rheoli ffiniau, a’r rhesymau pam mae eu hangen yng Nghymru, ewch i: Rheolaethau a seilwaith ffiniau ar ôl ymadael â'r UE

Image
An aerial view of Parc Cybi, Holyhead Border Control Post

Gweithrediadau

Byddai’r safle rheoli ffiniau yn cynnwys cyfleusterau archwilio ar wahân ar gyfer cynnyrch planhigion, anifeiliaid bach a cheffylau. Byddai adeiladau swyddfa hyd at ddau lawr o daldra a byddai adeiladau archwilio yn ddigon mawr i hwyluso pob maint o Gerbydau Nwyddau Trwm.

Byddai staff y safle yn cynnwys personél diogelwch wedi’u hyfforddi’n llawn a staff ymateb brys. Byddai camerâu Teledu Cylch Cyfyng (CCTV) a chamerâu Adnabod Plât Rhif Awtomatig (ANPR) yn cael eu gosod ar draws y safle i fonitro gweithgareddau’r safle. Byddai ffensys perimedr diogel hefyd yn cael eu gosod.

Ar ôl mynd i mewn i’r safle, byddai Cerbydau Nwyddau Trwm yn ymweld â’r Pwynt Gwirio Mynediad i Gerbydau cyn cael eu cyfeirio at le gwag i Gerbyd Nwyddau Trwm. O’r fan honno, byddai’r Cerbydau Nwyddau Trwm yn cynnal gwiriadau archwilio yn ôl yr angen. Wrth brosesu, mae’n rhaid i yrwyr Cerbydau Nwyddau Trwm aros ar y safle oni chyfarwyddir yn wahanol. Ar ôl cwblhau’r gwiriadau, byddai’r Cerbydau Nwyddau Trwm yn gadael y safle i barhau ar eu taith.

I gael rhagor o wybodaeth am y ffordd y caiff y safle rheoli ffiniau ei weithredu, gan gynnwys sut y caiff yr effaith ar yr ardal leol ei rheoli, ewch i: Parc Cybi, Safle Rheoli Ffiniau Caergybi: cwestiynau cyffredin

Image
Aerial view of current stacking facility

Manylion y cynllun

 • ar gyfartaledd, mae hyd at 15 o Cerbyd Nwyddau Trwm (HGV) ar y safle trwy gydol pob cyfnod 24 awr
 • byddai cyfleoedd cyflogaeth yn cael eu creu i bobl leol
 • byddai mynediad diogel yn cael ei ddarparu i gerddwyr a cherbydau sydd ddim yn Gerbydau Nwyddau Trwm yn y safle
 • mae safle Parc Cybi eisoes wedi’i ddyrannu gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol ar gyfer datblygu masnachol
 • byddai’r safle’n gweithredu 24/7, gyda marsialiaid diogelwch ar y safle bob amser
 • disgwylir hyd at 30 o weithwyr ar y safle dros gyfnod o 24 awr, gan gynnwys oddeutu 5 marsial sy’n ofynnol i reoli cerbydau a cherddwyr yn ddiogel yn y cyfleuster
 • bydd oddeutu 45 o leoedd parcio ceir ar gael
 • byddai llochesi archwilio ar wahân yn cael eu darparu ar gyfer cynnyrch traul a’r cynnyrch na  ellir ei yfed/bwyta, anifeiliaid bach a cheffylau.
Image
Dylunio cynllun

Llif a mynediad traffig

Cyfeirio cerbydau at y cyfleuster ffiniau mewndirol

Mae’r safle wedi’i leoli’n agos at y Rhwydwaith Ffyrdd Strategol a Phorthladd Caergybi a byddai’r safle’n hygyrch yn uniongyrchol o’r A55. Byddai arwyddion ar waith i gyfeirio gyrwyr at y safle o’r Porthladd. Pe byddai’r A55 yn cau, byddai’r A5 yn cael ei defnyddio i gael mynediad i’r safle.

Arwyddion ffyrdd amlwg

Byddai arwyddion ffyrdd amlwg dwyieithog sy’n cyfeirio gyrwyr Cerbydau Nwyddau Trwm at y safle rheoli ffiniau. Byddai arwyddion hefyd y tu allan i fynedfa’r safle i gynghori cludwyr ynghylch defnyddio cyfleusterau safle a darparu manylion cyswllt safle.

Pwyntiau mynediad ac allanfa yn y cyfleuster

Byddai un pwynt mynediad ac allanfa i’r safle. Byddai Cerbydau Nwyddau Trwm yn cael eu gwahanu gan gynllun y safle, lle byddai Cerbydau Nwyddau Trwm sy’n cyrraedd yn cael eu cyfeirio i mewn i lonydd dal pwrpasol a byddai Cerbydau Nwyddau Trwm sy’n gadael yn cael eu cyfeirio allan trwy allanfa bresennol y safle.

Byddai staff yn dod i mewn ac yn mynd allan o’r safle trwy’r fynedfa/allanfa bresennol i ac o’r safle ond byddent yn cael eu cyfeirio at faes parcio
pwrpasol i’r staff.

Byddai mesurau’n cael eu gweithredu i annog gyrwyr i beidio â gadael y safle a defnyddio’r briffordd tuag at Barc Gwledig Bae Trearddur.

I gael rhagor o wybodaeth am sut y caiff traffig ei reoli, ewch i: Parc Cybi, Safle Rheoli Ffiniau Caergybi: cwestiynau cyffredin

Yr amgylchedd a thirlunio

Fel rhan o ddatblygu cynigion penodol i’r safle rheoli ffiniau, mae asesiadau amgylcheddol yn parhau i gael eu cwblhau ac mae cyrff perthnasol fel Cadw, Cyfoeth Naturiol Cymru a swyddogion perthnasol o fewn yr Awdurdod Cynllunio Lleol, yn dal i fod yn ymwneud ag asesiad amgylcheddol a chynllun y safle.

Byddai strategaeth dirwedd yn cael ei datblygu ar y safle a fyddai’n darparu mesurau i leihau’r potensial ar gyfer effeithiau amgylcheddol niweidiol.

Fel rhan o’r broses SDO, cynhyrchwyd adroddiad amgylcheddol. Mae’r asesiad hwn yn ystyried ansawdd aer, treftadaeth ddiwylliannol, effeithiau tirwedd a gweledol, bioamrywiaeth, draenio ffyrdd a dŵr, a sŵn. Bydd yr adroddiad hefyd yn ystyried daeareg a phriddoedd, asedau materol a gwastraff, poblogaeth ac iechyd, hinsawdd, ac effeithiau cronnol.  Cynhyrchwyd Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) hefyd.

Bioamrywiaeth

Mae effeithiau posibl y cynllun ar fioamrywiaeth wedi cael eu hasesu trwy nifer o astudiaethau ecolegol. Mae’r astudiaethau ecolegol gynhaliwyd yn cynnwys dadansoddiad o unrhyw gynefinoedd ar y safle ac asesiad o’r tebygolrwydd o rywogaethau gwarchodedig a chynefinoedd pwysig. Pan nodir effeithiau ar ecoleg, byddai lliniaru priodol yn cael ei weithredu i leihau effeithiau andwyol ar fioamrywiaeth leol. Yn ogystal, byddai gwelliannau bioamrywiaeth yn cael eu hymgorffori yn y cynllun.

Sut y gwnaethom ymgynghori

Gwnaethom gyflwyno cais ym mis Awst 2021, o dan adran 59(3) o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, i ddefnyddio Plot 9, sef safle Parc Cybi. Cafodd y cais hwn ei wneud o dan ofynion Gorchymyn Datblygu Arbennig.

Mae’r cais Gorchymyn Datblygu Arbennig yn ceisio cydsyniad parhaol ar gyfer safle rheoli ffiniau. Mae’n nodi’r terfynau gofynnol ar gyfer camau adeiladu a gweithredu’r cyfleuster. Mae hyn yn cynnwys agweddau megis uchder adeiladau a sŵn.

Gwnaethom ymgynghori ar y cynlluniau yn ystod gwanwyn 2021. Gallwch ddarllen y canlyniad yma: Safle Rheoli Ffiniau Parc Cybi: Gorchymyn Datblygu Arbennig

Diweddariadau

29 Awst 2023

Mae Llywodraeth y DU bellach wedi rhyddhau'r Model Gweithredu Targed y Ffin terfynol, sy'n nodi'r prosesau newydd ar gyfer rheolaethau diogelwch (sy'n berthnasol i'r holl fewnforion), a rheolaethau iechydol a ffytoiechydol (sy'n berthnasol i fewnforio anifeiliaid byw, cynhyrchion anifeiliaid, planhigion a chynhyrchion planhigion). Bydd y newidiadau a nodir gan y Model Gweithredu Targed y Ffin yn cael eu cyflwyno'n raddol, gan ddechrau gyda'r broses raghysbysu ac ardystio ym mis Ionawr 2024. Bydd yr amserlen sy’n weddill yn ymddangos ar y wefan hon maes o law. 

20 Ebrill 2023

Rhoddwyd caniatâd cynllunio drwy Orchymyn Datblygu Statudol (SDO) o dan adran 59(3) o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. Mae’r cyfnodau o ymgynghori â’r cyhoedd ac â rhanddeiliaid am faterion thechnegol wedi cau erbyn hyn.

Gweld y Gorchymyn Datblygu: The Town and Country Planning (North Wales Border Control Post) (EU Exit) Special Development Order 2023 (legislation.gov.uk)

16 Tachwedd 2022

Ym mis Ebrill eleni, cyhoeddodd Llywodraeth y DU y byddai cyflwyno rheolaethau ffiniau ymhellach yn cael ei atal tan ddiwedd 2023. Ar hyn o bryd mae dull diwygiedig o ffinio yn cael ei ddatblygu.

Yn dilyn y diwygiad hwn o reolaethau ffiniau mae'r cyfleuster Safle Rheoli Ffiniau yng Nghaergybi bellach wedi'i gynllunio i fod yn llai na'r disgwyl i ddechrau, mae hyn yn caniatáu i rywfaint o dir barhau i gael ei ddefnyddio ar gyfer parcio Cerbydau Nwyddau Trwm ac mae'r SDO yn cael ei ddiwygio i adlewyrchu hyn.

Gwnaeth Llywodraeth Cymru wahodd trigolion a rhanddeiliaid technegol i wneud sylwadau ar y cynigion hyn. Gallwch weld y llythyr a chynllun y safle diwygiedig yma: Gwelliannau i Safle Rheoli Ffiniau Parc Cybi, Gorchymyn Datblygu Arbennig Caergybi. Mae disgwyl i'r gwaith adeiladu ar y safle ddechrau yn gynnar yn 2023, gyda dyddiad gweithredol o ddechrau 2024.

Ebrill 2022

Cafodd Kier ei benodi ym mis Ebrill 2022 yn gontractwr ar gyfer y safle rheoli ffiniau arfaethedig.

10 Mawrth 2022

Mae Gweinidog yr Economi, Llywodraeth Cymru wedi penodi’r contractwr ar gyfer cam dylunio’r Safle Rheoli Ffin arfaethedig ym Mharc Cybi.

Yn ystod y cam hwn, bydd y contractwr yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gynhyrchu dyluniadau manwl ar gyfer y cyfleuster, ac yn cadarnhau cost ac amserlen. Am fwy o wybodaeth gweler: Datganiad Ysgrifenedig: Y Diweddaraf am Safleoedd Rheoli Ffin

Ni fydd y gwaith adeiladu ar y safle arfaethedig ym Mhlot 9, Parc Cybi, Caergybi yn dechrau hyd nes y cytunir ar gam adeiladu’r contract, a ddisgwylir yn ystod haf 2022. Mae’r cam adeiladu hefyd yn amodol ar roi caniatâd cynllunio drwy Orchymyn Datblygu Arbennig (SDO) – disgwylir penderfyniad ym mis Mai 2022.

7 Rhagfyr 2021

Cofnodwyd barn unigolion a sefydliadau ar y cynigion yn ystod ymgynghoriad cyhoeddus ym Mawrth-Ebrill 2021 mewn adroddiad ymgysylltu â rhanddeiliaid a gyhoeddwyd: Safle Rheoli Ffiniau Parc Cybi: Gorchymyn Datblygu Arbennig. Mae’r holl sylwadau wedi’u hystyried a’u defnyddio i lywio’r broses gynllunio.

Mae swyddogion wedi drafftio diweddariad ar gynnydd cyffredinol Safle Rheoli Ffiniau Parc Cybi yma, ac wedi darparu cynllun cysyniad ar gyfer sut y bydd yr adeilad yn edrych. Gallai’r cynllun hwn newid. Bydd unrhyw newidiadau o fewn yr Amlen Cydsynio, sy’n cyfyngu ar faint a chwmpas y Safle Rheoli Ffiniau fel sy’n cael ei egluro yn y diweddariad ar gynnydd a’r Cwestiynau Cyffredin isod.

29 Hydref 2021

Y sefyllfa bresennol o ran dylunio a darparu BCP yng Nghymru.

Porthladd Caergybi: safle

Bydd BCP Caergybi wedi'i leoli ar dir sy'n eiddo i Lywodraeth Cymru ym Mharc Cybi, Caergybi, tua 1.7 milltir o'r porthladd. Mae'r safle eisoes wedi'i ddatblygu'n rhannol fel ardal stacio HGV fel rhan o'r cynllunio wrth gefn ar gyfer diwedd cyfnod pontio'r UE. Yn 15 erw mae'n darparu lle ar gyfer lonydd nofio, ffensys, adeiladau arolygu, swyddfeydd, parcio, draenio cynaliadwy, sgrinio a lliniaru amgylcheddol eraill.

Porthladd Caergybi: cynllunio

Gofynnir am ganiatâd cynllunio drwy Orchymyn Datblygu Arbennig o dan adran 59 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. Gwneir caniatâd cynllunio ac unrhyw amodau drwy Offeryn Statudol (OS). Cyflwynwyd y cais cynllunio i Weinidogion Cymru ar 6 Awst 2021. Bydd Gweinidog Llywodraeth Cymru dros y Newid yn yr Hinsawdd yn penderfynu a ddylid caniatáu'r Gorchymyn Datblygu Busnes ai peidio a disgwylir hyn cyn Ebrill 2022.

Mae’r cais yn gofyn am ganiatâd ar gyfer Amlen Gydsynio. Mae hyn yn nodi uchafswm paramedrau asesedig y datblygiad, lle bydd yr holl ddatblygiadau'n gyfyngedig iddynt. Bydd yr Amlen Gydsynio yn sicrhau nad yw dyluniad terfynol y BCP yn arwain at effeithiau amgylcheddol sylweddol, tra hefyd yn caniatáu rhywfaint o hyblygrwydd priodol i ddarparu ar gyfer datblygiadau dylunio. Yn ogystal, bydd cyfyngiadau'r Gorchymyn Datblygu Arbennig yn cael eu cynllunio i liniaru effeithiau posibl y datblygiad.

Nid oes gofyniad statudol i ymgynghori cyn gwneud Gorchymyn Datblygu Arbennig (SDO). Er hyn, cynhaliwyd ymgynghoriad cymunedol am gyfnod o 21 diwrnod o 24 Mawrth 2021 tan 13 Ebrill 2021, tra bod rhanddeiliaid technegol wedi cael cyfnod estynedig. Roedd yr ymgynghoriad yn gwyro oddi wrth bolisi Llywodraeth Cymru o  ganiatáu cyfnod o 12 wythnos. Roedd yr ymadawiad hwn er mwyn caniatáu ymgysylltu'n gynnar â rhanddeiliaid cyn i'r prif waith o gynllunio'r Safle Rheoli Ffiniau ddechrau er mwyn medru ystyried eu safbwyntiau tra’n bodloni'r amserlenni ar gyfer cyflwyno gwiriadau, fel y nodir yng Nghynllun Gweithredu’r Ffin (BOM) Llywodraeth y DU.

Porthladd Caergybi: dyluniadau

Mae'r Safle Rheoli Ffiniau yn gyfleuster pwrpasol sydd wedi'i gynllunio i ddarparu ar gyfer gwiriadau ar yr ystod lawn o reolaethau SPS ar anifeiliaid byw, cynhyrchion anifeiliaid, planhigion, cynhyrchion planhigion a phren o'r UE a'r posibilrwydd o dderbyn masnach SPS gweddill y byd (ROW).

Yn 15 erw bydd y safle'n darparu lle ar gyfer:

 • lonydd nofio
 • ffensys
 • adeiladau arolygu
 • storio a reolir gan dymheredd
 • swyddfeydd
 • parcio
 • draenio cynaliadwy
 • sgrinio
 • mesurau lliniaru amgylcheddol eraill.

Mae dyluniadau cysyniadau bron wedi'u cwblhau ac mae Llywodraeth Cymru yn cynnal asesiad BREEAM o berfformiad cynaliadwyedd amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd y datblygiad gyda chyfradd darged BREEAM Rhagorol.

Bydd dyluniadau manwl yn cael eu datblygu ar y cyd â'r Contractwr adeiladu penodedig. Mae'r dyluniad cysyniad a gyhoeddwyd yn gywir ar 11 Awst 2021. Dylid nodi nad yw hyn yn derfynol ac mae'n destun adolygiad gan fod gofynion a dyluniadau manwl yn cael eu mireinio.

Porthladd Caergybi: adeiladu

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y gwahoddiad adeiladu i dendro (HCA) ar 9 Awst 2021 a daeth i ben ar 23 Medi 2021. Cyhoeddwyd yr HCA drwy fframwaith Partneriaeth Adeiladu Gogledd Cymru, a weinyddir gan Gyngor Sir Ddinbych.

Dewiswyd strategaeth gaffael dylunio ac adeiladu 2 gam. Mae'r dull 2 gam wedi'i strwythuro fel a ganlyn:

 • cam 1: mae tîm dylunio'r Contractwr yn gweithio ochr yn ochr â thîm dylunio Cleientiaid i wella'r gallu i gyflawni, gwaith rhaglen, sefydlu cadwyn gyflenwi a mireinio cost y prosiect.
 • cam 2: wedi cytuno ar gost y prosiect a sefydlwyd ar ddiwedd Cyfnod 1, bydd y contract ar gyfer y gwaith adeiladu yn cael ei gadarnhau a bydd y Contractwr yn dechrau gweithio ar y safle.

Disgwylir i gontract Cyfnod 1 gael ei ddyfarnu yn 2022. Nid yw'r wobr yn rhagfarnu canlyniad penderfyniad y Gorchymyn Datblygu Arbennig.

Disgwylir cwblhau'r gwaith adeiladu ddiwedd 2022 / dechrau 2023 gyda dyddiad gweithredol o ddechrau 2023.

9 Mehefin 2021

Ar hyn o bryd mae’r Adran yn ystyried yr holl adborth rydym wedi’i dderbyn oddi wrth aelodau’r gymuned ac rydym yn cynnal arolygon perthnasol ar y safle. Rydym hefyd yn parhau i gydweithio â rhanddeiliaid allweddol er mwyn datblygu ein dyluniad, a hynny cyn i unrhyw gais cynllunio gael ei gyflwyno i Weinidogion Cymru i’w adolygu.

Cymorth a chefnogaeth

Os oes gennych ymholiad am y rhaglen, cysylltwch â ni: BorderInfrastructureProgramme@gov.wales.

​​​​​​​Parodrwydd am Covid-19

Er mwyn cyfyngu ar risgiau Covid-19, byddai dŵr rhedeg poeth ac oer, cyfleusterau glanhau dwylo a darpariaeth dŵr yfed. Mae’r safle wedi cael ei gynllunio gan ystyried pellter cymdeithasol, a byddai canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar Covid-19 yn cael eu dilyn ym mhob amgylchiad.

Rhagor o wybodaeth