Neidio i'r prif gynnwy

Yn cynnwys data chwarterol ynghylch nifer y rhaglenni dysgu prentisiaeth a ddechreuwyd ar gyfer Awst i Hydref 2022.

Mae’r ystadegau chwarterol, a gyhoeddir ar StatsCymru â dangosfyrddau ategol, yn cyflwyno gwybodaeth ar nifer y rhaglenni prentisiaeth a ddechreuwyd. Maent yn cynnwys data ynghylch lle mae’r dysgwr yn byw, math o raglen, grŵp oedran, sector, rhyw, ethnigrwydd, anabledd a blwyddyn academaidd.

Mae'r diweddariad hwn yn cynnwys ffigyrau newydd ar gyfer Awst 2022-Hydref 2022 (Ch1 o flwyddyn academaidd 2022/23). Fe’u cyfrifwyd gan ddefnyddio cyfnod rhewi Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru. Wrth gymharu â’r un cyfnod yn 2021/22, rhaid bod yn ofalus oherwydd yn ystod y cyfnod hwnnw, trosglwyddwyd tua 4,800 o brentisiaid presennol i ddarparwyr newydd o ganlyniad i drefniadau contract newydd ar 1 Awst 2021. Fodd bynnag, ar gyfer Ch1 2021/22 nid ydym wedi cynnwys y cofnodion hyn gan fod cymaint o ddysgwyr wedi trosglwyddo, ac y byddai’r ystadegau wedi creu darlun camarweiniol o’r niferoedd a ddechreuodd brentisiaethau yn y chwarter hwnnw pe baem wedi’u cynnwys.

Ar ben hynny, yn dilyn adolygiad o’r sector adeiladu (CITB), o fis Medi 2022, mae pob prentisiaeth adeiladu yn dechrau ar lefel 3 yn hytrach na lefel 2. Mae hyn wedi achosi gostyngiad mawr yn nifer yr unigolion sydd wedi dechrau prentisiaeth lefel 2 a chynnydd ym mhrentisiaethau lefel 3 yn y sector hwn o gymharu â chwarter cyntaf 2021/22.

O fis Mawrth 2020 ymlaen, amharwyd yn sylweddol ar y ddarpariaeth addysg gan bandemig y coronafeirws (COVID-19). Mae'n debygol yr effeithiwyd ar y ffigurau a gyflwynir yn y dangosfwrdd hwn, yn enwedig y rheini sy’n ymwneud â blynyddoedd blaenorol.

Pwyntiau allweddol o’r data diweddaraf

Dechreuodd 7,170 o raglenni dysgu prentisiaeth yn Ch1 2022/23, o gymharu â 7,560 yn Ch1 2021/22.

Yn Ch1 2022/23, bu gostyngiadau yn nifer yr unigolion a ddechreuodd brentisiaethau Lefel 2, a bu cynnydd yn nifer yr unigolion a ddechreuodd Lefel 3 a Lefel 4+, o gymharu â Ch1 2021/22. Gwelwyd gostyngiad o 36% yn nifer yr unigolion a ddechreuodd ar raglenni Prentisiaeth Sylfaen (Lefel 2) o gymharu â'r flwyddyn flaenorol. Dechreuodd 2,390 o unigolion ar raglenni dysgu o gymharu â 3,735 yn Ch1 2021/22. Gwelwyd y gostyngiad hwn yn bennaf oherwydd llai o gyrsiau Lefel 2 yn y maes Adeiladu, fel y soniwyd yn flaenorol.

Gwelwyd cynnydd o 30% mewn prentisiaethau (Lefel 3) gyda 3,675 o raglenni yn cychwyn yn Ch1 2022/23 o gymharu â 2,820 yn Ch1 2021/22. Achoswyd y cynnydd hwn yn rhannol gan yr adolygiad o gyrsiau adeiladu.

Gwelwyd cynnydd o 11% mewn Prentisiaethau Uwch (Lefel 4+) o gymharu â Ch1 2021/22, gyda 1,105 o raglenni yn cychwyn o gymharu â 1,000 y flwyddyn flaenorol.

Yn Ch1 2022/23, Gofal Iechyd a Gwasanaethau Cyhoeddus oedd y sector eang mwyaf poblogaidd, gan ddangos cynnydd o 21% o gymharu â Ch1 2021/22. Dechreuwyd 2,240 o raglenni yn Ch1 2022/23 o gymharu â 1,845 yn yr un chwarter y flwyddyn flaenorol. Roedd 31% o'r holl raglenni dysgu prentisiaethau a ddechreuwyd mewn Gofal Iechyd a Gwasanaethau Cyhoeddus, o'i gymharu â 24% yn Ch1 2021/22.

Yn Ch1 2022/23, roedd tua 48% o'r holl unigolion a ddechreuodd raglenni prentisiaeth yn ddysgwyr benywaidd, o gymharu â 42% yn Ch1 y flwyddyn flaenorol. Mae hyn i’r gwrthwyneb i’r patrwm a welir yn nodweddiadol drwy gydol gweddill y flwyddyn oherwydd y cyfran gymharol uchel o unigolion gwrywaidd a ddechreuodd raglenni prentisiaeth mewn adeiladu a pheirianneg yn ystod Ch1. Mae unigolion a ddechreuodd rhaglenni prentisiaeth yn y sector gofal iechyd a gwasanaethau cyhoeddus a ddominyddir gan fenywod yn fwy gwasgaredig ar draws y flwyddyn.

Ar ôl cyrraedd y targed ar gyfer tymor y Senedd flaenorol, mae Llywodraeth Cymru bellach wedi pennu targed newydd i greu 125,000 o brentisiaethau pob oedran dros gyfnod tymor Senedd 2021-2026. Asesir y targed hwn gan ddefnyddio mesur llymach sy'n ystyried pobl sy'n gadael cyrsiau'n gynnar (yn ystod yr 8 wythnos gyntaf) a phobl sy'n trosglwyddo rhwng cofnodion prentisiaeth. Dechreuodd 6,730 o bobl ar brentisiaethau o'r fath yn ystod Ch1 2022/23. Gwelwyd cyfanswm o 28,815 yn dechrau prentisiaethau o’r math hwn ers pennu’r targed ym Mai 2021.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Ian Shipley

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.