Neidio i'r prif gynnwy

Hysbysiad preifatrwydd ar gyfer rheoli trwyddedau pysgota a datganiadau dalfeydd.

Cyhoeddwyd gyntaf:
21 Mai 2024
Diweddarwyd ddiwethaf:

Y cefndir

Rhowch ychydig o'ch amser i ddarllen ein hysbysiad preifatrwydd a'n rhesymau dros gasglu a phrosesu'r data rydym yn eu casglu oddi wrthych. 

Llywodraeth Cymru fydd Rheolydd y data personol y byddwch yn eu darparu.

Y data rydyn ni’n eu casglu oddi wrthych

Gan ddibynnu ar y drwydded rydych yn gwneud cais amdani, bydd y wybodaeth y byddwn yn ei chasglu ac yn ei chadw o'ch cais yn cynnwys eich:

 • enw
 • cyfeiriad
 • rhif ffôn neu ffôn symudol
 • cyfeiriad e-bost
 • rhif yswiriant gwladol
 • tystiolaeth am y cyrsiau Iechyd a diogelwch sy'n ofynnol
 • tystiolaeth o'ch cyfeiriad cartref
 • ID ffotograffig

Weithiau, lle gwneir cais am drwydded â ffoto, byddwn hefyd yn casglu ffotograffau maint pasbort.

Pam ein bod yn casglu’ch data

Mae angen prosesu'ch data er mwyn i Lywodraeth Cymru allu gwneud ei thasg gyhoeddus ac arfer ei hawdurdod swyddogol am y Môr a Physgodfeydd yng Nghymru.

Pwrpas casglu'r data yw i Lywodraeth Cymru allu rhoi i chi'r trwyddedau pysgodfeydd rydych yn gofyn i Lywodraeth Cymru amdanynt. 

Mae angen eich manylion cysylltu er mwyn i ni allu anfon yr wybodaeth ddiweddaraf atoch am agor a chau pysgodfeydd, ac unrhyw wybodaeth bwysig arall yr ystyrir ei bod yn angenrheidiol i reoli pysgodfeydd cynaliadwy yn ddiogel.

Defnyddir ffurflenni dalfeydd i'n helpu i fonitro'r bysgodfa wrth i ni arfer ein dyletswydd swyddogol ac i ddiogelu hyfywedd y pysgodfeydd dan sylw yn y dyfodol.

Rhannu’ch data

Gellir rhannu'r wybodaeth a gasglwn gyda sawl adran yn Llywodraeth Cymru, gan gynnwys ymhlith eraill, Gwyddorau Pysgodfeydd, Rheoli Pysgodfeydd a Gorfodaeth Pysgodfeydd, at ddibenion busnes morol a physgodfeydd. 

Ni fydd gweinyddwyr systemau technegol yn defnyddio'ch manylion mewn unrhyw ffordd.

Lle bo angen, gallai'ch gwybodaeth gael ei rhoi i Gyrff Statudol megis, ymhlith eraill, Awdurdodau Lleol neu'r Awdurdod Trwyddedu Meistri Gangiau, er mwyn iddynt allu cysylltu â chi ynghylch materion sy'n ymwneud â rheoleiddio gweithgaredd pysgota. 

Gall asiantaethau sydd wedi'u hawdurdodi gan Lywodraeth Cymru weld eich data, at ddibenion dilysu'ch bod yn gymwys am grantiau ariannol, busnes neu iechyd a diogelwch.

Mae cytundeb rhannu data yn bodoli rhwng y Sefydliad Rheoli Morol (MMO) a'r Gweinyddiaethau Datganoledig i gefnogi'r gwaith o gyflawni swyddogaethau statudol a deddfwriaeth genedlaethol sy'n ymwneud â rheoli gweithgarwch pysgota a gwaith gorfodi cysylltiedig mewn pysgodfeydd.

Bydd data dienw am ddalfeydd yn cael eu rhannu â sefydliadau gwyddonol a benodir gan Lywodraeth Cymru i ddadansoddi patrymau a thueddiadau all fod o gymorth i reoli pysgodfeydd yn gynaliadwy.

Cyfnod cadw

Bydd Llywodraeth Cymru yn cadw'ch data personol am 4 blynedd o'r dyddiad y daw'r drwydded ddiwethaf a roddwyd i ben.

Ar ôl hynny, caiff eich data personol eu dileu a byddwn yn gwneud y data am eich dalfeydd yn ddienw yn unol ag arfer gorau, a byddwn yn eu defnyddio at ddibenion ystadegol ac ymchwil yn unig.

Eich hawliau

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych chi hawl:

 • gweld y data personol sydd gan Lywodraeth Cymru amdanoch
 • ei gwneud yn ofynnol inni gywiro gwallau yn y data hynny
 • gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu'r data
 • i’ch data gael eu ‘dileu’ (o dan rai amgylchiadau)
 • i gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data

Dyma fanylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth:

Customer Contact
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9  5AF

Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113
Gwefan: www.ico.gov.uk

Y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a’ch gwybodaeth chi

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn caniatáu i’r cyhoedd ofyn i gael gweld gwybodaeth a gedwir gan gyrff cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru. Gallai aelod arall o'r cyhoedd ofyn am gael gweld yr wybodaeth a roddwch, a hynny fel rhan o gais rhyddid gwybodaeth. Byddem yn gofyn ichi am eich barn cyn ymateb i gais o’r fath.

Newidiadau i'r polisi hwn

Gall Llywodraeth Cymru newid y polisi preifatrwydd hwn unrhyw bryd a bydd yn rhoi gwybod ichi ar unwaith am unrhyw newid.

Am ragor o wybodaeth am eich hawliau â gwybodaeth:

Swyddog Diogelu Data
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10  3NQ

Ebost: Data.ProtectionOfficer@gov.wales