Neidio i'r prif gynnwy

Ar y dudalen hon

Trosolwg

Er mwyn sicrhau bod cwmnïau dŵr yn rheoli ac yn gweithredu eu rhwydwaith o garthffosydd yn effeithiol, mae angen newidiadau i ddulliau rheoleiddio presennol ac atgyfnerthu rheoleiddio amgylcheddol.

Mae CNC yn adolygu ac yn gweithredu newidiadau i'r fframwaith rheoleiddio presennol lle bo'n briodol er mwyn sicrhau bod canllawiau, prosesau ac adnoddau rheoleiddio clir ar waith i wella asedau sy'n perfformio'n wael i sicrhau bod gorlifoedd storm yn gweithredu o fewn paramedau eu trwydded.

Byddwn yn sicrhau bod  data gorlifoedd storm ar gael yn rhwydd ac yn ddealladwy i ystod eang o randdeiliaid a'r cyhoedd, gan adeiladu ar y dulliau presennol o adrodd data.

Ein hymrwymiadau

Mae'r camau sy'n cael eu cymryd o fewn y ffrwd waith hon i gyd yn cyd-fynd â Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru  2021-26 a’r nodau'r canlynol:

  • Adeiladu economi gryfach a gwyrddach wrth i ni wneud y cynnydd mwyaf posibl tuag at ddatgarboneiddio.
  • Gwneud ein dinasoedd, ein trefi a'n pentrefi yn lleoedd gwell i fyw a gweithio ynddynt.
  • Ymgorffori ein hymateb i'r argyfwng hinsawdd a natur ym mhopeth a wnawn.
  • Dechrau dynodi dyfroedd mewndirol Cymru ar gyfer hamdden, gan gryfhau'r gwaith o fonitro ansawdd dŵr.

Fel rhan o'r cynllun gweithredu ynghylch rheoleiddio, cydnabyddir y gall fod achosion lle bydd angen newidiadau i ddeddfwriaeth neu gyfarwyddyd cyfredol gan Lywodraeth Cymru. Bydd unrhyw newidiadau i'r gofynion presennol yn cael eu trafod a'u datblygu drwy'r tasglu 'Gwell Ansawdd Dŵr'

Sefydliad Arweiniol   Gweithred   Pam?   Erbyn Pryd
Tasglu     Adroddiad Llywodraeth Cymru ar orlifoedd storm.  Bydd y tasglu yn adolygu allbynnau'r astudiaeth annibynnol (a fydd yn cael ei chynnal yn haf 2022) i osod targedau tymor byr, canolig a hirdymor cyraeddadwy a fforddiadwy ar gyfer atal niwed ecolegol i'n dyfroedd afonol.
 
Bydd targedau y cytunwyd arnynt yna’n cael eu cyhoeddi o fewn y Cynllun Gweithredu Rheoleiddio    Rydym ni’n cydnabod bod angen rhoi cynlluniau ar waith i sicrhau nad oes unrhyw orlifoedd storm yn  achosi niwed amgylcheddol i statws ecolegol ein hafonydd     Mawrth 2023
Cyfoeth Naturiol Cymru   Bydd CNC yn  ceisio integreiddio setiau data rheoleiddio a sicrhau bod gwybodaeth am orlifoedd storm a gollyngiadau ar gael yn rhwydd i'r cyhoedd a rhanddeiliaid. 
   
Rydym yn cydnabod yr angen i fod yn agored ac yn dryloyw ynghylch y data a ddarperir fel rhan o ofynion trwyddedau. Byddwn yn sicrhau bod y data a ddarperir yn gywir ac yn amserol ar gyfer pob defnyddiwr  Parhaol
Cyfoeth Naturiol Cymru   Byddwn yn darparu adroddiad blynyddol ar berfformiad a rheoleiddio gorlifoedd storm.
        
Gan ymateb i bryderon gan randdeiliaid a'r cyhoedd, byddwn yn cynhyrchu adroddiad ar berfformiad gorlifoedd storm ac unrhyw gamau cysylltiedig i'w gwella, gan gynnwys unrhyw ymateb gorfodi lle bo hynny'n berthnasol. Adroddiad cyntaf i'w gynhyrchu erbyn 31 Mawrth 2023
Cyfoeth Naturiol Cymru     Byddwn yn adolygu ein defnydd presennol o ddata, offer asesu a chanllawiau mewnol i sicrhau bod ein swyddogion yn gallu cynnal gwiriadau rheoleiddio a chamau gweithredu ar gyfer gorlifoedd storm.
  
 Rydym yn cydnabod bod angen adfer yr hyder sydd gan eraill yn CNC i gyflawni ei ddyletswydd rheoleiddio.  Byddwn yn dangos ein hymateb drwy'r camau gweithredu mewn ymateb i orlifoedd storm.    Mae gwaith eisoes wedi dechrau, yn amodol ar gyllid, byddwn yn anelu at gwblhau adolygiad llawn o fewn 18 mis i gyhoeddi'r cynlluniau gweithredu.
Cyfoeth Naturiol Cymru     Byddwn yn cyflwyno gwelliannau i'n dulliau rheoleiddio a'n canllawiau i wella ein hymateb rheoleiddiol.
  
Rydym yn cydnabod bod angen adfer yr hyder sydd gan eraill yn CNC i gyflawni ei ddyletswydd reoleiddio. Byddwn yn dangos ein hymateb drwy'r camau gweithredu mewn ymateb i reoli gorlifoedd storm.   Mae gwaith eisoes wedi dechrau, yn amodol ar gyllid, byddwn yn anelu at gwblhau adolygiad llawn o fewn 18 mis i gyhoeddi'r cynlluniau gweithredu.
Cyfoeth Naturiol Cymru   Byddwn yn adolygu ac yn cynyddu ein gweithgareddau archwilio mewn perthynas ag Asesiadau Rheoli Gweithredwyr a hunan fonitro gan Weithredwyr.   Mae sicrhau bod y cwmnïau dŵr yn cynnal asedau yn allweddol i warchod rhag gweithredu gwael. Yn yr un modd , mae sicrhau bod gweithdrefnau rheoli cwmnïau dŵr ar waith a'u harchwilio  yn rhan o feithrin ymddiriedaeth gyda'r cyhoedd a rhanddeiliaid     Cynnydd mewn gweithgarwch rheoleiddio yn 2022-23 a fydd yn cael ei amlygu yn adroddiad blynyddol gorlifoedd storm (cam gweithredu 2). 
Bydd rhaglennu gwaith parhaus ar gyfer y blynyddoedd i ddod yn cael ei gynnwys yn rhaglenni gwaith CNC
Cyfoeth Naturiol Cymru   Byddwn yn adolygu ein dull a'n polisïau presennol o ran rheoleiddio, gorfodaeth a chynllunio gorlifoedd storm.
  
Gan ystyried y dystiolaeth o ffrydiau gwaith sgrinio a thystiolaeth, byddwn yn adolygu ein dull presennol  o weithredu gan sicrhau bod ein polisi yn cyflawni o safbwynt yr amgylchedd a chwsmeriaid.     Rhagfyr 2022
Cyfoeth Naturiol Cymru     Byddwn yn cwblhau ein rhaglen waith i sicrhau bod yr holl asedau sydd heb eu trwyddedu yn dod o dan y Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol.
  
Rydym ni wedi adnabod a chyflwyno proses ar gyfer dod ag asedau sydd heb eu trwyddedu o dan ein rheolaeth. Rydym ni’n gweithio gyda chwmnïau dŵr i sicrhau nad yw’r asedau hyn yn achosi niwed i’r amgylchedd.     Mae gwaith eisoes ar y gweill fel rhan  o  raglen drwyddedu 2 flynedd.  Bydd trwyddedau’n cael eu rhoi wrth i asedau gael eu gwerthuso a’u bod yn dangos eu bod yn cydymffurfio â safonau.
Cyfoeth Naturiol Cymru     Byddwn yn parhau i ymateb i ollyngiadau o orlifoedd storm yn unol â'n hymateb presennol i ddigwyddiadau a gorfodi.
     
  Parhaus
CCW   Byddwn yn cyfrannu at gynllunio a gweithredu un cynllun cymorth sy'n targedu'r rhai sydd fwyaf agored i niwed yn ariannol i helpu i sicrhau lle ar gyfer buddsoddiad mewn gwytnwch amgylcheddol.
  
Cymorth mwy effeithiol i’r cwsmeriaid hynny sy’n ei chael yn anodd talu. Gallai hyn olygu y byddai buddsoddiad pellach a chynt yn dderbyniol gan y byddai’r cwsmeriaid mwyaf agored i niwed o safbwynt ariannol yn cael eu diogelu ymhellach.   Parhaus

CCW
    

Byddwn yn parhau i ofyn i reoleiddwyr a chwmnïau ystyried tystiolaeth CCW, cwmnïau a chwsmeriaid eraill i lywio’r ymateb i orlifoedd storm/camau rheoleiddio a buddsoddiad yn y dyfodol. 
      

Mae cwsmeriaid (a dinasyddion yn gyffredinol, nid y rhai sy’n talu biliau yn unig) yn helpu i lunio ymateb rheoleiddiol, Rhaglen Amgylcheddol Genedlaethol Cymru a phenderfyniadau Ofwat yn y dyfodol fel y gall y rhain sicrhau’r gwelliannau amgylcheddol y maent yn eu disgwyl. 

Mae ymchwil Amgylchedd 2021 CCW yn dangos bod cwsmeriaid dŵr yn cydnabod yr angen i ofalu am yr amgylchedd ac yn disgwyl i gwmnïau dŵr gymryd camau ystyrlon. 

Parhaus
Ofwat   Bydd Ofwat yn parhau ac yn cwblhau ei ymchwiliad i weithredoedd pob Cwmni Dŵr a Charthffosiaeth yng Nghymru (a Lloegr)     Ar hyn o bryd mae Ofwat yn ymchwilio i bryderon ynghylch rheoli a gweithredu rhwydwaith dŵr gwastraff a gweithfeydd trin dŵr y cwmnïau dŵr.    Yn digwydd ar hyn o bryd. Darperir manylion ar adeg briodol. 
Ofwat     Bydd Ofwat yn ystyried yr amgylchiadau penodol yng Nghymru wrth asesu'r cynlluniau busnes o 2024 a thu hwnt. Bydd Ofwat yn ystyried yr amgylchiadau penodol hyn wrth benderfynu ar y camau mwyaf priodol a fforddiadwy.   Er mwyn sicrhau bod yr amgylchiadau penodol yng Nghymru yn cael eu hystyried.  Bydd hyn yn cynnwys y darpariaethau a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) (2015) a Deddf yr Amgylchedd (Cymru).    Bydd Ofwat yn annog cwmnïau dŵr Cymru i gynnwys cwsmeriaid a rhanddeiliaid ehangach wrth gyd-greu eu hatebion a bydd yn blaenoriaethu atebion sy'n seiliedig ar natur lle bo'n briodol.     Adolygiad prisiau nesaf yn 2024 ac adolygiadau prisiau dilynol (bob 5 mlynedd ar hyn o bryd)
Ofwat   Bydd Ofwat yn ystyried cydnerthedd hirdymor wrth asesu'r cynlluniau busnes yn 2024     Mae'r tasglu'n cydnabod y bydd newid yn yr hinsawdd a'r boblogaeth yn sbardun pellach i gwmnïau flaenoriaethu atebion a buddsoddiad hirdymor.    2024 a thu hwnt.