Neidio i'r prif gynnwy

Ffoniwch linell gymorth Defra (03459 33 55 77) os gwelwch:

 • un neu fwy o adar ysglyfaethus neu dylluanod wedi marw
 • 3 neu fwy o wylanod neu adar dŵr gwyllt (elyrch, gwyddau neu hwyaid) marw
 • 5 neu fwy o unrhyw adar gwyllt eraill wedi marw

Peidiwch â chodi na chyffwrdd ag unrhyw adar marw neu sâl.

Peidiwch â rhoi gwybod i linell gymorth Defra am adar gwyllt sâl neu wedi’u clwyfo y gwelwch chi.  Ffoniwch yr RSPCA (yng Nghymru neu Loegr) ar 0300 1234 999 am help.

Bydd yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) yn casglu rhai o’r adar gwyllt marw hyn a’u profi i’n helpu ni i ddeall dosbarthiad daearyddol y clefyd a’r mathau gwahanol o adar mae’r clefyd yn effeithio arnynt. Ni fydd pob aderyn yn cael ei gasglu.

Mae APHA yn cyhoeddi adroddiad (sy’n cael ei ddiweddaru’n rheolaidd) ar  achosion o ffliw adar pathogenig sy’n cael eu canfod mewn adar gwyllt ac yn darparu rhagor o fanylion yn ein hasesiadau o achosion.

Pan nad oes angen adar marw at ddibenion monitro, y tirfeddiannwr sy’n gyfrifol am gael gwared ar y carcasau mewn modd diogel.

Mae carcasau anifeiliaid gwyllt, ar wahân i adar hela, yn cael eu hesemptio o reolau sgil-gynhyrchion anifeiliaid yn y DU. Fodd bynnag, os amheuir bod yr anifeiliaid wedi’u heintio â chlefyd a all ledaenu i bobl neu anifeiliaid, fel ffliw adar, rhaid cael gwared ar y carcasau un unol â chategori 1 y rheolau sgil-gynhyrchion anifeiliaid. Gweler ein canllawiau ar gael gwared ar sgil-gynhyrchion anifeiliaid.

Rhagor o wybodaeth, gan gynnwys:

 • senarios sy'n benodol i symud a gwaredu adar gwyllt marw

sydd i'w gweld yn adran 21 o'r Strategaeth Lliniaru ar gyfer Ffliw Adar mewn Adar Gwyllt.

Cael gwared ar adar marw a welir ar safleoedd domestig

Ar ôl cysylltu â Llinell Gymorth DEFRA (03459 33 55 77) i adrodd am adar marw, os nad oes angen yr adar at ddibenion monitro, dilynwch y cyngor isod ynghylch cael gwared arnynt.

Gwaredu mewn gwastraff domestig neu wastraff trefol:

 • os oes modd, dylid gwisgo menig diogelu untro wrth godi ac ymdrin ag adar marw gwyllt. Os nad oes menig untro ar gael, gellir defnyddio bag plastig yn lle maneg
 • rhowch yr aderyn mewn bag plastig addas, yn ddelfrydol bag na fydd yn gollwng. Dylid cymryd gofal i beidio â halogi tu allan y bag
 • ar ôl codi’r aderyn, gellir plygu’r bag yn ddwbl a’i glymu. Dylid wedyn roi’r bag hwn mewn bag plastig arall, clymu’r bag hwnnw a gwaredu arno yn y gwastraff domestig arferol (bin â chaead y tu allan i’r tŷ)
 • clymwch y bag a’i roi mewn bag plastig arall
 • tynnwch y menig drwy eu troi tu chwith allan a’u rhoi yn yr ail fag plastig
 • clymwch y bag a chael gwared arno yn y bin gwastraff domestig arferol

Claddu:

 • gellir claddu’r aderyn marw, ond nid mewn bag plastig
 • rhaid claddu’r aderyn mewn twll sy’n ddigon dwfn i atal anifeiliaid rhag ysglyfaethu a chael o hyd iddo – argymhellir o leiaf 60cm
 • ni ddylid claddu’r aderyn ar bwys unrhyw gyrsiau dŵr, neu mewn mannau sy’n debygol o halogi cyflenwadau dŵr lleol.