Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip, Jane Hutt wedi ailddatgan ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gyrraedd targedau i wella bywydau pobl anabl sy'n byw yng Nghymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Rhagfyr 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig yn amlinellu agenda uchelgeisiol ar gyfer trawsnewid y byd er budd pobl, y blaned a ffyniant erbyn 2030.

Ni yw’r unig genedl – hyd yn hyn - i fod wedi troi Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig yn gyfraith.

Thema Diwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl eleni (3 Rhagfyr) yw: 

"Unedig yn ein gwaith i achub a chyflawni'r Nodau Datblygu Cynaliadwy ar gyfer pobl anabl ac ar y cyd â nhw, a sicrhau eu bod nhw eu hunain yn rhan o'r broses".

Wrth siarad yn ystod ymweliad â swyddfeydd Anabledd Cymru a Chymdeithas Pobl Fyddar Prydain i nodi Diwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl, dywedodd y Gweinidog:

"Rydyn ni'n rhannu'r uchelgais hwn i gyflawni nodau datblygu cynaliadwy ar gyfer pobl anabl ledled Cymru. Rydyn ni wedi eu cynnwys yn ein penderfyniadau ac maen nhw wedi dylanwadu ar ein gwaith o ddrafftio Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

"Rydyn ni'n gwneud penderfyniadau er budd cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol ac yn tynnu ar ddoniau pawb i alluogi ein cenedl i ffynnu."

Ychwanegodd:

"Mae ymweld ag Anabledd Cymru a Chymdeithas Pobl Fyddar Prydain wedi bod yn gyfle i gwrdd â staff yn y ddau sefydliad sy'n ymdrechu i ddatgymalu'r rhwystrau sy'n cael eu profi gan bobl anabl ledled Cymru.

"Mae wedi bod yn fraint clywed sut maen nhw'n cefnogi pobl anabl a sut maen nhw wedi ymgorffori'r Model Cymdeithasol o Anabledd yn eu gwaith."

Dywedodd Rhian Davies o Anabledd Cymru:

"Rydyn ni'n falch o weld Llywodraeth Cymru yn ymuno â'r gymuned ryngwladol i hyrwyddo'r Nodau Datblygu Cynaliadwy.

"Mae'r Nodau Datblygu Cynaliadwy ac amcanion Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl yn hanfodol i sicrhau cydraddoldeb llawn i bobl anabl yng Nghymru."

Ychwanegodd:

"Mae heddiw wedi bod yn gyfle gwych i gwrdd â'r Gweinidog a thrafod ein rôl wrth frwydro dros hawliau pobl anabl drwy bandemig - a nawr argyfwng costau byw - tra hefyd yn ymdrechu am Gymru fwy cynhwysol sy'n gwarantu'r gallu i bawb gael byw'n annibynnol."

Ychwanegodd Rebecca Mansell o Gymdeithas Pobl Fyddar Prydain:

“Mae’n anrhydedd inni gael y Gweinidog yn ymweld â ni heddiw, ac rydyn ni wrth ein bodd. Mae ein Cymuned Fyddar yng Nghymru yn parhau i gael ei llethu gan rwystrau niferus wrth geisio cael gafael ar wybodaeth a gwasanaeth Iaith Arwyddion Prydain.

“Fel y corff cenedlaethol sy’n cynrychioli Iaith Arwyddion Prydain o dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, mae Cymdeithas Pobl Fyddar Prydain yn brwydro dros gydraddoldeb a hawliau i Gymuned Fyddar Cymru.”

Sefydlwyd y Tasglu Hawliau Pobl Anabl yn 2021 yn sgil adroddiad 'Drws Ar Glo: Datgloi bywydau a hawliau pobl anabl yng Nghymru ar ôl COVID-19.'

Pwrpas y Tasglu yw diffinio nodau allweddol a'r camau sydd eu hangen i gyflawni gwelliannau, y bydd Llywodraeth Cymru, y gwasanaeth cyhoeddus ehangach a phobl anabl yn gweithio gyda'i gilydd i'w gwneud yn realiti.

Mae'r tasglu yn cynnwys gwahanol weithgorau, sy'n edrych ar yr heriau y mae pobl anabl yn eu hwynebu ac yn gweithio tuag at ein huchelgais o sicrhau Cymru fwy cyfartal. Mae'r holl adroddiadau a gyhoeddir yn seiliedig ar waith y gweithgorau ac yn cael eu llunio ar y cyd â phobl anabl.