Neidio i'r prif gynnwy

Mae Rheoliad Bridio Anifeiliaid yn nodi'r rheolau ar gyfer masnachu mewn anifeiliaid bridio a'u cynhyrchion cenhedlol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
21 Ionawr 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae'r Rheoliad (Rheoliad (UE) 2016/1012) yn berthnasol i geffylau pur, gwartheg, defaid, moch a geifr, moch hybrid a'u cynhyrchion cenhedlol (fel semen ac embryonau).

Cydnabyddiaeth Swyddogol

Mae'r drefn sotechnegol yn wirfoddol. Mae'n hwyluso masnach mewn anifeiliaid bridio pedigri a chynhyrchion cenhedlol ar delerau ffafriol. 

Rhaid i sefydliadau sydd am fasnachu ar delerau sootechnegol fod yn gymdeithas fridio neu'n weithred fridio a gydnabyddir yn swyddogol, a rhaid iddynt gynnal un neu fwy o raglenni bridio cymeradwy. Rhaid iddynt fodloni rheolau a safonau sootechnegol er mwyn gallu masnachu ar delerau ffafriol.

Caiff anifeiliaid a chynhyrchion cenhedlol o gymdeithasau bridiau a gydnabyddir yn swyddogol neu weithrediad bridio mewn un wlad eu trin yr un fath mewn gwledydd eraill. Ar hyn o bryd mae gwledydd eraill yn cynnwys y DU, yr UE a rhai gwledydd y tu allan i'r UE fel UDA ac Awstralia.

I ddod yn gymdeithas fridio neu'n weithred fridio a gydnabyddir yn swyddogol, rhaid i chi:

  • cadwch lyfr bridio ar gyfer eich llyfr buches neu ddiadell
  • bod â statws cyfreithiol (er enghraifft, bod yn gwmni cyfyngedig)
  • cyflogi staff cymwys
  • gweithredu'n effeithlon – er enghraifft, trin a storio gwybodaeth yn ddiogel a rheoli cwynion yn gyson
  • bod â rheolau cymdeithasu sy'n rheoli aelodaeth. Er enghraifft, rheolau yn erbyn gwahaniaethu rhwng aelodau
  • gallu gwirio pedigri recordio'r anifeiliaid bridio
  • bod â phoblogaeth ddigon mawr o anifeiliaid bridio o fewn y tiriogaethau daearyddol
  • gallu cynhyrchu a defnyddio data a gesglir ar anifeiliaid bridio, os yw'n briodol.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y Canllaw hwn i reolau a safonau sootechnegol ar safle GOV.UK.

Bydd Llywodraeth Cymru neu'ch awdurdod datganoledig ond yn rhoi cydnabyddiaeth swyddogol i un gymdeithas o bob brîd yn y DU ar unrhyw un adeg. Mae hyn er mwyn sicrhau uniondeb pob brîd.

Gweler y rhestr o gymdeithasau bridiau a gydnabyddir yn swyddogol yn y DU.

Unwaith y bydd eich cymdeithas fridio yn cael ei chydnabod yn swyddogol, rhaid i chi gadw eich gwybodaeth gyswllt, gan gynnwys cyfeiriadau e-bost, yn gyfoes, drwy e-bostio OCVO.EU.TransitionAndTrade@llyw.cymru gyda manylion unrhyw newidiadau.

Os hoffai eich cymdeithas wneud cais am gydnabyddiaeth swyddogol, cysylltwch â:

Polisi Pontio a Masnach yr UE
Swyddfa'r Prif Swyddog Milfeddygol
Llywodraeth Cymru
Caerdydd
CF10 3NQ

OCVO.EU.TransitionAndTrade@llyw.cymru

Canllaw i reolau a safonau Sootechnegol o 1 Ionawr 2021

Bydd rheoliadau sootechnegol yn aros yr un fath i raddau helaeth ar ôl 1 Ionawr 2021. 

Os ydych yn gymdeithas neu fridiwr brid a gydnabyddir yn swyddogol yn y DU, efallai y bydd angen i chi wneud newidiadau i barhau i fasnachu ar delerau ffafriol gyda'r UE a gwledydd nad ydynt yn rhan o'r UE sy'n cymryd rhan.

Os nad ydych yn masnachu gyda'r UE, nid oes angen i chi wneud unrhyw beth yn wahanol.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y Canllaw hwn i reolau a safonau sootechnegol o 1 Ionawr 2021 ar safle GOV.UK.